Cập nhật:  GMT+7
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIMj4bu5w610w6Ij4buX4bujw6JK4buXaMOALcOiSsaww6Lhu5XGoeG6uXXDouG6puG6onThu5XDomrDqXXDouG6pnfGocOidOG7l8ahw7XDgMOi4bqmxqHDtGrDonLhurtzw6JCw6J04buV4buX4buhw6nDoy/hu5fhuqfEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu14buWbcOpa+G6tcSD4bu4eMahw6J0dsahw6Jq4buXxrB0w6J04buXw6nDgMOiauG7h8OBw6Lhu7nhu6l0w6LDvcOiSsOpc8OiUuG7scOicuG7jXTDouG6puG6onThu5XDomrDqXXDouG7luG6sHd04buVw6Lhu5bDusOpw6Jyw6zhu7XDonThu5Xhu5fGocO04bu1w6LDgeG6ssOidOG7gXPDouG6reG6peG6peG6rWHDomrGsMOi4buVxqHhurl1w6Ij4bu5w610w6Ij4buX4bujw6JK4buXaMOAw6Js4bq/w6Jq4buX4buldMOi4bqo4bq/w6LDicOiPsahdOG7lcOi4bqhdMOp4bqqw6Jy4bq7w6Lhuqjhur/DolLhu53DqeG6o8OicuG6u3PDouG7t8OA4buNw6Lhu5fhurB2dOG7lcOiw4Hhu5fhurbDouG7l8OpxqHDomrEgsOpw6Jz4buddOG7l8Ohw6Lhu5bDqcahw6Jz4bqwdsahw6J04buBc8OicuG6u8Oi4buVxqHhurl1w6LhuqbGoeG7jXTDoiPhu7nhurB4dOG7lcOiU8Otc8OidHV0w6Lhuqjhur/DosOJw6I+xqF04buVYcOiw4Hhu5fDgOG7sWrDomzhu6PDqcOixKnhurt0w6LhuqbhuqJ04buVw6JBaMOAYcOi4bqm4bqidOG7lcOi4bqow6lhw6JqxrDDosOB4buXacOAw6Lhu5fGoeG7kcOAw6JB4bq0w6Jx4buXw7rDonHhu5fhu4F0YcOi4bqmacOBw6LhuqbDqsOiasSCw6nDomzhu6t04buVw6LEqeG6u3XDomtodMOiw4Hhu7Fqw6LDgeG7l8ah4buRw4DDokHhu6nDonR2xqHDomxo4bqqw6HDoinhu53DosOB4buX4buPYcOiasaww6Jqw7rDonThu5fhuqR04buVw6LhuqbGocO0asOicuG6u3PDosOB4buXxqHhu4/DgcOiw4Hhu5fhurRqw6Js4buRw6LDgcah4buP4bu1w6JB4bq2asOiauG7l3XDosOB4bu5w7PDom1zw6Js4buPdMOiw4Hhu7nhurB4dOG7lcOhw6Mv4bu1xIPDo8OBw6nEqXJtw6JBw4HhuqpybTLhurVzw6nhu7nhu5XGoXQ44bqt4bu14bqow6LDqcOAw4F14bq1xIPDo8OB4bu5xIPDo8OBa8SDw6PGoXPhu5XDokHhu7lqMuG6tS8vasOhxKnDqXXhu7fDgMOpdOG7lcOB4bu5xqHDoeG6pnQva21BccOBdeG7tS90beG6rEEv4bqt4bqt4bqp4bqrL+G6q8SRa+G6reG6pWLhuqvhuq3huqvhuqXDgeG6p2NlxJFiZXLhuqfDoXDhu7Xhu5XhurXDoi/Eg8OjL8OBa8SDw6Mvw4Hhu7nEg8Ojw4Hhu7nEg8Ojw4FrxIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgyPhu7nDqXThu5fDosOB4buXxILDosOB4buXeMahw6Lhu5XGocOpdMOi4bu5w6p04buXw6Lhu7nhu6/GoWHDomrGsMOiSuG7l2jDgMOic8Op4bqqw6Lhurl1w6Lhu7fDgMOtdMOiw4Hhu4V04buVw6Jq4buXdcOiauG6uWrDomrhu5fhurnDgMOidOG7leG6sHjGocOia2h0w6LDgeG7sWrDosOB4buXxqHhu5HDgMOiQeG7qcOiLcOiw4p04buXOMOiU8OhUsOjL+G7tcSDw6Mvw4FrxIPDoy/DgeG7ucSDw6Mvw4HDqcSpcm3Eg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDVOG7l+G6pHThu5XDonThu5XhurvhuqrDosOB4bu54bqwd2rDosOB4buXw7Vzw6J04buBc8Oi4buX4bulasOic3fGocOidOG6u+G6qmHDomrGsMOiSuG7l2jDgMOiw4Fpw4HDosSpw6zDgcOi4buXZnTDocOiI+G7ucOpdOG7l8Oiw4Hhu5fEgsOiw4Hhu5d4xqHDouG7lcahw6l0w6J04buV4bq74bqqw6LDgeG7l+G6tsOixKjDquG6qmHDokrhu5fEgsOidOG7l8Osw4HDouG6puG6u8OixKnDgOG7rcahw6LDgeG7qcahYcOiasaww6Jq4buHw4HDonPDqeG6qsOi4bq5dcOi4bu3w4DDrXTDosOB4buFdOG7lcOiauG7l3XDosOB4bu5w7PDom1zw6J04buV4bqweMahw6JraHTDosOB4buxasOiw4Hhu5fGoeG7kcOAw6JB4bupw6J0dsahw6LDgeG7ueG6sHh04buVw6Jz4buddOG7l8OiasawdOG7lcOiw4Hhurlqw6LhuqbhurvDonPhu7HDgcOiQeG7qcOiw4Hhu7nhurB4dOG7lcOi4buX4bulasOiw4Hhu7nhu410w6Js4bujw6nDosSp4bq7dMOi4bqm4bqidOG7lcOiceG7l8O6w6Js4buRw6Jq4bq5asOiauG7l+G6ucOAw6Jqw7rDomzhurB5asOixKnhu7HDouG6uXXDouG7t8OAw610w6Jzd8ahw6Jx4buj4bu1w6Jy4buTw6Jx4buXw6nGocOi4buVxqHDqnThu5XDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMpxqHDtGrDonLhurtzw6J04bq74bqqw6Js4bqweWrDomrGsMOia8OA4bqqw6LDgeG7ueG7ncOi4buVw610w6Lhuq3huqXDonThu4Fzw6J0w6nhuqrDocOiVOG7l3jDosSpxqHhu4/DgcOicUXDosOB4buXw4DDrMOBw6Jq4buHw4HDonPDqeG6qsOidOG7jXTDomrGsMOiw4Hhu5fhurB4dOG7lcOi4bqow4Dhuqrhu410w6LhuqbDrHTDomzhu7F04buVYcOi4bu3w4Dhuqrhu410w6Lhu5XDuuG7tcOiw4HhurLDomrhu5fEgsOiauG6uWrDouG6qOG6sMO9dOG7lcOic8Op4bqqYcOiasOCw6nDouG7l+G6u3Thu5XDosOB4buXeMahw6LDgeG7ucOpdOG7lcOiw4Hhu7nDs8OibXNhw6Jqw4LDqcOi4buX4bq7dOG7lcOi4bqmw6rGocOi4bqm4bq7w6Jq4bq5asOibHZ0w6Lhuqbhu6Nhw6Jq4bq5w6J04buXaHTDouG7l8OqdcOiw4Foc8OiceG7l+G7h+G7tcOidHbGocOiw4Hhu7nhu410w6Jqw6rDonThurB3asOi4bqmw7XDonThu5XDgOG7q3TDouG6psOqxqFhw6Lhu7fDgMOtdMOi4bq5dcOic3fGoWHDouG7t8OAw610w6Lhurl1w6Js4bq/w6Lhu7fDgMOpw6JBw4LDomvDg3Thu5XDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINT4buvxqHDonLDrXTDouG6qMOA4bupdOG7lcOiauG7l3nDosOB4bufdOG7l2HDomrhu5d5w6Lhu5fDgOG6qsO0dMOi4buV4buF4bu1w6Lhu5fhurt04buVw6LhuqbDqsahw6LDgeG7q3TDonHhu5d1YcOi4buVxqHhurnDosSp4buddOG7l8Oia2h0w6JqxrDDosSp4bunw6LDgcahw7V0w6LDgeG6oMahw6Js4buRw6Jzw4DDqcOi4bqmw7Vhw6Lhu7nhu6vGocOia+G6u3Thu5fDosOB4buXeMahw6Lhu5XGocOpdMOiauG7h8OBw6Jzw6nhuqrDocOiTOG7qcahw6LhuqZ3xqHDouG7l+G6u3Thu5XDonPDqeG6qsOiQWd0YcOiauG6ucahw6J04bq7dcOixKnhu6PDonLhu6/GocOiw4Hhu5fhu53DomrGsMOi4buVxqHDqcOiasawdOG7lcOiauG7l+G7n3Thu5fDokHDgsOpw6Jy4bq9xqHDosOB4buXbXXDokHhu6nDomx1w6JqxILDqcOiauG6uWrDomrhu5fhurnDgMOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg1Phu4Vqw6Jr4bqiw6LEqcOsdMOi4bu54buxdMOiasawdOG7lcOi4bqmxqHDtGrDosOB4bq9xqHDosOB4bu54bqweHThu5Vhw6Lhu7nhu6vGocOiauG7l+G7gXPDokHDumrDouG7lcahw6nDomzhu5104buXYcOiw4Hhu5fhu4/DonThu5fhurB04buVw6JqxrDDokrhu5dow4DDonLDgMawdMOiQeG7h+G7tcOi4bqo4buP4bu1w6LDgeG7l3jGocOi4buVxqHDqXTDonPDqeG6qsOi4bqm4bq7w6JBw4LDqcOi4bq5dcOi4bu3w4DDrXTDomzhu5HDouG7l+G7g3Thu5XDosOB4buX4bq5dOG7lcOiasO6w6Lhurl1w6Lhu7fDgMOtdMOiw4Hhu4V04buVw6Jq4buXdcOiauG6uWrDomrhu5fhurnDgMOhw6Ip4bq7dcOibMOtw4DDonPhu6/GocOidOG7gXPDouG7l+G7pWrDonN3xqFhw6JqxrDDosOB4bu5w6l1w6LDgeG7hXThu5XDosOB4bqyw6LhuqvhuqXDoi3DomLhuqXDosSp4buxw6Lhurl1w6Lhu7fDgMOtdMOiauG7l3XDomrhurlqw6Jq4buX4bq5w4DDonLhurvDonThu5XhurB4xqHDomtodMOiw4Hhu7Fqw6LDgeG7l8ah4buRw4DDokHhu6nDosOB4bq9xqHDomzhu6PDqcOi4bu14buX4bqwdnThu5XDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMp4bq7dcOiauG6uWrDomx5w4HDomrDqXXDomzGoeG7kXPDouG7teG7l8O5dOG7lcOiauG7l+G7qXThu5XDokpVKcagS8OiLcOi4bqnZWHDomrGsMOiauG7l8SCw6Js4buxdOG7lcOic8OAw6nDouG6psOqxqHDomzhu5HDomrhu4fDgcOic8Op4bqqw6Lhu5fhurt04buVw6LDgeG7ueG7gXPDomrhu5fGoeG7j2rDonHhu5fhu4vDgMOiw4Hhu7nDqXThu5Vhw6LhuqbDrHTDomzhu7F04buVw6LDgeG7l+G7jXPDouG6qOG6u8Oi4bu14buXw7l04buVw6Lhu7nDgsOpw6LDgcOp4bqqw6LhuqbhurvDonThurB3asOia8ahw7TDgcOiceG7l8OA4buLdMOi4buX4buvw6LDgeG7uXnDomrhu5d1w6J04buV4bqweMahw6JraHTDomzhu6PDqcOi4bu14buX4bqwdnThu5XDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMp4bq7dcOia+G7o+G7tcOic+G6osOpw6JsxrB04buVYcOi4bqm4bqidOG7lcOidOG6oMahw6LhuqbGsMOiauG6onThu5XDouG7lcah4bq5w6Lhu7luw4Fhw6LDgeG7l+G6sHZ04buVw6Jq4bq5asOiauG7l+G6ucOAw6J04buX4bunw6J04buV4bq74bqqw6J04buV4bq74bqqw6Js4buPdMOicnfhu7XDouG6pnfGocOi4bu3w4DDrXTDouG6uXXDonHhu5fGsHThu5XDomzEgsOiaXNhw6JqxrDDokrhu5dow4DDonLhur3GocOiceG7j8OBw6J04bupxqHDonHhu5fhu4fhu7XDonR2xqHDomzhu5HDouG6psOsdMOibOG7sXThu5Vhw6Lhu7fDgOG6quG7jXTDouG7lcO64bu1w6Jq4buX4buBdMOiaXNhw6Lhurl1w6Lhu7fDgMOtdMOiaXNhw6LDgWnDgcOiauG7l2h0YcOic+G6rsOicm10w6Js4buRw6LDgeG7hXThu5XDomrhu5d1w6LDgeG7ucOzw6J04buX4bunw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDVOG7leG6u+G6qsOidOG7leG7l+G7n8OiasOA4bupxqHDosOBw4DDrXRhw6JqxrDDosOB4bu5w6l04buXw6LDgeG7l8SCw6Js4buPdMOiw4Hhu5fhu4Fzw6Lhu5fhu6fGocOiw4HhurJ04buVw6Lhu5XGocOpw6Js4buddOG7l8OiasO6w6Lhu5d14bq7dMOiasOqdOG7l8OiceG7l8O6w6Jx4buX4buBdGHDomzhu7F04buVw6LhuqbGoeG7jXTDomrhurlqw6Jq4buX4bq5w4DDomzGocOi4buX4bulasOiauG7l8OA4bqq4buNdMOiasOtdMOhw6JT4bqiw6nDonPhurDDqcOixKnhur91YcOiasaww6JK4buXaMOAw6Jx4buXxrB04buVw6Lhu7fDgMOqdMOidOG7leG6vcahw6LhuqZpw4HDouG6psOqYcOi4buXxqHhu5Fzw6J04buVw4DhuqrDomzhurZ04buVw6Jsw7p0YcOiasWpdOG7lcOiw4HhurJ04buVw6Jq4buX4bq5w4DDouG7t8OAw6nDokHDgOG7qcahw6LhuqbhurvDomrhurlqw6JsdeG6vXTDomzhurB4dOG7lcOidOG7lcOs4bu1w6J04bqwd2rDocOiSsaww6JK4buXaMOAw6Jq4buXxqHDqcOiQcOzOMOi4oCcPsOAacOBw6LDgeG7l2h0w6Jqw7rDouG7l3Xhurt0w6Jqw6p04buXw6Jx4buXw7rDonHhu5fhu4F0w6J04buNdMOiceG7l8ahw6JB4bupdOG7lcOiauG6onThu5XDonThu5XhurB4xqHDomtodMOidHbGocOibGjhuqrDosOBxrDGocOi4bu5acOBw6Js4burdOG7lcOiasOqc8Ohw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg0zhu4Vqw6LEqcahw7TDgWHDomrhurlqw6Jq4buX4bq5w4DDonThu5fhu6fDosO9w6JsaOG6qsOi4bu5acOBw6LDgeG7l8ahw7TDgcOiw4Hhu5fDucahw6J04buNdMOiw4HGsMahw6Jzw4Dhu6l0w6Lhu5XDuuG7tcOic+G7scOBw6Lhu7Xhu5fDrXTDomrGsHThu5XDokHhurZqw6J04buX4bunw6LEqW7DomrEgsOpw6Jz4buddOG7l8OibOG7kcOiauG7l8ahw6nDokHDs8Oi4bu14buXw610w6J04bq7dcOidOG7l+G6pHThu5XDonHhu5fDusOiceG7l+G7gXRhw6LhuqZpw4HDouG6psOqw6Jsw7rDocOiVOG7l+G7nXTDomrhurlqw6Jq4buX4bq5w4DDomrhuq504buVw6J04buX4bqww6Lhu7Xhu5fDg8Oi4buXw4Dhuqp04buXw6LhuqbDgMahw6LhuqbDs8OiceG7l8ahw6Jsw7p0w6J04buXw6x0w6LDgeG7nXThu5fDomrDqnNhw6JB4bq0w6Lhu5fhu6/DosOB4bu5ecOiasSCw6nDonPhu5104buXw6Jy4bq7w6LDgcawxqHDomrDqnPDosOB4buXaeG6qsOi4bqmxrDDomrhuqJ04buVw6Lhu5fhur104buXw6Lhu7Xhu5fhuqBq4oCdw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDSsaww6Lhu5XGoeG6uXXDolThu5XDgOG6quG7k3TDoiPhu5fhu6PDoiPhu5fhurB2dOG7lWHDouG7lsahw7TDgMOiw4Hhu7nhurDDvXThu5XDoiPhu7nhurB4dOG7lcOiU8Otc8OidHV0w6LDicOiPsahdOG7lcOiauG7l3XDosSpxqHhu4/DgTjDouKAnErGsMOiSuG7l2jDgMOicuG6u8Oi4buVxqHhurl1w6LhuqbGoeG7jXTDomrDusOiw4Hhu5d4xqHDouG7lcahw6l0w6JqxrB04buVw6LDgeG6uWrDonJow4DDonThu4Fzw6LDvcOiw4Hhu7nhurB4dOG7lcOhw6JKxrDDouG7uWnDgcOidOG7gXThu5XDomzhu7F04buVYcOidOG7l8ahw7TDgcOiw4Hhu5104buXw6LDgeG7uXV04buVw6JqxrB04buVw6LhuqbGocO0amHDosOB4bubauG7l8OiauG6tGrDomzhu490w6LDgeG6snThu5XDonThu5fhurvDomzhu5HDomzhu7F04buVw6LhuqbGoeG7jXRhw6LhuqbDrHTDomzhu7F04buVw6Jq4bq5asOiauG7l+G6ucOAw6Js4buPdMOicnfhu7Vhw6LDgeG7nXPDouG7l8ah4buRw4DDouG7l3Xhurt0w6Jqw6p04buXw6Jx4buXw7rDonHhu5fhu4F0w6JqxILDqcOiw4HhurJ04buVw6Jq4buX4bq5w4DDomzhu5HDouG7lcah4bqg4bu1w6Js4buzw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDSuG6uWrDouG7l3Xhur3DgcOibOG7sXThu5XDomrhu5fhu4Fzw6JBw7pqw6LDgeG7ucOzw6LDvcOiw4Hhu7nhurB4dOG7lcOibOG6sHlqw6JqxrDDomrhu5fhu4Fzw6JydcOiauG7l8OAw6Js4bq5dWHDomp1xqHDosOB4bu5w7PDonThu5fhurDDomp1dMOic+G7nXThu5fDocOiI+G6ssOidOG7l+G6pHThu5XDonThu6/DonLhurRqw6LhuqbhurvDonThu5fGocO0w4HDouG7l8OA4bqq4buPw4HDomzDusOiasaww6JK4buXaMOAw6Js4bq/w6Js4bqweWrDonThu5fGocO1w4DDompp4bu1YcOidOG7leG6u3Thu5fDouG7leG7l8ahw6J04buXw6x0YcOiceG7l210w6LDgeG7l+G6sMO9dOG7lTnDonLhurvDosOBaXPDouG7leG6sHZ04buVw6JB4bq5dOG7lcOiauG7l3XDomrhurl0w6LEqeG7sWHDonThu5dodMOi4bqmxqHhu410YcOi4buVxqHhurl1w6LhuqbGoeG7jXTDosO9w6JsdnTDouG6puG7o8Oi4buX4bulasOiw4HDrOG7tcOicuG6u3PDosOB4buXbXXigJ3DocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINTxqF04buXw6JSdXThu5XDoy/hu7XEgw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
2022-08-23 05:24:20

QTO - Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người cao tuổi (NCT) là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết