Cập nhật:  GMT+7
SiXhu47DkuG7sCjhu5rhuqPhuqPhu4DDk8Ohw4Mqw6MoVsOTS8OD4bqh4bugw5Io4bueKsOS4buw4bugPCXDksOgxIPhu5o8w5LhuqPhu57hu7Alw5LhuqPDncOS4buwJT7DkuG7pcODw7rhuqLDksOgxIMw4buww5IkKuG7msOSw4PhuqHDojc8JMOS4bqiNTxKLyXhu45LSsOhw5Lhu7Ao4bua4bqj4bqj4buAw5PDoeG7o1bhu5rhu6zDk0vhu4jDgMODxKjDki3DkuG7pSQlLOG7msOSw6PhuqHhu5o8JMOSKCrhu7jDo8OS4bqjLMOSw6DEgzDhu7DDkiQq4buaw5LDg+G6ocOiNzwkw5LhuqI1PMOS4buIZFDDkkIsPCXDksOD4bqhw6I3PCTDjcOSJcSDxJHhu7g8w5Lhu50qPsOSw7oqPCXDjcOSw4DEg+G7oDwkw5LDg+G6oTrEqMOSKOG7osOSPDUqw5Lhu5o8w5I8JCU7w5Lhu7DhurPhu5rDkiXhu6I8JMOSYuG7njzDkuG7sOG7nOG7sMOS4buaPCXDkiXhurE8JMOSKCrhu7jDo8OS4bqjLMOSw6PhuqHhu7I8w5IhJVLDocOSKVsqw5IpKuG7tjzDksODM8OSw6DEgzDhu7DDkmLhu6LDksOjJcOiNzwkw5JkxIPEkeG7sjzDksOjKuG7tMOhw5Lhu657PMOSKTLDo8OSKMOiODwkw5IoNjzDkiEl4buc4buwJcOSw6MlxajDocOSw6Elw6I1PCTDkuG7ruG7tDzDkmIq4bu0PCTDksOjJVEpw4zDksOzKuG7tsSDw5Lhu67hu5w8JMOS4buqxIMxPMOSJSrhu7g8w5I84buaxJHDkijhu6LDkuG7rD7DkmXDksOjJeG6peG7sMOS4buw4bqz4buaw5IpMsOjw5LhuqMww5IhJeG7nOG7sCXDkuG7sH08w5Il4buePMOS4buwJeG7tMOSPOG7sjzDksOjPzwlw5LDo+G6oeG7njwkw5Lhu64zw5LhuqHhu5zhu7DDksOjJeG7oCrDkuG7quG6p+G7msOS4buqUCrDjcOSYirhu7jhu7DDkuG7rjDDo8OSJcOiNTwkw43DkmLhu6I8JMOSKVDDkiElIDwkw5Lhu67huq88JMOSPDUqw5LDoMSDxJHDkuG7rjo8JcOS4buuUMOSKOG7oinDkuG7sCU+w5Lhu7AlMDzDkigqPCXDksOjJSrhu7I8JMOSPOG7osSRw5I8JOG7osSRw5Lhu7Dhu6I8JMOSw6PhuqE5w5I84buyPMOSPCXhu7Thu7Alw5I8JeG7nOG7sMONw5Ip4bukw6PDkinhur3DksOgxIPhu5o8w4zDksOD4bueKsOS4buw4buc4buww5IhJcSDw5IpMsONw5Lhu7Dhu5zhu7DDkmJ9PCTDkiU+4buaw43DkiQq4bukxJHDkmLhu6I8JMOSKVDDkmLhu6LDkuG7sOG7nOG7sMOSKD7hu54qw5Lhu7Al4buaKsOSPCXhuq3hu5rDjcOSw6Phuq8qw5I8Ki0oIDwkw43DkiU+4buaw5IlxIPhu7jDjMOMw4zDkuG7rD7DkuG7rMSDw5IhJeG7nOG7sCXDkuG7ruG7tDzDkmIq4bu0PCTDkmQ+PCTDkjwlw6I8JMOSISUgPCTDkuG7ql3DkuG7ruG6rzwkw5I8NSrDksOgxIPEkcOS4buuOjwlw5Ip4buiw5Ji4bqlw6PDkuG7quG6p+G7msOS4buqUCrDkjwk4buaxJHDksOj4bqhPjwkw5IhJcSDIDzDkmIq4buyPMOSPCQlLOG7msOSw6PhuqHhu5o8JMOS4buw4bq1PCTDkjwlw6LDkuG7rsOiOOG7sMOSw5XDksOjxajDocOSIeG7tMOjw5I8JOG7msSRw5LDo+G7nirDkiElxIPDkmLhuq3hu7DDkiThu6Y8w5LDo8OiODwkw5Lhu67hu6Iqw5Lhu7AlJjwlw5Lhu7DhurPhu5rDkjwkJSzhu5rDksOj4bqh4buaPCTDkuG7rlDDksOj4buePsOSPOG7sjzDkikyw6PDkuG7sOG7oDwlw5LDo8OiODwkw5I8JeG7tOG7sCXDkjwl4buc4buww43DksOhJeG7oDzDkuG7sOG7oCnDjMOS4bulJD7hu6Iqw5JiKuG7uOG7sMOSYuG6pcOjw5LhuqHhu5zhu7DDksOjJeG7oCrDkuG7quG6p+G7msOS4buqUCrDjcOSw6M/PCXDksOj4bqh4buePCTDkuG7rjDDo8OSPCXhu5o8JMONw5Ji4buiPCTDkilQw5IhJSA8JMOS4buu4bqvPCTDkjw1KsOSw6DEg8SRw5Lhu646PCXDkuG7sOG6tTwkw5Lhu65Qw5Io4buiKcOSISV7KsOS4buq4bq3KsOS4buq4buaxJHDkinhurHDkik6w6PDjcOSKOG7oinDkiVXPsOS4bqv4buaw5IpMsOjw5LhuqMww5Lhu7DDmcSRw5Jk4buaPCXDjMOS4bulJSrhu7bEg8OSPCTDojcqw5LDo13DkuG6oeG7msOS4buq4bql4buww5Jk4bqv4buww5LDo+G6ocOiNuG7sMOSw6M/PCXDksOj4bqh4buePCTDksOj4bqh4buyPMONw5I8JeG7pMOjw5Io4buiw5IhJSrDkjwkJSzhu5rDksOj4bqh4buaPCTDkuG6o1LDocOS4busKiM8w5LhuqHhu5rDkuG7sOG7nOG7sMOS4bqj4bqtw5IhKuG7uDzDkig2PMOSJcOiNjwkw5Ji4bu2w5Ih4bq7w5I8KuG7uCnDkjwk4buixJHDksODJcOiNTwkw5Lhu6oqPCUtw5LDuirhu7jDo8OS4bqjLMOSw5Xhu5Qv4buUL8OV4buM4buO4buOw4zDksOD4bqh4buaPsOS4buuMyrDkmI2KsOS4buwJeG6rzwkw5LDoyAqw5Ji4bu2w5LDoz88JcOSw6PhuqHhu548JMOSPOG7osSRw43DkiA8JMOS4bujMcOSw4Phu6TDo8OS4bq/KsONw5LDg+G6ocOiOTwkw5Jt4buaPMOSw4DEg+G7oDzDkihlw5Lhu6XDg8O64bqiw5LDoMSDMOG7sMOSJCrhu5rDksOD4bqhw6I3PCTDkuG6ojU8w5Lhu7AlPsOS4buqKuG7tMOjw43DkuG6ozDDkuG6oeG7nOG7sMOSw6PhuqHhu7I8w5LhuqXDkuG7rls8JMOSw6PhuqfDkijDmcSDw5Io4buiw5Lhu6w+w5LDo+G6oTcqw5Ipw6Lhu5rDkiFXPsOS4bus4buiKsOSPOG7sjzDkuG7sCXDouG7msOSw6MlQMOS4buuMMOjw5Lhu6pdw4zDkuG7rTwkw5Lhur8qw5Lhu7DhurU8JMOS4buwJT7DkiXhu5rEkcONw5I8JeG6qzwkw5I8JOG7osSRw5LDozYqw43DksOj4bqh4buaPCXDksOjJeG6s8OSw6PhuqE3KsOSPFI8JMONw5LhuqHhu5zhu7DDkiElIMOS4bqjw53DkuG7rjDDo8OS4buqXcOSJT5U4buww5LhuqPDncOSw6MlxIPDkiQ+KcOS4buuKsOS4buuM8OSPDUqw5IhJeG7nOG7sMOS4buuQMOSw6PhuqHhu6DDkijhu54qw5Lhu7Dhu6A8JcOSw6DEg+G7mjzDkuG6o+G7nuG7sCXDkuG6o8Odw5Lhu7AlPsOSISXEgyA8w5JiKuG7sjzDkjwkJSzhu5rDksOj4bqh4buaPCTDjMOSbuG6sTwkw5JiNirDkuG7rnvDjcOSbeG7mjzDksOgxIPhu6A8w5IoZcOSPCQlLOG7msOSw6PhuqHhu5o8JMOS4buw4bq1PCTDksOjUTwkw5Lhu7DDojc8JMOSISpAKcOSw6PhuqHhu5rDjcOSPCVS4buww5I8JTnDkiEl4buc4buwJcOS4buu4bu0PMOSYirhu7Q8JMOSw6PEg8OZPMOSw6Ml4bqzw5I8JCUq4buyKcOSw6Phuq/hu7DDkmIq4bu44buww5IkKuG6q8OSJD88w5Ji4bu4w5LhuqMqPCXDkuG7sCXEgzwkw5Lhu7AlPsOSPCQlLOG7msOSw6PhuqHhu5o8JMOMw5LDs+G6pG7DkkLhu5/hu5XDg0ovw6FL


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai trương đại lý Veam Motor Quảng Trị

Khai trương đại lý Veam Motor Quảng Trị
2011-05-29 23:34:31

(QT) - Công ty TNHH Kim Sơn vừa tổ chức khai trương đại lý Veam Motor Quảng Trị. Đây là đại lý độc quyền cung cấp sản phẩm ô tô Veam thuộc Tổng Công ty máy động lực và máy nông...

Trao tặng tủ sách cho các trường Tiểu học và THCS

Trao tặng tủ sách cho các trường Tiểu học và THCS
2011-05-29 23:32:47

(QT) - Ngày 27/5/2011, Sở Giáo dục- Đào tạo Quảng Trị phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng, Tổng công ty bảo hiểm Bưu điện (PTI) tổ chức trao tặng 60 tủ sách Kim Đồng với 30.000...

Năm 2011, trên 50% hộ cận nghèo được tham gia BHYT

Năm 2011, trên 50% hộ cận nghèo được tham gia BHYT
2011-05-29 23:18:25

(QT) - Ngày 27/5/2011, Sở Y tế và Ban quản lý dự án Hỗ trợ y tế ( HTYT) Bắc Trung bộ của tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai hoạt động Bảo hiểm Y tế người cận nghèo...

Diễn đàn “Ngày giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

Diễn đàn “Ngày giảm nhẹ rủi ro thiên tai”
2011-05-29 23:13:18

(QT) - Ngày 28/5/2011, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Văn phòng vùng dự án Plan tại Quảng Trị tổ chức diễn đàn “Ngày giảm nhẹ rủi ro thiên tai- 22/5” với...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết