Cập nhật:  GMT+7
AÔẶẮÍỢBÝÝừĂWốỐỲỢỈĂÁốŨỠÕẮỜNỲẮÍÔ$ỨỠÕẮỲYỘỠÔẮ“ăỤỠÕẮÔDỠÔẮÍỸỠÕẮWÔ@ẮỠ:ẮIỐMỠẮÍ$ỨỠÕ”ẮÕỐBỐẮỊPĐỠẮẲẰẶẨẮ-ẮẲẰẲẰA/ÔẶÁAWẮÍỢBÝÝừĂWdỈBÌĂÁôCỠÕẮỠB!ẮẶẴ/Ầ/ẲẰẲẰýẮdỦỐẮềỐMỠẮÔỐÓWẮọÔ@ẮỠ:ẮỷềdọểỹẮỲỖỠÔẮỏỴEỠÕẮốYỔýẮạỦẮảÔỖẮÔỴ!ẮạỦẮỊỦỐẮIỐMỠẮWÔRỠÕẮỲỖỠÔẮỏỴEỠÕẮốYỔẮWÔÙỐẮÔỬWẮ;ỪỐẮdỦỐẮềdọểẮốÔDỠÔẮWÔÙẮdỤẮảÔỒẮệỐỠÔẮ;DẮÍCÍẮỊỨỠẮ;ỔẮỊỤỠÕẮÔDỠÔẮỲŨẮÍÔ%ÍẮỲŨỠÕẮỜNỲẮẴẮỠẸỞẮỲÔ&ÍẮÔỐÓỠẮÍÔ$ỨỠÕẮỲYỘỠÔẮ“ăỤỠÕẮÔDỠÔẮÍỸỠÕẮWÔ@ẮỠ:ẮIỐMỠẮÍ$ỨỠÕ”ẮỲĐỐẮỏỴEỠÕẮốYỔẮÕỐBỐẮỊPĐỠẮẲẰẶẨẮ–ẮẲẰẲẰỳẮọÔQẮạỒẮỲÔ$ẮốÔ$ỰỠÕẮỲY&ÍẮốỖỠÔẮ#!ẮểÕỴ!ỌỠẮăẸỠÕẮỏỴBỠÕẮ;DẮọÔQẮảÔ#ẮỲỔÍÔẮồạểãẮỲỖỠÔẮdPDỠÕẮểBỞẮỊÉẮỊNỠẮÌ&ỳA/WÁAỲBIỢỈẮÝỲ!ỢỈừĂỞBYÕỐỠxẲW.ẮBỴỲPĂÁAỲYÁAỲÌÁAỐỞÕẮÝYÍừĂ//ÍỳIBPXỴBỠÕỲYỐỳ;Ỡ/ÌỈÝỜỲPW/ỠỈ,Ý/ẲẰẲẴ/ÂẨÌẦẶẲÂẪẤẨỲẶÂẪẰẨẤỢẶỳỚWÕĂẮ/ÁA/ỲÌÁA/ỲYÁAỲYÁAỲÌÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁọÔQẮạỒẮỲÔ$ẮốÔ$ỰỠÕẮỲY&ÍẮốỖỠÔẮ#!ẮểÕỴ!ỌỠẮăẸỠÕẮỏỴBỠÕẮ;DẮọÔQẮảÔ#ẮỲỔÍÔẮồạểãẮỲỖỠÔẮdPDỠÕẮểBỞẮỲÊỠÕẮXỴDẮÍÔPẮỠÕ$ỰỐẮÌỆỠẮỲĐỐẮÔBỐẮ.ÉẮ}ẮạỴỠÕýẮ}ẮểÕPẮỷăBỜYÚỠÕỹẮ-Ắ ỠÔxẮốỳọA/WÁA/ỲÌÁA/ỲYÁA/ỲBIỢỈÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁãỔWẮỠD!ýẮIBỠẮỲŨẮÍÔ%ÍẮÍÔ$ỨỠÕẮỲYỘỠÔẮỊÉẮỲYBPẮỲÊỠÕẮÂẮÕỐNỠÕẮỠ$ỪÍẮÍỦỠÕẮỊỤỠÕẮỲYỔẮÕỐCẮẲÂẰẮỲYỐÓỴẮỊỤỠÕýẮẶẰẮÍPỠẮIRẮÕỐÙỠÕẮỲYỔẮÕỐCẮẶẲẤẮỲYỐÓỴẮỊỤỠÕýẮẲẰẮỠÔDẮ;ÓẮÝỐỠÔẮỲ&ẮÔPĐỐẮ;DẮỠÔỐOỴẮWÔỄỠẮXỴDẮỜÔCÍẮ;ỪỐẮỲŨỠÕẮÕỐCẮỲYỔẮỢDẮẬẴẴẮỲYỐÓỴẮỊỤỠÕẮÍÔPẮÍCÍẮÕỐBẮỊỘỠÔẮWÔ@ẮỠ:ẮÍQẮÔPDỠẮÍEỠÔẮỜÔQẮỜÔẸỠẮỲYMỠẮỊỔBẮIDỠẮẲẮ.ÉẮIỐMỠẮÕỐỪỐẮ}ẮạỴỠÕýẮ}ẮểÕPýẮÔỴ!ÓỠẮăBỜYÚỠÕỳẮốYPỠÕẮỜÔỴÚỠẮỜÔŨẮÍÔ$ỨỠÕẮỲYỘỠÔýẮỊPDỠẮỊÉẮỊNỠẮỲÔẸỞẮ;DẮIDỠẮÕỐBPẮÍÚỠÕẮỲYỘỠÔẮÕỐNỠÕẮỠ$ỪÍẮÍÚỠÕẮÍỦỠÕẮÍỸỠÕẮÍCÍẮWÔ$ỨỠÕẮỲỐÓỠẮÝỐỠÔẮỜNẮÍÔPẮỞỦỲẮÝÙẮÔỦẮÕỐBẮỊỘỠÔẮWÔ@ẮỠ:ẮỜÔQẮỜÔẸỠẮỲĐỐẮỊỔBẮWÔ$ỨỠÕỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁă$ỬÍẮIỐNỲẮỲÔỰỐẮÕỐBỠẮXỴBýẮỲ*ẮÍÔ$ỨỠÕẮỲYỘỠÔẮ“ăỤỠÕẮÔDỠÔẮÍỸỠÕẮWÔ@ẮỠ:ẮIỐMỠẮÍ$ỨỠÕ”ýẮdỦỐẮềdọểẮốÔDỠÔẮWÔÙẮdỤẮảÔỒẮệỐỠÔýẮdỦỐẮềdọểẮỲỖỠÔẮỏỴEỠÕẮốYỔẮÍỸỠÕẮÍCÍẮỲŨẮÍÔ%ÍýẮỊỨỠẮ;ỔẮỊÉẮÔỴ!ẮỊỦỠÕẮỊ$ỬÍẮỠÔỐOỴẮỠÕỴỤỠẮỢ&ÍẮỊÒẮÔƯẮỲYỬẮÍÔPẮÍCÍẮÔỦẮÕỐBẮỊỘỠÔẮWÔ@ẮỠ:ẮÍQẮÔPDỠẮÍEỠÔẮỜÔQẮỜÔẸỠẮỲĐỐẮẲẮ.ÉẮ}ẮạỴỠÕẮ;DẮ}ẮểÕPẮÍ#BẮÔỴ!ÓỠẮăBỜYÚỠÕỳẮõỐMỠÕẮỲYPỠÕẮÍCÍẮỠẸỞẮẲẰẶẨýẮẲẰẶẪýẮdỦỐẮỊÉẮÔƯẮỲYỬẮÔỨỠẮẶýẤẮỲỖẮỊỤỠÕẮỊÒẮ.Ệ!ẮÌ&ỠÕẮÍCÍẮỠÔDẮỲỘỠÔẮỲÔ$ỨỠÕýẮẲẰẮỠÔDẮỲỐMỴẮÔỬWẮ;ÓẮÝỐỠÔýẮẲẮỞÚẮÔỘỠÔẮWÔCỲẮỲYỐÒỠẮỜỐỠÔẮỲNýẮỞC!Ắ;ỐẮỲỒỠÔẮ;DẮỠÔỐOỴẮÝỴỂỲẮXỴDýẮÕỐỶWẮÍÔPẮỠÕ$ỰỐẮÌỆỠẮỠỨỐẮỊỆ!ẮỠỆỠÕẮÍBPẮỊỰỐẮÝÙỠÕýẮÍQẮỲÔMỞẮWÔ$ỨỠÕẮỲỐÓỠẮÝỐỠÔẮỜNẮỊÒẮỲÔPCỲẮỠÕÔèPỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁếNỲẮXỴEẮXỴBỠẮỲYSỠÕẮỠÔỂỲẮÍÔ$ỨỠÕẮỲYỘỠÔẮỊĐỲẮỊ$ỬÍẮÍÔỒỠÔẮỢDẮỲÔỶÍẮỊG!ẮÝ&ẮỠƯẮỢ&ÍẮÍ#BẮỠÕ$ỰỐẮÌỆỠẮÝBỴẮỜÔỐẮỊ$ỬÍẮÔ$ỮỠÕẮỢỬỐýẮỢDỞẮỲÔB!ẮỊŨỐẮỲFWẮXỴCỠẮÝEỠẮ.ỴỂỲýẮÝỐỠÔẮÔPĐỲýẮỲ*ẮỊỆ!ẮỊỤỠÕẮIDPẮ;ỸỠÕẮIỐMỠẮÕỐỪỐẮỊÉẮIỐNỲẮỲỐNỲẮỜỐÓỞẮ;DẮXỴEỠẮỢ(ẮỲDỐẮÍÔỒỠÔẮÕỐBẮỊỘỠÔỳA/WÁAWẮÍỢBÝÝừĂWạPÌ!ĂÁốYỶÍẮọÔ$ỨỠÕA/WÁ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết