Cập nhật:  GMT+7
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHMuG6snFpc8OCacSQdsOz4bq6aeG6usOJd+G7q8OAaXPhurJ3aeG6uuG7hELDgOG7r2nhurp2b8OBaeG7r3dvaVBW4bqvVuG6uWlQVuG6sTLhurlpUFYyPWlxduG7hG9p4bq64buE4bqsw4Dhu69p4buIRsOA4buvacOM4bqod2lBSHFpQeG7hELDgOG7r2lBb+G6oGlzw4LDgOG7r+G7gS92w6zhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBWdG9yaOG7h1F2d8aw4bq8acOAb8SoaeG7i2wvbOG6uWkzUD1SaeG6uuG7s8OAdmlBw7LDgWnDjHfhu6lxacOM4bqod2lT4bqgw7LDgGnhu693w7PDgWnhurjDs+G6umlWw4J3aXPhurTDgOG7r2lF4bq84buPw4BpQUppUOG7j+G6oGl2d+G7q8OBaeG7iMO1aXbDgndpw6pQVuG6r1bhur9pw6N34bup4bq6aT1vw4Fpw4zGsGlx4bq2w4Dhu69p4bq6w7NxaeG7r3fDs8OBaeG6uMOz4bq64bq5aeG7uXfhu6vDgWnhurrDiW9p4bq64buNd2lQVuG6r1Zp4bq64buzw4B24bq7aTJ2RmnhurrDieG7hEPDgOG7r2lQw4JpPcOCd2nDjOG7gGk94buv4bq8xKjhu7HDgGlS4bq8xKhpMnbDtMOA4buv4bq5aTfEqGnDjHfhu6fDgGlWw4J3aXPhurTDgOG7r2lF4bq84buPw4BpQUppUFbhuq9WacOjd+G7qeG6umk9b8OBw6lpInbhuqJpUXbhu4Zp4bq6w71xdmkzUD1SaeG6uuG7s8OAdmlW4bqgw7LDgOG7r2k9b8OBw6lpInbhuqJpMuG6pMOA4buvaeG7rnfDs8OBaXPhurJxaVBW4bqvVmnDo3fhu6nhurppPW/DgWkyw4nhu53DgGlTecOAdmlAd+G7qeG6vGnhurp2b8OBaXJIaUHDssOBacOMd+G7qXHhurvhu4EvxJDhu4fhu4HhurpvcEF0aeG6uOG6usSoQXThuqlow4Fvw4nhu693w4Bl4buLxJDhu4hpb+G6vOG6uuG6oGjhu4fhu4HhurrDieG7h+G7geG6unLhu4fhu4F3w4Hhu69p4bq4w4lx4bqpaC8vceG6u3Bv4bqgReG6vG/DgOG7r+G6usOJd+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buL4buJw60vxKltcuG7icOsbOG7iWzhu4vDrOG6usOsa27hu4vhu4nEqUHDrOG6u+G7t8SQ4buvaGkv4buH4buBL+G6unLhu4fhu4Ev4bq6w4nhu4fhu4HhurrDieG7h+G7geG6unLhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7jsOAdmnDgXfDgHZpdsSCb+G7gS/EkOG7h+G7gS/hurpy4buH4buBL+G6usOJ4buH4buBL+G6um9wQXThu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hzJ2SHFpdnfhu6nDgGk94buvdsO9aUXhurzEqMWp4bq6aeG6uOG6smnhu4tt4bq5aVbDgndpw4Dhu692w71pQeG7ncOAaeG6unZGaWzhurlpUG/DgGlRduG7m8SQaXbDssOAdmkyw4nhurzDgOG7r2nhu4ThuqzDgOG7r2lT4buPw4Dhu69p4bu5duG6om9p4bqvV1dpw4zGsGlx4buPd2lxw7NxdmlxdnjDgHZp4bq4w7NxdmlQVuG6r1Zpw6o94buvdsO9aUXhurzEqMWp4bq6aeG7i23hur/hurlp4bq6eMOAdmlzxanDgGnDgOG7r8OyxKhp4buJw60vay/hu4vDreG7i+G7i+G6uWnhurrDieG7p8OAaXPDvW9pcMOyw4Bp4bq64buzw4B2aeG6uuG6pMOA4buvaeG6uOG6smnDgOG7r+G7hOG6qndp4bq6dm/DgWnhu693b2lQVuG6r1ZpQcOyaWzDreG6u8SpbGtpw4Dhu6/hu4Thuqp34bq5aXPhu43hurppbeG7i+G6ucSpYmnhurjhuqBpw4zhuqh3aeG7ucWpaXbhuqDhu41xdmnDjMOyaXF2d8Wpw4Fp4buL4buJ4bq5a25iaeG6uOG6oGnDjOG6qHdpQUhxaUHhu4RCw4Dhu69pQW/huqBpc8OCw4Dhu6/DqWnhurjhurJpw4Dhu6/hu4Thuqp3aeG6unZvw4Fp4buvd29pcOG7j+G6oGl2d+G7q8OBacSoaeG6usWpacOqUFbhurEy4bq/aUHDsmlrw6xs4bq74buL4buJbWnDgOG7r+G7hOG6qnfhurlpc+G7jeG6umlubeG6ucSpYmnhurjhuqBpw4zhuqh3aeG7ucWpaXbhuqDhu41xdmnDjMOyaXPhu43hurpp4bq64buzaUHhu6lpcG/huqBpxJB24buGaVBW4bqxMmluxKnhurnhu4tiaXLGocOAaeG6uOG6ssOpaeG6uOG6smnDgOG7r+G7hOG6qndp4bq6dm/DgWnhu693b2lw4buP4bqgaXZ34burw4Fp4bq6duG7m+G6umnDgOG7r3Z34bupxJBpw6pQVjI94bq/acSpa+G6u8Spa+G7i2nDgOG7r+G7hOG6qnfhurlpc+G7jeG6umlu4buJYmnhu7nFqWl24bqg4buNcXbhurtpw6N34bupcWnhu6934buPd2lF4bq8xKjFqeG6umlxdsWpaXPDgmlQVuG6r1bhurlpUFbhurEy4bq5aVBWMj1pcXbhuqBpw4Dhu6/hu4Thuqp3aeG6unZvw4Fp4buvd29pw4zDsmnhurp24buAaXbhu4RDw4Dhu69pc+G7j8OBaXDhu4/huqBpc+G7ncSoaXPhu4bhurlp4bu5w73EkGnhurp24bqqd+G6uWlzw4rDgOG7r2lF4bq8xKhpc8O9w4B24bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4draeG6unbDs8OA4buvaXPhu53hurxpw4DDtMOBaeG7i8Ot4buL4buL4bq5aeG6uuG6oMOyw4Bp4bq64buzw4B2aXHhuqJp4bu5duG6oOG7j8OA4buvacSpw6zEqWnDgOG7r3Z5w4BpQeG7hELhurppw4Dhu6/hu4Thuqp3aeG7uXbDs8OBaXF2w41vaXDhu6nDgHZpUFbhurEy4bq5acOM4bqod2lxdndpxJB2eGnhu4vDrG1p4bq64buzaXPhurTDgOG7r+G6u2nhu7h24bq2w4Dhu69pccODw4Bp4bq6ecOAdmnhurrDieG7jcOA4buvacOM4buEQuG6umlF4bq8TmlQVuG6sTJpw4B24buEaeG6usOJ4buE4bqoceG6u2lR4bq2w4Dhu69p4bq6w7NxaXHhu493aXHDs3F2aXbDssOAdmlxdnjDgHZp4bq6dkhxaXZ34bupw4Bpw4B2b8OAdmnhu6/EgsOA4bq5aXPhu4/DgWlw4buP4bqgaeG6unbhuqp3aeG7r3dvw4DhurtpU8Wpw4Bpw4BvxKjhurlp4bq64buNd2kg4bq84buPw4Dhu69pMsOJw71pw6zDrcOtYmlz4bqsw4Bpw4zDvWnhurhJaXLhu4DDgOG7r2lBb+G6oGlzw4LDgOG7r2lzw7TDgOG7r2nhu7lKacOMw7Jp4bq6dkhxaXZ34bupw4Bp4buvd2/huqBpcsO9cXZpc3fhu6nDgGnhurpJaeG6usOJ4bqgw4Dhu69pw4x34bupcWnhurp24bq8aVBW4bqvVmnDjMOyaeG7r3fhu493aUXhurzEqMWp4bq6aXHDs3FpcXbFqWlzw4JpUFbhuq9W4bq5acOJw4rhurppw4Dhu6/hu5HDgGnhurp24bqqd2nhu693b8OAaeG7r3fhu493aUXhurzEqMWp4bq6aXbhurRp4bq44bqs4bq5acOBb8OA4buvaUHhu413aXZ34bup4bq8aUXhurzhu49pcW/huqDhurtpMuG6vMSoacOAdnfhu6fDgOG6uWnhurrhurJxaXPDgmnEkHbDs+G6umnhurrDiXfhu6vDgGlz4bqyd2nhurrhu4RCw4Dhu69p4bq6dm/DgWnhu693b2lQVuG6r1bhurlpUFbhurEy4bq5aVBWMj1pcXbhu4RvaeG6uuG7hOG6rMOA4buvaeG7iEbDgOG7r2nDjOG6qHdpQUhxaUHhu4RCw4Dhu69pQW/huqBpc8OCw4Dhu69p4bq6w4nhu6fDgGlzw71vaXDDssOA4bq5aeG7uXbhuqJpc8OzxJBpRsOA4buvacOB4buAcWnhurp34bun4bq8aXPFqcOAacOAw7TDgWnhu4vDreG7i2pp4bq44bqyacOA4buv4buE4bqqd2nhurp2b8OBaeG7r3dvaVBW4bqvVmlz4buN4bq6acSpamJpQUhxaUHhu4RCw4Dhu69pQW/huqBpc8OCw4Dhu69p4bq6dnThuqBpPeG7r3bDvWlF4bq8xKjFqeG6umnhu4tt4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4cy4buNd2lw4bq84bqkd2lBw7LDgWnDjHfhu6lx4bq5aVPhuqDDssOAaeG7r3fDs8OBaeG6uMOz4bq6aVbDgndpc+G6tMOA4buvaUXhurzhu4/DgGlBSmlQVuG6r1Zpw6N34bup4bq6aT1vw4FpcXbhu5vhurppw4zhu5vDgGlBw7LDgWnDieG6sGnDgHbDjcOA4buvaeG7uXbhuqJp4bu5dsO0w4Dhurlpw4zhu4ThuqjDgOG7r2nDgeG7kXFp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nhurp2SHFpdnfhu6nDgGlxduG7s2nhurp34bun4bq8acSQdsOz4bq6aeG6usOJd+G7q8OAaXPhurJ3aeG6uuG7hELDgOG7r2nhurp2b8OBaeG7r3dvaVBW4bqvVuG6uWlQVuG6sTLhurlpUFYyPcOpaUXhurzhu4/DgGlBSmlF4bq8Tmnhu7l2w7PDgWlxdsONb2lw4bupw4B2aVBW4bqxMsOpaXPhu5vhurxp4bq6duG7neG6vGnhurp24bq84bqycWnDjMOyacOM4buj4bq6aeG6uuG7hGnEqGnhurrFqcOpacOMd+G7qXFp4bq6dkhxaXZ34bupw4Bp4bq6SGlxduG7hmlw4bupw4B2acOMd+G7qcOAacOMw7JpceG6rGlx4bub4bq8aeG7r3fDs2lyw71xdmnDjOG7gGnEqGnhurrFqWlBd+G7p8OAaUXhurxvw4Bpc8Wpw4Bpw4Dhu6/hurzhurTDgGlF4bq8TmlQVuG6sTJpcXZ3aeG6usOJ4buP4oCm4buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4ciduG6omlRduG7hmnhurrDvXF2aTNQPVJp4bq64buzw4B2aVbhuqDDssOA4buvaT1vw4FpcXbhuqBpw4nhu5PDgOG7r+G6uWnhurp2SHFpdnfhu6nDgGlxw7NxaXF24buzaeG6unfhu6fhurzhurlpcXZ4w4B2aeG6uMOzcXZp4bq6dnThuqBpPeG7r3bDvWlF4bq8xKjFqeG6umnhu4ttacOMxrBpceG7j3dpccOzcXZpcXZ4w4B2aeG6uMOzcXZpUFbhuq9WaXPhu4/DgWlw4buP4bqgaXPhu6tp4bq64buzw4B2aeG6unZIcWl2d+G7qcOAaXHDs3Fp4bq6w4nhu4BpccOC4bq6acOB4buAcWnhurp34bun4bq8aW/DgGnhurh3w4B2aeG7iMO1aXbDgndp4bq6w4nhu6fDgGlzw71vaXDDssOA4bq7aTLhu7PDgHZpIOG6vOG7j8OA4buvaTLDicO9aXHhuqJp4bq6w4nhu6fDgGlsw61iaXLGocOAaeG6uOG6smnhurjhurLDgOG7r2nhurrDieG6oMOA4buvaUHhu7XDgHZpw4xIcWnDgOG6tsOA4buvacOA4buvdnfhu6nEkOG6uWlBb+G6oGlzw4LDgOG7r2lxduG7hmnEqMWp4bq8aeG6ukhpcuG6oOG6uWnhurjhuqDDgOG7r2nhurrhu7NpQeG7qWlwb+G6oGnEkHbhu4ZpUFbhurEyaXPhu43hurppcW/huqBp4bq44bqgacOM4bqod2lx4buPacOA4buE4bqoceG6uWlBw7Jpc3fhu6vDgWnhurjDs8OA4buvaeG6usOJ4bqgw4Dhu69p4bq6dkhxaXZ34bupw4BpceG7j3dpccOzcXZpcXZ4w4B2aeG6uMOzcXZpUFbhuq9W4bq7aTLhurzEqGnDgHZ34bunw4Dhurlpdnfhu6nDgGnhurrhu7PDgHZpc2/DgOG7r2l24buEQ8OA4buvaeG6usOJQmlx4bubxJBp4bq6R2nDgOG7r8ahw4Bp4bq4w7NxdmnhurrDieG6vMOA4buvaeG7hOG6rMOA4buvacOA4bunw4Bpw4x34bupcWlyw7LDgHZpw4Dhu6/hurzhurTDgGlBSHFp4bq6dkhxaXZ34bupw4BpccOzcWnDgeG7gHFp4bq6d+G7p+G6vOG6uWlxduG7s2nhurp34bun4bq84bq5aXF2eMOAdmnhurjDs3F2aXHhu493aXHDs3F2aVBW4bqvVmlxw4PDgGnhu6/hu5nEkGnhu7l24bqiaeG7uXbDtMOA4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4cydkZp4bq6w4nhu4RDw4Dhu69pUMOCaT3Dgndpw4zhu4BpPeG7r+G6vMSo4buxw4BpUuG6vMSoaTJ2w7TDgOG7r2lzxrBpw4Dhu692w71p4bq64buzw4B2aeG7iMahxKhpckjDgOG7r2nDgOG7r3bDvWlF4bq8xKjFqeG6umlxduG6vMSo4bunw4Bpc8awaXHhu4ZvaVZTPVJp4bq64buzw4B2acOMxrBpcXZ4w4B2aeG6uMOzcXZpceG7j3dpccOzcXZpUFbhuq9W4bq5aeG6ukdpc+G6omlBw7LDgWlx4bqsaeG6uEPhurlpw4Dhu6/hurzhurTDgGlBSHFp4bq6dsOKcWlz4bufxKhpxJB2w7Phurpp4bq6w4l34burw4Bpc+G6sndp4bq64buEQsOA4buvaeG6unZvw4Fp4buvd29pUFbhuq9W4bq5aVBW4bqxMuG6uWlQVjI9aeG6unZ04bqgaXHDs3Fpw4Hhu4BxaeG6unfhu6fhurzhurlpcXbhu7Np4bq6d+G7p+G6vGlx4buGb2k94buvdsO9aUXhurzEqMWp4bq6aeG7i21pc8awacOJb+G6u2lT4bqyd2nDjOG6qHdpw4B2w43DgOG7r2nhu7l24bqiaeG7uXbDtMOA4bq5acOM4buE4bqow4Dhu69pw4Hhu5Fx4bq5aeG7uXfFqcOAacOA4buvdsO9aXHhu4ZvaeG6uuG7s8OAduG6uWlz4bqgw7LDgGnhu693w7PDgWnhurjDs+G6umnhurrhuqTDgOG7r2l2QsSQ4bq5aXDDs+G6oGlxw7PhuqBp4bq6w4l5w4B2aTJ24buGaeG6uuG7hOG6qMOA4buvaVF2eMOAdmnEkHbhu4ZpReG6vMSoxanhurppc8O9w4B24bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4cyw4nhu4ThuqhxaXPhuqLhurlpU+G6oMOyw4Bp4buvd8Ozw4Fp4bq4w7PhurppVsOCd2lz4bq0w4Dhu69pReG6vOG7j8OAaUFKaVBW4bqvVmnDo3fhu6nhurppPW/DgWlzw7VpQcOyw4Fpw4x34bupcWnDjOG6qHdpUFbhuq9WaeG6uuG7s8OAduG6uWnDgcOC4bq6aeG6uOG6smly4bqgb8OAdmnDgOG7r3Z34bupxJBp4bq4SWly4buAw4Dhu69pQW/huqBpc8OCw4Dhu69pQeG6qMOA4bq5aXLhuqBvw4B2acOA4buvdnfhu6nEkGlx4bq8w4Dhu69pceG7m8SQaXLDvXF2acOM4buAaVBW4bqvVmnDjMOyacOBw4Lhurpp4bq44bqyaXHhuqxp4bq4Q2nEqGnhurrFqWlz4buracOA4buRw4FpcOG7keG6umnhurp24bunw4Fp4bq6duG6tsOA4buvaeG6unfDgGlF4bq8w7Np4bq6w4l5w4B2aeG6unZIcWl2d+G7qcOA4bq5acOAdsONw4Dhu69p4bu5duG6omnhu7l2w7TDgOG6uWnDjOG7hOG6qMOA4buvacOB4buRcWnhurrDieG6oMOA4buvacSQdsOz4bq6aeG6usOJd+G7q8OAaXPhurJ3aeG6uuG7hELDgOG7r2nhurp2b8OBaeG7r3dvaVBW4bqvVuG6uWlQVuG6sTLhurlpUFYyPWnDjMOyaUXhurzhu4/DgGlBSmlF4bq8Tmnhu7l2w7PDgWlxdsONb2lw4bupw4B2aVBW4bqxMmnhurrDieG7p8OAaXPDvW9pcMOyw4Bp4bq64buzw4B24bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4cydm/DgHZpVuG7j3fhu4EvxJDhu4c=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cam Lộ: Tỉ lệ cây quế sống từ 70% - 75%

Cam Lộ: Tỉ lệ cây quế sống từ 70% - 75%
2022-07-27 17:05:41

QTO - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cam Lộ Phạm Viết Thanh cho biết, sau hơn 5 tháng xuống giống 114 ha quế, đơn vị đã phối hợp...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết