Cập nhật:  GMT+7
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw43hu7ko4buQS8Wo4buYOkvhu6bhurdL4buSO0vigJzhu4nhu7bEgyA74bu0Szk3Izvhu7ZLw5l94bu4S+G7psSDNDvhu7RLNmHhu5Y7Sz/huqlLOOG6r+G7pEsm4bu2KcavSznhu7bhu5A74bu2Sznhu7bhu7hWYUs74bu44buuO0vDouG7mEvhu7Thu7jhu5IsS8Oi4bu44buuO0s5JDvhu7ZL4buzYeG7ljvhu7RL4bu5Nz3igJ1JL+G7tk3DjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu5nGr+G7kOG7pkrDjeG7mT46Szvhu5Dhuq1LTsOSL+G7jC9OTE5N4buCS+G7uTfEgzE74bu0S+G7ieG7kCxLxajhu6A74bu0S+G6rEs5Vkvhu7Nh4buWO+G7tEvhu7k3PUvDouG6seG7kEs5XUvhu6Thu7bhuq/hu6RLOSjhu5BLxajhu5g6S8Wo4buSO+G7tkvhu7Thu7jhu5JLJlY5SzZh4buWS+G7puG6t0vhu5I7S8OiV0vigJzhu4nhu7bEgyA74bu0Szk3Izvhu7ZLw5l94bu4S+G7psSDNDvhu7RLNmHhu5Y7Sz/huqlLOOG6r+G7pEsm4bu2KcavSznhu7bhu5A74bu2Sznhu7bhu7hWYUs74bu44buuO0vDouG7mEvhu7Thu7jhu5IsS8Oi4bu44buuO0s5JDvhu7ZL4buzYeG7ljvhu7RL4bu5Nz3igJ1L4bumLEvhu7ldS+G7pOG7tuG6r+G7pEtq4bu4V2FL4bumxIM0O+G7tEvhu7Nhe+G7pEs5Vkvhu5nhu5g7S+G7s2F74bukSznhu5jhu7hLOTcy4buESS81w41JOeG7kMOZP8avSzg54bqtP8avw4lKOuG7kDfhu7Thu7g74buATjXhuqdL4buQYTksSsONSTk3w41JOeG7psONSeG7uDrhu7RLODfhu6TDiUovL+G7pOG7hMOZ4buQLDZh4buQO+G7tDk34bu44buEw6I7L+G7psavOCY5LDUvO8av4bqlOC9OTU7Dki/Dk8OV4bumw5JN4buOTcOVw5LDlTlNw5LDlcOSw5VPP03hu4QqNeG7tEpLL8ONSS854bumw41JLzk3w41JOTfDjUk54bumw41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7ieG7kuG7pEvFqOG7lOG7uEvDmeG7uFlhSznhu7bhu5A6S+G7puG6t0vDmWFd4bu4Szko4buQS8Wo4buYOkstS+G6uzvhu7bhu4BL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5nhu5bhu7hJLzXDjUkvOeG7psONSS85N8ONSS854buQw5k/xq/DjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONxKnhurdL4buSO0vigJzhu4nhu7bEgyA74bu0Szk3Izvhu7ZLw5l94bu4S+G7psSDNDvhu7RLNmHhu5Y7Sz/huqlLOOG6r+G7pEsm4bu2KcavSznhu7bhu5A74bu2Sznhu7bhu7hWYUs74bu44buuO0vDouG7mEvhu7Thu7jhu5IsS8Oi4bu44buuO0s5JDvhu7ZL4buzYeG7ljvhu7RL4bu5Nz3igJ1LOTfhu7hZO0sm4bu24buQ4bu4Sznhu5Thu7hLTUxLOTfEgzE74bu0Szk3YTvhu7RL4bu2KOG7pEvhu6QgSzgzSzk34buuO0vFqD3hu5BLw5nhu5g7S+G7ucO94buES2o+O+G7tEvhu5nhu5hL4bu0fTrhu4BLcuG7tGHhuq3DnTtL4bu5N8ag4bu44buCS+G7uTdTO0vhu5nEgzvhu7RLauG7lCzhu4JLcuG7tGHhuq3DnTtL4bu5N+G7uEvDveG7tsSDIDvhu7Thu4JL4bu5N1M7S+G7s2F74bukS+G7uSzhu5Y74buCS2rEgzE74bu0S8OU4buCS3Lhu7Rh4bqtw507S+G7mWFY4buCS8O94bu24buQO0tqIzvhu7ZLw73hu7bDoDvhu7Thu4JLcuG7tGHhuq3DnTtLxKlh4buCS+G7meG7uFZhS+G7k+G7uOG7kDvhu7RLw6Lhu5hL4bu5N8SDO+G7tEvDgsSDIDvhu7Thu4JLw6Iw4bu4SzjhurdLOeG7tuG7kDpL4bu04bu44buQS+G7pOG6o+G7kEtPTEvhu7Thu7jhu5IsS8Oi4bu44buuO0vDouG7mEtNTExL4bu2KOG7pEs44bu4O+G7tuG7hEtx4bqh4bukSznhu7jhu65hS+G7pOG6o+G7kEvhu6bhurdL4buSO0s74bu24buiOks7UTvhu7RL4buk4buQLEvhu7bhu7hYYUs2YeG7lks14bu2ITvhu7RLO+G7tOG6seG7kEvDmVg74bu2SzlUOUvDouG7mEs54buaO+G7tEvhu6TEgzE74bu0Szjhuq/hu6RLJuG7tinGr0vhu6Thu7YsS+G7tijhu6RLOOG7uDvhu7ZLOeG7lOG7uEs5N8SDMTvhu7RLOTdhO+G7tEvhu7Yo4bukS+G7pCBLODNLOeG7tj474bu0SzZh4buQS8Oi4bu4WOG7pEvDmX3hu7hL4bumxIM0O+G7tEvhu7Thu7jhu5IsS8Oi4bu44buuO0vhu6QuS+G7pOG7tmHhuq3hu647Szo+O0vDoldL4bqtSzlW4buGS8OZfeG7uEvhu6bEgzQ74bu0Sznhu7g74bu2Sznhu7ZTO0s/xqA74bu2S8Wo4buULEvDouG7mEs54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7S+G7pOG7kuG7pEvhu7Ys4buUOUvFqFs74bu0SzlUNUvhu7ZhUjtLw6JXS+G6rUs5Vks54bu2Pjvhu7RLNmHhu5BLw6Lhu7hY4bukSznhu5QsSzfhu5BLO+G7tuG6tTvhu7RLNmHhu5Y7Sz/huqlLw6JXSzjhuq/hu6RLJuG7tinGr0s54bu24buQO+G7tks54bu24bu4VmFLO+G7uOG7rjvhu4RL4bu54bu2MeG7uEvhu7Thu7jhu5A7Sznhu7bhurfhu6RL4bu24bu4WDtL4bum4bq3S+G7kjtLOeG6sUs54bu24buSO+G7tEtOL05MTk1LxahWO0tPTS/hu44vTkxOTeG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw41yW+G7uEvhu6ZhO+G7tEs5VDVL4bu2YVI7S+G7pOG6o+G7kEvhu6bhurdL4buSO0vhu6QuS8OTS+G7pOG7tuG6o0vFqFfhu4JL4bu0fTrhu4BL4bu5IzpL4bu24bu4WWFLw6JXS8OZWDvhu7ZLw6Lhu7jhu646S8WoxIMxO+G7tEvhu7Y+S+G7tlI1S+G7pFI1S+G7iXPDguG7lcSpLU3DlOG7hks14bu24buSOUs5N+G7uFk7S+G7tOG7uDDhu7hLOUA74bu2S8Oi4buYSzjhuq/hu6RLJuG7tinGr0s54bu4O+G7tks54bu2UztL4buk4bqj4buQSznhu7bhu5A74bu2Sznhu7bhu7hWYUs74bu44buuO+G7hks/4bq34buQS+G7pOG7tig7Sznhu7Yu4bu4SzZhxq87Szh7O+G7tEs/4buYO+G7tks64buUO+G7tuG7hkvhu5A7Szks4buYO0s5Nyw74bu0S+G7pGFb4bukSzh7O+G7tEvDouG7mEvhu6Thu5Lhu6RLw5nhu7hYO0s14bu24buSNUs4IEvhu6Thuq9hS8OZ4buQO0vFqFNh4buES+G7oVY5SzZh4buWSzlUNUvhu7ZhUjtL4bu04bu44buSLEvDouG7uOG7rjvhu4BL4bu5N8SDMOG7pEsm4bu24bu4SzlUNUvhu7ZhUjtLJuG7tj474bu0S+G7pC5L4bu04bu44buSLEvDouG7uOG7rjtLxajhu5Q5S+G6p2FSOUs44buc4buk4buGSzjhu5BhSzlUNUvhu7ZhUjtL4bukLkvDlU/hu4JP4bq6S+G7tOG7uOG7kixLw6Lhu7jhu647S8Wo4buUOUvhuqdhUjlLOOG7nOG7pOG7gksm4bu2Pjvhu7RL4bukITtLOTdhO+G7tEvDmSM74bu2S8Oi4buYS+G6rVZh4buES2p74bu4S8OiMOG7uEvhu7Yo4bukSzjhu7g74bu24buCSzk3xIMw4bukSybhu7bhu7hLOVQ1S+G7tmFSO0sm4bu2Pjvhu7RL4bukLkvhu7Yo4bukSzjhu7g74bu2S+G6p2FSOUs44buc4buk4buCSzjhu5BhSzlUNUvhu7ZhUjtL4bukLkvhu4xP4bq6S+G7tijhu6RLOOG7uDvhu7ZLxajhu5Q5S+G6p2FSOUs44buc4buk4buGSzkkSz9YSzk3YTvhu7RLw5kjO+G7tkvDouG7mEvhuq1WYUsm4buoOks5N8SDMOG7pEsm4bu24bu4SzlUNUvhu7ZhUjtL4buMw5Xhurrhu4JLOOG7kGFLJuG7tuG7uEs5VDVL4bu2YVI7Sybhu7Y+O+G7tEvhu6QhO0s5N2E74bu0S8OZIzvhu7ZLw6Lhu5hL4bqtVmFLJuG7qDrhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4buL4buuO0vhu6Thu5Q74bu2S+G7tizhu5Q5S8WoWzvhu7RLOVQ1S+G7tmFSO+G7gkvhu6Thu7bEgyA74bu0Szk3Izvhu7ZL4bukITtLOV1L4buk4bu24bqv4bukSznhu7bhu7hLw6Lhu6xLOTfhu5A74bu2S8Oi4buYSzlh4bqt4buuO0s5N2Hhuq1XO0vDoldLOOG6r+G7pEsm4bu2KcavS8OiPUs54bu24buYO+G7tks74bu44buuO0s54bu2Pjvhu7RLNmHhu5BL4buk4buS4bukS+G7pD/hu7g1Sznhu7Zh4bqtVjlLOTcjO+G7tkvhu7ThurPhu7hLw6JXS+G7pOG7tixLw5nhu5A7SzldS+G7pOG7tuG6r+G7pEvhu6Thu7ZSOkvFqOG7uFk6S8Oi4buYSybhu7bhu5I7S+G7tOG7uOG7lkvDmSM74bu2S+G7pOG7tig7SzZh4buQSz/EgzI5Sz/hu7gmxq/hu4JLOOG7tuG7kDfGr0s5N+G7rjtL4buy4buQ4bukxq/DmSwsJuG7hEvhu7Nh4buQS+G7pOG7tsSDIDvhu7RLOTcjO+G7tks5VDVL4bu2YVI74buCSybhu7hWO0s54bu24bqv4bukS8OiV0s2YeG7ljtLP+G6qUs44bqv4bukSybhu7Ypxq9LOeG7tuG7kDvhu7ZLOeG7tuG7uFZhSzvhu7jhu647S8WoxIMy4bukSztRO+G7tEvhu6Thu5As4buCS+G7pC5Lw5Xhu47hurpLxajhu5I74bu2S+G7tOG7uOG7kks3UjlLOXs5S8Oi4buYS01P4bq6S8Wo4buSO+G7tkvhu7Thu7jhu5JLOXs54buES2pR4bqtSz/hu5hL4bukIEs4M0s5ezlLxahZSzk34bu4WTtLJuG7tuG7kOG7uEs54bu24bq34bukS+G7tuG7uFg7S+G7puG6t0vhu5I7S+G7tOG7uOG7kOG7uEvFqCzhu5Q7Sznhu7hWNUs54bu2xq8s4buCSzozSzdbO+G7tEvhu6Thu7YsSzvhu7bhu7hXYUvFqHvhu7hLOcSDMjvhu7RLOeG7tuG7kDpL4bu04bu44buQ4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZ4buW4bu4SS81w40=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khởi công nhà chống bão, lũ cho người dân

Khởi công nhà chống bão, lũ cho người dân
2021-06-25 16:49:20

QTO - Hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946 – 2021), sáng nay 25/6/2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị phối hợp với...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết