Cập nhật:  GMT+7
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5LDk+G6s+G6teG6tyAiO8OS4bq0OeG7klk1Ijvhu5LhurVSWeG7kuG7ouG7luG7ouG7kltTXeG7kuG6uS4qWeG7kuG6ucOgLuG7ksO1NSI74buS4bq1w6rhu5LhurRi4buS4bq54buwIuG7klksLiQi4buSW2LhuqNZ4buSw7XhurThu5LhurLhurXhurdR4bq14bu0Oy7hu7ThurPDky/hurPhurXhurcgIjvDksOTLyzhu5TDksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r3Phu7RRw53hu5DDksO1LC4lw6Lhu5IiUcOq4buS4bueL+G7lOG7lkvhu5LhurQ54buSWTUiO+G7kuG6tVJZ4buS4bui4buW4bui4buSWeG6qVHhu5LhurU8Iizhu5JbU13hu5LhurkuKlnhu5LhurnDoC7hu5LDtTUiO+G7kuG6tcOq4buS4bq0YuG7kuG6ueG7sCLhu5JZLC4kIuG7klti4bqjWeG7ksO14bq04buS4bqy4bq14bq3UeG6teG7tDsu4bu04bqz4buSTnMgUeG7ksaw4buBT+G7kuG6uSXhu5JdOOG6teG7kuG6szbhu5IiOC7hu5LDncOiIjvhu5Is4bqj4bqv4buS4bq1Ulnhu5I7LsOpUeG7kixRLuG7klg9IuG7klsuPSLhu5LhurHDolEi4buS4buyJCLhu5JZw6Hhu5JZLCThu5Lhurnhu64i4buSLFMiLOG7ksawLMOi4buSxrAuIizhu5LhurUk4buSLeG7kuG6tCxiw6EiO+G7kl1ULuG7kuG6vcOiw6o9IuG7klguPSLhu5I7LsOgLuG7klksw6IiO+G7kuG7qVEg4buS4buPVSDhu5LigJPhu5LDtOG7tCLhurNR4bq5USIsTOG7kuG6tOG6t2LDoyI74buS4buPUSLhu5LhurTDosOqPSLhu5I7LlIg4buS4bq0PCIs4buS4bqpw6rhu5JzN+G7kuG7kVQu4buS4buxUV1K4buSw7Xhu5Phu63hu5LDtTUiO+G7kuG6tcOq4buS4bq0YuG7kuG6ueG7sCLhu5JZLC4kIuG7klti4bqjWeG7ksO14bq04buS4bqy4bq14bq3UeG6teG7tDsu4bu04bqzS+G7kjUiO+G7kmYiw53hurfhu7Thurvhu5JxUeG6t+G6t+G7tFtbw6rhu5LhurUsUV3hu5LDncSR4buSW1Nd4buS4bq5LipZTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kC7DteG7tCLhurXhu7Thurfhu5Dhu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQ4bq7LsOd4bq1LMSo4buS4buU4buW4buY4buY4bqv4bq9SuG7kizhu7QuOyzhurXEqOG7kuG7nsagxqDhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1lMWFEg4bqxw6JRIjvhurXhurcuTOG6uSIvw53hu7ThurN94bq1IOG6ry8i4bu04bq74bqzL+G7luG7luG7mlAv4buU4buY4buiw53GoOG7lFDGoOG7nOG7nOG7luG6teG7ouG7lMag4buUW1At4bqxw6JRIjstLC7hu7Thuq8t4bq1IC3hu5RMe+G6rzvhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5DhurQ54buSWTUiO+G7kuG6tVJZ4buS4bui4buW4bui4buSW1Nd4buS4bq5LipZ4buS4bq5w6Au4buSw7U1Ijvhu5LhurXDquG7kuG6tGLhu5Lhurnhu7Ai4buSWSwuJCLhu5JbYuG6o1nhu5LDteG6tOG7kuG6suG6teG6t1HhurXhu7Q7LuG7tOG6s+G7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4buU4buW4buY4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu57GoMag4buQ4buSL8OSw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/DtVHhuq/hurUuICLhu5DDksOT4bu0XcOS4bq0LFMiLOG7kuG6uS49IuG7kuG6tDnhu5JZNSI74buS4bq1Ulnhu5Lhu6Lhu5bhu6Lhu5LhurlT4buSw7U1Ijvhu5LhurXDquG7kuG6tGLhu5Lhurnhu7Ai4buSWSwuJCLhu5JbYuG6o1nhu5LDteG6tOG7kuG6suG6teG6t1HhurXhu7Q7LuG7tOG6s+G7kuG6teG6t1Eg4buS4buyOS5L4buS4bq1LFUg4buSW8Oi4buuIuG7kuG6tVQu4buSWcOiOFnhu5IsMuG6r+G7ki3hu5LDrSIsxKjhu5LhurBMc8OTL+G7tF3DksOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6tFQu4buSWMOiOS7hu5JbU13hu5LhurkuKllL4buS4bq04bq3YsOjIjvhu5Lhu49RIuG7kuG6tMOiw6o9IuG7kjsuUiDhu5LhurQ8Iizhu5LhuqnDquG7knM34buS4buRVC7hu5Lhu7FRXeG7kuG6tSw1Ijvhu5LhurUuIuG7kuG6s8Oh4buSWDjhu5Lhurkl4buS4buRJeG7klIi4buSxrAsw6Lhu5LGsC4iLOG7kuG6tSThu5It4buS4bq0LGLDoSI74buSXVQu4buS4bq9w6LDqj0i4buSWC49IuG7kjsuw6Au4buSWSzDoiI74buS4bupUSDhu5Lhu49VIOG7kuKAk+G7ksO04bu0IuG6s1HhurlRIixM4buS4buRNyI74buS4bq1LOG6oS7hu5Lhu7Il4buSIjssKeG7ksO1NSI74buS4bq1w6rhu5LhurRi4buS4bq54buwIuG7klksLiQi4buSW2LhuqNZ4buSw7XhurThu5LhurLhurXhurdR4bq14bu0Oy7hu7ThurPhu5J9JOG6teG7kiI2LuG7kuG6ucOgLuG7kuG6rywhUeG7kiJiw6BZ4buSWFQi4buS4bupUyDhu5JZ4bqnIjvhu5Lhuq8sNi7hu5Is4bqj4bqv4buS4bq14bq3ICI74buS4bq5LipZ4buS4bq94buqw6rhu5LDncSRIjvhu5JdOOG6teG7kuG7siXhu5JSIuG7kuG6uSXhu5IsKCIs4buS4bq1LFMiLEvhu5Lhurnhu64i4buSLFMiLOG7kllSWeG7kn0sw6Lhu5Lhuq8sLuG7kuG6tSzDoiThu5LhurHDolEi4buS4bq1VC7hu5LGsCzDouG7ksawLiIs4buS4bq1JOG7ki3hu5LhurQsYsOhIjvhu5JdVC7hu5Lhur3DosOqPSLhu5JYLj0i4buSOy7DoC7hu5JZLMOiIjvhu5Lhu6lRIOG7kuG7j1Ug4buS4oCT4buSw7Thu7Qi4bqzUeG6uVEiLOG7kuG6uVPhu5LhurVi4buS4bq54buwIuG7klksIOG7ksO1LCEiLOG7kuG6ryzhuqnhu5IsUS7hu5IiYsOgWeG7kuG6teG6tyAiO+G7klhRIuG7kixTIizhu5IsUyIs4buSW1EiO+G7kuG6ryxS4bqv4buSW+G6v0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LhurThurdiw6MiO+G7kuG7j1Ei4buS4bq0w6LDqj0i4buSOy5SIOG7kuG6tDwiLOG7kuG6qcOq4buSczfhu5Lhu5FULuG7kuG7sVFd4buSWeG6qyI74buSXSAiO+G7kl3DojYi4buSWOG7piI74buSIizDqSI74buSXTYu4buS4bqxw6JRIuG7kiwq4buSWeG6qVHhu5JdKCIsS+G7ksO1NSI74buS4bq1w6rhu5LhurRi4buS4bq54buwIuG7klksLiQi4buSW2LhuqNZ4buSw7XhurThu5LhurLhurXhurdR4bq14bu0Oy7hu7ThurPhu5LhurMj4buSfSThurXhu5IiNi7hu5LhurnDoC7hu5LDtSwhIizhu5Lhuq8s4bqp4buS4bur4buF4buS4bq5U+G7kllSWeG7kuG6tTnhu5JZLGNZ4buS4bqvLC7hu5JZLCEiLOG7kuG6ryzhuqlL4buSw53EkeG7klIi4buS4bq14bq3PSLhu5LhurUsJOG7kjsuw6Au4buSLGHhu5LhurXhurfhuqPhu5Lhur3hu6rDquG7kl3DoC7hu5IsIMWoWeG7kiLhu6oiO+G7klnhu7Dhuq/hu5JYKiIs4buS4bq5Lioi4buS4bq1VC7hu5Isw6LDqioi4buSc2LDoCI74buSczBR4buS4bq5U+G7kixh4buS4bq14bq34bqj4buSWSwg4buSIjti4bqhLuG7kuG6uOG7qiLhu5LGsC4lw6JL4buS4bquUeG7ksawNeG7ksOj4buS4buy4buqw6rhu5JZVS7hu5LhurUsLioi4buS4bqzLiIs4buSfSRL4buS4bqvLFLhurXhu5LhurXhurcuJiLhu5LhurNVIuG7kuG6vcOi4buw4bq1TMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksO9Ijvhu5JmIsOd4bq34bu04bq74buScVHhurfhurfhu7RbW8Oq4buSWSwg4buSWC4k4bq1S+G7ksO14bq04buS4bqy4bq14bq3UeG6teG7tDsu4bu04bqz4buSW1Phu5JZNSI74buS4bq1w6rhu5JZMOG7kiIsLiXDouG7kn0uIizhu5IiOywuKl3hu5LhurXhurcgIjvhu5LhurXhurcuJiLhu5J9LFEuS+G7kuG6ueG7riLhu5IsUyIs4buS4bq5U+G7kuG6scOiVSLhu5Jb4bq/4buSfSzDouG7kn0uIizhu5LhurUk4buS4bq9w6LDqj0i4buSWC49IuG7kjsuw6AuS+G7kn0sw6Lhu5Lhuq8sLuG7kuG6tSzDoiThu5LhurHDolEiTExM4buS4bq0ZOG7kuG6tSzEkVnhu5LhurUuPyLhu5JZNSI74buS4bq5LipZS+G7kjUiO+G7kmYiw53hurfhu7Thurvhu5JxUeG6t+G6t+G7tFtbw6rhu5IiLOG7riLhu5LhurUs4buww6pL4buSWSxiUeG7klks4bukWeG7kuG7suG7rMOi4buS4bq1YuG7kiIsLiXDouG7kn0uIizhu5Lhuq8sIeG7kuG6tSwo4buS4bq5LipZ4buS4bq94buqw6rhu5LDncSRIjvhu5J9LMOi4buSfS4iLOG7kuG6tSThu5Lhur3DosOqPSLhu5JYLj0i4buSOy7DoC7hu5LhurMj4buS4bq1LFMiLOG7klk1Ijvhu5JdU+G7kuG6scOiUSLhu5LhurXhurcyIjvhu5JbU+G7kuG6ryxVLuG7klkw4buSWSwhIizhu5LhurNSWSzhu5LhurU24bq1S+G7kllSWSzhu5JbU13hu5Lhuq8s4bqn4buSLOG6o+G6r0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5Lhurgo4buS4bq54buuw6pL4buSNSI74buS4buyJeG7kuG6vcOi4buw4bq14buS4bqzI+G7kljhu6ThurXhu5Lhu7Lhu6zDouG7kuG6tWThu5IiLMOpIjvhu5LhurkuKlnhu5IiLDNL4buSLOG6o+G6r+G7klvhur/hu5IiLOG7sOG6tUvhu5LhurfhuqXhurXhu5J9LiIs4buSIjssLipd4buS4bq1ZOG7kllSWeG7kl014buSLCgiLOG7kuG6teG6t2LDoFnhu5Lhu7Iw4buS4bq3Ny7hu5LhurXhurcuJiLhu5J9LFEu4buSIizDqSI74buS4bq5LipZ4buSW8OgIuG7kizDoSJL4buS4bq1LiQi4buS4bq1w6Au4buS4bq1LFMiLOG7klk1Ijvhu5JZLMOiIjtM4buS4bq04bq3YsOgWeG7kl3hu6ThurVL4buSW8OaIizhu5Lhu7JUIOG7kuG6tTwiLOG7kuG6sMOiVSI74buS4bq04bq3KeG7kuG6tVQg4buS4buyLiXDouG7kn0uKiLhu5JZLCDhu5JZNSI74buS4bq1w6rhu5LhurXhurcuJiLhu5J9LFEu4buS4bq1NuG6teG7klk1Ijvhu5LhurVSWeG7kn0sVSDhu5LhurNS4bq1TMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6uCXhu5IiLMOpIjvhu5Lhu7Il4buS4bq9w6Lhu7DhurXhu5JZ4bqpUeG7klvDmiIs4buS4buyVCDhu5LhurU8IixL4buSNSI74buSZiLDneG6t+G7tOG6u+G7knFR4bq34bq34bu0W1vDquG7kn0sxq8iO+G7kuG7sikiLOG7kuG6rywhUeG7ksO1NSI74buS4bq1w6rhu5LhurRi4buS4bq54buwIuG7klksLiQi4buSW2LhuqNZ4buSw7XhurThu5LhurLhurXhurdR4bq14bu0Oy7hu7ThurPhu5LhurMj4buSfSThurXhu5IiNi7hu5LhurnDoC7hu5JZUlnhu5LhurU54buSWSxjWUvhu5LDncSR4buSUiLhu5Lhu7Im4buSWSzDoiI74buS4bq1UcOq4buSLGHhu5LhurXhurfhuqPhu5LhurU8Iizhu5LhurXhurcgIjvhu5LhurkuKlnhu5JZLMOZXeG7kuG6szBZ4buS4bqzY1nhu5J9LDPhu7Thu5LhurlT4buSWVUu4buS4bq1LC4qIuG7kuG6sy4iLOG7kn0k4buSWSwg4buSIjti4bqhLuG7ksOd4buqIuG7kizDosOqKiLhu5JzYsOgIjvhu5JzMFFMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq9mw6LhurUsIOG6t+G7kMOSw5PhurPhurXhurcgIjvDkuG6sMOiUSI74buScy4q4bqvw5Mv4bqz4bq14bq3ICI7w5LDky/huq/Dkg==

Quang Hiệp

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII

Khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII
2022-12-07 10:40:00

QTO - Sáng nay 7/12, với sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang và các phó chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khai...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết