Cập nhật:  GMT+7
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7gzN3RkLhuqB2w63hurzhurhJcsOtM3fhu43huqB3w63hu4JKw61U4bqy4bqgdsOtV+G7jcOt4bq84bqmw61yd0dyw6104bq0eMOt4bq8d+G6ouG7j3jDreG7iuG6qnjDrXLDsuG6oMOtceG6pOG6u8OtdMO14bqgdsOt4buKeMWp4bqgw61Fd0ZC4bqgdsOtVOG6suG6oHbDrVZ4w7PhuqB24buHL3fhu4vhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFV3XDs3Np4buD4bq/MDPhu4HDrS3DrSR34buZw4DDrUF34buTcsOtRXfhu4Zyw63huqB3w4zhuqB2w6134buP4bqgw61yd8aw4bq7w61Bd8OKSsaw4bq8w610eOG7scOAw63hurrDs8OKw61BeOG7scOAw610eOG7scOAw63hurx3deG6osOt4bq8eOG6oHfDreG6vHfhu6PhuqDDrSR2d+G7s8Otw4nDikrGsOG6vMOtM+G6uMOK4bqgdsOtRuG6qOG6oHbDrWrDreG6v8OtQXfDg8Ozw63hurFY4buBw610w4LhuqB2w63hurx3QnjDrXbDg0XDrUV34buj4bqgw612eMO1eMOtw4nDikrGsOG6vMOt4bqgd8OM4bqgdsOt4buK4bud4bqgw6104bupw63hu4pG4bqq4bqgdsOtw4Dhu5Nyw61Ew61y4bqow63hurpE4bq7w61Fd8Oy4bq8w613w4pKw61z4bub4bqgw61yd+G7gsOt4bq84bq44bqi4bqgdsOtVMO14bqgdsOt4buK4buNw63hurzhurjhuqLhuqB2w63EqMO0w6134bqkeOG6u8Ot4bqgduG7jUrDreG7iW8vai/hu4nDrOG7i2rhurvDrTN3RkLhuqB2w63hurzhurhJcsOtM3fhu43huqB3w63hu4JKw61U4bqy4bqgdsOtV+G7jcOt4bq/MMOKw7XhuqB2w60z4bq44buz4buBw610w7TDreG6vOG6psOtcndHcsOtdOG6tHjDreG6vHfhuqLhu494w63hu4rhuqp4w61yw7LhuqDDrXHhuqThurvDrXTDteG6oHbDreG7injFqeG6oMOtRXdGQuG6oHbDrVThurLhuqB2w61WeMOz4bqgduG6vcOtM3fDs8OAw61zScOtccOK4bqmeMOtdOG6tHjDreG6vHfhuqLhu494w61yw4PDrXTDguG6oHbDrXJ3ecOtJHbDikrhu63huqDDrcSD4buR4bqgw61X4buA4bqgduG6u8OtNMSDM8SDMzThurvDrVF5w63hurx3RsOtM3fhu43huqB3w63hu4JKw61U4bqy4bqgdsOtV+G7jcOt4buK4buNw61yw7Jyw610w4LhuqB2w61yd3nDrTN3RkLhuqB2w63hurzhurhJcsOtM3fhu43huqB3w63hu4JK4bq7w600USRT4bq7w600UT0zMzDDreG6vHfhu43huqB3w61Fd+G6tMOtcuG7gOG6oHbDreG7iuG6qnjDrcOBw7ThuqB3w6104buP4bqiw61yw7Jyw61xw7PhuqDhurvDreG6oHbhu43huqB3w61y4buCw7PDreG6vHfhu43huqB3w61Fd+G6tMOt4oCmw60z4buPeMOtccOK4bqmeMOtdOG6tHjDreG6vHfhuqLhu4944bq7w63DgOG6pOG6vMOt4bq64bq0w61yw7LhuqDDrXHhuqThurvDrXTDteG6oHbDreG7injFqeG6oMOtRXdGQuG6oHbDrVThurLhuqB2w61WeMOz4bqgdsOtdMO0w63huqDFqcOKw63DgcWp4bqgw63huqB3w4zhuqB2w63hu4pG4bqq4bqgdsOtw4Dhu5Nyw63hurzhurjhuqLhuqB2w63hu4p44burcsOtxKjhu5tKw61zSeG6oHbDrXLDsnLDrXLhurLhuqB2w63hurzhurjDveG6oHfDreG6vOG6uMWp4bqgw6104buzw7PDrXHhu43huqDDrUV3RkLhuqB2w61yd0bDs8OtdMOC4bqgdsOtceG6pMOt4bqgd0bDreG6vHd4xrDDisOtd+G7q8Ot4bq8d+G6tOG6oHbDreG6vHfhuqLDsuG6vMOt4bqgRuG6qnLDrXfDs3jDrXHFqeG6oMOtdEZC4bqgdsOtV+G6ouG7jeG6oHbDrVN44burw4rDrXTDtMOtduG7m0rDreG6uMOzw63hurzDveG6oHfDreG6vOG6uOG7j+G6oHbDreG6oHbhu59Fw63huqBG4bqqcuG6u8OtR8OtdOG6ruG6oHbDreG6vOG7j+G6osOt4bq8d+G7jeG6oHfDrcOz4bqiw613w4LhurvDreG6ssOt4bqgd3jhu63DgMOtw4DhurJ4w63hurzhurhGQuG6oHbhurnDreG6oHfhu43DreG7iuG7keG6oMOtd8ODw7PDrS3DreG6oOG6qHjDreG6unjhuqB3w6134bqi4buP4bq8w6104bqy4bqgdsOt4bqgdkZCeMOt4bqgd0bhuqB2w63DgeG7j3jDreG6vHd4xrDDisOtcuG6suG6oHbDreG6vOG6uMO94bqgd8Ot4buK4burw63hurp44bqgd+G6ucOtcuG6suG6oHbDreG6vMOycsOtdnjDtXjDrUV3w4PhuqB2w63DgOG7leG6vMOtceG7meG6oHbDrXThu7HDrcSo4bubSsOtc0nhuqB24bq7w63huqDhu5vhuqB2w61y4budRcOt4bq8w4pKxrDhuqDDrTDDiuG6tHLDrcOB4bqkw63hu4vDk8Ot4buK4buNw610RkLhuqB2w60z4bq44buj4bqgw60kdsOKSsWp4bqgw61Xw7ThuqDDreG6vHdCeMOtdnjDs+G6oMOt4bq8d3jDrXLhurLhuqB2w61Bw7rhuqLDrXPhu4144bq7w61yw4PDrXLhurLhuqB2w63hurzhurjDveG6oHfDrXbhu6PhuqDDrWvDreG6oOG7kcOAw63huqB3RuG6oHbDrXJ3RsOzw6134bqi4buN4bqgw63hurx34buN4bqgd+G6u8Otw7XhuqB3w613RkThuqB2w610xrDhuqDDreG7injhu6tyw63hu5HhuqDDrUThurvDreG6unjhuqB3w6134bqi4buP4bq8w61y4buCw7PDreG6oHZGQnjDrXPhu5vhuqDhurnDrcOA4bqk4bq8w63hurrhurTDreG6oHfhu43DrXPhu5vhuqDDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDrUF3w4rDreG7iklyw63DicOKSsOtd+G6ouG7j3J3w610w7TDrXdGw6134bqw4bqgdsOt4bqgd0bhuqB2w61yd0bDs8OtdEZDcsOtRXfDukXDrcSo4bubSsOtc0nhuqB2w63DgeG7j3jhur3DrT3huqThurzDreG6uuG6tMOtdOG7j3jDrXF44buxw4rDreG6oMWpw4rDrUvDrUF4xrDhuqDDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDrXThu6nhuqDDrXHhu4DDrXZ4w7V4w61Fd8OD4bqgdsOtw4Dhu5XhurzDrXHhu5nhuqB2w6104bupw63huqB2d+G7s8OtcsOycsOt4bqgduG7jeG6oHfDrXJ3R3LDreG6oOG7keG6oHbDreG6oHjFqcOAw61KxrDhurzDrXLhurLhuqB2w61Bd8OzeMOtdnjDssOtcsO1w6104bup4bqgw61x4buA4bq7w61y4bqy4bqgdsOtQXfDs3jDrcOJw4pKw6134bqi4buPcnfDrXThu7HDrXLDsuG6oMOtceG6pOG6u8Ot4bqgd+G7m+G6oMOtc+G7m+G6oMOtdEZDcsOtcXjGsOG6vOG6u8Ot4bq84bq4w7LhuqB3w63huqB34bufRcOt4bqgd+G7meG6oHbhurvDrcOB4buNw4DDreG6usOzeMOtcnd54bqgd8Ot4bq6w7Jyd+G6vcOtxIPhu6nDrUV3w7LhurzDreG6vOG6uHjhu7HhuqDDrUF44bqgd8Ot4bq8xrDDreG7injhu6tyw63DgcO04bqgd8OtdOG7j+G6osOtcuG7gsOzw61yw7Jyw61yd3jDrXHhuqThurvDrXLhu51Fw63hu4JKw63hurzhurjhuqLhuqB2w61yd8OKSuG7seG6oMOtc+G7s3J3w61y4bqow61y4budw4rDrXLEguG6oMOtw4Hhur7huqB2w63hurzhur7huqB24bq9w61Sw4PDrUvDrUF4xrDhuqDDrXJ34bqiw63hurjhu5nhuqB2w61Bd+G6suG6oHbDrXnhurzDrXLDsuG6oMOtceG6pOG6u8OtdMO14bqgdsOt4buKeMWp4bqgw61y4buCw7PDrXThu7PDs8OtRXdG4bqo4bqgdsOtcndGw7PDrXZG4bqo4bqgdsOtw4Bww4rDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDreG7injhu6tyw63hurzhuqbDrXJ3R3LDrXJG4bqqeMOtd+G6sHjhurvDreG6vMOz4bqgdsOtw4Hhu63hurvDreG6vEjDrXTDg8Ot4buKeOG7q3LDreG7iuG7n+G6oMOtdOG6pOG6oHbDreG6oHZGQnjDrXPhu5vhuqDDreG6vHdJcsOtd3jhu6vhuqDDreG6oMawRcOt4bq64bq04bqgdsOt4buK4buR4bqgw613w4PDs8Otw4Dhuqp4w6124buVRcOtQXfDg8OtQXfhu5HhuqDigKbDrTLDs8OKw61Bd3jDreG6oHZ3dcOtS8OtQXjGsOG6oMOtdnjDtXjDreG6vOG6uMO94bqgd8OtcuG7gsOzw61Rw7PhuqDDrcOJw4rDteG6oMOtw4FLw61zScOtw7LhuqDDreG6vHfhu43huqB3w61Fd+G6tMOt4buK4buNw60z4bq4w4rhuqB2w63hurzhu5vDgMOtRXfDsuG6vMOt4bq84bq4eOG7seG6oMOtw4nDik/DrXThu53hurzDreG7iuG7qcOt4bqgd8OM4bqgdsOt4buK4bud4bqgw6104bupw63DgOG7jcOt4bqgdkZCeMOtc+G7m+G6oMOtw4nDisOz4bqgw63hurzhu5vDgOG6u8OtdMOC4bqgdsOtcnd5w60kdsOKSuG7reG6oMOt4bqxw4rhu5vhuqDDrcOT4bqgd+G6u8OtIHfDg8OtUXnDreG6vHdGw60zd+G7jeG6oHfDreG7gkrhurvDrVJ34buCw63hurzhu7Nyd8OtNFEkU8Ot4bq8d+G7jeG6oHfDrUV34bq0w61U4bqy4bqgdsOtV+G7jcOtRXfDsuG6vMOtcXjhu7HDisOtdkN4w63DgETDreG6oHfDjOG6oHbDreG7iuG7neG6oMOtdOG7qcOt4buK4bupw61Fd8Oy4bq8w63hurzhurh44bux4bqgw61BeOG6oHfDreG6vMaww61y4buCw7PDreG7iuG7gOG6oHbDreG7inXhuqDDrXThurLhur3DrVTDguG6oHbDrXJ3ecOtdOG7qcOt4bqgdnfhu7PDrXLhu6PhuqDDreG6vOG6puG6oHbDrUHGsOG6vOG6u8Ot4bqgd+G7m+G6oMOt4bq44bqk4bqgdsOtw4DhurLDrXfDveG6oHfDrUF44bqgd8Ot4bq8xrDDrcOAw7PhuqB2w63DgeG7j3jDrXd44burw4rDrcOJw4rDtcOtcsOz4bqi4bq5w6104bupw63huqB2d+G7s8OtcsOycsOtcnd4w61x4bqk4bq7w61y4budRcOt4buCSsOtdMO14bqgdsOt4buKSMOzw63hurzhu59Fw63hurzhurjDiuG6oHbDrcOBw7ThuqB3w6104buP4bqiw61Fd8Oy4bq8w63hurzhurh44bux4bqgw61BeOG6oHfDreG6vMaw4bq7w63EqMO0w6134bqkeMOt4buKSMOzw63hurzhu5HhuqB2w61yRkLhuqB2w61BeOG7scOAw63hurzhurjDs+G6u8OtQXjhu7HDgMOt4bq64bqiw7LhurzDreG7injhu6tyw63hurx3SXLDrXd44bur4bqgw61yw7Jyw61y4bqy4bqgdsOt4bq84bq4w73huqB3w63hurzhurjFqeG6oMOtdOG7s8Ozw61x4buN4bqgw61Fd0ZC4bqgdsOtdMO1w4DDrXHDteG6osOtdOG6vuG6oHbDrcOJw4pKw6134bqi4buPcnfigKbDrUDGsOG6vMOtw4HDiuG7n+G6oMOtccOK4bqmeMOtdOG6tHjDreG6vHfhuqLhu4944bq7w610w4LhuqB2w61yd3nDrSR2w4pK4but4bqgw63Eg+G7keG6oMOtV+G7gOG6oHbhurvDrTTEgzPEgzM04bq7w61RecOt4bq8d0bDrTN34buN4bqgd8Ot4buCSsOtVOG6suG6oHbDrVfhu43DrXTDtMOtd+G6osOz4bqgw63huqB2d8Wp4bqgd8Ot4bqgd8OM4bqgdsOtS8OtQXjGsOG6oMOtdMOD4bqgdsOtdsODReG6u8OtdOG6tHjDreG6vHfhuqLhu494w63hurx34buX4bqgdsOt4bq8d+G7k+G6oMOtcuG7gsOzw61yw7LhuqDDrXHhuqThurvDrXTDteG6oHbDreG7injFqeG6oOG6vcOtVOG7m0rDrXLhu4ThuqB2w63DgeG7jcOtdEPhurzDreG6unjhuqB3w6134bqi4buP4bq8w61yd3nhuqB3w63hurzhurjhu7PhurvDrcOB4buNw61y4bqow6134bqkeMOtdOG7scOtRXfDsuG6vMOtd8OKSsOtw4nDikrhu6nhuqDDrcOB4buNw4DDrXJ34buCw61y4buCw7PDreG6oHZGQnjDrXPhu5vhuqDhur3DrTPhurjFqeG6oMOtcuG6qMOt4bq6RMOtS8OtQXjGsOG6oMOtcuG7gsOzw63huqB2RkJ4w61z4bub4bqg4bq7w63DgcO04bqgd8OtdOG7j+G6osOt4bq8d+G7jeG6oHfDrUV34bq0w610w7TDrXJ34bu1w6104buP4bqiw612eMO1eMOtw4nDikrGsOG6vMOt4buKRuG6quG6oHbDrcOA4buTcuG6u8OtcuG7guG6oHbDrXLhurTDreG6oHjhu6nDgMOt4bq8eOG6oOG6u8Ot4bq84buP4bqiw610RkNyw63hurpJw63huqbhuqDDrXThu7PhuqB3w61Ew61y4bqow63hurpE4bq9w61Uw4LhuqB2w61yd3nDrXThu6nDreG6oHZ34buzw61yw7LhuqDDrXHhuqThurvDrXTDteG6oHbDreG7injFqeG6oMOtcuG7gsOzw61Fd0ZC4bqgdsOtcuG7o+G6oMOt4bqg4buTw4DDrXJ34buTcsOtcsOycsOt4bqgdnfhu7PDrcOJw4pKxrDhurzhurvDrXJ34bu1w63hurx34buzw61y4buCw7PDrVTDteG6oHbhurvDrXLDsnLDrXJ34buCw63hurzhurhG4bqo4bqgduG6u8Otcnd54bqgd8Ot4bq6w7Jyd8OtcuG7gsOzw60kd+G7jcOt4bqgRuG6qnLDreG7iuG7qcOtdOG7qeG6oMOtceG7gOG6u8OtdnjDtXjDrUV3w4PhuqB2w63DgOG7leG6vMOtceG7meG6oHbDrXThu7HDrcOBw7ThuqB3w6104buP4bqi4bq7w63hu4rhu5/huqDDrXThuqThuqB2w63huqB2RkJ4w61z4bub4bqgw63hurx3SXLDrXd44bur4bqg4bq9w61Uw4LhuqB2w61yd3nDrXLhu4ThuqB2w61yw7PDgMOtQcaw4bq8w63hurrhu6fDrXLhu4DhuqB2w63DgcO04bqgd8OtdOG7j+G6osOt4bq8d+G7jeG6oHfDrUV34bq0w63DgeG7jcOAw63hu4p44burcsOt4buK4bqqeMOt4bq84bu14bqgd8OtdOG7scOtxKh44bqgw61H4bqgdsOt4buK4bq04bqgw6104bup4bqgw61x4buA4bq7w61yd3jDreG6vOG6uMO1w613xrDhurzDrcOA4bqk4bq8w63DgeG7o+G6oMOtcnfhuqLDrXHhu43DrXLhuqLhuqDhurvDrXThu7HDrXZ4w7PhuqLDrcOA4buV4bq8w61x4buZ4bqgdsOtcnfhuqLDrXThuqjhuqDDreG7iuG7s8Ot4bq8d3jDrXLhurLhuqB24bq7w612w4NFw61Fd+G7o+G6oMOtdOG7oUrDreG6oHfDs+G6oHfDreG6vHjGsOG6oMOtdOG6pMOt4bq8d0lyw613eOG7q+G6oMOtcsOycsOtcuG6suG6oHbDreG6vOG6uMO94bqgd8Ot4bq84bq4xanhuqDDrXThu7PDs8OtceG7jeG6oOKApsOtJOG6vVHhu4cvReG7gw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-18 10:58:00

QTO - Sáng nay 18/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác báo...

Tổng kết 15 năm điện khí hóa nông thôn

Tổng kết 15 năm điện khí hóa nông thôn
2014-04-28 07:19:57

(QT) - Ngày 26/4/2014, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm điện khí hóa nông thôn (1998-2013). Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết