Cập nhật:  GMT+7
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKnhuqHDgE7hu6lvSUfhu53huqTDgW/DkuG7m2/DgeG6oOG7o+G6oG/hu4TDgMah4buEb+G7sUvhu5dvYcON4buj4bqkw4Fv4bqhR8SCb0lH4buGb0nDgOG7m+G6pMOAb8OCw4lJb0lHw43huqTDgW9JdcOCb+G6pOG7oeG6pMOBb+G6tEvhu4DhuqTDgW/DguG6oOG7s+G6pG/huqFHw43huqTDgeG7iS/DgMOyxKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4Q94but4buX4burbsSpw6zhuqHDgOG7l8OCb+G6tMON4bul4bqkb+G7qcSo4buXb+G7sUXhuqTDgW/hu6nDgOG6om8uWW/huqEkw50ob+G7quG6tygjaG85w4DhuqxvI+G6oMahw4Jv4buxxJDhu6lvw6Dhu4Zv4buoROG6pMOBb0nDgEvhurzhuqTDgeG7i+G7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqnDiuG6oG/hu7Fy4bupb+G7seG6oOG7t8OCb0lOb+G6pMOA4bqgeeG6pG/DkuG7m2/hu7HhuqDhu7PDjW/hurLhuqDhu7XhuqRv4bqyw4DhuqJvw4Dhu6XDjW/hu6nhuqxvSeG6oOG7s8OCb+G6pOG7oeG6pMOBb+G6tMOK4bqkb8OS4buzb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb+G7qcah4bupb+G7q05vxqHhuqRv4bqk4buh4bqkw4Fv4bq0S+G7gOG6pMOBaG/GsOG7l+G6pm/DgUXDgm/hu6nhu6Nv4bqkw4DhuqDhu7VJb+G7seG6oOG7teG6pGhv4bux4bqg4bu14bqkb+G6ssOA4bqiaG/hu7HhuqDhu7XhuqRvw4HhuqDhuqxob+G7seG6oOG7teG6pG/DgnJJb0lH4bq+4bqgb8OS4bubb0nDgMSow5Vv4bux4bqg4bu14bqkaG/huqTDgMOT4bqkw4Fv4bqk4buhw4Jvw4HDueG6pG/hu7F1w5Vob+G7seG7t2/hurLDgOG7l+G6oG9Jw4DGoeG7qW9J4bqg4buzw4Jv4bqk4buh4bqkw4Fob+G6tOG7gOG6oG9Jw4DDvW/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG/huqThu6HhuqTDgW/hurRL4buA4bqkw4FvSUd54bqkb+G7scSC4buXb8aw4bub4bqkaG9J4bqu4bqkw4BvYcON4buj4bqkw4Fv4bqhR8SCb+G7seG7n29J4bul4buEb0lHw43huqTDgW/hu6nDgOG6pm/hu6lE4bqkw4FvScah4bupb0bDjcOVb8OA4bqm4bud4bupw4Bob+G6snnDjW/DgeG6quG6oG/hu7HDucONb0lLb+G7qcah4bupb+G7q05vxqHhuqRv4bqk4buh4bqkw4Fv4bq0S+G7gOG6pMOBaG/huqTDgMO6SW/hurThu5tv4bupxqHhu6lv4burTm/GoeG6pG/huqThu6HhuqTDgW/hurRL4buA4bqkw4FvScah4bqgb0nhu53huqZob8OB4bqs4buEb+G7hMOAw7nhuqRv4buEw4DGoUlvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqy4bqg4bqkw4BvScO9b+G7juG7n2/DgMOJ4bqgb+G7qcSo4buXb0nhuq7huqTDgG/hu6lK4bqkw4Fv4bqkw4BLb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb+G7seG6oOG7teG6pG/hurRO4bupb0bDjcSQ4bupb8OB4bqg4buXaW/huqnDiuG6oG9J4bq44bqkw4Fv4bupROG6pMOBb0jDjcO6SW9J4bqg4buzw4Jv4bqk4buh4bqkw4Fvw4DhurzhuqRvw7LDtWnDs8Ozw7Mh4bqraG9JR+G6puG6pMOBb+G7seG6rG/hu7HhuqDhu7XhuqRv4bqyw4DhuqJv4buRaeG7j8O1w7Mh4bqr4bqraG/hu7HhuqDhu7XhuqRvw4HhuqDhuqxvw7Vpw7PDs8OzIeG6q+G6q2hv4bux4bqg4bu14bqkb8OCcklvSUfhur7huqBvw7Jp4buTw7TDsyHhuqvhuqtob0nDgMSow5Vv4bux4bqg4bu14bqkb+G7j8Oyw7Ih4bqr4bqraG/huqTDgOG6oOG7tUlv4bux4bqg4bu14bqkb0nDgOG7l+G6pG/hu41pw7XDs8OzKOG6q+G6q2hv4bqkw4Hhuqbhu5vhuqBvR+G7l2/hu6nhuqjhuqRv4bup4bqsb+G6ssOA4bqm4buj4bqkw4Fv4buNw7PDsyHhuqtv4bux4bqg4bu14bqkb0jhuqDhuqTDgG/hurLDgMSQ4bqgaG/hu7HhuqDhu7XhuqRvxqHhu4Rvw4LGoeG6oGnhu4kv4buExKnhu4lJ4buXxrDhurThu61vSEnDleG6tOG7rcOqbsOC4buXR8OB4bqg4bqkZuG7jeG7hOG7jm/hu5fDjUnhuqZuxKnhu4lJR8Sp4buJSeG7q8Sp4buJ4bqgw4LDgW9IR+G7qcOqbi8v4bupacaw4buX4bqmRsON4buX4bqkw4FJR+G6oGnDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL+G7jcOzw7XDsi/DteG7meG7q+G7kcOyw7XDteG7kcOz4buVScOyw7Thu43DteG7keG7keG6tMOyaeG6tuG7hMOBbm8vxKnhu4kvSeG7q8Sp4buJL0lHxKnhu4lJR8Sp4buJSeG7q8Sp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqTnDgOG6rG8j4bqgxqHDgm/hu7HEkOG7qW/DoOG7hm/hu6hE4bqkw4FvScOAS+G6vOG6pMOBb2HDjeG7o+G6pMOBb+G6oUfEgm8ueW/huqHhuqDDveG6pG/hu6pK4bqkw4FvSUfDg+G6pMOAb8aw4bubw5VvScOA4buXw4Jv4bq0w43hu6XhuqRvLeG7ouG6pMOAZm/huqHDgOG7m+G6pMOAb+G7qkrhuqTDgeG7iS/hu4TEqeG7iS9J4burxKnhu4kvSUfEqeG7iS9J4buXxrDhurThu63EqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqnDiuG6oG9ITm/hu6nDgOG6rm/hu7Hhu53huqZvRsONw5XDvUlv4bq04bqg4bu1SW/hu6nEqOG7l2/hurThu5/huqTDgG/hu7Hhu53huqZvSeG6ruG6pMOAaG9ITm/DkuG7m+G6pm/hu6nDjcOJ4bupb+G7qcSo4buXb+G7qcah4bupb+G6pMOB4bub4bqkw4Bob+G7scSC4buXb+G7hMOAS+G6vOG6pMOBaG/hu7HDveG6pG/huqThu5fDlW/hu7Hhu59v4bup4bqsb8Oy4buPb+G7q05vxqHhuqRv4bqk4buh4bqkw4Fv4bq0S+G7gOG6pMOBb+G7seG6oG/DkuG7m+G6pm/DgOG6puG7nUlv4buxw4nhuqTDgW/DksOK4bqgb+G7qUThuqTDgW9Iw43Duklv4buN4buT4buRIeG6q+G6q2hvSUfhuqbhuqTDgW/hu7HhuqxvScOAxKjDlW/hu7HhuqDhu7XhuqRv4bup4bqsb8Oyw7Nv4burTm/GoeG6pGhv4bux4bqg4bu14bqkb8OB4bqg4bqsb+G7qeG6rG/hu41v4burTm/GoeG6pGhv4bux4bqg4bu14bqkb8OCcklvSUfhur7huqBv4bup4bqsb8Oyb+G7q05vxqHhuqRv4bux4bqgb8OS4bub4bqmb8OS4bul4bqkb8OA4bub4bqkw4Bpb+G6oeG6ruG6pMOAb+G7seG7n29Jw4DDjW/DgMOMSW/hu7FL4buA4bupb+G6pMOA4bqg4buzw41v4bqkw4Dhu5tv4buxw7nDjW9JS2/hu6nDgOG6oMO94bqkb+G6tEvhu4Dhu6lvSUfhuqbhuqTDgW/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG/huqThu6HhuqTDgW/hurRL4buA4bqkw4Fv4bqkw4BLZm/huqHhu6Xhu4Rv4bux4bqm4bub4bqkb+G6oeG7g+G6oWhvI+G7l3rhu4RH4bqmw4Job+G7rCPhu5dJ4bqgaG/huqF14bqkbz3huqbhu5vhuqRv4buow7nDjWhvI+G6oOG6tOG7reG7jmlpaW/hu6jGoeG7qW/hu6tOb8ah4bqkb+G7seG7n2/hu7FL4buA4bupb8aw4bq4b0jDjeG6pMOBb0bDjcOVb8OA4bqm4bud4bupw4Bv4bux4buX4bqkw4FvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqyw4Dhu5fhuqBvScOAxKhvSeG7iOG7qW/hu7HDucONb0lLb8OS4bubb+G7jnXDlW/hu6tO4bqkw4Fob+G7q05v4bqy4bqgw73huqRvw4Dhuqbhu5vhuqRvScOA4bub4bqkw4Bvw4HhuqDhu5fhuqBv4bux4bqm4bud4bqkb+G7jcOz4buNw7Mt4buNw7Phu43DtG/hu7Hhu7dv4buxReG6pMOBb8aww4lvw5LDiuG6oG/hu6nGoeG7qW/hu6tOb8ah4bqkb+G7scO5w41vSUtvw4Dhu51vScO54bqkw4Fv4buxw7rDjW/huqTEkOG6oG9JR3nhuqRv4buxxILhu5dvxrDhu5vhuqRp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqcOg4bqm4bqkw4FvSOG6puG6pMOBb8OSw4rhuqBvw5LhuqDhu7Xhu6lv4bqyecONb8OB4bqq4bqgb+G7qcah4bupb+G6pMOA4bubb+G7scO5w41vSUtvw5Lhu5vhuqZv4bupxqHhu6lv4burTm/GoeG6pG/huqThu6HhuqTDgW/hurRL4buA4bqkw4Fob0nhuq7huqTDgG/hu7Hhu59v4bupw4DDjG9JR+G6quG6pMOBb+G7scO94bqkb8OC4bud4bqkw4Fv4bq0S8OK4bqgb0lHw43DleG7s+G6pG9J4buj4bqgb+G7seG7t2/hurLDvUlv4bqkxJDhuqBv4bupxqHhu6lv4burTm/GoeG6pG/hu7Hhu59vw5Lhu5tv4bux4buX4bqkw4Fv4buxw7nDjW9JS29JR3nhuqRv4buxxILhu5dvxrDhu5vhuqRob+G7seG7o8OCb8aw4buj4bqmb+G7q05vxqHhuqRv4buxw7nDjW9JS2/hu7FL4buA4bupb0lHw43DleG7s+G6pG/GsMah4bqkb+G6tHnhuqRv4bq0S8OK4bqgb+G7seG6oOG7teG6pG9Gw43EkOG7qW/DgeG6oOG7l2lvPeG6oOG7teG6pG/huqThu5fDlWhvScOA4but4bqmb8OAS8OK4bqkw4Fvxq9w4bupbyjhu5fDgmhv4bq0S8OK4bqgb+G7seG6oOG7teG6pG9Gw43EkOG7qW/DgeG6oOG7l2/hu7HhuqBvRsON4buXb+G7scSC4buXb8aw4bub4bqkb2HDjeG7o+G6pMOBb+G6oUfEgm/hu6nhuqxv4buxS+G6vuG6pMOBb+G7q3XDlW/DtMOzw7Ms4bqpb8OC4bud4bupw4Bv4bqy4buv4buEaG/hu7FL4bq+4bqkw4Fv4burdcOVb+G7jeG7jcOzLOG6qW/DguG7neG7qcOAb+G7seG6vOG6pG/DkuG7m2/hu7FL4bq+4bqkw4Fv4burdcOVb8Oyw7LDsyzhuqlvw4Lhu53hu6nDgG/hurLhu6/hu4RpbyHhu53hu6nDgG/hu49ob+G7sUvhur7huqTDgW/hu6t1w5Vvw7TDs8OzLOG6qW/DkuG7m2/DguG7neG7qcOAb+G7jWhv4buxS+G6vuG6pMOBb+G7q3XDlW/hu43hu43Dsyzhuqlv4bux4buX4bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW/hu6zhuqkob+G7scO5w41vSUtv4burTm/hurLhuqDDveG6pG/hu7HhuqBvw5Lhu5vhuqZvw5Lhu6XhuqRvw4Dhu5vhuqTDgG9JR+G6puG6pMOBb+G6pOG7ocOCb+G7jcOz4buNw7NvSHhvw4HhuqDhu6PhuqBvSULhu5dv4bupROG6pMOBb0jDjcO6SW/hu6nGoeG7qW/huqTDgOG7m2/Dgsahw5Vv4bqkw4DhuqDhu7VJb+G7seG6oOG7teG6pG9Jw4Dhu5fhuqRob+G7seG6oOG7teG6pG/hurLDgOG6omhv4bux4bqg4bu14bqkb8OCcklvSUfhur7huqBv4buGb+G6ssOAw41vLOG6oOG6pMOAb0nDvW/hu7BE4bqkw4FvKOG7l8OCb8OS4bubb+G7qcah4bupb+G6ssOAw41vw5JO4bupb8OS4but4bqkb8aw4bqg4bu34bqkaW/huqHDgOG7reG6pm/DgEvDiuG6pMOBb+G7sEThuqTDgS3huqF1w5Vob2HDjeG7o+G6pMOBb+G6oUfEgm/hu6nhuqxv4buxS+G6vuG6pMOBb+G7q3XDlW/DssOyw7Ms4bqpb+G7sEThuqTDgW894bubby1vLuG7l+G6pm/Gr+G7o+G6pmhvw4Lhu53hu6nDgG/hurLhu6/hu4Rv4bux4buX4bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW/huqR14bqkw4Fv4bupw7rhu4Rv4buEw4B14bqkb+G7hMOA4buXaG9J4bq44bqkw4Fv4bupROG6pMOBb0jDjcO6SW/DgeG6oOG7o+G6oG9JQuG7l2/hurLDgOG6puG7o+G6pMOBb+G7jeG7j8OzIeG6q2lv4buqTm/GoeG6pG/hu7FL4bq+4bqkw4Fv4burdcOVb+G7jeG7jcOzLOG6qW/hu7BE4bqkw4FvPeG7m28tby7hu5fhuqZvxq/hu6PhuqZv4burTm/hurLhuqDDveG6pG/hu7HhuqBvw5Lhu5vhuqZvw5Lhu6XhuqRvw4Dhu5vhuqTDgG/hu6nDjcSQ4bqgb+G6pOG7ocOCb+G7jcOz4buNw7NvSHhv4bqkdeG6pMOBb+G7qUThuqTDgW9Iw43Duklvw4HhuqDhu6PhuqBvSULhu5dv4bq0eeG6pG/Dsmnhu43Ds8OzIeG6q2lvKMOB4bqm4bub4bqgb0fhu5dv4bq0S8OK4bqgb+G7seG6oOG7teG6pG/hu4TDgOG7iOG7qW/DkuG7iG9I4bqg4bqkw4Bvw4Dhuqbhu51Jb+G7seG7n2/hu4TDgMSob+G6ssOAcOG7hG9J4bqm4bub4bqkb0nhuq7huqTDgG/DksOK4bqgb0nhuq5v4bq04bu1b+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu6t14bqkb+G7q+G7iuG6pMOBb+G7seG6oOG7teG6pG9JR3nhuqRv4buV4buVaOG7meG7gWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpIXLhu6lv4bur4buKb0nhuq7huqTDgG/hu7Hhu59vSeG7peG7hG9JR8ON4bqkw4Fv4bupw4Dhuq5v4bux4bud4bqmb0bDjcOVw71Jb+G6tOG6oOG7tUlvSUfhuqbhuqTDgW9Jw4DDjW/DgMOMSW/hu7HDucONb0lLaG9JR+G7l+G6pMOAb0nDgMSob0hOb8So4bqkw4Fvw4DDiW/hu6nEqOG7l2/hu6nGoeG7qW/GsMOJaG/huqTDgeG7m+G6pMOAb0lHw43huqTDgW9L4bq84bqkw4Fob+G7qeG7o+G6oG/hu6nGoeG7qcOAb8OA4bub4bqkw4Bv4bupw4DhuqLhuqTDgGhvScOAxqHhuqZvw4Hhu4Jv4bqyw4Dhuqxv4bqyw4Dhu6HhuqRob8OSS8OK4bqkw4Fvw4Jw4bupb+G7qcOA4bqmb+G7qcah4bupb+G6pMOA4bubb+G7scO5w41vSUtvSUfhuqbhuqTDgW9JR+G6oOG7t+G6pG/hurLDgOG7l+G6oG/hu6tOb8ah4bqkaG9Jw43DlW/huqTDgOG6oHnhuqRvw5LFqeG6pG/hu6nhuqjhuqRv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/DkkvDiuG6pMOBb8OCcOG7qWhv4bux4bqg4bu3w4Jv4bqkw4HDgHjhuqRv4bupw7nhuqRv4bup4bqsb+G7qcah4bupb8OB4bqg4buj4bqgb+G7hMOAxqHhu4Rvw4Lhu53huqTDgG/hu7Hhu7dvScOAw4zhu6lv4bux4bunw5Vv4buEw4DGoUlvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqk4buh4bqkw4Fv4bq0S+G7gOG6pMOBb0lHeeG6pG/hu7HEguG7l2/GsOG7m+G6pGhv4bux4bqsb+G6tOG7m2Zv4bqp4bqg4bu14bupb+G7seG7m8OCb+G7hMOAxqHhuqRvxq8p4bqhb0nDgEvhur7huqTDgW/hurLhu6/huqZv4bur4bub4bqgb+G6pMOA4bqg4buzw41v4bqk4buhw4Job+G7qUThuqTDgW9JxqHhu6lvw4HhuqDhu6PhuqBv4buEw4DhuqzhuqTDgW/DgnJJb8awceG6pMOBb8OCcuG7qW/hu6vhu4pv4buxS+G7gOG7qW/hu6nGoeG7qW/hu7HEguG7l2/hu4TDgEvhurzhuqTDgW9JR+G6oOG7t+G6pG/hurLDgOG7l+G6oG/DguG7neG6pMOAb8OCeG/huqTDgEvhuqTDgW/DksWp4bqkb+G7qeG6qOG6pG/hu6nDgOG7pcOCb+G7q+G6pm/DkkvDiuG6pMOBb8OCcOG7qW9JR+G6puG6pMOBb+G7seG7s+G6pG/GsOG7imhv4bupw4DDjcOV4bu34bqkb+G7seG6uOG6oG/DguG7iOG7qW/hu7HhuqLhu6nDgG9IT2/hu6vhu4jhuqTDgW/hu7HDuklob0dN4bqkw4Fnb8OA4budb0nDueG6pMOBb+G7scO6w41v4bqkxJDhuqBv4bupw4BL4buXb+G7scO5w5Vv4buxxKhpaWlvKMOB4bqm4bub4bqgb0fhu5dob8OCw4lJb0jEkG/hu6nDgOG6ouG6pMOAb0jGoeG7qcOAb+G7qcOAS+G7l2/hu7FF4bqkw4FvxrDDiWhv4bup4bqo4bqkb0nDgOG6oMO9w41v4bqkeeG6pG/hu6nDgEvhu5dvScOAw41vw4DDjElvw4Lhu53huqTDgG/Dgnhv4bupxqHhu6lv4bqkw4Dhu5tv4buxw7nDjW9JS2hv4bqkw4DDuklv4bq04bubb+G7qcah4bupb+G6pMOA4bubb+G7scO5w41vSUtvSUtv4bqkw4B14bqkaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu7Dhu7dv4buxS+G7l29hw43hu6PhuqTDgW/huqFHxIJv4buxw73huqRv4bqk4buhw4Jv4buNw7Phu4/Ds29JR+G7hm9Jw4Dhu5vhuqTDgG9JR8ON4bqkw4FvSXXDgm/huqThu6HhuqTDgW/hurRL4buA4bqkw4Fvw4LhuqDhu7PhuqRv4bqhR8ON4bqkw4Fob+G7hMOAw7rhuqRv4buxw7rDjW/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG/hu6nGoeG7qW/hu6tOb8ah4bqkb+G6pMOB4bub4bqkw4Bv4bux4bqg4bu14bqkb0lHeeG6pG/hu7HEguG7l2/GsOG7m+G6pG/hu7HDveG6pG/hu43Ds+G7jcO0b+G6ssOA4bqm4buj4bqkw4Fv4buRacO0w7PDsyHhuqvhuqtob+G7scO94bqkb+G7jcOz4buPw7Nv4bqyw4Dhuqbhu6PhuqTDgW/hu5lpw7PDs8OzIeG6q+G6q2/DkuG7m29I4buXw41v4buNw7Phu4/Ds2/hurThu5tvSUd54bqkb8Oyw7Npw7PDs8OzIeG6q2hvw6Dhu4Zv4buoROG6pMOBb0nDgEvhurzhuqTDgW/hu7Hhu7Nv4buOw43DuklvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/hu6nhuqxvw4DhuqDhu7XDjW9Gw43hu6Nv4bupxqHhu6lvw4HhuqDhu6PhuqBv4buEw4DGoeG7hG9JR+G6quG6pMOBb0l1w4JvSOG7l8ONZuG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKkhw4lJb+G6tOG7m2hvSeG6oMO94bqkb8OA4bub4bqkw4BvR+G7m29I4bqmxqFJb+G6tOG7neG6oG9JTeG6pMOBb+G7q05vxqHhuqRv4bup4buIb0nDgOG7t2/hu7FySW9JR+G6puG6pMOBb0nhurjhuqTDgW9Jw4Dhu7dob+G7qUrhuqTDgW/huqTDgEtvw5V5w41v4bupw7nDjW/hu6nEqOG7l2/huqTDgMOT4bqkw4Fv4burTm/GoeG6pG/huqThu5vDlW/DkuG7s2/DgeG6oOG7o+G6oG9JQuG7l2/hu6lE4bqkw4FvSMONw7pJb+G7seG7t2/hu7HGoeG6pMOAb8OB4bqgxqFvScOATuG7qW9J4bqg4bu54bqkb8OS4buzb+G6ssOA4bujb+G6pOG7oeG6pMOBb8OB4bqg4buj4bqgb0lC4buXb+G7qUThuqTDgW9Iw43Duklob0lNb+G7seG6rG/hu7Hhu7NvR+G7l2/hu6nGoeG7qW/DgeG6oOG7o+G6oG/hu4TDgMah4buEb+G6suG7lG9Jw4DDjeG7pUlvw5Lhu5vhuqZvSU3huqTDgW/hurLDgMONb8OSTuG7qW/huqTDgHHDgm/huqR14bqkw4Fv4bup4buX4bqmb+G7qUThuqTDgW9Iw43Duklvw4HhuqDhu6PhuqBvSULhu5dpb+G6qcOK4bqgb+G7qcah4bupb+G7qUThuqTDgW9JR8OD4bqkw4Bv4bupw7nhuqRvScOA4bqgw71Jb+G7seG7s2/hu47DjcO6SW/hu7FL4buXb8OS4bub4bqmb2HDjcOVb8OA4bqm4bud4bupw4Bv4buw4bqg4bu14bqkb+G6qSQkb+G7seG6oOG7s8ONb+G7qcOA4bqu4bqkw4Bob+G7seG7t2/hu6tOb8ah4bqkb+G7scO5w41vSUtv4buxReG6pMOBb8aww4lvw5LDiuG6oG/DkuG6oOG7teG7qW/DgeG6oOG7o+G6oG9JQuG7l2/hu6lE4bqkw4FvSMONw7pJaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKk94buX4bqgb+G6tOG7m2hv4bupw4DEqG/hu7HDieG6pMOBaG9J4bqi4bupw4Bv4bupTuG7qW/hurThu5vDgm/DkuG6oOG7teG7qW/DksOK4bqgb8avw4lv4buoROG6pMOBb0nDgEvhurzhuqTDgW/DkuG7m2/hu6nGoeG7qW/GsMOJaG/huqTDgeG7m+G6pMOAb+G6tOG6oHnhuqRvRsON4buX4bqkb+G7seG7t2/GsOG6uG9Iw43huqTDgW/hu6nGoeG7qW/hu6tOb8ah4bqkb8OS4bub4bqmb0bDjcOVb8OA4bqm4bud4bupw4Bv4bux4bqg4bu14bqkb+G6tE7hu6lvRsONxJDhu6lvw4HhuqDhu5dvw6xGw43DlW/DgOG6puG7neG7qcOAb+G7seG6oOG7teG6pG/huqkkJCThu4tv4bq04bubw4Jv4bup4bq8b0jhu4ZvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqyw4Dhu5fhuqBvScOATuG7qW/DgOG6oOG7teG6pG/hu7HDucONb0lLaG/hurJ5w41vw4HhuqrhuqBv4buxw7nDjW9JS29JR+G6puG6pMOBb0nDgOG6vuG6oG/DgeG6oOG7l+G6pG9Jw4rhuqBpbznDgMSQ4bqgb8OA4buA4buEb+G7qcOAcklv4bupw4B4b8OSw4rhuqBv4bus4bqpKG/hu7Hhu7dv4bux4bunw5Vv4bqkw4Dhu5fhuqTDgG9J4bqgw73huqRv4buxw4lv4buxw7nDjW9JS2/hu6nGoeG7qW/hu6tOb8ah4bqkb8OA4budb0nDueG6pMOBb+G7scO6w41v4bqkxJDhuqBmb+G7q05vxqHhuqRvw4Lhu53hu6nDgG/hu49v4buxS+G6vuG6pMOBb+G7q3XDlW/DtMOzw7Ms4bqpaG/hu7FL4bq+4bqkw4Fv4burdcOVb+G7jeG7jcOzLOG6qWhv4bqkdeG6pMOBb+G7qcO64buEb+G7sUvhur7huqTDgW/hu6t1w5Vvw7LDssOzLOG6qW/hu7Hhu7dvw4HhuqDhu6PhuqBvSULhu5dv4bupROG6pMOBb0jDjcO6SW/hu6nGoeG7qW/hu6tOb8ah4bqkb+G7seG7n29JR+G6oOG7t+G6pG/hurLDgOG7l+G6oG9JR3nhuqRv4buxxILhu5dvxrDhu5vhuqRpb+G7sOG7s2/hu47DjcO6SW/Gr8OJb+G7qEThuqTDgW9Jw4BL4bq84bqkw4Fv4bqkw4HDgOG6oHnhuqRv4bupTMONb+G7scO5w41vSUtv4buxS+G6vuG6pMOBb+G7q3XDlW/DkuG7m29JR+G7ncOCb8O0w7PDsyzhuqlv4buwROG6pMOBbz3hu5tvLW8u4buX4bqmb8av4buj4bqmb+G7seG7t2/DgeG6oOG7o+G6oG9JQuG7l2/DgMO9SW/hu6lE4bqkw4FvSMONw7pJb+G7qcah4bupb+G7q05vxqHhuqRv4buEw4DhuqLhu5dv4bqhdcOVb+G7qcSo4buXb0nhuq7huqTDgGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpxq/hu5dv4bq04bubaG9Jw4DGoeG6pm/DgeG7gm/hurLDgOG6rG/hurLDgOG7oeG6pGhvw5JLw4rhuqTDgW/DgnDhu6lv4bupw4DhuqZv4bupxqHhu6lv4bqkw4Dhu5tv4buxw7nDjW9JS29JR+G6puG6pMOBb0nDgMSob0nhu4jhu6lob0nhu53huqZvw4JE4bqgb0lHS+G6vuG6pMOBb+G7scO5w41vSUtvScOAROG6pMOBb0nDgOG6psah4bqkw4Fob8OAw7rhu4Rv4burxanhuqRob+G7sXLhu6lvxrDhuqDhu7VJb+G6tOG7m29Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb0nEkElv4bupROG6pMOBb0nGoeG7qW/DgeG6oOG7o+G6oG/hu4TDgOG6rOG6pMOBb8OCcklvxrBx4bqkw4Fob0nhu53huqZvRsON4buUb+G7scO6SW9I4bud4bupw4Bv4bux4bu3b0lH4bqg4bu34bqkb+G6ssOA4buX4bqgb+G7qeG6rG/DgOG6oOG7tcONb0bDjeG7o2/hu6nGoeG7qW/hu6tOb8ah4bqkb+G6pOG7oeG6pMOBb+G6tEvhu4DhuqTDgW/hu7HDveG6pG/hu7HDucONb0lLb0lHeeG6pG/hu7HEguG7l2/GsOG7m+G6pGnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpxq/EkOG6pG/hurThu5tob0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRv4bup4bqsb8OA4bqg4bu1w41vRsON4bujb+G7qMOAS+G6vOG6pMOBb0lHw4PhuqTDgG/DgOG7m+G6pMOAb+G7scOJ4bqkw4Fv4bupxKjhu5dv4bqh4bqu4bqkw4BvxKjDlW/DkuG7s29Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkbyjDgcOAxIJvRsONw5XDvUlvw7TDtC0oYS/huqHhuqtv4bupxKjhu5dvxq/DiW/hu6jDgOG6ouG6pMOAb0lHxIJvw5Lhu7Nv4buxxILhuqTDgG/DgEvDiuG6pMOBb+G7qcOA4bqgw73huqRv4bq0S+G7gOG7qW/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG/huqThu6HhuqTDgW/hurRL4buA4bqkw4FvRsONxJDhu6lvw4HhuqDhu5dv4bupxKjhu5dv4bqp4bqg4bu1SW8o4buXw4Jv4buxw73huqRv4bqk4buhw4Jv4buNw7Phu4/Ds2hvScO5w4Jv4bqkw4DDg+G6pG/hu7HDveG6pG/hu43Ds8O1w7Rob0lH4bqm4bqkw4Fv4bux4bqsb+G7qcOAw4xvSUfhuqrhuqTDgW/hurLDgMONw5XDveG6pG/hurLDgOG6ouG7qcOAaG9Jw4DDjW/DgMOMSW/hurLhuqDhuqTDgG9Jw71vSUtv4bqkw4B14bqkb+G7scO5w41vSUtv4buEw4DGoUlvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqk4buh4bqkw4Fv4bq0S+G7gOG6pMOBb0nGoeG6oG9J4bud4bqmaG/hu7Fy4bupb8aw4bqg4bu1SW/hurThu5tv4buxw7nDjW9JS2/DgOG7nW9Jw7nhuqTDgW/hu7HDusONb+G6pMSQ4bqgb+G7qcah4bupb+G7q05vxqHhuqRv4bqk4buh4bqkw4Fv4bq0S+G7gOG6pMOBb+G7seG7t2/DgeG6oOG7o+G6oG9JQuG7l2/DgMO9SW/hu6lE4bqkw4FvSMONw7pJb+G7qcah4bupb+G7q05vxqHhuqRv4bux4buX4bqkw4FvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqyw4Dhu5fhuqBv4buxw7nDjW9JS2hv4bqkw4HDgOG6oHnhuqRv4bupTMONb+G7scO5w41vSUtvSUd54bqkb+G7scSC4buXb8aw4bub4bqkaW89w4PhuqTDgG9Jw4Dhu5vhuqTDgG/DkuG7m2/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG/DgsOJSW9IxJBvSUfDjeG6pMOBb0l1w4Jv4bqk4buh4bqkw4Fv4bq0S+G7gOG6pMOBb0nGoeG6oG9J4bud4bqmb0nhu53huqBv4bupxqHhu6lvw5Lhu4rhuqTDgWhv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4Fv4bup4bqsb+G6tOG7gOG6oG9Jw4DDvWhv4bqkw4BLb+G7seG6oOG7teG6pG/DgeG6oOG6rGhvScOAxKjDlW/hu7HhuqDhu7XhuqRv4buEw4DhuqLhu5dv4bqhdcOVaG/hu7HhuqDhu7XhuqRv4bqyw4DhuqJob0nDgOG7l+G6pG9J4bud4bqgbyzDgMONbyzhuqDhuqTDgG9Jw71v4buwROG6pMOBbyjhu5fDgmhv4bux4bqg4bu14bqkb8OCcklvSUfhur7huqBvw5Lhu63huqRvxrDhuqDhu7fhuqRv4buEw4DhuqLhu5dv4buwROG6pMOBb0nhuq7huqTDgGlpaeG7iS/hu4TEqQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nỗ lực vì sự an toàn của người dân

Nỗ lực vì sự an toàn của người dân
2020-10-16 06:35:13

QTO - Bằng tinh thần trách nhiệm, bất chấp gian khổ, hiểm nguy, trong những ngày mưa lũ vừa qua, lực lượng Công an huyện Cam Lộ không chỉ kịp thời giải cứu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết