Cập nhật:  GMT+7
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWylSZsO5XXLhu6fhu5ds4buFJl1Cw63huqtmXeG6qeG6v2xmXeG6qm3hu61nYi0gN11j4bun4bub4bqrXcSpZ+G7gWtdcW05cl1r4buRcl3huqnhu6fhu5fhuqsoL2YgKSjhu59d4bqrajhxcUBb4bufRmQ4Ylsp4busTeG7rDvhu6xMXS1dQ+G6vWxdcmbGoWddY2fhu4FrXWxhdzpdYsOt4bqrZl3huqnhur9sZl3huqpt4butZ2ItIDdd4budXWzhu6fhu5fhuqtdcjhdY+G6oV1j4bun4bub4bqrXcSpZ+G7gWtdcW05cl1r4buRcl3huqnhu6fhu5fhuqs6XeG7hWd04bufXXbhuqFdZuG7kWdd4bqrbl1sZ8Oqa11yZ2xd4but4buXZ11x4bupXWrhuqFsZl1jw6FtOl3huqtmw6xdY8OhbV3huqvDuThdQ8OgbOG7hTpdTGZhXWzhu6fhu5fhuqs7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG6qmZnw6pzXTA1LzY6XXLDoWddcnDDul1x4budXeG6qmZobGZd4bufZsO5Ol1SZsO5XXLhu6fhu5ds4buFXUzhu4Vzd+G7h2xdVnPhurNsXeG7nmZ04bqrXeG6q2bDuV1ycGld4bufZmfhurtsXWbDs+G7n13huqvDuThdUmbhu6fGoWzhu4VdcnDhu6nhuqtd4bqqZmhsZl3hu59mw7ld4but4buXZ11r4buRcl1xw7VdY8OtOF3hu59m4bun4buVbOG7hTpd4bqp4buROl1s4buFYWxmXXJmZG1dZmlsZl1yZsWp4bqrXXJw4bup4bqrXXJzd+G6vWxd4butw6pd4bqrOeG6q13hu4Vnw6BnXeG7n2Y54bufXeG7n2ZvbOG7hV3huqtmw7Vs4buFXeG6qm3hu61nYi0gNzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spKGdr4buFXThqckBbcmZzXXJzbWzhu4UmXWJn4bqrZl3huqlkbGZd4bqrbeG7rWdiLSA3XWJzbeG6q13EqWdka11xbThyXWttcl3huqlzbeG6q11mZ2xmXSBbXeG6q2txLeG7n2Ztcm0t4bqrOOG7n3JnbWxAW1Jmw7ldcuG7p+G7l2zhu4VdTOG7hXN34buHbF1Wc+G6s2xd4bueZnThuqs7W11iOHI4LWJkceG6q0BbUmbDuV1y4bun4buXbOG7hV1M4buFc3fhu4dsXVZz4bqzbF3hu55mdOG6qztbXWI4cjgt4bufZm1ybS1tcGfhu4VnbDhqLXFw4bqrQFsvL+G6qzvhuqk4beG7oXM4bOG7hXJwZzvhu61sL2JkccSpcm3hu58vc+G7n2ptOGJkYi8gbHPhu6EgcWIxZOG7hW3huqtw4bqpNeG7g+G7hWtza3rhu68vMCIwIl8iNl8wNS9s4buFc3dkbF92czhsX+G7n2Zz4bqrX2bhu4lixKk74buJ4buf4buFW11xcOG6q0BbZnJy4bufcSYvL2drOOG7hWRxO+G7rW3hu6074butbC/hu682IiIvc+G7n2ptOGJkYi8gbHPhu6EgcWIxZOG7hW3huqtw4bqpNeG7g+G7hWtza3rhu68vMCIwIl8iNl8wNS9s4buFc3dkbF92czhsX+G7n2Zz4bqrX2bhu4lixKk74buJ4buf4buFW11yZ3JqZEBbcmbDuV1y4bun4buXbOG7hSZdYsOt4bqrZl3huqnhur9sZl3huqtt4butZ2ItIDddY+G7p+G7m+G6q13EqWfhu4FrXXFtOXJda+G7kXJd4bqp4bun4buX4bqrXWZpbGZdIFsvKSgv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylSZsO5XXLhu6fhu5ds4buFXUzhu4Vzd+G7h2xdVnPhurNsXeG7nmZ04bqrKC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG7nmY5cl3huqln4buBc11r4budXWPDonNd4bufZmfhurtsXWbDs+G7nzpdUmbDuV1y4bun4buXbOG7hV1s4bq7c13EqeG6vXJd4buhc8OgXWNnw6pzXXJwOF124bqhXWbhu5FnXWbDs+G6q11r4buXZ11j4bqzd13huqvDuThd4bqoOGxdUnN34bq7bF3hu4VnOW1dUnBzbOG7hV3hu6fhu5Vs4buFXeG6q2ZtXXJm4bq1dzpdNzU9XXHDtV1s4buF4bunxqFnXWLhurNsXWPhu6fhu5vhuqtdZsOyZ13huqlhd11yw7JdY8O0bOG7hV1yaWxmOl3DuWzhu4VdZuG7kV3huqtmw7ldcnDhu6fhu5Vs4buFOl3huqln4bq/bF3hu59mOeG7n13huqvDuThd4bqqZmhsZl3hu59mw7k6XVJmw7ldcuG7p+G7l2zhu4Vd4bqqZmhsZl3hu59mw7k6XeG6qDhsXeG6qmbDrF1jw6FtXeG7n2ZvbOG7hTpd4bqrZsO1bOG7hV1iw63huqtmXWPhuqFdcmbhu6nhuqtdZmfhur9sXXJmxqFnXeG7hWc4bF3hu63GsDhd4buhczg7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVJmw7ldcuG7p+G7l2zhu4VdTOG7hXN34buHbF1Wc+G6s2xd4bueZnThuqtd4bqrZm1d4bqpZ+G6vXI6XWPhur1sXXJmxqFnXWNn4buBa11sYXc6XWLDreG6q2Zd4bqp4bq/bGZd4bqqbeG7rWdiLSA3XeG7nV1s4bun4buX4bqrXXI4XWPhuqFdY+G7p+G7m+G6q13EqWfhu4FrXXFtOXJda+G7kXJd4bqp4bun4buX4bqrOl3hu4VndOG7n1124bqhXWbhu5FnXeG6q25dbGfDqmtdcmdsXeG7reG7l2ddceG7qV1q4bqhbGZdY8OhbTpd4bqrZsOsXWPDoW1d4bqrw7k4XUPDoGzhu4U6XUxmYV1s4bun4buX4bqrOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylScG1s4buFXeG6qcO1Z13huqvDoGxmXWNuOl1yZsahZ13hu4VnOGxdcuG7l2c6XVJmw7ldcuG7p+G7l2zhu4Vdd+G6u3Nd4bqrw6JzXeG6qznhuqtd4bqp4buROl1s4buFYWxmOl1jw604XeG7n2bhu6fhu5Vs4buFXeG6q8OibF1yZ+G6veG7n11yw7rhuqtdcmZ04bqrXWPhuqd3XWvDoWxmXWvhurld4bqrOeG6q13hu4Vnw6BnXeG7n2Y54bufXeG7n2ZvbOG7hV3huqtmw7Vs4buFXWLDreG6q2Y7XeG6qnVs4buFXeG7reG7l2ddY25damFdY+G6p3dda8OhbGZdZm3DoXJdY+G7kWzhu4VdccOgbF12c+G6tXI6XeG7hWfDoGdd4buhc3fhur1yXeG7reG6tWxdY8OqXeG7rWfhur/huqtdamFrOl1yZnNdbGbhuqXhu586XWPGoWddccO1bOG7hTpdOGxdcWdsZl124bqhXWbhu5FnOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylSZmRtXeG6qTltXeG6qzltXeG6q8O5OF3huqjhu5FdV11y4bq9Ol1s4buFc3dd4bqr4buVXXZz4bq1cl1mZ+G6v2xdYsOt4bqrZl1ycG1s4buFXeG6q+G7kWzhu4VdY8O0bOG7hV1qYV1yZuG7p8ahbOG7hV1ycOG7qeG6q13hu61pXeG7reG6rWxd4bqrb2xda8Oia13huqnhur9sZl1ycG1s4buFXeG6q+G7kWzhu4VdY8O0bOG7hTtd4bqo4bq7bF3huqvDoWxmXWNuXeG6q29sXeG6q25dbOG7hXN3XeG6q+G7lV1yxrBdbOG7heG7p8ahZ11sZuG6peG7n13huqvDoGxmXXJwOWdd4bufZsSR4bufXeG7rWFdZuG7m+G7n13hu59mOeG7n13hu61hbV1s4bun4buX4bqrXXI4Ol1mbeG6r+G6q11yxrBd4bqrZmhsZl3huqs54bqrXcSpZnNd4bqrOeG6q2ZdanddcuG6peG7n11ycHNs4buFO13hu6zhu5dnXcSpZm3DoGzhu4VdNCI9XXHDtV3huqs4XeG6qeG6v2xmXcSpZuG7j2zhu4Vd4bqrbl1ycGfhur9zXeG6q2bFqWzhu4VdbOG6u2xdYsOt4bqrZl3hu63huq1sXeG6q25dxKlmw6BdbOG6o2zhu4VdauG6s3ddajhsXeG7rWFd4bqpdWzhu4Vd4bufZjlyXWzhur1zXeG6q2bDuV3hu6FzOGw6XWrhu5VdamE6XWPhuq/huqtd4bqpZ+G6v3JdamFd4bqrOeG6q13huqvhu5Vd4buhczhsOl3huqvhu49s4buFXXHhu506XXZoXWzhu4VmZ+G6v+G7nzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1sp4bqo4buRXVddcuG6vV3huqvhu6Vs4buFXWrhu6dzXXg6XXJmxqFnXeG7hWc4bF1y4buXZ13hu63hu5dnXXJmxqFnXXJn4bq9cl1rdThdQ+G7j2zhu4U6XWphXWNnw6pzXcSpZ+G6v2xdcmZz4bqlbF1q4bubZ13huqtmbV3huqs54bqrXeG6qeG6v2xmXXJwc3fDqmxdbGZn4buHa13hu6FzOF1j4bunxqFs4buFXWbhu49dZuG6teG7nztdQ+G6s3ddamFd4but4bq1bF1jw6pd4bqrOeG6q11jw604XeG7n2bhu6fhu5Vs4buFOl3huqnhu5E6XWzhu4VhbGZd4bqrw6JsXWbhur1yXXHFqeG6q13huqvDoGxmXeG7hWc54bqrOl3hu6Fzd+G6vXJdamfhur9yXTnhu59dYsO6bOG7hV3huqs54bqrXeG6qWfhur9sXeG7n2Y54bufXeG6q2bDtWzhu4VdYsOt4bqrZl1ycG1s4buFXXJww6Fs4buFXXJmOWdd4bqpaWxmXXJm4bunxqFs4buFXWvhu5dnOl3huqtmc+G6p2xd4bqpw61d4bqrOeG6q13hu59m4bun4buVbOG7hV05bF3FqWzhu4Vd4bufZm5dY8OqXeG7n2ZvbOG7hV1yaWxmXWZzw7Vs4buFXXbhurVzXeG6q25dcmbhu4FddsOgd11wODsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spQ8O1Z13hu63hu5dnXXJww6Fs4buFXXJmOWdd4bqpaWxmXXJm4bunxqFs4buFXWvhu5dnOl3hu6Bzd8OqbF3huqjhu5FdcnDhu6fhu51s4buFXeG6qOG7kV1XXXLhur1d4bqrZm1dcMSDbOG7hTpd4bqrw6JsXeG7n2bDoGddcmfhur3hu59dcsO64bqrXXfhurtzXeG6q8Oic11s4buF4bunxqFnXWLhurNsXXJm4bup4bqrXWZn4bq/bF3huqs54bqrXeG6qWfhur9sXeG7n2Y54bufXeG7n2ZvbOG7hTpd4bqrZsO1bOG7hV1iw63huqtmXeG6q+G7lV3huqnDoGw6XWxm4bunXWNkbV3EqWbhuqdzXXJwOGzhu4VdbOG7lWdd4bqr4buPbOG7hV3huqvhu5Fs4buFOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylCbV1jbjpd4bqo4buRXcSpZ+G6vWxdbOG7hWbDrV1SZsO5XXLhu6fhu5ds4buFXeG6q2bDrF1jw6FtXXLhuqNs4buFXeG6q+G7p8ahbOG7hV3EqWfhu4FrXXJwOF3hu4VnOWtdcTlyXeG7rWfhur/huqtdcnBn4buBbF3EqWY4Z13huqln4bq/bF3hu59mOeG7n13hu59mb2zhu4U6XeG6q2bDtWzhu4VdYsOt4bqrZjpdcnA5bGZdcmlsZl1ycMOhbOG7hV1ycOG6u2xdcmZpXeKAnGxubOG7heKAnTpdbGbhu6ds4buFXWLhu6fhu5dnXXJmaV3igJxqw6FsZuKAnTpd4buFw6NsXXJwOeG6q2ZdbGZn4bq/a11s4buF4bunxqFnXWPFqWzhu4VdY8Oic11jw7VnXeG7reG7l2ddxKnhur1yXeG7oXPDoF3hu59mb2zhu4U6XeG6q2bDtWzhu4VdYsOt4bqrZjsvOygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3Wynhu6zhu6VdQuG7pWzhu4Uv4busTeG7rCgv4bufKQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bí thư chi bộ trẻ tận tụy với thôn bản

Bí thư chi bộ trẻ tận tụy với thôn bản
2020-08-26 06:48:38

QTO - Anh Hồ Văn Mười, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Ngược, xã Ba Nang, huyện Đakrông không những là người cán bộ cơ sở gương mẫu, nhiệt tình mà còn là...

Vững vàng thế trận quốc phòng, an ninh

Vững vàng thế trận quốc phòng, an ninh
2020-08-25 06:11:15

QTO - Huyện Vĩnh Linh là địa phương có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực phòng thủ (KVPT) của tỉnh Quảng Trị và Quân khu 4. Trong những năm qua,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết