Cập nhật:  GMT+7
e8OtMzHEkW7DoHV1JTByw5rDrMO6buG6uTB9w5rDrcawMcO64bur4bujw7NpMcOp4buHw7MxROG6t8SRMU3DrMOzw60hMWThurfDujHDqeG6qcO5McSRw63DueG7s+G7h8OzMcO6w63DoG8xZeG7rzFFw6xnw7Mxw6nhuqPDszEwWOG6o8Ozw60xw6nDoMOsMXjhuqMxxJDDssOzMcOp4bur4bufw7NpMHsvw60zfXtyMcSRbsOgdXUlMHLDjeG6ucOgZTB9PMSQw63DrMOzw61yw63DuSh4w7M+MeKAkzFY4bqjw7IxYcOtNDIxdeG6ocOzaTHDs8Og4buzMTxpw6zhu58xWMOs4buFw7oxw5PDoG8+ITHDmsOtxrAxw7rhu6vhu6PDs2kxw5Npw7nhu7Nnw7Mxw53DueG6p8OzMVLDreG7pcSRMXjhuqMxw6nDsuG6o8OzMcOpw6PDrDFkw6xmw7kxxJHhuq1yMcSRw6DDsjFYw6zhu4XDujHDk8OgbzHDqeG6rzHDqeG7h8OzMXXhuqfDszFkw6Dhu7Mxc8O54buZxJExw7rhu4cxROG6t8SRMU3DrMOzw60hMWThurfDujHDqeG6qcO5McSRw63DueG7s+G7h8OzMcO6w63DoG8xZeG7rzFFw6xnw7Mxw6nhuqPDszHEkeG6rXIxxJHDoMOyMcOt4buhcjHDuuG6ocSRMeKAnFjhuqPDs8OtMcOpw6DDrDF44bqjMcSQw7LDszHDqeG7q+G7n8OzaeKAnSh7L3J9e3IxxJFuw6B1dSUwckTDsmXhu7MwfXvDrG9pMXV0xJElMC8vxJEoZMOgw7Jzw7nDoMOzacO6dMOsKHjDsy9l4bq5dW3DusOyci/Ds+G6uXl1LzPDoTM4LzZhZTYzMjdhNDXDujM1YTg3YW4zKGxyaTAxL317L3J9e3IxxJFuw6B1dSUwckTDsmXhu7MwfcOaw63GsDHDuuG7q+G7o8OzaTHDk2nDueG7s2fDszHDncO54bqnw7MxUsOt4bulxJExeOG6ozHDqcOy4bqjw7Mxw6nDo8OsMWTDrGbDuTHEkeG6rXIxxJHDoMOyMVjDrOG7hcO6McOTw6BvMcOp4buHw7MxdeG6p8OzMWTDoOG7szFzw7nhu5nEkTHDuuG7hzFE4bq3xJExTcOsw7PDrTEoMcSCw7PDrSwxWElSL1PDucOgw7NpMcONw6zhu4fDuXsvcn17cjHEkW7DoHV1JTByRMOyZeG7szB9w4nhu43DszHDmsOtxrAxw7rhu6vhu6PDs2kxeOG6ozHDqcOy4bqjw7Mxw7rDo8OsMXXhuqfDszFkw6Dhu7MxxJHhu40xbuG6r8Ozw60xw6nDo8OyMcOaw63huqPDs8OtMXLDreG7mTFE4bq3xJExTcOsw7PDrSExw4nDo8OsMXXhu7Exw5p0w7nDs2kxU8O54buZxJExw7rDo8OsMVjDrOG7hcO6McOTw6BvMcON4bunw7NpMUTDoCExw6nDo8OsMWXDrOG7hcOzMUThu5cxw5Npw7LDo8OsMWnDrMOgw7Ixw5p0w7nDs2kxU8O54buZxJEhMcOJw6PDrDF14buxMVjDrOG7hcO6McOTw6BvMcO6w6PDrDHDmnTDucOzaTFTw7nhu5nEkTHDieG6tcOzaTFPw6zDs8OtMU3DreG7k8OsMXjhuqMxxJHhuqHEkTHEkeG6ocOzMWThu5chMcOzw63huqfDszF4w6zhu4HDszHDicOjw6wxdeG7sTFzw7nhuqHDsyh7L3J9e3IxxJFuw6B1dSUwckTDsmXhu7MwfcOaw63hurnDsjHEkcOt4bur4budw7NpMcO6dOG7icOzw60xw63DssOjw7oxw6nhu5fDs2khMWXhu68xbcOs4buHw7Mxw5rDrcawMcO64bur4bujw7NpMXXhur8xaeG6tXIxxJHhuqHEkTHDs8Ot4bqjMW7huq/Ds8OtMcOpw6PDsjHDmnTDucOzaTFTw7nhu5nEkSExw7rDrOG7h3IxxJHhuqHEkTFlw7LDoMOzw60xw7Npw63DrOG7hXIxbuG7o8OzMcSRxrDDoDHDmnTDucOzaTFTw7nhu5nEkS4xaeG6tXIxaXExxJHhuqHDszFk4buXMcOJw6PDrDF14buxMXPDueG6ocOzMXjhuqMxxJHhu5fDs2kxw6nhu5XDs2kxw7Np4bur4bufw6wxWMOs4buFw7oxw5PDoG8xw7rDo8OsMcOadMO5w7NpMVPDueG7mcSRKHsvcn17cjHEkW7DoHV1JTByRMOyZeG7szB9ROG7gcOzMcSRw6PDs8OtMWXhu68xbmcxbcOtw6DDrDFvw6PEkSExxJHhuqHEkTFyw63DrOG7gcOzMcOtw7VyMWThuqPDszHDunThu4/DszHEkcaww6AxRcOsZ8OzMcOp4bqjw7MhMcOaw63GsDHDuuG7q+G7o8OzaTF14bq/McSR4buNMW/hu5fDujF14buZMcSRw7nhu5fEkTHDusOs4buHcjHDveG7pcSRMXXDssOzaTFyw63hu6vhu53Ds2kxxJHhuqHEkTHDunThu6tww7NpMcOpw7LhuqPDsyExw6nDo8OsMWTDrGbDuTEoey9yfXtyMcSRbsOgdXUlMHJEw7Jl4buzMH1Y4bujw6wxxJHDrcawMcOp4buDMeKAnMON4buhcjHDuuG6ocSRMVjhuqPDs8OtMcOpw6DDrDF44bqjMcSQw7LDszHDqeG7q+G7n8OzaSwxw4nEqcOzw60xw63hu4nDs8OtMcO64bur4budw7NpMW7DoMOsMcSRw63DucOzaTHDuuG7q+G7ncOsMXXhuqHDs2kxw63hu53Ds+KAnSExRcOsZ8OzMcOp4bqjw7MxbuG6qcOzMcOz4bqj4buzMcSR4buNMXXhu68xw7rDrcOgbzFl4buvMcSRxrDDoDHDreG7ncOzMTcoMjIyMcOpw6PDrDFkw6xmw7khMcO6dMOyw7NpMcOp4buNMW7huq/Ds8OtMcOpw6PDsjHEkcaww6Axw63hu53DszHDoTIxw7rGoTHEkcOt4buxxJExc8O54buZxJExw7rhu4cxeOG6ozFzw7nDoMOzMW3DreG6ocSRw60xw7rhu60xw63hu53DszEzw6EyMcOz4bur4bujxJEoey9yfXtyMcSRbsOgdXUlMHJEw7Jl4buzMH1F4buvMW3DrOG7h8OzITHDreG7k28xw7PDoOG7szE8NDcvNj4hMcOz4bur4bujxJExxJHDrcawMcOzw63huqMxdeG6vzHDusahMcSRw63hu7HEkTEzNDFFw6xnw7Mxw6nhuqPDszHEkcOtw7nhu7Phu4HDszHDqeG7gzF44bujw6wxxJHhuqHEkTHEkcOtxrAxw6nhu4MxaeG7lW8xxJDhu5fDs2kxw63hu6tww7NpMcSRw63hu4vDs8OtMXXhuqHEkcOtITFN4buHw7oxw7Phu5nDrDHEkeG7nTF1cDHDrcOjMcO64bqpw7NpITHDmsOt4bur4budw7NpMW/Do8OsITHDmuG6o8OsMcSRw63hu4vDs8OtITHDicahw6wxb+G7o8OsMXXhuqHDs2kxw7rDo8OyITFJw6zDoMOyMW7hu6vDuTHDs8Ot4bqnw7MxZeG6p8OzITHDieG7mcOsMcO6w63DssOjw6wxacOsd8OgMcSR4bqhxJExeMOs4buFw7Mxw7Npw63DrOG7gcOzMcSR4buxw7khMcOJ4buZw6wxw7rDrcOyw6PDrDHEkcOt4buLw7PDrTFzw7nhu7Phu4PDszHDqcSpw6AxcsOt4bur4budw7NpITFNw63DuTHDreG7oXIxw7rhuqHEkTFtw6zDs8OtMcO64buHMXjhuqMxw7rDreG7q+G7ncOzaTFvw6PDrCExxJDDssOzMcOp4bur4bufw7NpMWVjw7Mxw7rhu6PDrDHEkcOt4buLw7PDrTHDunThu6/EkTE8xJHDreG7mcOzaTHDusOtw6BvMcOzw63hu6nDs2k+ITHEkMOyw7Mxw6nhu6vhu5/Ds2kxw7rhu50xbsWpw6Axw73DoMOzw60hMcSQw7LDszHDqeG7q+G7n8OzaTHDuuG7nTFuxanDoDFtw4Exw7rDrcO54bqrw7oxdeG7mSgxxJDhu6fDs2kxw7Np4bqj4buzMcSR4bupw7NpMXXhur8xZcOsZ8OzMXTDoDFFw6xnw7Mxw6nhuqPDszHEkOG6uMOSMVjhuqPDs8OtMcOpw6DDrDF44bqjMcSQw7LDszHDqeG7q+G7n8OzaTF44bujw6wxdeG7rzHDusOtw6BvMWnDrMOgMcSRxrDDoDFtw63DssSDw7NpMWEyMjFu4bqvw7PDrTHDqcOjw7Ixw7PDrcOs4buDw7kxZcOyw6DDs8OtMcOzacOtw6zhu4VyMXjhuqMxw63DrOG7hXIxw63hu5fDrDFlw7LDoMOzw60xw7Npw63DrOG7hXIoey9yfXtyMcSRbsOgdXUlMHJEw7Jl4buzMH3EkMahw7NpMcOaw5rDicOaMcSQw63hu4vDs8OtMXLDrcawMXXhur8xxJHhuqtyMcOzw63huqvDujHDusOt4bur4bufw7NpMcO9w7nhu7Phu4HDszHDusOt4buTw7NpMcO6w6zDszF44buDMcSR4bqhxJExw63DssOjw7oxw6nhu5fDs2kxxJHGsMOgMcOaw63GsDHDuuG7q+G7o8OzaTHDunTDssOzaTHEkcOtw7nhu7Phu4fDszHEkeG7k8OzaTHDuuG6ocSRMcOz4bqj4buzKDFP4buXw7oxdeG7mTHDreG7icOzw60xxIPDs8OtMcO6w6PDrDFuZzHDqeG7jcOzLHsvcn17cjHEkW7DoHV1JTByRMOyZeG7szB9e8Osb2kxdXTEkSUwLy/EkShkw6DDsnPDucOgw7Npw7p0w6woeMOzL2Xhurl1bcO6w7JyL8Oz4bq5eXUvM8OhMzgvNmFlNjMyN2E0NcO6MzVhODdhbjQobHJpMDEvfXsvcn17cjHEkW7DoHV1JTByRMOyZeG7szB9xILDs8OtLDFYSVIvU8O5w6DDs2kxw43DrOG7h8O5ey9yfXtyMcSRbsOgdXUlMHJEw7Jl4buzMH17w6xvaTF1dMSRJTAvL8SRKGTDoMOyc8O5w6DDs2nDunTDrCh4w7MvZeG6uXVtw7rDsnIvw7Phurl5dS8zw6EzOC82YWU2MzI3YTQ1w7ozNWE4N2FuNShscmkwMS99ey9yfXtyMcSRbsOgdXUlMHJEw7Jl4buzMH3EgsOzw60sMVhJUi9Tw7nDoMOzaTHDjcOs4buHw7l7L3J9e3IxxJFuw6B1dSUwckTDsmXhu7MwfXvDrG9pMXV0xJElMC8vxJEoZMOgw7Jzw7nDoMOzacO6dMOsKHjDsy9l4bq5dW3DusOyci/Ds+G6uXl1LzPDoTM4LzZhZTYzMjdhNDXDujM1YTg3YW42KGxyaTAxL317L3J9e3IxxJFuw6B1dSUwckTDsmXhu7MwfcSCw7PDrSwxWElSL1PDucOgw7NpMcONw6zhu4fDuXsvcn17cjHEkW7DoHV1JTByRMOyZeG7szB9e8Osb2kxdXTEkSUwLy/EkShkw6DDsnPDucOgw7Npw7p0w6woeMOzL2Xhurl1bcO6w7JyL8Oz4bq5eXUvM8OhMzgvNmFlNjMyN2E0NcO6MzVhODdhbjcobHJpMDEvfXsvcn17cjHEkW7DoHV1JTByRMOyZeG7szB9xILDs8OtLDFYSVIvU8O5w6DDs2kxw43DrOG7h8O5ey9yfXtyMcSRbsOgdXUlMHJEw7Jl4buzMH3DieG7scSRMcOaw7nhuqfDs3svcn0=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nữ bí thư đoàn năng động

Nữ bí thư đoàn năng động
2019-04-25 06:02:46

(QT) - Tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Huế và chưa có kinh nghiệm về công tác đoàn, nhưng với sự nhiệt huyết, năng động và tinh thần cầu tiến, Bí thư...

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần
2019-04-23 06:45:58

(ĐCSVN) - Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Đức Anh, sinh năm 1920, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước sau một thời gian...

Bí thư đoàn giàu nhiệt huyết

Bí thư đoàn giàu nhiệt huyết
2019-04-23 06:02:23

(QT) - Tham dự lễ trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu Quảng Trị” do Tỉnh đoàn tổ chức, nhiều đại biểu ấn tượng với anh Hồ Minh (sinh năm 1990), Bí thư Đoàn cơ sở xã Hải...

Xuyên tạc lịch sử chính là phá hoại tương lai

Xuyên tạc lịch sử chính là phá hoại tương lai
2019-04-22 06:29:20

QĐND - Tom Polgar, nhân viên cao cấp tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam, một trong những người Mỹ cuối cùng di tản khỏi Việt Nam, sau này đã viết: “Ai không học được gì ở lịch sử, bắt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết