Cập nhật:  GMT+7
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G7uOG7mUHhurNy4buZacO94bqz4buh4buZZeG6s+G7ueG6sOG6s+G7iWbhuqzhurPhu4nhu5nDqOG6s+G6psSRcuG7meG6oS/hu5nDouG6o+G6ocO94bqz4buJcMSR4bu34bu3MOG6t8O94buYa8SRxKnhurfhuqPDoeG7suG7uMOg4bqzLeG6s1Lhu5nhurRy4buT4bqzcsOqceG6s+G7k2hy4bqzambhuqzhurPEqXPhurPhu7nhu5l24buV4bqz4bu54buVw7Lhu7nhurPhu6Hhu5nhur/hu4nhurNy4buT4buZ4buV4buP4bu5OOG6s3DDgeG7ieG6s+G7ueG7mcah4bqz4bu1bOG7ueG6s2ppcTjhurPhu7Vs4bu54bqz4buZ4bq54buVOOG6s+G7meG6uXLhurPhu5llcuG6s+G7oWxz4bqzxKnDqeG7lTjhurNww4Hhu4nhurPhu7nhu5nGoeG6s3HEgsSR4bqzcuG7h3Lhu5PhurPhu5nhurnhu7nhurNq4bq94bqz4bq7cuG7meG6s+G7mcSCeHLhu5PhurPhu6Hhu5nhu6dy4buT4bqzcuG7mcO54bqzasOycuG6s+G7t+G6u3LhurPhuqZBZ+G7ueG6s3Lhu6dy4buT4bqzcuG7k+G7meG7leG7j8O94bqz4buJ4bqixJHhurNy4buTxIJ24buV4bqzxKlmcuG6s3jhurPhu6Hhu5nFqeG7leG6s+G6qzjhurPhu7nhu5nhu5vhurPhu7nhu7VncuG6s+G7oOG7mWvhurPhu7bEkXLhu5k44bqz4buZQeG6rOG7j3LhurPhu5jEguG7r3Lhu5PhurPhu5h0xJHhurPDoeG7skHhurty4buT4bqz4bu44bu14bubw6A54bqzSsO14bqzauG6u3HhurPhu4vhurtz4bqz4buh4buVcuG7meG6s+G7ucOy4bqz4buT4buVxJHhurNqxqFy4buZOOG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqz4buZ4bup4bqzxKlmcuG6s3jhurNq4bubxJHhurPDveG7mcSC4butcuG7k+G6s3LDqeG6rOG6s2rhur3hurPhu7lpcuG6s8Sp4bqgcuG7k+G6s+G7oeG7mXPhurty4buT4bqz4bu54bu1xaly4buT4bqzeOG6s+G7ueG7teG7leG7jXLhurNqxrDhu5U44bqzcsSC4butcuG7k+G6s+G7tcOs4bqsOOG6s8OCxIJ2cuG6s3Lhu5nDqeG6s2rDteG6s+G7ueG7tcawcuG7k+G6s+G6pmty4bqz4buJxJFy4buZ4bqz4buT4buV4bq0xJHhurPhu4lm4bqs4bqz4buJ4buZw6jhurPhuqbEkXLhu5nhurPDguG7r+G7leG6s+G7iWXhu4nhurNwc+G6ueG7leG6s+G7iWbhuqzhurPhu7nhu7XGsHLhu5PhurNy4buZxILhurPhu7fhur9yOOG6s+G7icOp4bqzw73hu5nDszjhurPhu7nhu5XDs0HigKbhurPhu4rEguG7r+G7ieG6s2poQTjhurPhu5Phu5Vl4bqz4bu54bu14bub4bqz4buh4buVcuG7meG6s+G7ucOy4bqz4bu54bqw4bqz4buJZuG6rOG6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4bqzccSRcuG7k+G6s3Dhurnhu5XhurPhu4nhu5lz4bqzcuG7k8SCduG7leG6s8SpZnLhurPhu6Hhu5ll4bqz4buJxJFzOeG6oeG7ucSR4buLcGvhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurdxxJHhu7Xhu5Phu5VyNuG6pcO94bqm4bqzxJFB4bu5c+G6t+G6o+G6oeG7ueG7teG6o+G6oeG7ucSp4bqj4bqh4buVceG7k+G6s+G7t+G7teG7iTDhurcvL+G7iTnhu4vEkXPhu7NBxJFy4buT4bu54bu14buVOcOCci/EqWvhu7fhu6Hhu7lzw70vcmvhuqThu7cvw6LhuqvDouG6rS/huq1jxKnhuqnhurVi4bqp4bqp4bqnw6Lhu7nDouG6teG6q+G6pcOi4bqrcMOiOeG7n8O94buT4bq34bqzL+G6o+G6oS/hu7nEqeG6o+G6oS/hu7nhu7XhuqPhuqHhu7nhu7XhuqPhuqHhu7nEqeG6o+G6ocO94bqj4buIZuG6rOG6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4bqzamtx4bqzcOG6ueG7leG6s+G7ueG7mUHhurNy4buZacO94bqz4buh4buZZeG6s+G7ieG7mXPhurNy4buTxIJ24buV4bqzxKlmcuG6s3jhurPhu6Hhu5nFqeG7leG6s+G6qzjhurPhu7nhu5nhu5vhurPhu7nhu7VncuG6s+G7oOG7mWvhurPhu7bEkXLhu5nhuqEvw73huqPhuqEv4bu5xKnhuqPhuqEv4bu54bu14bqj4bqhL+G7ucSR4buLcGvhuqPhu7jhu7XEguG7r+G7ieG6s2pm4bqsOOG6s+G7k+G7lcSR4bqzasahcuG7meG6s8SRcuG7meG6s+G7mMaw4bqzxJDhurPEqOG7seG6s3jhurPhu6Hhu5nFqeG7leG6s+G6q+G6s2poQeG6s+G7ucSC4bqz4bu54bu1xrBy4buT4bqz4buJZuG6rOG6s+G7icOp4bqzw73hu5nDs+G6s3Lhu5nEgnLhu5PhurPEqXPhurPhu5Phu5Vl4bqz4buJw6nhurPDveG7mcOz4bqzauG7p+G7leG6s3DDgeG7ieG6s+G7oeG7meG7p3Lhu5PhurPhu6ty4bqzauG7m3Lhu5nhurNyw7Ny4bqz4bq7cuG7meG6s+G7mcSCeHLhu5PhurNqw7Jy4bqzcuG7k0HGsHLhurPhu7nhu5lB4bqz4buJ4bqixJHhurPhu5Phu5XEkeG6s2rGoXLhu5k54bqzUMOB4buJ4bqz4buLZ+G6rOG6s+G7k+G7lXY44bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPDgsSCdnLhurNy4buZw6nhurPEkXLhu5nhurNq4bq94bqz4bu54bu1xrBy4buT4bqzw4LDqeG7leG6s+G7k8Wp4buJ4bqz4buJ4buZw6jhurPhuqbEkXLhu5nhurPhu6Hhu5ll4bqzcGZB4bqzcsOqceG6s8OCw6nhurPhu4nhu5nhuqLhurPhuqzDskHhurPEkXLhu5nhurPhu4nhur/hu7nhurNwZeG6s+G7ieG7mcOo4bqzasO14bqzcmdB4bqzcsSC4buv4buJ4bqzQcWpcuG7k+G6s+G7ueG7tXNy4buT4bqzcuG7mcOpOeG6s+G7uOG7meG7nXLhu5nhurPhu7nhu5lz4bq7cuG7kzjhurNwZeG6s+G7ieG7mcOo4bqzccO64buJ4bqz4bu5xILhu63hu5XhurPhu7nFqeG7uTjhurNBxaly4buT4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G7mcOy4bu54bqzw4J34bqzxJFy4buZ4bqz4buZZeG7leG6s2prceG6s+G7tcSR4bqz4buJ4buZd+G6s+G7oOG7mWvhurPhu7bEkXLhu5nhurPhu4tlcjjhurPhu4l04bqzcuG7k8Op4bqs4bqzw4J34bqz4buJ4buZxrBy4buT4bqzxJFy4buZ4bqz4buh4buVw7Jx4bqzasSCd+G7ieG6s+G7k2hy4bqzw6LhurXhurXhurNy4buT4buZxqFy4bqzasawcuG7k+G6s+G7ueG6sOG6s+G7i2Vy4bqz4buJ4buZw6g54bqz4bu44buZZ+G6rOG6s+G7iWXhu4nhurNwc+G6ueG7leG6s+G7iWbhuqzhurPhu6Hhu5ll4buJ4bqz4bu54buZxIJ2cuG7k+G6s+G7i+G7m+G6s+G6u3Lhu5nhurPhu5nEgnhy4buT4bqz4buLeOG7leG6s+G7ueG7mXbhu5XhurPhu7nhu5XDsuG7ueG6s+G7oeG7meG6v+G7ieG6s3Lhu5Phu5nhu5Xhu4/hu7nhurNxw6nhurPhu4lm4bqs4bqz4buJ4buZw6jhurN44bqzw4LDgHLhu5PhurNqZ+G7ueG6s+G7oOG7mWvhurPhu7bEkXLhu5nhurPhu7NBxJFy4buZ4bqzcsOqceG6s8OCw6xy4bqz4bu5xILhu63hu5XhurPhu7nFqeG7uTjhurPhu7fhu5Vy4buZ4bqz4bu54bu1xIJ4cuG7k+G6s3Lhu5nEkXLhu5k44bqz4bu3xaly4buT4bqzcGZBOOG6s8SRcuG7meG6s8So4bux4bqz4buzQeG6rMOy4bu54bqzauG7m3Lhu5nhurPhu4nhu5lB4bqsw7Vy4bqzauG7q+G7leG6s+G7ueG6sOG6s+G7ieG7meG7neG6s+G7ueG7tcawcuG7k+G6s3Hhu6nhu7nhurNwc+G6ueG7leG6s+G7iWbhuqzhurPhu4nDqeG6s8O94buZw7PhurPhu7fEkXLhu5PhurPhu7nhu7XGsHLhu5PhurPhuqZrcuG6s+G7icSRcuG7meG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqzcHPhurnhu5XhurPhu4lm4bqsOeG6s+G7uOG6sOG6s+G7meG6ueG7ueG6s+G7ieG6osSR4bqz4buJZuG6rOG6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPDgsSCdnLhurNy4buZw6nhurPEkXLhu5nhurPhu4nhu5nDunLhurNww7rhu4nhurPEguG7rXHhurPhu5Phu5XFqXLhu5PhurPhu5lz4buH4buJ4bqzcGfhuqzhurPhu4lm4bqs4bqz4bu54bqw4bqz4buJZeG7ieG6s+G7meG6ueG7ueG6s+G7ieG7mcOo4bqz4bu14bqgcuG7k+G6s+G6pkHFqXLhu5PhurNqZ+G7ueG6s+G7ueG6tuG6s3HDuuG7ieG6s8SRcuG7meG6s+G7ueG7tcawcuG7k+G6s+G6pmty4bqzw6I54bq14bq14bq14bqz4buJZuG6rOG6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu5NocuG6s+G6p+G6s+G7mcSR4bqz4buJw6nhurPDveG7mcOzOeG6s+G7mOG7leG7j3LhurNy4buZ4bq0cuG7k+G6s+G7mcOpcuG7k+G6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPDgsSCdnLhurNy4buZw6nhurPEkXLhu5nhurNxw7rhu4nhurPhu7nEguG7reG7leG6s+G7ucWp4bu5OOG6s3Lhu5PDqeG6rOG6s3LDqXPhurPDgnfhurPhu4nhu5nGsHLhu5PhurPDgsOp4bqz4buJZeG7ieG6s+G7iXNy4bqzxJFy4buZ4bqz4buJw4Ny4buT4bqz4buJ4bq/4bu54bqz4buJ4buZw6g44bqz4buLdOG6s+G7ueG7mcOpcuG7meG6s+G7ueG6sHLhu5PhurPhu4t04bqzcuG7mcO54bqzamtx4bqz4bu1xJHhurPhu4nhu5l34bqz4bug4buZa+G6s+G7tsSRcuG7meG6s+G7i2Vy4bqz4bu34buj4bqz4buJ4buZc+G6s+G7iWXhu4nhurPhu7nhu5nEguG7rXLhu5PhurNwZeG7lTnhurPhu7jhu7VBcuG7k+G6s+G7i8ahcuG7meG6s+G7k+G7lWXhurNx4bux4buV4bqz4buLdOG6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4bqzw6LhurXhurNy4buT4buZxqFy4bqzasawcuG7kzjhurPhu4nEkXPhurNq4buVw7Vx4bqzcMOzcuG6s2rDsnLhurPDouG6peG6s3Lhu5Phu5nGoXLhurNqxrBy4buTL+G7i3Q54bqz4buKxqFy4buZ4bqz4buzQWZy4bqzceG7seG7leG6s3Lhu5PDqeG6rDjhurPhu5Phu5XEkeG6s2rGoXLhu5nhurPEkXLhu5nhurPEqOG7seG6s+G7ieG6v+G7ueG6s2rEgnfhu4nhurPhu6Hhu5lz4bq7cuG7k+G6s+G6p+G6teG6s+G7i3ThurPhu4nhu5nDqOG6s+G6psSRcuG7mTjhurPhu7nhu5lB4bqzcuG7mWnDveG6s+G7oeG7mXPhurty4buT4bqz4bqn4bq14bq14bqzcuG7k+G7mcahcuG6s2rGsHLhu5M54bqzxJBy4buZ4bqzxKjhu7HhurPhu4nhu5nhu5XEkeG6s+G7t2424bqz4oCcIcSCdnLhurPhu4nhu5nDqOG6s+G6psSRcuG7meG6s+G7ieG6osSR4bqz4buT4buVxJHhurNqxqFy4buZ4bqz4bu54bun4buV4bqz4buJ4buZc+G6s+G7ueG7mUHhurNy4buZacO94bqz4buzQcSRcuG7meG6s3LDqnE44bqzauG7h+G7ieG6s+G7i+G7leG7j+G7ueG6s+G7ueG6sOG6s+G7ueG7mWVy4buT4bqz4bqtLWThurNww6nhurPhu4nhu5lz4bqz4bu54buZQeG6s3Lhu5lpw73hurPhu6Hhu5ll4bqzcuG7mWfhu7nhurPDgsah4bqz4buT4buVxJHhu5XhurNqc+G6uXLhurNyw6nhuqzhurPhu4nhu5nDqOG6s+G6psSRcuG7meG6s+G7ucWp4bu5OOG6s3Lhu5lB4bqz4buJaEHhurNy4buTxIJ24buV4bqzxKnDgHLhu5PhurPhu4nEkXPhurPhu5nhu61yOeG6s1Lhu5l24bqz4bu54bu1xrBy4buT4bqz4buJZuG6rOG6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4bqzccOp4bqz4buT4buVxJHhurNqxqFy4buZ4bqz4bu54bun4buV4bqz4buJdOG6s+G7ueG7mUHhurNy4buZacO94bqz4burcuG6s2rhu5ty4buZOOG6s+G7iXThurNq4buV4buNQeG6s+G7oeG7leG7j3LhurNqaEHhurPhu7nEguG6s+G7ieG7mXPhurPhu4lzcuG6s+G7iWXhu5XhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7mcOpcuG7mTjhurNxQcSR4bqz4bu34bq/ceG6s+G7iWXhu4nhurPhu7nhu5nhu5XDsuG7ueG6s+G7i+G7m+G6s+G7t+G7lXLhu5nhurPhu5lz4bq54bu54bqz4buT4buVxJHhurNqxqFy4buZOeG6s0rDteG6s2poQeG6s+G7ucSC4bqz4bu54bu1xrBy4buT4bqzcHPhurnhu5XhurPhu4lm4bqs4bqzcsOp4bqs4bqz4buL4buNcuG6s8OC4bq0cuG7kzjhurPhu7nhu6fhu5XhurPhu7Vn4bu54bqzcXNy4buT4bqzasSCd+G7ieG6s+G7ueG7mcSRceG6s+G7k+G7lcSR4bqz4buJZeG7ieG6s3Dhu6/DveG6s+G7uWnDveG6s+G7mUFncuG6s+G7oUThurPhu7nhu5lBaeG7ueG6s+G7ueG7tcawcuG7k+G6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4oCdOeG6s+G7uOG6sOG6s3Hhu6fhurPhu5nGoXLhu5nhurPhu7nhu7XGsHLhu5PhurPhu4nhu5nDqOG6s+G6psSRcuG7meG6s+G6pmty4bqz4buJxJFy4buZ4bqz4buJw6nhurPDveG7mcOz4bqz4buJ4bqixJHhurPhu5Phu5XEkeG6s2rGoXLhu5nhurPEkXLhu5nhurPhu5jGsOG6s8SQ4bqzxKjhu7E44bqz4buZ4buV4buPcuG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqzcuG7k8SCduG7leG6s8SpZnLhurN44bqz4buh4buZxanhu5XhurPhuqvhurNqaEHhurPhu7nEguG6s+G7ueG7tcawcuG7k+G6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4bqz4bqma3LhurPhu4nEkXLhu5nhurPDguG7r+G7leG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqzcHPhurnhu5XhurPhu4lm4bqs4bqzcuG7p3Lhu5PhurNy4buT4buZ4buV4buPw7054bqz4bug4buZxanhu5XhurPhuqvhurPhu5nhu5Xhu49y4bqz4buJdOG6s8OiY+G6q+G6s+G7meG7qS/huqnhurXhurXhurPhu6Hhu5nDrUE44bqz4buJ4buZ4bqi4bqz4bqsw7JB4bqzcMOp4bqzcuG7k8SCduG7leG6s2rGsHLhu5PhurPhu4vDqXPhurPEqWZy4bqz4bu54bup4buJ4bqzIWZy4bqz4bug4buV4buNQeG6s8OCw6nhurPDncSR4bqz4bug4bun4bqz4bu34buVcuG7meG6s+G7t8WpcuG7kzjhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s2p04bqz4buJdOG6s2rDsnLhurPDouG6teG6teG6s+G7meG7qeG6s+G7ueG7tcawcuG7k+G6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4bqz4bqma3LhurPhu4nEkXLhu5nhurPDguG7r+G7leG6s+G7ueG7q3Lhu5PhurPEqeG7leG7j3LhurPhu7nhu5fhu4nhu5nhurPhu5nhu61y4bqz4bqn4bqz4buZxJE54bqzIeG7r+G7leG6s8OC4buV4buP4buJ4bqz4buJZuG6rOG6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4bqzasSCd+G7ieG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqzcuG7k8SCduG7leG6s8SCxJHhurPhu4nhu5lB4bupcuG7k+G6s+G7i3jhu5XhurNy4buZ4bq0cuG7k+G6s8SCQeG6s2rhu5XDtXHhurPhu4nhuqLEkeG6s3J04bqzcuG7mcSC4bqz4bu5xanhu7nhurPhu4nhu5lz4bqz4bu34bqu4buJ4bqz4buh4buZw7lrOOG6s+G7k+G7leG6u3HhurPhu4ll4buJ4bqz4buJ4buZ4bqucuG7k+G6s+G7i+G7j3Lhu5nhurPDguG7jeG6s3Hhur/hu7k44bqz4buL4buPcuG7meG6s+G7ueG7lXHhurNx4bq54buJ4buZOOG6s+G7mUHhuqzDsuG7ueG6s2XDveG6s+G7icSRczjhurPhu5PEkXI44bqz4buh4buZ4buvw705OTnhurPhu4rDs3LhurPhu4nhurly4buZ4bqzanQ44bqz4buT4buVZeG6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4bqzw4LDrHLhurPhu6Hhu5ll4bqz4buJxJFzOOG6s+G7ueG7tcawcuG7k+G6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4bqz4bu3b+G6s3HEkXLhu5PhurNw4bq54buV4bqzcuG7k0HGsHLhurPhu7nhu5lB4bqz4burcuG6s2rhu5ty4buZ4bqzcsOzcuG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPEqWZy4bqz4buh4buZxanhu5XhurPhuqvhurPhu4nhu5nDgeG6s+G7ueG7tcO6cuG7k+G6s+G6pmty4bqz4buJxJFy4buZ4bqz4buJ4buZw6jhurPhuqbEkXLhu5nhurPDguG7r+G7leG6s+G7iWXhu4nhurNwc+G6ueG7leG6s+G7iWbhuqzhurPhu7nhu7XGsHLhu5PhurPhu4nhu5nhuqLhurNw4bq24buJ4bqz4buh4buZZeG7iTnhurPhu7jhu5lrc+G6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqzcuG7k8SCduG7leG6s8SpZnLhurN44bqz4buh4buZxanhu5XhurPhuqvhurPhu7nhu5nGoeG6s+G7ueG7tcawcuG7k+G6s+G7ieG7mcOo4bqz4buJ4buZ4bud4bqz4bu5xaly4bqzceG7qeG7ueG6s+G7l+G7ueG6s+G7ieG7meG7leG6s8O94buZ4buX4bqz4buLxJFy4bqzamhB4bqzamhB4bqz4bu5xILhurPhu4nhu5lz4bqzw4LEgnZy4bqz4buJ4buZw6g44bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s2p14buV4bqz4buZw7nhu5XhurNy4buZ4buV4buNQeG6s+G7ieG7p3Lhu5PhurNqc+G6uXLhurPhu4nhu5nDqnHhurPhu4t0cuG6s3HDqeG6s+G7ueG7mUHhurNy4buZacO94bqz4bu54bqw4bqzcHPhurnhu5XhurPhu4lm4bqs4bqzcsOp4bqs4bqzcOG6ueG7leG6s+G7oeG7mWXhurPhu4nEkXM44bqz4buJ4buZw6jhurPhu7fFqXLhu5PhurNwZkHhurNyw6pxOOG6s+G7ieG7mXPhurPhu7nhu5lB4bqz4buZc+G6ueG7ieG7meG6s+G7s0HEkXLhu5nhurNyw6pxOeG6syHhu5Xhu4/hu4nhurPhuqZrcuG6s+G7icSRcuG7meG6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G6u3Lhu5nhurPhu5nEgnhy4buT4bqzasOycuG6s3LDqnLhu5PhurPhu7dBZ+G7ueG6s8OCw6nhurPhu7fhurty4bqzcMSCd3Lhu5PhurPhu4nhuqLEkeG6s+G7iWXhu4nhurNwc+G6ueG7leG6s+G7iWbhuqzhurPhu7nhu7XGsHLhu5PhurPhu6Hhu5ll4buJOeG6s8Sow4DhurPhu7nhu7XGsHLhu5PhurPhu4nhu5nDqOG6s+G6pmty4bqz4buJxJFy4buZ4bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu4ll4buJ4bqzcHPhurnhu5XhurPhu4lm4bqs4bqz4buh4buZZeG7ieG6s3Lhu5nEgnLhu5PhurPhu5nhu5Xhu49y4bqzcsSR4bqs4bqz4bu54buZQeG6s3Lhu5lpw73hurPhu7nhurDhurPhu4nhu5nDqOG6s8OCw6xy4bqzcMOp4bqz4buJ4buZ4bqi4bqz4bqsw7JB4bqzasWp4buV4bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu4vDqeG6s+G7iXNy4bqz4buh4buZxanhu5XhurPhuqs44bqzcuG7mWfhu7nhurNww6nhurPhu7nhu7XEguG7r+G7iTjhurPhu7nhu7VzcuG7k+G6s8OCw6nhurPhu7fEkUHhurPhu7jDsuG7ueG6s1Lhu5NB4bqsw7Ny4bqzamVyOeG6s+G7pnLhu5PhurPhu5jGsOG6syHDqnLhurNQ4bunOOG6s+G7iOG7meG7leG6s+G7meG7qeG7leG6s+G7ueG7tcSCeHLhu5PhurPhu4jhu5nhu5XhurPhu5nhu6nhu5XhurNS4buncuG7k+G6s8SpZnLhurPhu6Hhu5nFqeG7leG6s+G6q+G6s+G7ieG7mXPhurPhu4vhu5XDsuG7uTbhurPigJzhu7jhu7VzcuG7k+G6s+G7ueG7mXbhu5XhurNq4buVw7Vx4bqz4buT4buVZeG6s+G7icOp4bqzw73hu5nDs+G6s+G7oeG7meG7p3Lhu5PhurNqxIJ34buJ4bqzcuG7mcSC4bqz4buJZeG7ieG6s3LDqnHhurPhu7nhu7XEguG7r+G7ieG6s8OCw6nhurPhu7nhu5l24buV4bqz4bu54buVw7Lhu7nhurPhu6Hhu5nhu6fhurPhu5nhurlyN+G6s+G7ueG7tcOzcuG6s+G7ieG7reG6s+G7t3jhurNy4buTQcawcuG6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4bqz4buJdOG6s+G7t+G7hXLhurPDgsOp4bqzcuG7meG7leG7jUHhurNy4buTxIJ24buV4bqzeOG6s2rhu5vEkeG6s8O94buZxILhu61y4buT4bqz4buL4bq/4bu54bqzamhB4bqz4buL4buVw7Lhu7nhurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqzxKlzxJFy4buZ4bqz4bu54bqw4bqzcHPhurnhu5XhurPhu4lm4bqs4bqzcsOp4bqs4bqz4bu54buZxqHhurPhu4nhu5nhu5XhurPhu5nhu6nhu5XhurNy4buncuG7k+G6s8SpZnLhurPhu6Hhu5nFqeG7leG6s+G6q+G6s2rhur3hurNq4bubcuG7meG6s+G7mcSC4buvcuG7k+G6s+G7ieG7mXPhurPhu5nDuuG6s3LDs3LhurPhu7nhu7XGsHLhu5PhurPhuqZrcuG6s+G7icSRcuG7meG6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu4ll4buJ4bqzcHPhurnhu5XhurPhu4lm4bqs4bqz4bu54bu1xrBy4buT4bqz4buh4buZZeG7iTnhurPhu4rEguG7r+G7ieG6s2poQTjhurPDguG7leG7j+G7ieG6s+G7ueG7tcawcuG7k+G6s+G7ieG7mcOo4bqz4bqmxJFy4buZ4bqzauG6veG6s2prceG6s3Dhurnhu5XhurPhu5nhu5Xhu49B4bqz4buzQeG6u+G6s+G7oeG7lXLhu5nhurPhu7nDsuG6s+G7oeG7mWXhurPhu4nEkXPhurPhu4nhu5lz4bqzcuG7k8SCduG7leG6s8SpZnI54bqz4bu4QeG6rOG6s3Lhu5nhu5XDs3I44bqz4buT4buVxaly4buT4bqz4buJ4buZw6jhurPhu4nhu5nhuqLhurPhuqzDskHhurPDveG7mWXhu7nhurPhu7nhu7Xhu5XDtXLhurPhu7nhurDhurPhu5Phu5XFqXLhu5PhurPhu4nhu5nDqOG6s+G7i+G6u3LhurNq4bubxJHhurNwZkHhurNyw6px4bqzcsOzcuG6s2rDteG6s+G7ueG6uXPhurPhu7nhu5dy4buZ4bqz4buL4buNcuG6s8OC4bq0cuG7k+G6s+G7ieG7mXPhurPDguG7leG7j+G7ieG6s8O94buZZeG7ueG6s+G7ueG7teG7lcO1cuG6s3Bz4bq54buV4bqz4buJZuG6rOG6s3LDqeG6rOG6s3jhurNq4bubxJHhurPDveG7mcSC4butcuG7kzjhurPhu4nhu5nDgXLhu5PhurPhu7nhu6fhu5XhurNxc3Lhu5PhurPhu7Xhu4Fy4buTOOG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqz4bu54buZduG7leG6s+G7k+G7lcSRcuG6s+G7ueG7r+G7leG6s+G7iWXhu4nhurPhu4nhu63hurPhu7NBxJFy4bqzcOG7lcOzcuG6s+G7s0HEkXLhurPhu7dv4bqz4buJdOG6s+G7ocOy4bqz4buZc+G6ueG7ieG7meG6s+G7meG7seG6s+G7ueG7tXfhurNy4buTxIJ24buV4bqzcuG7p3Lhu5PhurPEqWZy4bqzeOG6s+G7oeG7mXRx4bqz4bqr4bqzcnThu5XhurPhu7Xhu5XDs3Lhu5PhurPDgsOp4bqz4bu54buZ4bub4bqz4bu54bu1Z3LhurPhu6Dhu5lr4bqz4bu2xJFy4buZ4bqzcnThu5XhurPhu4nhu5lBcuG7k+G6s8OC4buN4bqz4buJ4buZw7py4bqz4buT4buVxaly4buT4bqz4buJ4buZw6jhurPhu7nFqeG7uTjhurPDveG7mcOA4bqz4buZd8O94bqzw4LDqeG6s+G7oUThurPhu7nhu5lBaeG7ueG6s+G7ueG7tcawcuG7k+G6s+G7iWbhuqzhurPhu4nhu5nDqOG6s+G6psSRcuG7meG6s+G7t8SRc+G6s+G7ieG7mXPhurPhu4l04bqz4buZ4buV4buPQeG6s+G7s0HhurvhurPhu5nhu61yOTk54oCdOeG6s+G7isOp4buVOOG6s+G6u3Lhu5k24bqz4bug4bum4bqz4bugw4pS4bqz4bu2JuG7rFLhu5LhuqEvw73huqM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khởi nghiệp từ mô hình chăn nuôi gà

Khởi nghiệp từ mô hình chăn nuôi gà
2016-04-07 06:52:40

(QT) - Anh Phùng Ngọc Linh là một trong những đoàn viên sản xuất giỏi của xã Gio An, huyện Gio Linh (Quảng Trị) với mô hình trang trại nuôi gà. Gặp không ít khó khăn ngay từ...

Áp dụng phương thức canh tác mới ở vùng cát

Áp dụng phương thức canh tác mới ở vùng cát
2016-04-06 12:36:17

(QT) - Huyện Gio Linh (Quảng Trị) hiện có tổng diện tích gieo trồng cả năm là 9.572 ha, trong đó cây lạc chiếm diện tích 460,75 ha, năng suất đạt 20,3 tạ/ha, sản lượng đạt...

Xây dựng nông thôn mới đang cần gì?

Xây dựng nông thôn mới đang cần gì?
2016-04-05 05:38:21

(QT) - Năm 2015, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Quảng Trị có thêm 15 xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) gồm:...

Gio Linh đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

Gio Linh đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp
2016-04-05 05:36:04

(QT) - Toàn huyện Gio Linh (Quảng Trị) có diện tích đất tự nhiên 481,66 km, dân số 63.000 người gồm 19 xã và 2 thị trấn. Từ tình hình thực tế của địa phương, trong những năm...

Tuyên chiến với chất cấm, thực phẩm độc hại

Tuyên chiến với chất cấm, thực phẩm độc hại
2016-04-04 05:16:25

(QT) - Năm 2016 là năm đầu tiên ngành Nông nghiệp và PTNT triển khai kế hoạch hành động “Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp”, nhằm giải quyết căn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết