Cập nhật:  GMT+7
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7m2XEkOG7iuG7hERx4buSReG7hHHhuq7hurrhu4TEkHHhu4Dhu6Rx4bqu4buIRXFTTkVxw4Phu6vhu4Rx4bqiSnHDg+G7qUZxw4Phu7nhu47hu5Fx4buSw5Thu5jhu4REccOD4bu54buOceG6rnZx4buERMSQ4bq8ccSQ4bui4buYxqEvxJBz4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiLhurDhu6nEgnDhu5vhu5VjZeG7l3HigJNxIuG7iuG7gnHhu4Thu6nDmnFzw7ovxrAvdHJz4bun4buRcSXhu6nhu4RxZeG7mMOa4bqk4buEcURF4burRnFl4bq84buExJBx4buaw5px4buSS3HDg8SQ4buew4NxxJBKRXHhu4RExJDhurpx4buSxJDhu4rhu4REceG7kkXhu4Rx4bqu4bq64buExJBx4buA4bukceG6ruG7iEVxU05FccOD4bur4buEceG6okpxw4Phu6lGccOD4bu54buO4buRceG7ksOU4buY4buERHHDg+G7ueG7jnHhuq52ceG7hETEkOG6vHHEkOG7ouG7mHHhu5LDlOG6pOG7hHHhuq7hurrhu6lx4bqi4bux4buEcWVi4buTP+G7iuG7hERxIuG7seG7k3E/xKjhu4REccODxJDDiXEixKhxZcSQ4bq6cWXEkOG7mHEieeG7hEThu5Fxw6loZWhlw6nhu5FxZcOU4buiw5Lhu4REcSXhu6nhu4RxZeG7mMOa4bqk4buEcURF4burRnFl4bq84buExJBx4buaw5pxw4PEkOG7mnHhu5LDlOG6uHFT4buxceG6ouG7q0Zxw4Phu6tGccODxJDhu5jDmuG6pOG7hHHhuq7huqxx4oCcOcSQw4Hhu4RxxIJF4bqo4buEcVPhu7Fx4bqu4bu54buYceG7ksOU4bup4buExJBxU05FccOV4buY4bup4buEceG6rkXhuqrhu4Jx4buQ4bupRXHhu5LDlOG7q0Vxw4Phu5rhu6lxw4Phu6vDg3Hhu5LEkOG6pnHhu4ZQw4Nx4buSxJDhu5Zx4bqu4bq6w4PEkHHhu5LDlEbhu4REceG7kuG6uOG7hMSQccSQ4bq44buExJBx4buCTkXigJ3hu5PGoS/hu47hu5vGoeG7kuG7qeG6ouG7huG6sHHhu5Dhu5LDmuG7huG6sG5w4buC4bupw5REReG7hMO1dOG7jlVx4bup4buY4buSRnDhu5vGoeG7ksOU4bubxqHhu5LEguG7m8ahReG7gkRx4buQw5TDg25wLy/Dg+G7k+G6ouG7qUbDleG7mOG7qeG7hEThu5LDlEXhu5NT4buEL8SC4bqw4buQ4buA4buSRuG7ji/hu4ThurBU4buQL3Phu6d14bunL8O6xanEgsO6c8O6dMWpc3Thu5JzdHXhu6Xhu6fFqeG7hnPhu5Phur7hu45EcHEv4bubxqEv4buSxILhu5vGoS/hu5LDlOG7m8ah4buSw5Thu5vGoeG7ksSC4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5s/xKjhu4REccODxJDDiXEixKhxZcSQ4bq6cWXEkOG7mHEieeG7hEThu5FxZcOU4buiw5Lhu4REcSXhu6nhu4RxZeG7mMOa4bqk4buEcURF4burRnFl4bq84buExJBx4buaw5px4buSxJDhu4rhu4REceG7kkXhu4Rx4buS4butRXHEkEpFceG7hETEkOG6usahL+G7juG7m8ahL+G7ksSC4bubxqEv4buSw5Thu5vGoS/hu5Lhu6nhuqLhu4bhurDhu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m+G7tuG7gnHhu4Lhu6Lhu5hx4buOxJDhu6txxJBG4butRXHDg+G7muG7qXHDg+G7q8ODceG7ksSQ4bqmceG7hlDDg3Hhu5LEkOG7lnHhuq7hurrDg8SQcVNORXHhu4LGoMODceG6rsOJw4PEkHHDg+G7mOG7iEVxw4Phu5bhu4REceG7huG7sXHhu4bhu7Hhu4JxVXZxxJBKRXHhuqLhu7nhu5JxS+G7hOG7kXHEkEzhu4Rx4buGRuG7reG7hHFT4bqsceG7hsOZceG7huG7mMOB4buEceG7kkXhuqbhu4Rx4buSTkVxVUfhu6lx4bqiw41xU+G7qUVx4buSw5RIceG7hnbhu4TEkHHhuq7hu61GccOD4bua4bupcT/hu6/hu4RE4buTcWXEkOG6sEZx4bquR+G7kXHDg8SQ4buU4buERHHhu5Lhu5jhu4REceG7kkXhu4Rx4buSxJDhu7nhu5Jx4buSxJBF4bqo4buS4buRceG7kuG7inFTw4Jx4buExJBS4buERHHhu5LEqOG7hHHhu5Lhu61F4buRccSQ4but4buEccODxJDhuqZxw4Phu5rhu6lxw4Phu7nhu45x4buaw5rhu5Fxw4PEkMOJ4buExJBxw5Xhu5jDmuG6rOG7hHHDg+G7q8ODccOD4bu54buOceG7hMSQeeG7gnHhu4bhu7Hhu4Jx4buC4bu54buSceG7hkjhu4REceG7kkXhu4Rxw4Phu5rhu6lx4buExJDhu7fhu4RxxILhu7fhu4Rx4bqu4buIRXFTTkVxP+G7r+G7hEThu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m2XDlEbhu4REccOV4buY4burceG7ksOU4bq44buExJBxxJBKRXHhu4TEkMOB4buO4buRceG6ouG6pOG7hHHDg+G7reG7hMSQceG7hMSQUuG7hERx4buSxJDhu7Hhu4TEkHHhu5JQ4buYccOV4buY4bup4buEceG7ksOUSeG7hERx4buExJDhu6Lhu4REccOD4buc4buERHHhu5JF4bqs4buCccOA4buEceG7hMSQReG6rOG7mHHhu5LEkOG7q8ODxJBx4buSxJDhu57Dg3Hhu4DEkEdx4buG4buiT+G7hERx4buS4burw4Nx4bquSuG7hERx4buAxJDhu4rhu4REceG7hMSQw41x4bqu4bqm4buEccOV4buY4burceG7ksOU4bq44buExJBxVeG7t8OaccSCUOG7hERxU+G7sXHhu47EkOG7q+G7knHhu5LDlEXhuqrhu4Rx4bqu4bu54buSceG7hOG7ok7Dg+G7k3E4w73hu5Jx4buAxJDhu6vDg+G7kXHhu5BQceG6ouG7luG7hERx4buES3FT4bqsccOD4buK4buERHHhu4RExJDhuqhx4buSxJDhu4rhu4REceG7kkXhu4Thu5Fx4buExJDhu7nhu5Jx4buG4buxceG7guG7reG7hERxVXZxxJBKRXHhu47EkOG7q+G7knHhu5LDlEXhuqrhu4Rx4buE4bqk4buEccOD4burw4Nx4buSxJDhuqZx4buGUMODceG7ksSQ4buWceG6ruG6usODxJBxw4Phu5zhu4REceG7hMSQ4buiccOD4burw4Nx4buOxJBB4buEceG7klFxVeG7ueG7mHHDg1DDg3Hhuq5G4bup4buEceG7hsOTRXHEgsag4buERHHhu5Lhu5jDmuG6pOG7hHHhu5LDlOG7mMOa4bqs4buEcVXhu5jDmuG6pOG7hHHhu5Lhu63Dg3Hhuq7hu6JP4buERHHhu4bhu4hF4buRccODxJDhu5px4buSw5Thu6JN4buEROG7kXHDg8SQw4nhu4TEkHHhu5Dhu6vDg8SQccOD4buc4buERHHhu4TEkOG7onHhuqLhu4pFceG7hMSQSXHEkOG6uOG7hMSQceG7r+G7hMSQccOD4bua4bupccOD4burw4Nx4bquxKjhu4REccODxJDDiXHhu4Z24buExJBx4bqu4butRnE/4buv4buERHFT4buxcTnEkOG7sXHhu4Thu6JOw4PigKbGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m2Xhu6Bxw4PEkExx4buExJDDgeG7hHHEgkXhuqjhu4Rx4bqu4buiw5PDg3HDleG7mOG7qeG7hHHhuq5F4bqq4buCceG7kOG7qUVx4buSw5Thu6tFccOD4bua4bupccOD4burw4Nx4buSxJDhuqZx4buGUMODceG7ksSQ4buWceG6ruG6usODxJBx4bquSEVxxJDDjUVxw4Phu7nhu45x4buaw5px4bqu4buv4buEROG7kXHDg8SQw4nhu4TEkHHDleG7mMOa4bqs4buE4buRccODTXHDleG7mOG7qeG7hHHhu5LEkOG7iuG7hERx4buSReG7hHHhuq7hu61FccODxJDhu5Thu4RE4buRccOD4bur4buEceG6okrhu5Fx4bqu4buv4buERHFTReG6pOG7hHHDg+G7q8ODccOD4bu54buOceG7hHjhu4JxU1Lhu4REccODxJDhu5px4buERMSQw4rhu6lxOOG7q8ODcS1xN+G6pOG7hEXhu4Thu5Fx4buS4buiceG7kuG7osOS4buERHEixKhxKsSQw4lxOEXhu4TEkOG7kXHDg8SQ4buaceG7ksOU4buiTeG7hEThu5Fx4bqu4buiT+G7hERx4buG4buIRXHDg+G7muG7qXE/4buv4buERHHhuq7huqpxw4NHceG7jsSQ4buiTeG7hERx4buOxJDhu6vhu47hu5Fx4buESkVxxILhu5jhu4REceG6ruG7ueG7mHHhu5LDlOG7qeG7hMSQceG7huG7seG7gnHhu5LEkOG7ueG7knHhuqLhu61FceG7t+G7gnHhu4Lhu6Lhu5hxw4PEkOG7iOG7hERx4buOxJDhu6txw4Phu5rhu6lxw4PEkOG7lOG7hEThu5Fx4buS4butRnHhu5BQceG6rsSo4buERHHhu5LEkOG7mMOB4buEceG7ksOURuG7hERxVXZxxJBKRXHhuq7huqpxVeG7t8OaccSCUOG7hERxU+G7sXHhu47EkOG7q+G7knHhu5LDlEXhuqrhu4Rx4bqu4bu54buSceG7hOG7ok7Dg3Hhu5LDlEbhu4REceG7ksSQT0Vx4buA4bukccSQSkVx4buExJDDgeG7jnHhu5JG4bux4buEccODQeG7mOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubOWjGoS/hu47hu5s=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể
2017-09-14 14:27:56

(QT) - Ngay sau khi Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 ban hành, Hội Nông dân tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công...

Khẩn trương thu hoạch lúa và hoa màu vụ hè thu

Khẩn trương thu hoạch lúa và hoa màu vụ hè thu
2017-09-14 10:26:16

(QT) - Trước thông tin bão số 10 có khả năng gây ảnh hưởng trong những ngày tới, Sở NN&PTNT vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị trong tỉnh khẩn trương thu hoạch...

Thực hiện giám sát 1.538 vụ việc

Thực hiện giám sát 1.538 vụ việc
2017-09-13 15:16:22

(QT) - Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, MTTQVN các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân giám sát hàng ngàn vụ việc, từ đó kịp...

Huyện Gio Linh phát triển nghề nuôi cá lồng bè

Huyện Gio Linh phát triển nghề nuôi cá lồng bè
2017-09-13 15:15:14

(QT) - Thời gian qua, được sự hỗ trợ từ chính quyền, ban, ngành các cấp, nhiều gia đình ở vùng sông, hồ huyện Gio Linh đã đầu tư xây dựng lồng bè để nuôi cá nước ngọt và nước...

Xã Hải Phúc chú trọng phát triển đàn trâu, bò

Xã Hải Phúc chú trọng phát triển đàn trâu, bò
2017-09-13 15:14:59

(QT) - Những năm gần đây, người dân xã Hải Phúc, huyện Đakrông đã mở rộng diện tích trồng cỏ để phát triển đàn trâu, bò nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết