Cập nhật:  GMT+7
4bq14buhZGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgP3Dhuq7hu6Xhu4/huqvDoj/hu6Hhu4HFqeG7oWLhu6DDrcWp4bufYsOyc+G6sGLDsuG7g8Wp4bufYuG7jXBiw7Lhuqpi4bqucMahw7PhurUv4buhZMOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqDhu6Dhu4/hu4HDsuG6q8Oi4bq3XcWp4buOReG6oMOD4buPxILEguG6s2ItYiZw4buZ4bqwYuG7p27hurBiw7JwxqHFqWLhu41r4bunYuG6rsODacWp4bufYuG6rnbFqWLhu6Xhu5nFqWJE4buRYuG6rsOD4buBxanhu59ixanhu6FnxINixILhu4HFqeG7n2Lhuq7Dg+G7scWp4bufYsOzw4Lhu4Fi4buneeG6rmLhuqLhurDhurhib+G7g2Lhuq7Dg8awxanhu59i4buN4buZ4bunYuG6rnDGocOzYuG6rsOD4buBxrBi4bufcGZwYsSC4buHxanhu59i4bqu4buHw7NiZsWp4buhYuG6ruG7oeG7uXBi4bquw4Phu4HFqeG7n2Lhu6fhu4HFqeG7n2Lhuq7hu5nFqWLhuqtP4buP4buPYj/hu4/hu4Hhu6fhuqti4bqud3BiZOG6uS9kY2Lhuq7hu4VwYj8kYuG7oMOT4bum4bqv4bq1L+G6oMOi4bq14bqu4buBb+G7peG7j2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q+G7p+G7gcOD4bufcMWp4bqjxJHhuqBFYuG7geG6sOG6rsaw4bqrw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bq1cOG7p+G7n2Lhu6Hhu49w4buf4buh4bquOOG6q2XDqcSR4bqrYuG7geG7peG6rjjhuqvhuqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqrw6nDqmPhuqti4buB4bulcOG7n8WpOOG6q8Oz4buPxanhuq7hu4/Dg+G6q2JvxrDDg8Oy4buPw4M44bqrZOG6q2LEgsODw7M44bqr4buh4bqu4bqu4bqg4bqjLy9Exanhu49F4bqgw4Phu4/EgsSC4bqvxanhu4/huq4v4buicOG7peG7j8SCLybhurBvw7rhu4/Ds+G6ri9lTy/hu4DEkS9kTy/DqcOTL+G6u+G6r8O64bqg4buf4bqrL8Oi4bq1L+G6oMOi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOiP+G7oeG7gcWp4buhYuG7oMOtxanhu59iROG6sHBiROG7kWLhu6Xhu4Phu6diw7Lhu4fFqeG7n2Jv4buZxaliw7Phu6Fw4buVw7NiROG7j8SC4bqg4buBYuG7jeG7reG6r+G6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurUv4bqu4buBb+G7peG7j8Oi4bq14bqu4buBb+G7peG7j2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q+G7p+G7gcOD4bufcMWp4bqjxJHhuqBFYuG7geG6sOG6rsaw4bqrw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6tXDhu6fhu59i4buh4buPcOG7n+G7oeG6rjjhuqvhurtk4bq74bqrYuG7geG7peG6rjjhuqvhuqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqrw6ljY+G6q2JvxrDDg8Oy4buPw4M44bqrZOG6q2LEgsODw7M44bqr4buh4bqu4bqu4bqg4bqjLy9Exanhu49F4bqgw4Phu4/EgsSC4bqvxanhu4/huq4v4buicOG7peG7j8SCLybhurBvw7rhu4/Ds+G6ri9lTy/hu4DEkS9kTy/DqcOTL+G6veG6r8O64bqg4buf4bqrL8Oi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bujw7Lhu6PDsuG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurUv4bqu4buBb+G7peG7j8Oi4bq14bqu4buBb+G7peG7j2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q+G7p+G7gcOD4bufcMWp4bqjxJHhuqBFYuG7geG6sOG6rsaw4bqrw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6teG6oGLDs+G7peG7gcSCxII44bqr4bqgT8aww7LDieG6q8Oi4bq1cOG7p+G7n2Lhu6Hhu49w4buf4buh4bquOOG6q+G6u8SR4bq94bqrYuG7geG7peG6rjjhuqvhuqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqrw6ljY+G6q2Lhu4Hhu6Vw4bufxak44bqrw7Phu4/FqeG6ruG7j8OD4bqrYm/GsMODw7Lhu4/Dgzjhuqtk4bqrYsSCw4PDszjhuqvhu6Hhuq7huq7huqDhuqMvL0TFqeG7j0XhuqDDg+G7j8SCxILhuq/FqeG7j+G6ri/hu6Jw4bul4buPxIIvJuG6sG/DuuG7j8Oz4bquL2VPL+G7gMSRL2RPL8Opw5Mvw6rhuq/DuuG6oOG7n+G6qy/DouG6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDoj/hu6Hhu4HFqeG7oWLhu6DDrcWp4bufYsOz4bqkxanhu59iw7Lhu4PFqeG7oWLFqeG7oUPFqeG7n2Lhu6Xhu7lwYsOz4buh4bq2w7Ni4bun4bqoxanhu59iw7Phu4fDs2Lhu415cGLDs+G7oeG7tXBi4buNxrDhu4Xhuq5i4bufcGZwYuG6rsODxrDFqeG7n2LDs+G6sHnDs2Lhuq7hu6FwYsSC4buHxanhu59i4bqu4buHw7NiZsWp4buhYuG6ruG7oeG7uXBi4bquw4Phu4HFqeG7n2LhuqtP4buP4buPYuG6ruG7j+G7geG7p+G6q+G6r2LDk+G6sHnDs2Lhuq7hu6FwYuG7jWdi4bqu4buFxrBiw4Phu4Fi4buneeG6rmLEgsSpxaliw7Phu6Hhu7VwYuG7p+G7t3Bi4bun4buRxINixaloxanhu59i4buNecWp4bufxINixILhu4fFqeG7n2Lhuq7hu4XGsGLFqeG7oeG6psWp4bufYsO54buhdsWp4bufYsO5w7Xhu6di4bqg4buha8WpYsOz4buFxanhu6Fi4bquw4Phu4HFqeG7oWLDs+G7ocawYsWp4buhQ8Wp4bufYm/hu4XFqWLhuq7Dg+G7kWLDieG7meG6sGLhuq7hu6Fxw7Phu6Fi4bqu4buh4bu5cGLhuq7Dg+G7gcWp4bufYuG6rsOD4buZxaliw7NmYsWp4bqm4bu3w7Phuq/hurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq1L+G6ruG7gW/hu6Xhu4/DouG6teG6ruG7gW/hu6Xhu49ixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvhu6fhu4HDg+G7n3DFqeG6o8SR4bqgRWLhu4HhurDhuq7GsOG6q8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6tXDhu6fhu59i4buh4buPcOG7n+G7oeG6rjjhuqtlxJFj4bqrYuG7geG7peG6rjjhuqvhuqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqrw6nDqmPhuqti4buB4bulcOG7n8WpOOG6q8Oz4buPxanhuq7hu4/Dg+G6q2JvxrDDg8Oy4buPw4M44bqrZOG6q2LEgsODw7M44bqr4buh4bqu4bqu4bqg4bqjLy9Exanhu49F4bqgw4Phu4/EgsSC4bqvxanhu4/huq4v4buicOG7peG7j8SCLybhurBvw7rhu4/Ds+G6ri9lTy/hu4DEkS9kTy/DqcOTL2Rj4bqvw7rhuqDhu5/huqsvw6LhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6ImcOG7meG6sGLhu6du4bqwYuG7oOG7g2Lhu4DFqeG7oWLhu6Xhu4Ni4bqu4buh4buDxanhu6FiRHDhu5nFqWJv4buBxali4bufcOG7h+G7p2LDueG7oWbGsGLDs+G6sHnDs2Lhuq7hu6Fw4bqv4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6tS/huq7hu4Fv4bul4buPw6LhurXhuq7hu4Fv4bul4buPYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqr4bun4buBw4Phu59wxanhuqPEkeG6oEVi4buB4bqw4bquxrDhuqvDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LhurVw4bun4bufYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq444bqr4bq7ZMSR4bqrYuG7geG7peG6rjjhuqvhuqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqrw6ljY+G6q2Lhu4Hhu6Vw4bufxak44bqrw7Phu4/FqeG6ruG7j8OD4bqrYm/GsMODw7Lhu4/Dgzjhuqtk4bqrYsSCw4PDszjhuqvhu6Hhuq7huq7huqDhuqMvL0TFqeG7j0XhuqDDg+G7j8SCxILhuq/FqeG7j+G6ri/hu6Jw4bul4buPxIIvJuG6sG/DuuG7j8Oz4bquL2VPL+G7gMSRL2RPL8Opw5MvxJHhuq/DuuG6oOG7n+G6qy/DouG6tS/huqDDouG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDoj/Dg+G7g2Lhu6bDiWJQw7LGsOG7pWLFqWjFqeG7n2Lhu415xanhu59i4bquw4PGsMWp4bufYuG6rsOD4buBxanhu59i4bqg4buh4bq0w7Ni4bufcGbFqWLDsnPEg2Lhu41rw4liw7Phu4di4bquccWp4buh4bqv4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6tS/huq7hu4Fv4bul4buPw6LhurXhuq7hu4Fv4bul4buPYsSC4bquw4nhu6Xhu4844bqr4bun4buBw4Phu59wxanhuqPEkeG6oEVi4buB4bqw4bquxrDhuqvDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LhurVw4bun4bufYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq444bqrZcSRY+G6q2Lhu4Hhu6Xhuq444bqr4bqrYsSQcMOy4bqu4buhOOG6q8Opw6pj4bqrYuG7geG7pXDhu5/FqTjhuqvDs+G7j8Wp4bqu4buPw4Phuqtib8aww4PDsuG7j8ODOOG6q2ThuqtixILDg8OzOOG6q+G7oeG6ruG6ruG6oOG6oy8vRMWp4buPReG6oMOD4buPxILEguG6r8Wp4buP4bquL+G7onDhu6Xhu4/Egi8m4bqwb8O64buPw7Phuq4vZU8v4buAxJEvZE8vw6nDky9l4bqvw7rhuqDhu5/huqsvw6LhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq1L+G6ruG7gW/hu6Xhu4/DouG6teG6ruG7gW/hu6Xhu49ixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvhu6fhu4HDg+G7n3DFqeG6o8SR4bqgRWLhu4HhurDhuq7GsOG6q8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurXhuqBiw7Phu6Xhu4HEgsSCOOG6q+G6oE/GsMOyw4nhuqvDouG6tXDhu6fhu59i4buh4buPcOG7n+G7oeG6rjjhuqtlxJFj4bqrYuG7geG7peG6rjjhuqvhuqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqrw6nDqmPhuqti4buB4bulcOG7n8WpOOG6q8Oz4buPxanhuq7hu4/Dg+G6q2JvxrDDg8Oy4buPw4M44bqrZOG6q2LEgsODw7M44bqr4buh4bqu4bqu4bqg4bqjLy9Exanhu49F4bqgw4Phu4/EgsSC4bqvxanhu4/huq4v4buicOG7peG7j8SCLybhurBvw7rhu4/Ds+G6ri9lTy/hu4DEkS9kTy/DqcOTL8Op4bqvw7rhuqDhu5/huqsvw6LhurUv4bqgw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LDk+G7gWLEgnVi4bum4buBw4nhu4Fiw4Phu4XFqeG7n2LDg8OAYkThu4Ni4bufQXBiw7Nm4bunYkThu7dwYm95YuG7jWvhu6di4buN4buPxaliReG7kWLDs8O9YsSCxKnhurDhuq/hurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq1L+G6ruG7gW/hu6Xhu4/DouG6teG6ruG7gW/hu6Xhu49ixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvhu6fhu4HDg+G7n3DFqeG6o8SR4bqgRWLhu4HhurDhuq7GsOG6q8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurVw4bun4bufYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq444bqrxJHhur/hur3huqti4buB4bul4bquOOG6q+G6q2LEkHDDsuG6ruG7oTjhuqvDqcOqY+G6q2JvxrDDg8Oy4buPw4M44bqrZOG6q2LEgsODw7M44bqr4buh4bqu4bqu4bqg4bqjLy9Exanhu49F4bqgw4Phu4/EgsSC4bqvxanhu4/huq4v4buicOG7peG7j8SCLybhurBvw7rhu4/Ds+G6ri9lTy/hu4DEkS9kTy/DqcOTL2Rk4bqvw7rhuqDhu5/huqsvw6LhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LDknDhu53FqWJEcOG7mcWpYj/huqbhu7nFqeG7n2Jdw4li4bq34bufcEPhu4HhurNiw7PhurLFqeG7n2LFqeG7oeG7qeG7p2Jd4bqv4bum4bqwxIJww7NiROG6sHBiROG7kWLDs+G7oeG6tOG6oGJmxanhu6Fiw7nDimLFqXDGoeG7p+G6r+G6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurUv4bqu4buBb+G7peG7j8Oi4bq14bqu4buBb+G7peG7j2LEguG6rsOJ4bul4buPOOG6q+G7p+G7gcOD4bufcMWp4bqjxJHhuqBFYuG7geG6sOG6rsaw4bqrw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDouG6tXDhu6fhu59i4buh4buPcOG7n+G7oeG6rjjhuqvhurnhurtl4bqrYuG7geG7peG6rjjhuqvhuqtixJBww7Lhuq7hu6E44bqrw6ljY+G6q2JvxrDDg8Oy4buPw4M44bqrZOG6q2LEgsODw7M44bqr4buh4bqu4bqu4bqg4bqjLy9Exanhu49F4bqgw4Phu4/EgsSC4bqvxanhu4/huq4v4buicOG7peG7j8SCLybhurBvw7rhu4/Ds+G6ri9lTy/hu4DEkS9kTy/DqcOTL2TEkeG6r8O64bqg4buf4bqrL8Oi4bq1L+G6rsOyw6LhurUv4bquw4PDouG6teG6rsODw6LhurXhuq7DssOiP+G6puG7ucWp4bufYl3DiWLhu43hu7Fiw7Lhu4fFqeG7n2LDs+G6ssWp4bufYlfDs2I/4buh4buBxanhu6FiXcSpxanhurUv4bquw7LDouG6tS/huq7Dg8Oi4bq1L+G6ruG7gW/hu6Xhu4/DouG6teG6ruG7gW/hu6Xhu49ixILhuq7DieG7peG7jzjhuqvhu6fhu4HDg+G7n3DFqeG6o8SR4bqgRWLhu4HhurDhuq7GsOG6q8Oi4bq14bquw4PDouG6teG6rsOyw6LhurVw4bun4bufYuG7oeG7j3Dhu5/hu6Hhuq444bqrZeG6u+G6v+G6q2Lhu4Hhu6Xhuq444bqr4bqrYsSQcMOy4bqu4buhOOG6q8Opw6pj4bqrYm/GsMODw7Lhu4/Dgzjhuqtk4bqrYsSCw4PDszjhuqvhu6Hhuq7huq7huqDhuqMvL0TFqeG7j0XhuqDDg+G7j8SCxILhuq/FqeG7j+G6ri/hu6Jw4bul4buPxIIvJuG6sG/DuuG7j8Oz4bquL2VPL+G7gMSRL2RPL8Opw5MvZGXhuq/DuuG6oOG7n+G6qy/DouG6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurXhuq7Dg8Oi4bq14bquw7LDosOZ4buB4bqu4buhw4liOsOJ4buZxali4bqu4buhxKnFqWLhu6ds4bquYm/hu5nFqWLhu6d54bquYsWp4buf4bqm4bu5cGJv4buFxalixanhuqbhu7fDs2LFqeG7n8aw4buDcOG6r+G6tS/huq7DssOi4bq1L+G6rsODw6LhurUv4bqu4buBb+G7peG7j8Oi4bq14bqgYsOz4bul4buBxILEgjjhuqvhuqBPxrDDssOJ4bqrw6LDkuG6sMWp4bufYuG7pMSp4bun4bq1L+G6oMOi


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hai ngôi sao Bundesliga châm chọc nhau sau khi ghi bàn

Hai ngôi sao Bundesliga châm chọc nhau sau khi ghi bàn
2010-10-17 03:08:22

(VnExpress) - Lukas Podolski vỗ tay hoan hỷ trước mặt Nuri Sahin sau bàn gỡ hòa 1-1 trong trận đấu tối qua. Để trả đũa, tiền đạo của Dortmund thản nhiên tung người trước mặt...

Đội Olympic Việt Nam thắng đậm ở Ấn Độ

Đội Olympic Việt Nam thắng đậm ở Ấn Độ
2010-10-17 03:08:08

(VnExpress) - Tối thứ bảy đội U23+3 Việt Nam giành chiến thắng giao hữu với kết quả 3-1 trước U23+3 chủ nhà cho dù bị dẫn trước rất sớm. Kết quả này trái ngược hẳn với thất bại...

Arsenal vượt mặt MU tại Ngoại hạng Anh

Arsenal vượt mặt MU tại Ngoại hạng Anh
2010-10-17 03:07:48

(VnExpress) - Trước khi có được chiến thắng 2-1 khi tiếp Birmingham, Arsenal đã phải trải qua nhiều thời khắc nặng nề. Thậm chí họ đã để đối phương dẫn bàn trước và kết thúc...

Chelsea mất thêm Drogba

Chelsea mất thêm Drogba
2010-10-16 10:40:33

(VnExpress) - Chuyến hành quân đến hiểm địa Villa Park tối nay lại thêm phần trắc trở cho Chelsea khi không có chân sút hàng đầu Didier Drogba. Drogba bị sốt và HLV Carlo...

Đồng Nai gặp SLNA ở chung kết U21 toàn quốc

Đồng Nai gặp SLNA ở chung kết U21 toàn quốc
2010-10-16 10:38:49

(VnExpress) - Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Hữu Phát từ chấm phạt đền giúp Đồng Nai đánh bại Bình Định ở trận bán kết còn lại của giải bóng đá U21 toàn quốc Cup báo Thanh Niên...

Những ngày hội điện ảnh quốc tế

Những ngày hội điện ảnh quốc tế
2010-10-16 09:02:22

Đạo diễn bộ phim Cánh đồng bất tận - Nguyễn Phan Quang Bình và nhà báo Lại Văn Sâm sẽ là hai đạo diễn của buổi lễ khai mạc và bế mạc, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết