Cập nhật:  GMT+7
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IVDhu4M4auG7g33huq3Dsmrhu4d9cOG7p33huqs2xKl9xKnDqX3EqcOyfeG7g2dq4buDfXDhu582auG7h31w4bufOeG7hS4v4buDXSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4buCYjbhuql7ITvhu6JQLH0tfeG7oDbhu6994buhw7k2feG7qzh94bqr4bqz4buvfXDhurHEqX3hu4Nx4buv4bq5cH0tfeG6q2x94buJOH1q4buD4bupauG7h33hu4dnfXDDsuG7hX3huq1hxKl9auG7g+G6tWp94bqrw7nhu5fhuq194buL4buD4buFfWrhu4fhu4NifeG6reG7g2h9SuG7h3Hhu6/hur9qfVDhu4NofeG7guG7j2rhu4d94bqq4buFw6rEqX0tfeG6q2s4an3hu6vhu4XDqWp94bqt4buD4buFfeG6q2s4an3huq03an3huqfDtX3hu4fhu4U3a33hu6vhu4XDqWp9UOG7n8O54buVauG7h31Q4bufcWrhu4d94buDbuG6rX1Kw7Jq4buHfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu5194burOH3hu5zhu4M3cH1w4buf4buFw6pqfWrDsmrhu4d9cOG7g8Oyan1waWrhu4N94buicWFq4buHfVDhu59ofeG7i8OqfeG7q+G6u31w4bufNmrhu4d9cOG7nznhu4V94bqtdTZ9xKlnauG7gz994buq4buNan3huqs2xKl9xKnDqX3hu4nDrWrhu4N94burxanhuq194bqt4buDw6BqfWpxw7Lhu4UmfeG6reG7g2h94bqq4buFw6rEqX3huqvDoX3hu4vhu4Nja33hu4lja33hu6vhurVqfeG6qXRq4buHfeG7i+G7heG6uWp9cOG7g+G7peG6rSZ94buL4buFauG7g31q4buH4buD4buF4bq9xKl94bqr4bqzcX1ww7l9xKnDsn3hu4NnauG7g31w4bufNmrhu4d9cOG7nznhu4V94burw7nhu5VqLX02ay194bqt4buDceG7j2rhu4d9O+G7quG7s+G6rCx94bqt4buDa31w4buDcX1q4buD4bq14budfeG7gzhq4buHfXDhu5/DoMSpfXDhu5/hu4Xhur1xfeG6q+G7j2rhu4d9xKnhu5Hhu4V9asOgxKl94burOH1wOWt94bur4buF4bq94bqtfeG7iTjEqX3huq3hu4NrfWrhu4Phu4XhurtxfeG6q2s4an3hu6vhu4XDqWomfXDhu4M2auG7g31q4buFw6lqfeG6q2g2feG7neG7g8O54buTauG7hz994bqs4buDcmrhu4d9cMOy4buFfXDhu4Nia302auG7g31Q4buf4bqzan3hu6rDrWrhu4N9UOG7g+G6oWrhu4cmfeG6pmZ9cOG7g8O5feG6q2s4an1Q4bufw7nhu5Vq4buHfVDhu59xauG7h33huq3hurfhu519SsOyauG7h31q4buH4buD4buF4bq94budfeG7qzh94buc4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan1qw7Jq4buHfXDhu4PDsmp9cGlq4buDfeG7onFhauG7h31Q4bufaH3hu6s4a31w4bufNmrhu4d9cOG7nznhu4V94bqtdTZ94bqt4buDaH3huqrhu4XDqsSpfXA54buFfXDhu4PDsmp94buK4buFauG7g33EqMOyaiZ94butw6F9UOG7n3Fq4buHfeG7oOG7k2p9O+G7huG7hWt94buI4buFauG7gyw/fVDhurVqfcSp4bqhcH1w4buDNsSpfeG7o3E2an1w4bufNmrhu4d9cOG7nznhu4UmfeG6reG7g3Jq4buHfXDDsuG7hX3huq1hxKl9cOG7g+G6t+G7r31w4buDN2p94bud4buDdOG6rX3hu6HFqX1qw6Bq4buHfeG6q8O1auG7h33huq11Nn1q4buHw7nhu5Xhu4V9auG7qX3huqtrOGp94bur4buFw6lqfWo44buvPy5wNuG6p+G7iWJ94buhcOG7r+G7iWLhu7Z7xKk24buf4buH4buFaiUi4bud4butfTZxcGt7IS5w4bufIS5w4bqpIS7hu4XEqeG7h33hu6Hhu5/huq3hu7Z7Ly/huq0/4bqnNmvhu6NxNmrhu4dw4buf4buFP+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhL10yIDIvMDThuqkiWzUxXV00cF1dIjBdM+G7iV0/w6zhu53hu4d7fS8hLi9w4bqpIS4vcOG7nyEucOG7nyEucOG6qSEu4budIeG6rOG7g2h9SuG7h3Hhu6/hur9qfVDhu4NofeG7guG7j2rhu4d94bqq4buFw6rEqX3huq3hu4PDoMSpfeG7oWzhuq194bqrOGp94buHOH3huq11Nn3EqWdq4buDLi/hu50hLi9w4bqpIS4vcOG7nyEuL3A24bqn4buJYiHhu6rhu41qfeG7rXHhurdwfXDhu4PhurFqfXDhu6d94buH4buFNn3huqtnauG7g33huq1sfXDhu59x4buv4bq7an1w4buD4buNauG7h33hu4k4xKl94buL4buFauG7g31w4bq5fXDhu582auG7h31w4bufOeG7hSZ9cOG7p31q4buDb33huq3hu4NofeG6q8OhfeG7o3Fian1w4buDccO14bqtfeG7qzh94buH4bqhan3huqdsfeG7q+G7meG7hX3igJxq4buH4buD4buF4bq94budfeG6reG7g8Ogan1qccOy4buF4oCdfeG6rXU2feG7h+G7hTZ94bqrZ2rhu4M/feG7oDZxfeG7i+G7g+G7hX1w4buNcH1q4buH4buD4buF4bq94budfeG6reG7g3Hhu6/DqWp9auG7hzhq4buDfeG7i+G6uX1wazdqJn3hu6rhu4Xhur1qfeG6qjnhu4V94buDbuG6rX3EqMahfeG7gjh9SsO14buFJn3huq3hu4NofeG6t+G7nX11fXZ9cMO5xqFq4buHfeG7h+G6seG7r33huqnFqWrhu4d9xKnDtXB9cOG7nzZq4buHfXDhu5854buFfeG6reG7g2t9xKlnauG7g33hu6s4fXDhu4Xhurnhu519cHThuq194bqrw6Bq4buHfeG7i3Z94burOGt9UOG7n8O54buVauG7h33huqw2a33huqvEg2rhu4d94buKw719cOG7g3HhurVwfUrhu4fhu4Phur194buzan3hu6vhu5nhu4V94bqt4buDceG7r8Opan1q4buHOGrhu4N94bqs4buDw6BqfWpxw7Lhu4V9cOG7g3J94buvfeG6q8OqfeG6reG7g3HDomp94bqnaH3hu4M4auG7g31w4bufNmrhu4d94bqt4buDa33huq3Dsmrhu4d94bur4buF4bq94bqtfeG7oTZxfWo44buvP33hu6rhurVqfeG6qXRq4buHfeG7i+G7heG6uWp9cOG7g+G7peG6rX3huqvDoX3hu4Nu4bqtfeG7qzh94buL4buFauG7g31q4buH4buD4buF4bq9xKl9cOG7n2tq4buHfXDhu4Phu5Xhu4V94buH4buFNmp94buJOMSpfWrhu4PhurFqfeG7q+G7hcOpan3hu4vDvX1w4buDceG6tXB94bqt4buDw6BqfWpxw7Lhu4V9cDnhu4V9UOG7n8O54buVauG7h31Q4bufcWrhu4d94bqt4bq34budfUrDsmrhu4d9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3hu6s4feG7nOG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp9asOyauG7h31w4buDw7JqfeG7onFhauG7h31Q4bufaCZ94bqt4buDaH3huqvDoX3hu4Phu4Xhur1qfXDhu4PFqeG6rX3hu4NsNn3huqs2xKl9xKnDqX3huqfhuqNq4buHfeG7q+G7heG6veG6rX3hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqfcSpw7J94buDZ2rhu4N9cOG7nzZq4buHfXDhu5854buFfeG7quG7s+G6rH3huqvDqn3hu4k4xKl94buH4buFOHF9cOG7n8Opan3huq3hu4NmauG7g33EqWFq4buDfeG6q+G6t3B94bujccOpfeG7g8O54buTauG7hz99UOG6tWp94bqpdGrhu4d9auG7g+G7qWrhu4d9cOG7g3HhurVqfeG7ieG7l+G7hX3hu6vhurt94bqr4bq3cH3huqs24buFJn3huqvhu4XhurtxfeG7i+G7heG6vWp9cMWpfWrhu4Phu4XDqWomfXDhu4Phu5Xhu4V94buH4buFNmp94bqr4bqzcX3hu6vhu5d94bqt4buD4buPauG7h33huq3hu4NofeG6q+G6s3F9cMO5fXDhu5/hu49q4buHfSJ94buDNn3huq02a33hu6FxJn3huqs4a31w4buDYX0gfTZrfeG6rTd94bur4buZ4buFfeG6qeG7heG6vWp9cGbhuq3hu4N9Ij9bW1vEqX0ifeG7h+G7j8SpfeG6rTfhuq194buJaznhu4V94bqtN33huq3hu4Nj4budJn3hu5/Dsn3hu53hu4Phu4UmfXDhu5/huqHEqSZ9xKnDqD8/P33hu6s4feG6qTjhu6994bqtw7Jq4buHfeG6reG7g8OgxKl94buhbOG6rX3huqvDqn3huq1sfeG6reG7k33hu6HGoX3hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqfcSpw7J94buDZ2rhu4N94buL4buFauG7g31w4bq5feG6rXU2feG7h+G7hTZ94bqrZ2rhu4M/feG7quG7meG7hX3hu53hu4PDueG7k2rhu4d94bqt4buD4bqxxKl94oCc4buJ4bq34buvfWrhu4fhuqFqfWpxw7Lhu4V94bqpOOG7heKAnSZ94bujcTZ9cOG7p2rhu4d9asOgxKl9cGbhuq3hu4N94buHbOG7nSZ9N+G7nX3huql0auG7h33huq034bqtfXDhu4XhurlqfeG6p8O1feG7i+G7g2s2feG7g27huq194buLw719cOG7g3HhurVwfeG7qzhrfeG6rWHhu4V9cDlrJn1q4bqxauG7h33huq3hurfhu5194bqt4buDceG7j2rhu4d9cOG7nznhu4UmfXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfWrhu4fhu4Phu4XDqcSpfWrhu4fDo3B94bqtN+G6rX3hu6Nx4buvfXDhu59nauG7g33hu6vhur194buh4buFauG7gyZ94bud4buDbWrhu4d9cOG7n+G7p33huqlo4bqt4buDfeG6p+G6vWrhu4MmfeG6q+G6uWp9ajbhu6994bujceG7r33EqcOyfXDhu582auG7h31w4bufOeG7hX3huq11Nn3hu6vhu5d94bqt4buD4buPauG7h33huq3hu4NofWrhu4M2auG7g33huq3hu4NsauG7h33hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqfeG7q+G7meG7hX0gW33huq1ran3huqnDqSZ9XSJbfeG6rWtqfeG7ieG7l2p9cOG7g2hwJn1dP1tbW33huq1ran3hu4c4fXDhu4NocH3hu6s4feG7hzh94buH4buF4buNauG7hz99xKjDsn3hu4NnauG7g33hu4vhu4Vq4buDfXDhurl94buq4buz4bqsfeG6q8OhfcSpNmrhu4d94buJOeG7hX1q4buD4bupauG7h33hu4Phu4Xhur1xfeG7o3FhfXDhu4Phu4XhurlwfXDhu4PFqeG6rT994bqs4buDaH3huqrhu4XDqsSpfeG6reG7g2t94bqn4buF4bq5cCV94oCcxKjDsn3hu4NnauG7g33hu6vhurVqfeG7gzhq4buDfXDhu4Nia33EqcO1cH3hu6ttauG7h33hu4vhu4Nj4budfeG7i2ZqfWrDqWp94bqt4buD4bq3cH1w4buDYeG7hX3huqvDueG7l+G6rX3hu63GsH3hu4l2feG7qzh94buhxrB94bqpdGrhu4d9cOG7n+G7heG6vXB94bqrw6omfeG7i+G7g8OyauG7h31w4buDYeG7hX3hu582fcSpw7Lhu4V9cOG7n8O54buVauG7h33hu61xauG7h33hu6NxNmrhu4MmfXDhu4XhurlwfeG7i+G7heG6vcSpfeG6q8O54buX4bqtfeG6reG7g+G7hX3hu53hu4NmJn3hu4vhu4PDsmrhu4d94buH4bqx4buvfcOyfWrhu4Phu4Xhur/EqX3EqcOy4buFfXDhu5/DueG7lWrhu4d94buL4buD4buFfeG7i+G7g8OyauG7h33hu53hu4Nh4buFfeG7ocawfeG6qXRq4buHfWrhu4Phu4XhurtxfeG7iWs54buFfeG7neG7g+G6sWp94buDbDZ94buDbuG6rT994buc4buD4bqxan3huqnDqX3huqtixKl9dX3EqWJqfeG6q8OqfeG6p2xqfeG6reG7g2t94bqtNmt94buhcX3hu6s4feG7g+G7j31w4buFw6lxJn3hu53hu4PhurFqfeG7ieG7l2p94bqrw7nhu5fhuq194buJ4bq34buvfeG7n+G7hcOpauG7h33EqcO1cH3hu53hu4PhurNqfeG6reG7g2t94bqtN33EqcO1cH3hu53hu4PhurNqfeG6q8OqfXV94bud4buD4bqxan3huqdsan3huq3hurHhu68/feG7hjh94bqrw7nhu5fhuq19anHDsuG7hX1w4bufw6lqfeG6q+G6vcSpfeG7iWxwfeG7oeG7hWrhu4N94buDbuG6rX1qw6lqfeG7oTZxfeG7i+G7g+G7hX3hu61x4bq3cH3huqc3aiZ94buJw7nhu5dq4buHfeG7neG7g+G6sWp94buHOH3huq3Dumrhu4d94bqrw7nhu5fhuq194bqrw7k2feG7nzZ94butxrB94buJdn3huqvDqn3huqdsan3huq3hu4NrfeG6reG6seG7r31w4buf4buPauG7hyZ94bqnbGp94bqtb33hu4nhurfhu699cOG7g+G7peG6rX3DoGp94bqt4buDa33huqnDqSZ94bqtNyZ94bqnc2p9Nmt94buhNnF9xKnhu5Hhu4V94buJ4bqzan1qOWt94burY3B94bqpc2rhu4d94bqrw6p94bqnbGp9cOG7g8OpxKl94bqt4buDa33huq3hurHhu699cOG7n+G7j2rhu4figJ0/feG6qsOqfeG7h+G6seG7r33huqnFqWrhu4d94bqrw7nhu5fhuq19cOG7nzZq4buHfXDhu5854buFfWrhu4PDuX3hu4PDssSpfWo24buvJn3hu6NxN31w4bufZ2rhu4N9cOG7p312fXDDucahauG7h33huqvhurlqfeG7g2dq4buDfXDhu4M4auG7g33EqcOyfeG7g2dq4buDJn02auG7g33huq3hu4NofeG6q8OhfXDhu59h4buFfeG7o3E2feG7i+G7g8OyauG7h31mcH3hu4vhu4NsfeG7i+G7g8OgaiZ9cOG7n8ahfWrhu4c54buFP33hu6rhu5nhu4V9auG7h3Hhu49qfeG7q+G7jWp9cMWpfeG6rWx94buL4buDN31ia33hu4Nk4budJn3hu6vhu5d94bqt4buD4buPauG7h33huq3hu4NofeG6q8OhfcSpOWrhu4N94bqpOWp94burNuG7r33hu6vhu41qfeG6q8OqfcSpxqF94bufw7Vq4buHfeG7o3Hhu699xKnDsn1w4bufNmrhu4d9cOG7nznhu4V94burOH3huqvDuTZ9auG7h3Hhu49qfeG6q+G7heG6vWp94burOGt94bqpa33hu6tofXDhu59mfXDhu582auG7h31w4bufOeG7hX3GoX3huq034bqt4buDfeG7rTZ94buL4buDcX3huqnhurFqfeG6rcO5P33EqMOjcH3hu4vhu4M34bqtJn3huqvDqn3hu6HhuqHhu5194but4bq54budfXDhu4Phu5Xhu4V94buH4buFNmp9cOG7gzbEqX3hu4fhu4U2feG6rcOyauG7h33hu6vhu4Xhur3huq19cDnhu4V9cOG7n8O54buVauG7h33hu6s4feG7o3E3an3hu61x4buv4bq5an3hu6vhu4Xhur3huq194bqtdTZ9cOG7nzZq4buHfXDhu5854buFfeG7q+G7meG7hX3huq3hu4NofeG6rcO6auG7h33hu5/hurdwfeG7q+G6t3B94bqtYT994buga2rhu4cmfeG6rWx94buJZX1q4buF4bq7xKl94bqrNsSpfcSpw6l94bur4buZ4buFfeKAnGrhu4fhu4Phu4Xhur3hu519auG7gzh9asOyauG7h+KAnX3hu6s4fXDDuX3huqlx4buvfeG6qTfEqX1q4buH4buDw6194bqpN8SpfeG7iTjEqX3hu4k4feG6q8O1auG7h33hu4nFqeG6rX3huqvDqn3huq3hu4NofeG7o3Hhu6/hurlwfXDhurHEqX3huqc3xKl9cOG7n3QmfeG7i+G7g8OyauG7h33huqdvfeG6rXHDteG6rT994buC4buF4bq9an3huqdnauG7g33hu6Nx4bqxan3EqeG7keG7hX1w4buDN2rhu4d94bqt4buDaH3hu61x4bq3cH3huqc3an0yW33huq1ran3hu4nhu5dqfXDhu4NocCZ9In1w4buDN2rhu4d94butceG6t3B94bqnN2p9MVtbfeG7hzh9cOG7g2hwJn0gW1t94buHOH3hu4fhu4Xhu41q4buHJn0iW33huq1ran3huqnDqS9qw6DEqSZ9cOG7g3F9XX1w4bq3an3huq03L2rDoMSpfeG7qzh9cOG7g3F94bqnN2p94bqrw7nhu5fhuq194buL4buDa2Fq4buHfTAmMX1w4bq3an3EqXV9asO54buZ4bqtfeG6rTZrfeG7oXEvasOgxKkmfeG7h2zhu5194bud4buD4bqzan3huq1xauG7h33huq3hurfhu519auG7h3Hhu49qfeG7oWFqfeG7neG7g8OixKl94buhOeG6reG7gyZ9Nmp9cGs4aiZ94bufw7N9auG7h3Hhu49qfeG7h+G7jeG6rX3huq3hu4NrfWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfXA54buFfeG6q2g2feG7neG7g8O54buTauG7h33hu6s4fWrhu4Phu4XhurtxfWrhu5Phu4V94buL4buDN+G6rT99UOG7nzZq4buHfXDhu5854buFfeG6rXU2feG6reG7g2h9xKnhu5Hhu4V9asOgxKl9cDlrfeG7q+G7heG6veG6rX3hu4k4xKl9cOG7g8O54buVauG7h33hu61x4buvw6lqfeG6reG7g2t9In3hu4k2a33huqvDtWrhu4d94burOH3hu6vhu4Xhur3huq194buJOMSpfXDhu4Phu5Xhu4V94burdH3huq3hu4NrfXDhu6d9IC19Mn3hu4k2a33huqvDtWrhu4d94buJOH3huqtrOGp94bur4buFw6lqJn1w4buDNmrhu4N9auG7hcOpan1w4bufa2rhu4d94butw6F94bur4buZ4buFfcSp4bul4bqtfXDhu4XhurtqfeG6rcOyauG7h31w4bunfSAtMH1w4buf4buF4bq9cX3huqvhu49q4buHL3Dhu4M3auG7hz994buCOGrhu4d9asOgxKl9cOG7n+G7p33huq034bqtfeG7i+G7g2than3huq3hu4Phu4V94bud4buDZiZ94buH4buFNn3huqtnauG7g33huq3hu4NofXDhu4NxfWrhu4PhurXhu519w7nhu5nhuq19cGZq4buDfeG7i+G7g2thauG7h30iW1t9cOG7n+G7heG6vXF94bqr4buPauG7hz994buK4buDw7Jq4buHfeG6reG7g2l94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3hu4vhu4Vq4buDfXDhurl9auG6sWrhu4d94bqtNmt9cOG7g3F9auG7g+G6teG7nX3huq3hu4NrfeG7h+G7hTZ94bqrZ2rhu4MmfeG6reG7g2h94bqq4buFw6rEqX3huq1tan3hu6Hhuq9qfeG7oThq4buHfeG6reG7g+G7hTZ94buhxJF94buL4buFauG7g31q4buH4buD4buF4bq9xKl94buhYWp94butceG6t3B94burOH3hu4fhu4Vy4budfeG6q+G7m31q4buHw7nhu5Xhu4V94bqp4bqxan1w4bufa2rhu4d94burc2rhu4d94bur4bq7feG7i8O9fXDhu4Nx4bq1cCZ94bqta2p94buH4buF4buNauG7hyZ94bqtN+G6rX3hu4lrOeG7hX1w4buDceG7jeG6rX1w4buDcn3hu68mfXDhu4Phu6Xhuq19w6BqfeG7h+G7hTZ94buhcuG6rX3hu4fhu4U2feG6reG6s8SpJn3huqvDo+G6rX3huqfhu4Xhur1wfeG7iTh94buD4buRfXDhu5/hu5d94bqrazhqfeG7q+G7hcOpaiZ9cOG7gzZq4buDfWrhu4XDqWp94bqtbH1q4buDcX3huq3hurNxfeG7g27huq19cOG6teG7nX3huqvDqn3hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqfcSpw7J94buDZ2rhu4N94buL4buFauG7g31w4bq5Jn1w4bufxqF9cOG7gzhq4buDfXDhurfEqX3hu4fDueG7k2rhu4d94buhN2rhu4d94bur4bq7feG7ieG7meG7nX1w4bufxJF94bqpN8SpfWrhu4fhu4PDrX3huqk3xKl94buJOMSpJn3hu6vDueG7k2p94buJw6lqfeG7iTjEqX3hu4fhu4U4cX1wOeG7hX3huqtoNn3hu53hu4PDueG7k2rhu4c/feG6pjjhu4UmfWFq4buDJX3EqMOdfeG7iOG6vC4v4budIQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Vàng mắt”... vì vàng

“Vàng mắt”... vì vàng
2024-06-22 05:55:00

QTO - Trong thời gian qua, giá vàng liên tục tăng khiến nhiều người khi cần mua mặt hàng này để trả nợ hoặc phục vụ cho việc cưới hỏi gặp không ít khó...

Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Triệu Đông

Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Triệu Đông
2016-09-06 09:21:03

(QT) - Triệu Đông (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) là xã thuần nông, đất chật, người đông, ít có tiềm năng, lợi thế nhưng trong 5 năm qua, với những bước đi thích hợp, đặc biệt...

Thu nhập cao từ mô hình trang trại tổng hợp

Thu nhập cao từ mô hình trang trại tổng hợp
2016-09-06 09:17:48

(QT) - Được sự chỉ dẫn tận tình của người dân, chúng tôi tìm về trang trại của ông Lê Chẩn (sinh năm 1965) ở thôn Cổ Mỹ, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), một hộ điển...

Trồng đậu xanh thu lãi cao

Trồng đậu xanh thu lãi cao
2016-09-05 01:51:57

(QT) - Là xã nằm cuối nguồn nước của công trình thủy lợi La Ngà nên hàng năm vào vụ hè thu xã Vĩnh Giang (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) có hàng trăm héc ta ruộng không gieo...

Khôi phục nghề làm hương ở Nhật Lệ

Khôi phục nghề làm hương ở Nhật Lệ
2016-09-04 12:54:45

(QT) - Sau nhiều năm thất truyền đến nay nghề làm hương ở làng Nhật Lệ, xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) đã được khôi phục nhờ đôi bàn tay khéo léo và sự tận tâm của chàng...

Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nữ

Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nữ
2016-09-04 12:54:22

(QT) - Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) chú trọng công tác đào tạo nghề cho chị em trong độ tuổi lao động trên địa bàn. Đặc biệt, sau 5...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết