Cập nhật:  GMT+7
4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZjVw4bq44buLeeG7gOG7n8OD4buLw4DDkuG7i8OD4buZw4N44buL4bqg4buTw4N54buLw7rDtMSCw6rhu4vhurrhu4Dhu5HDg+G7i+G6oE3hu4t0ecSC4buLdOG7j8OD4buLc+G6rOG7i8OD4buI4buLReG7i3nhu4BM4butw4Phu4tZSEPDg3jhu4tZ4bqu4buN4buFL3nEqWbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFnDueG7jXXDrGbhu4cyNeG7g+G7iy3hu4s14bq8xILDg3jhu4tr4buLw4N4w7VM4buL4bq+w43hu4tqb+G7i+KAk+G7i2rDsuG6v8Oy4bq/auG7icSpw7PDquG7i1nhuqzDveG7iyRZMSrhu4vhur7hu7nDg3nhu4sy4buA4buRw4N44buLNeG6vOG7t+G7i+G6uHnhuqTDveG7i3nEkOG6uOG7i8SoQ8O94buLWeG6tnThu4vEqMO94butw4Phu4sxeeG7hOG7i8OD4buI4buL4bqxw73hu63hur7hu4sq4buN4bqi4buL4bq+4bqo4buLdHlJdOG7i+G6oEPhurjhu4vhur5w4bq44buLeeG7gOG7n8OD4buLw4DDkuG7i8OD4buZw4N44buL4bqg4buTw4N54buLw7rDtMSCw6rhu4vhurrhu4Dhu5HDg+G7i+G6oE3hu4t0ecSC4buLdOG7j8OD4buLc+G6rOG7i8OD4buI4buLdOG7n+G6uOG7i3RC4buLw4pF4buL4bq+w7TDveG7i3nhu4BM4butw4Phu4tZSEPDg3jhu4tZ4bqu4buN4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhur7hu41z4bqgw7nhu4vDiuG6vkzhuqDDuWPDrOG6ouG7jeG6vHjDvcOD4bq7auG6uEvhu4vhu43hu4Dhur7EgsOsZuG7heG6vuG6vGbhu4Xhur51ZuG7hcO94bqieOG7i8OK4bq8dGPDrC8vdOG6v3Phu43EguG6uuG7gOG7jcODeOG6vuG6vMO94bq/xKjDgy91w7nDisOA4bq+xILhurgvw4PDuUrDii/EqcOza8OyL2zDs3VuxKnEqeG7ieG7iWrhu4nhur7EqWtrbWxv4bqgxKnhur/DgeG6uHjDrOG7iy9m4buFL+G6vnVm4buFL+G6vuG6vGbhu4Xhur7hurxm4buF4bq+dWbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmNeG7gEzhu6nDg+G7i+G6vuG6vOG7gEzhu7HDg8Oq4buLxKhww4Phu4vDuuG6rMODeOG7i3R54bu34buLw7nhuqLhu4vhurh54buE4buLw4Phu4jhu4t4w73hu4jhu4vDg3h54bux4buL4bq+4bq84buATOG7scOD4buL4bq+eeG6pMODeOG7hS/hurhm4buFL+G6vnVm4buFL+G6vuG6vGbhu4Uv4bq+4buNc+G6oMO5ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGY1eeG7jeG6ouG7i3jDveG7jeG7i+G6oEPhurjhu4vhur5w4bq44buLeeG7gOG7n8OD4buLdOG6ruG7i23hu4nhu4t54bq2dOG7i8Sow73hu6nDg+G7i+G6oMO14buLdOG7j3Thu4t04buPw4Phu4tz4bqsw6rhu4t54bqsw73hu4vEqMO94bupw4Phu4t0RuG7jeG7i1nhuqzDveG7iyRZMSrhu4t54buATOG7rcOD4buLWUhDw4N44buLWeG6ruG7jeG6v+G7izXhurzEgsODeOG7i8O64bquw6rhu4vDg3nDveG7seG7gOG7i3Thu4/Dg+G7i3PhuqzDquG7i3nhuqzDveG7i8Sow73hu6nDg+G7i+G6oMO14buLw7rhuqbDg3jhu4tzw7XEguG7i3Xhu6PDg+G7i+G6vuG6rHThu4vhurHhu6PDg+G7iz3DveG7seG7gMOq4buLMeG7jeG7iz3DguG6v+G7i8OaSMSQdOG7i8OKw4zhu4t54bqq4buL4bq+4bq8xJDhu4vhur5ww4Phu4vhur7hu7XDg3nhu4vhur7DjeG7i3Thu4/Dg+G7i3Phuqzhu4tZ4bq2dOG7i8Sow73hu63Dg+G7izF54buE4buLw4Phu4jhu4vhurHDveG7reG6vuG7iyrhu43huqLDquG7i3Thu4904buLeeG6tnThu4vEqMO94bupw4Phu4vhur5w4bq44buL4bq+4bq84buAw4N44buLeeG6tnThu4vhur5w4bq4w6rhu4vDg3h5w73hu6nDg+G7i3RJ4buA4buLc+G7jeG7i3R54buATOG7qcOD4buLw7rhu7Hhu4t44bqm4bqi4bq74buLPcOS4buLw4Phu5nDg3jhu4t4w73hu5HDveG7i+G6uuG7gEzhu6vhur7hu4vEqOG7n8OD4buLw7rhu7Hhu4vEqMO14buL4bq84buN4buL4bq64buATOG7q+G6vuG7i8O64bu3w4N54bq94buLw4DDkuG7i8OD4buZw4N44buLeMO94buNxILhu4vhur7DveG7q+G6uMOq4buL4bq+eeG7gEzhu6vhur7hu4vhur7hurzhu7XDg3nhu4vEqMO14buL4bq4eeG7kcOD4buLeeG6psO94bq94buLw4DDkuG7i8OD4buZw4N44buL4bq+SOG7i3Xhu4BM4buLxKjDteG7i+G6uHnhu6PDg+G7i3TDgsODeMOq4buL4bq4eeG6pMO94buLecSQ4bq44bq/4buLVEfDg3jhu4vhur7hurzEgsODeOG7i8OAeeG7gMOCw4Phu4vDgHnhuqjhu4vhuqBD4bq44buL4bq+cOG6uOG7i3nhu4Dhu5/Dg8Oq4buLdOG7j3Thu4t54bq2dOG7i8Sow73hu6nDg+G7i3ThurDDg+G7i3Thuq7hu4t0QuG7i3nhuqzDveG7i+G6vuG6vOG7jcSC4buLw7rhuqjDvcOq4buL4bq+eeG7kcSC4buL4bqg4buAcMOD4buLxKjhu7Hhu4vhur55w4x04buL4bq+w712w4Phu4t0w4LDg3jhu4vhur7hu4904buL4bqg4buTw4N54buLw7rDtMSCw6rhu4vhurrhu4Dhu5HDg+G7i+G6oE3hu4tF4buLdELhu4vDikXhu4vEqEPDveG7i8ODecO94bux4buA4buL4bq+4bu1w4N54buLeeG7gOG6pMODeOG7i8OKw73Dg3nhu4vDuuG6rMODeMOq4buLdOG7hOG7i+G6vnnhu6/hur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGYkQ+G6uOG7i+G6vnDhurjhu4t54buA4bufw4Phu4t1xILhu4tZ4bqsw73hu4skWTEq4buL4bq+4bu5w4N54buLxKjDteG7i1nhurZ04buLxKjDveG7rcOD4buLMXnhu4Thu4vDg+G7iOG7i+G6scO94but4bq+4buLKuG7jeG6ouG7i+G6vuG6qOG7i3R5SXThu4vhur7DtMO94buLeeG7gEzhu63Dg+G7i1lIQ8ODeOG7i1nhuq7hu43hu4vDuuG7k+G7i3jhuq7hurjhu4vhurh54buhw4Phu4t4w73hu4bhurjhu4t04buPdOG7i3Thu4/Dg+G7i3PhuqzDquG7i3nhuqzDveG7i8Sow73hu6nDg+G7i+G6vuG6vOG7qcOD4buLw7rhu7fhu43hu4tzw7XDg+G7i8OD4bujw4N44buLdOG7jcSC4buLw4DDkuG7i8OD4buZw4N44buL4bqg4buTw4N54buLw7rDtMSCw6rhu4vhurrhu4Dhu5HDg+G7i+G6oE3hur/hu4vDmuG7o0zhu4t0R8ODeOG7i3R54buzw4N54buL4bqgw7Xhu4vDg+G7scOD4buL4bq+4buRw4N44buL4bq64buA4buNw4Phu4vhur7hurzhurbDg3jhu4t4w73hu4bhurjhu4t04buPw4Phu4tz4bqs4buL4bq4eeG7hOG7i8OD4buI4buL4bq+ecOMdOG7i3nDveG7rcOD4buL4bq+4bqk4bq+4buLeULDg+G7i8OD4buI4buN4buLw4N5w73hu63huqLhu4vEqOG7hOG7i8O6SMSQdOG7i3jDveG7jcSCw6rhu4t44bqu4bq44buLw4pJdOG7i3XDjMODeOG7i0vhu6NM4buL4bq64buA4bup4buLeUhCw4N4w6rhu4vDuuG7n+G6vuG7i8ODSEN04bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xmMuG6v1nhu4Uv4bq4Zg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-18 10:58:00

QTO - Sáng nay 18/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác báo...

Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý III.2018

Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý III.2018
2018-09-28 15:07:02

(QT) – Hôm nay 28.9.2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý III.2018. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam chủ trì...

Cứu hộ thành công 2 cá thể rùa biển

Cứu hộ thành công 2 cá thể rùa biển
2018-09-28 15:06:10

(QT) - Theo thông tin từ Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (BQL KBTB) cho biết: Hôm nay 28.9.2018, BQL KBTB đảo Cồn Cỏ phối hợp với UBND xã Trung Giang (huyện Gio Linh)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết