Cập nhật:  GMT+7
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPhu5Ai4buNP+G6oeG7meG7kVg/4bqi4buT4buL4buDYz/DtSI/4buRw7XDouG7gz/Eg+G7ieG7g2NAL2Q7I0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buNROG6r33DoyYj4buAN+G7kz/DteG7icSRw50/4buRw6zEkT/hu4dtxJE/4bqjZj/Do+G6ueG7jT/Eg8SRP+G7g2N94buDYz/hu4/hu5N9P+G7g2Rx4buDYz/huqNb4buDZD/Eg+G7ieG7g2M/cuG7n30/4buHbcSRP2M04buRP+G7j+G7k33hu4Nj4buyP+G7gmRx4buDYz/huqNb4buDZD/Eg+G7ieG7g2M/w6Phu51u4buDYz/hu4Nk4budP8Oj4buFMOG7g2M/w7V9w50/ZOG7meG7kT/hu5Ey4buNw50/4buDZHHhu4NjP+G6o+G7k+G7i+G7g2M/w7UiP3RsP3Rb4bqjw50/4bqhbD/hu41kbj/hu4Nk4budP3Lhu599P+G7kcO1IMSRP+G7j+G7k30/4bqjbOG7gz/DtMSR4buDZD/hu4PDsz/Eg33hu5M/4buRZDLhu5HDnT/hu5HDteG7meG7kT/Eg+G6peG7gz/huqMi4buDP+G7g2Phu5Phu4nhu4M/w7TEkeG7g2Q/4buB4buh4bqjP+G6o2Thu4U/4buHxKnhu5E/4buRZMSRw6Lhu4M/4bqjZOG7o+G6oz/huqN94buFP+G6oyDDnT/Dozfhu4NjP+G7kTThu4NjP+G7h+G7lX0/cl3hu4Nj4buyP+G6ouG7k+G7i+G7g2M/w7UiP+G7gV0/4buR4bufP8OjIOG7g2Q/4buHIj/hu4Phu4Xhu4M/4buD4bqz4buFw50/Yzl1P2Phu5PEqeG6o8OdP3Lhu51v4buRP+G7j+G7k30/4buDMuG7g2M/ZCLhu4PDnT9jxJFbP8O14bqx4buRw50/4bqjNOG7hz/huqPhu5fEkT/hu5HDqeG7hz/huqNbxJE/MeG7gz/hu5HDteG7heG7g2M/xIM44buRPzjhu4fDnT/hu5HDteG7heG7g2M/4buD4budbeG6oz/hu4PDrMSRP3Qx4buHP3Qy4buNP+G7h10/4bqj4buj4buDYz/huqNb4buNw50/xIPGoT/DtOG7o+G6oz/Eg+G6qT/hu4Uz4buDP+G7h8Op4buDZMOdP+G6o+G7mcSRP8SDOeG7kz/hur/EkcOi4buTP2Qw4buDZD/hu5HDteG7nW3huqM/w7Thu6PhuqM/4buDNOG7g2M/4bqjxqF9P+G7kcO1MeG7hz/hu4NjXeG7gz9kIuG7kT/hu5FkZuG6oz/huqNkZeG7gz/hu4fDoXU/4bqjZOG7oz/hur9kw6zhu4NjP+G6oX3hu4U/Y8SRbj/huqNk4bq54buTP+G6v2Thu5M44buRP+G7jWThu5fhuqM/4buRw7Xhu51t4bqjP+G7h+G7nX0/w7R9w50/4bqhMOG7hT/hu5Hhu4vDnT/hu4Hhu4vhuqM/dOG7hVt1w50/4bqj4buT4buJ4buDYz/hu4PEqeG7suG7suG7sj/DleG7icSRP8O1fcOdP+G6v2TEkT9kIuG7kT/hu5FkZuG6oz/hu5Fk4bqv4buFP+G6o2Q34buDP+G7g2Phu51uxJE/dcOi4buDPzjhu4c/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G6oeG7icOdP+G6o+G7k+G7i+G7g2M/w7UiP8OzP+G7gSLEkT9ybcSRP8SDOOG7kT/hu5HDteG7heG7g2M/4buHxKnhu5E/4bq/ZOG7hSDhu4NjP+G7kWRuxJE/Y8SRfeG7gz/hu4NjMuG7gz/hu4NjxqHEkT/hu4/hu5NbP8SDxKk/cuG7lz/hu4fhu5V94buyP+G6ouG7k+G7i+G7g2M/w7UiP8Oj4budbuG7g2M/4buDZOG7nT/huqPhu5vhu4NjP+G7h+G7k+G7i+G7gz90ZeG6o2Q/4buBIsSRw50/dOG7hVt1P+G7kWQ34buDP+G7h8Op4buDZD9jOeG7gz9j4buXxJE/4bqhw6Lhu4M/4buDZH3hu5M/w7R94buTP+G6ocSR4bql4buRP+G6oX3hu4U/4buDZMSRw6Lhu5M/w7Thu6E/dOG6seG7hT9jxJFddT/huqPGoX0/4bqhW+G7g2Q/dGXhuqNkP+G7h1t1P2M04buRw50/w7Thu6E/w6PDoOG7hz/EgyLhu40/4bqjxqF9P+G6oeG7nW3huqM/4bqjZDfhu4M/4buDY+G7nW7EkeG7sj/huqLhu5Phu4vhu4NjP8O1Ij9y4bq54buDP3Jd4buFP+G7g2R94buTP+G6o+G7k+G7i+G7g2M/4buP4buTw7rhu5HDnT/DtW/hu4M/4buDY2/hu40/4buDZOG7neG7g2M/4bqjw6w/xIPEqeG6oz/hu4NjZOG6rz9jxJFmP+G7geG7lX0/ZOG7k+G7gz9k4buZ4buRP+G7j+G7k30/4buR4buf4buDYz/hu4Nb4bqjZD/hu4Fb4buyQOG7kX3huqHhu4Hhuq8/w7Thu5F14buB4bqv4buqJuG7h33DtWPEkeG7g1gs4buNdD994buT4buR4buFJiNA4buRw7UjQOG7kcOjI0DEkeG7h2M/feG7geG7keG7qiYmP2TDtOG7jX3huqPhuq/hu6omOiY/c8SRw6Phu5Fk4buqJiwoOiY/feG7gcSRY+G7g+G7qibhu4Hhuq9i4buRJj/huqHhu4XDtcOj4bqvw7Xhu6omOiY/w7TDteG6o+G7qiZk4buR4buR4buNWC8v4bqhfeG7heG7j+G7k33hu4Nj4buRw7XEkeG7snLhu4Mv4buN4buFw7Xhu5F94buBw7QvOi/hu5BkfeG7g2QvLi07Oi0sOjo+XyHDtMOj4buBZDoh4buyw6rhu41jJi8jQC/hu5HDoyNAL+G7kcO1I0Dhu5HDtSNA4buRw6MjVOG7k+G7i+G7g2M/cuG7lz8t4but4buDZFg/4buMZOG7nWzhu4NjP0Thu4V94buDQC/hu5HDoyNAL+G7kcO1I0Av4buRfeG6oeG7geG6ryPhu5Bk4buTw7M/dOG7nX0/4buDY2TDqOG7hT/hu5Hhu5nhu4Njw50/4buDY+G7nW7EkT/hu4Fd4buDYz/hu5Fk4budbuG7g2M/4bqjZGjhu4M/Y+G7i+G6oz/DtSI/w6PhurPhu4U/w6N9xJHDnT/Do111P8OjNOG7gz/Eg+G6qT/Eg1vhu4NkP+G7gcSR4bql4buNP+G7gW/hu40/4buDZF3hu7I/4bqgxJHhuqXhu5E/4bqhfeG7hT/hu5Fk4bqlP2Thuq0/4bqj4buF4buDP+G7g2Phu51uxJE/xIMwP8O04buL4buDYz/Egznhu4c/OOG7hz/Do+G7nW3EkT/hu4NkceG7g2M/4buD4bql4buNP+G7g2RdP+G7h1vEkT/DtSI/4buRZGzhu4c/4buH4buVxJE/cuG7lz/hu4fhu5V9w50/4buDMuG7g2M/4buH4budfT/hu4Nk4budP3JhdeG7sj/hu4JkceG7g2M/Y+G7i+G6oz/DtSI/w7Xhu4vEkT9kbOG7gz/EgzA/xIPhu51v4bqjP+G6oeG7o+G7kT9y4bqnP+G7g2Thuq/hu4M/4bqh4bql4buNw50/4buRw7XEqeG7gz9ybcSRP8O1bOG7hz/Eg1vhu4NkP+G7kWRd4buDZD/huqPhu4Xhu4M/4bqj4buZxJHDnT/GoT/hu4NjaOG7gz/hu4FwfT/hu4Nj4buT4buDP+G7g2Phu5nhu4M/w7Thu5Phu4vhu5E/4buDZHHhu4NjP+G7kWRb4buDYz/hu4NjXXU/xIPDrOG7g2M/Y8SRW+G7sj/hu4JkceG7g2M/w6MgxJE/4bq/ZOG7hX3EkT/hur9kxJE/4buH4buVfT/hu4Hhu5fhu5E/4buP4buTfcOdP+G7kcO14buF4buDYz9yMeG7gz9yMuG7kcOdP+G7h2jhu4NjP+G7g+G7nW3huqPDnT9jOXU/4buDZDbhu4Njw50/4bqjZOG6uz/huqNk4buFP+G7g2Rx4buDYz/huqPGoT/hur9k4buFfcSRP+G6oeG6sT/hu4do4buDw50/4buB4buTxKnhuqM/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7g+G7icSRP8SDOOG7kcOdP8ahP+G6oTPhu4NjP2Phu4vhuqM/w7Uiw50/4buHw7M/4buDMuG7jT/huqFd4buDYz/hu4Nk4budP3LDoOG7gz/huqNn4buDP+G7g2Nk4bqvP+G7kWRs4buHP+G7h+G7lcSRP8SD4buJ4buDYz/Egzjhu5E/xIPhuqXhu4M/4buRYeG7gz/huqE3dT9jxJFu4buyP+G6ouG7leG7g2M/cm3EkT/DtOG7oT/hu5FkMeG7g2M/4buRxJHhuqXhu4M/4bqjxqF9P8SDbsSRP8O04buL4buDYz90MD9kxKnEkcOdP+G7g2Rx4buDYz/huqMx4buDP+G7g2RdP3Q3dcOdP+G7h1vEkT/hu4NjZsSRw50/4buHW8SRP+G6oTPhu4NjP+G6ocOiP+G7kcOs4buDYz/huqPhu4vhu5E/w7Qy4buRP8SDMD/hu4do4bqjP+G7gcOi4buDP+G7g2NddT/huqNd4buDYz/hu4NkxJHhuqfhu5M/w7M/4buDw6zhu4NjP+G7kWTDrOG7g+G7sj/hu4JkceG7g2M/4bqh4bql4buNP+G7gXB9P8SDMD/Eg+G7nW/huqM/4buRZH11P+G6oTPhu4NjP+G6oeG6peG7jT9jfcOdP+G6oeG6peG7jT/Eg8SR4bqt4buDP+G7kTfhu4M/4bq/w7nDnT/huqNkZT9l4buRP+G6o+G7m+G7g2M/4buBXT/huqNkxJHhuqXhuqM/4bqh4bql4buNP+G7gzjhu5M/4bqhM+G7g2M/4buRZH3hu4PDnT/huqEz4buDYz/hu5HDtTjhu5M/4buRxJHhuq3hu4M/4buBb8SRP3JdP8Oj4bqrP+G6v8SR4bqp4buHP8O04buFW+G7kT/hu4Nj4buT4buJ4buDP+G7g2TEkeG6reG7kT/hu4Mx4buDY+G7sj/hu4JkceG7g2M/4bqj4buT4buL4buDYz/DtSI/w6M54buDP8OjOeG7gz/huqHhurk/4bqhaT/hu4/hu5PDouG7gz/hu5HDtcOi4buDP8SD4buJ4buDY+G7sj/hu5Bk4buFIOG7g2M/ZOG7hTThuqPDnT/huqNmP+G7g2Rx4buDYz/hu4Nj4budbsSRP+G7g8Os4buDYz/Dozfhu4M/4bqhaT/huqPDrOG7g2M/4bqh4buj4buRP8O1IsOdP+G6o8Sp4buRP+G7kWRd4buDZD/hu4NkceG7g2M/4bqjZOG7leG7hz/Eg+G6p+G7kz/EgzThu4PDnT/Do+G7oeG7g2M/dMOtfT/huqNkN+G7gz/hu5HDtcOi4buDP8SD4buJ4buDYz/huqNk4buFP+G7g2Nm4buRP+G7g+G7nW3huqPhu7I/4buQZOG7hSDhu4NjP2Thu4U04bqjw50/4bqjZj/hu4NkceG7g2M/4buDY+G7nW7EkT/hu4PDrOG7g2M/w6M34buDP8Oj4buV4buDYz/hu4HEkeG6p+G7hz/huqHhu6Phu5E/4buRYeG7gz9j4buL4bqjP8O1IsOdP+G7kcO1IMSRP8SD4bqn4buTP+G7kcO1w6Lhu4M/4buD4bqn4buDP8O14buTxKnhu4NjP8Oh4buH4buyP8SCb8SRP+G7j+G7k30/cl3EkT/hu4NjXXU/4buDMuG7g2PDnT9j4buL4bqjP8O1Ij/hur9kw6w/4buD4buL4buDYz/hu4Mgw50/4bq/ZMSRP2PEkWY/xIPhu4nhu4NjP+G6o2TEkeG6p+G7kz/hu5FkasSRP+G7j+G7k30/w6PEkeG6reG7kz9yb8SRP+G7gV0/4buB4buZ4bqjP+G7g2RdP+G7g8Os4buDYz/Eg+G7i+G7kT/Eg+G7ieG7g2PDnT/huqNk4buTw6Hhu4M/4bqh4bq5P3Lhu5c/4buH4buVfT/hu4dtxJHhu7I/4buCZHHhu4NjP+G6o8Sp4buRP+G6v2RmxJE/4buR4bufP+G6o2Thu5Xhu4c/w7UiP+G6v2TDrD/huqHhu4vhuqM/4buBw6Lhu4M/4buBfT/Eg13DnT/hu5HDtTLhu4NjP8SD4buX4bqjP+G7g2Thu50/4buHXeG7kz/hu4c3dT/hur9kxJE/4buRw7VuxJE/4bqjZOG7k8Oh4buDP+G6oeG6uT9jxJHDrOG7g2M/Y8SRZuG7sj/huqIgP+G7h8Sp4buRP3Jn4buDYz/Eg27EkT/hu4NjMuG7gz/hu4NjxqHEkcOdP+G6o+G7k+G7i+G7g2M/w7UiP+G7geG7hT/hu5HDtWfhu4M/4bqjW8SRP+G7jWRh4buDP8O04buhP+G7kWTEkcOi4buDYz/hu4HEkcOi4buDYz/hu4FdP+G6o2Qy4buRP+G7gWjhuqM/w6PEkeG7g2Q/w6Phu53DsuG7g2M/4buRw7Xhu4Xhu4NjP8SDOOG7kT9yXT/hu4Phu51t4bqjP8SD4bqpP3Lhu6HhuqM/4bqjN3U/4buBbeG7gz/Do2F1w50/xIPhu6Phu4NjP+G6o1vEkcOdP+G7kcO1aj/Eg2fhu4Njw50/4buD4buTw6zEkT/huqHDrOG7g2PDnT/hur/huqXhu5E/ZCLhu5Hhu7I/4bq+ZMSRP2Qi4buRP+G7h8OhdcOdP2Qi4buRP3Jd4buDYz9y4bqnP3JtxJE/4buDY+G7nW7EkT/Eg27EkcOdP+G6o+G7k+G7i+G7g2M/w7UiP8OzP+G7gSLEkcOdP+G6o33hu4M/4buRw7Xhu51u4buDYz/huqNkbj/hu4Nj4budbsSRP8SD4bqv4buHP+G7gXB9P8SD4bql4buDP8SD4bqpP2RmfT/hu5FkN+G7gz/hu4fDqeG7g2Q/cl3hu4U/csOsP+G6o+G7leG7g2Phu7I/4buQ4bufP+G7kcO14buFP+G7kV3hu4PDnT9j4buL4bqjP8O1Ij/hu4EixJE/4buDYzjhu4c/cl3hu4U/xIM44buRw50/cl3hu4U/4buD4budbeG6o8OdP3Jd4buFP+G7g2Rd4buFP+G7kcO1xKnhu4M/dG3EkT90W+G7hT9y4buXP+G7h+G7lX3DnT/hu4EixJE/4buRxJHhuqXhu40/4buDY+G7k+G7ieG7gz/DtMSR4buDZD/hu4Hhu6HhuqM/4bqjZOG7hT/DoyDhu4NkP+G7hyI/4buD4buF4buDP+G7kWw/4bq/ZMSRP+G7h23EkT/huqMy4buHP3Thu5Phu4vhu4Njw50/xIPhuqXhu4M/4buRZMOpP+G6o+G7heG7gz9jW8SRw50/xIPhuqXhu4M/w7Q3dT9kIuG7kcOdP+G7gzThu4NjP+G6ocOs4buDY8OdP8SD4bqpP+G7geG7mX0/4buBIsSRP3R94buDZMOdP8SD4bqpP8SD4buJ4buDYz/hu4EixJE/cl3hu4Nj4buyP+G6ouG7oz/hu5Hhu5M54buDP+G7keG7oT/hu4Nk4budP+G7kWThuqXDnT/hu4NkceG7g2M/Y+G7i+G6oz/DtSI/w7TEkeG7g2Q/w7V9P8O14buJxJE/4buBNOG7gz9yXeG7hT/hu5HDteG7heG7g2M/xIM44buRw50/Y2bhu40/4buNZDnhu4M/4buBXeG7hz/hu4PDouG7gz9y4buXP+G7h+G7lX0/4bqhxKnEkT/hu5Fk4buTP+G7kcO14buF4buDYz/hu4E04buDYz/hu5FkOeG7h+G7sj/hu4Jkbj9yYXU/4bqjZDHhu4Njw50/4buHXT/Egzjhu5E/xIN9xJE/4buP4buTw6I/ZOG7nWzhu4NjP+G7jWThu4Xhu4NjP+G7g8Og4buHP+G7g2Nd4buDP+G7gzHhu4dXP8SCXeG7hT/hu5A34buHP+G7kGR94buDZEAv4buNIw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhớ nhà báo Đăng Thơ!

Nhớ nhà báo Đăng Thơ!
2024-07-12 05:20:00

QTO - Trong những anh chị, đồng nghiệp dưới “mái nhà chung” Báo Quảng Trị thân thương đã đi vào “miền mây trắng” xa xôi tính từ ngày lập lại tỉnh đến nay...

Một thời và mãi mãi

Một thời và mãi mãi
2008-10-03 09:25:14

(Nhân cuộc hội ngộ bè bạn trạm I- 6B Côn Đảo) Hơn ba mươi ba năm qua (1975- 2008) sau ngày giải phóng miền Nam, giải phóng nhà tù Côn Đảo, những bè bạn ngày ấy tuy đã có dịp...

Bình yên

Bình yên
2008-10-03 09:03:36

Lê Thị Thu Hoài Người đàn bà địu con trên lưng đi qua triền nhớ Tiếng hát nhọc nhằn Chắp nghẹn phía hư không Day dứt về một thời quá vãng Đứa trẻ ngủ say với đôi môi hé mở ...

Về với biển

Về với biển
2008-10-03 08:49:49

Nguyễn Xuân Tư Về với biển tôi nằm xoài trên cát Ngắm mải mê từng con sóng hôn bờ Sóng dào dạt mà bờ như còn khát Con sóng tình hôn bờ cát hanh khô Về với biển tôi thoả...

Cô gái xấu xí - đã đủ “xấu”?

Cô gái xấu xí - đã đủ “xấu”?
2008-10-03 08:44:25

Theo dư luận người xem ở Việt Nam thì vai chính trong Cô gái xấu xí (do NSƯT Ngọc Hiệp thủ vai) “xấu thấy thương luôn”. Thế tại sao một vai chính phải xấu? Trong khi đa phần...

Giải bóng chuyền ngành thuế năm 2008

Giải bóng chuyền ngành thuế năm 2008
2008-10-03 08:28:43

(QT): Lập thành tích trong công tác quản lý thu ngân sách và đẩy mạnh phong trào hoạt động văn hóa thể thao chào mừng kỷ niệm 18 năm ngày thành lập ngành thuế cả nước 1/10...

Tuyển Việt Nam không làm hài lòng khán giả

Tuyển Việt Nam không làm hài lòng khán giả
2008-10-02 08:33:12

Hồng Sơn bất lực nhìn tiền đạo Yan Paing nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 69 - Ảnh: Sĩ HuyênTT - Đội tuyển VN đã có cuộc ra mắt không làm hài lòng người xem trong trận mở màn gặp...

Chấn chỉnh thị trường truyện tranh thiếu nhi

Chấn chỉnh thị trường truyện tranh thiếu nhi
2008-09-28 17:12:36

Văn bản cũng yêu cầu Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết