Cập nhật:  GMT+7
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg64bucw6HDrOG6vSnhu5fhu6M0KeG7pzQp4budw6rhur9k4budKeG6s+G7gynhurXDquG7iynhurUz4bq1KeG7ncahc8O0w6zhur0pw6pq4bq1Py/Dqj46P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buVw4rhuqcyw6IoOirhu5bhu5wmKS0pw4zDquG6o8OsKcOi4buD4buVKWjDqjLhur8p4bq94bq/NsOs4bq9KcOsOMOtKcOqauG6tSnDrcO14bq/KXs8PiItezw+ID0pw6ptw60p4buX4bujMildLzEvezw+Ij0p4buW4bujdinDquG7jSnhu53GoeG7kSnhu5XDqsSpw6zhur0p4budxqEzw6zDqinhu53DquG6v2PDrCnhu50y4bq/KcOt4bq/xJHDrCnhu5zGoeG7o8Os4bq9KeG7lcOqbuG6vynDquG7keG7lSnhurRtw6zhur0p4bud4bupKeG7nMOMw4rDiinhurI24buLKcOq4bq/w6nDrSnDjMOq4bqjw6wp4budw6pqKeG6tMOq4buj4bqz4bqzKeG7puG6v2Xhu50pw4wyw60p4budw7Ip4bq1w6p04bq1KWnhurkp4budxqEy4buLKeG7ncOhw6zhur0p4budxqEyw6zhur0p4budw6rhur9k4budKeG6s+G7gynhu5XDqsSpw6zhur0pSTLhurMpw6pq4bq1KeG7neG6v2TDrOG6vSl3w6zDqinhurXDquG7iynhu5zGoXPDtMOs4bq9KeG7nOG6v8Op4bujKcOqauG6tSnhu5tuKT4p4bucxqHhur9l4bujKeG6pMOzKSrDquG7o+G7qWXDrCnhu5zGoeG6v2Xhu6Mp4buUw6rhu4vDrOG6vT0p4buW4bujNsOs4bq9KeG7nMah4buDJiQ/4budMuG6s2nhuqcp4bub4bud4bupaeG6p1kow60yxqHhur3hur/DrEB74buVxrApMuG7o+G7neG7iyg6P+G7ncahOj/hu53Dojo/4bq/w63hur0p4bubxqHhurVZKC8v4bq1JOG6szLhu4vhu5fhu6Myw6zhur3hu53GoeG6vyThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my8+In0iL1sww6J7PDB7Pj484budPj57Wz59aT4kZ+G7leG6vSgpLzo/L+G7ncOiOj8v4budxqE6P+G7ncahOj/hu53Dojo/4buVOuG7nMahMuG7iynhu53DquG6v2Thu50p4bqz4buDKeG6tcOq4buLKeG7nMahc8O0w6zhur0p4buc4bq/w6nhu6Mpw6pq4bq1KeG7m24pPinhu5zGoeG6v2Xhu6Mp4bqkw7MpLSnhu7PDrMOqQCnDjMOK4buOw4wp4bqyTsOMPy/hu5U6Py/hu53Dojo/L+G7ncahOj8v4budMuG6s2nhuqc6w4Lhu4Phu5Upw6w04bupPSnhuqXhu4s0w6wp4bqlNynhu53GoTLhu4spw6zDquG6v8SR4bujKeG7ncahMsOs4bq9KeG7ncOq4bq/ZOG7nSnhurPhu4Mp4buVw6pw4bq1KeG7p3Ap4bq1w6rhu4sp4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUpw6I14bupKeG7pzQpw6pq4bq1KcOtbcOsKeG7neG6v2TDrOG6vSl3w6zDqinDrMOqcynhu5sz4bq1w6o9KcOtM+G7qSnhurXDquG6v2Thu6M9KcOtM+G7qSnhu53hu4HDrMOqJCQkKeG7p8O14bq/KeG7ncOyw6zhur0p4budxqHhu4Mp4bq94bq/Myl9fTwp4budxqHhur9l4bujKeG6pW/DrOG6vSQp4bqk4bqj4bupKWk0KcOsw6rhu6XDrOG6vSnDreG7icOsKeG7l+G7ozQp4bq14buJKeG7qynDrOG6vcOqZjIp4budw6rhur9k4budKeG7ncOqw7rhurUpw6zDqmHDrSnhu5014buLKeG6peG6v8SR4bujKWjhur9lw6wp4bq94bq/4buf4buVKeG6tW3DrOG6vSnhu50z4bq1KcOiNeG7qSnhu6c0KcOqauG6tSnDrW3DrCnhu53hur9kw6zhur0pd8Osw6op4bq1w6rhu4sp4bq1M+G6tSnhuqfDrSnDqmrhurUp4bub4bq/w6zDqinhurPhuq/hurUp4bud4bq/w6nhu6Mpw6pq4bq1KeG6pXPhu5HhurUpw6rhur9l4bujKeG7l+G7ozYpw6rhu4/DrCQp4buc4buLNMOsKeG6s8OzKeG7ncahMsOs4bq9KeG7ncOq4bq/ZOG7nSnhurPhu4Mpw6w04bupKeG6pcSR4bujKcOi4buLKeG6tG3DrOG6vSnhu53hu6kp4bucw4zDisOKKeG6sjbhu4spw6rhur/DqcOtKcOMw6rhuqPDrCnhu53Dqmop4bq0w6rhu6PhurPhurMp4bum4bq/ZeG7nSnDjDLDrSnhu5004bq/KeG7ncah4buRJCnhuqRz4buR4bq1KeG6s+G6v2Thu509KeG7nXUpw6w4w60pezw+PinhuqVkw6wpw6wy4bupPSnhurRtw6zhur0p4bud4bupKeG7nMOMw4rDiinhurI24buLKcOq4bq/w6nDrSnDjMOq4bqjw6wp4budw6pqKeG6tMOq4buj4bqz4bqzKeG7puG6v2Xhu50pw4wyw60paeG7o23DrClpNCnDrMOqNCnhu5004bq/KeG7ncah4buRKWnDtcOsPSnhuqVvw6zhur0pw6o0w6zDqinhu53DqnPDtMOs4bq9Kcaw4buj4bupY8OsKeG7p8O14bq/KeG6tTPhurUpw6rhu4s14budKeG6pcOzw6zhur0p4bq1cTIp4buW4bujdinDquG7jSnhu53GoeG7kSnhu5XDqsSpw6zhur0p4budxqEzw6zDqinhu53DquG6v2PDrCnhu50y4bq/KcOt4bq/xJHDrCnhu5zGoeG7o8Os4bq9KeG7ncah4buLw6zhur0p4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUp4buVw6rEqcOs4bq9KeG7ncahM8Osw6op4bunNCnhur3hur82w60pw6zDquG6qSnhu53DquG6v2Xhu50pw6o14bq/KcOi4buLKeG7ncOq4bq/Y8OsKeG7nTLhur8p4bq94bqj4bupKcahMinhu6fDteG6vynhur3hur8zKeG7ncah4buDKeG7nTThur8p4budxqHhu5Ep4bq9xIPDrCk+eynhu53hu68p4bqlb8Os4bq9JCnhu7ThurThu6HDrOG6vSnDrOG6vTThu6k9KcOKw7Phur8p4buUw6pwKcOs4bulKeG6teG7jynhu5vhu5Mp4bq0bcOs4bq9KTLDrCnhu53DqjTDrMOqKeG7lcOqbinhuqRtw6zhur0pw4o0KeG7lcOqbuG6vynDquG7keG7lSnhurThuqPhu6MpaTXhurUp4bqzw7Mpw61tKeG7nW0p4bqkbcOs4bq9KcOKNCnhu53DsinhurXDqnThurUp4budxqEy4buLKV08KeG7m+G7o8Oj4budKeG7l+G7ozQp4bq1w6rhu4sp4bq1M+G6tSnhuqfDrSnDqmrhurUp4bub4bq/w6zDqinhurXhu4kpw6rhu4s0w6wp4bq1NsOsw6opaMOq4buJKWjDqjjDrCnhu5014bq/KeG7nMahc8O0w6zhur0p4buc4bq/w6nhu6Mpw6pq4bq1KUljKcOKb8Os4bq9KeG7lMOq4buLw6zhur09KeG7lcOqc8O0w6zhur0p4bqkbcOs4bq9KUlz4buPw6zhur09KeG7nOG7lCQp4bqkbcOs4bq9KcOKNCnhu6fDteG6vynhu53DssOs4bq9KeG7ncah4buDKeG6veG6vzMp4bq9xIPDrCk+PCnhu53GoeG6v2Xhu6Mp4bqlb8Os4bq9JCnhuqThuqPhu6kpaTQpw6rhu4s14budKeG6pcOzw6zhur0p4bq14buJKeG7qynDrOG6vcOqZjIpw6pk4budKeG7m3ThurUp4budw6rhur9k4budKeG7ncOqw7rhurUp4budxqHhu4vDrOG6vSnDrOG6vTThu6kpaMOqMuG6vynhur3hur82w6zhur0pw6w4w60pw6pq4bq1KcOtw7Xhur8pezw+IiktKXs8PiApw6zDqmHDrSnhuqXDs8Os4bq9KeG7p+G6v2PDrCnhurUz4bq1KeG6p8OtKcOqauG6tSnhu5vhur/DrMOqKeG6teG7iSnDquG7izTDrCnhurU2w6zDqilow6rhu4kpaMOqOMOsKeG6tW4p4bq9OcOs4bq9KeG7lcOqw6PDrCnhuqXDo+G7oz0p4bunc+G7keG7nSlow6rhu4kp4bunc+G7j8OsKWljw6wp4bqlNeG7nSnhu53DqjTDrMOqKeG7neG7geG6tcOqKeG6tTLhu4sp4budxqHhu4vDrOG6vSnDrDjDrSnDqmrhurUpw63DteG6vyQp4bu04bq0csOs4bq9KeG7ncah4buLw6zhur0pw6Lhu4Phu5Upw6w04bupPSlJ4bqkSeG6pCnhu53hu4XDrMOqKeG7luG7ozbDrOG6vSnhu5zGoeG7gynhu5XDqm7hur8pw6rhu5Hhu5Up4bunw7Xhur8p4buW4bujdinGsDcpw6rDs+G6vynhu511KeG7ncOq4bq/ZcOsKeG7nMOjw60pScSpw6zhur0p4bumNMOs4bq9KeG7ncahMuG7iyk+PHsp4bqlbeG6vynDojThu6kp4budw6rDqSnhu53DqjLhu4spw6rhur9l4bujKcOM4bq/aOG6pykq4budxqHhu4Mp4bq94bq/MylbfSnhu53GoeG6v2Xhu6Mp4bqlb8Os4bq9JinhurXDquG7iynhurUz4bq1KeG6p8OtKcOqauG6tSnhu5vhur/DrMOqKeG7nMahc8O0w6zhur0p4buUw6rDsinhu53Dqm3DrOG6vSnDouG6o8OsKeG7ncOz4bq1KcOsw7Phur8p4budxqHhu58p4bud4buFw6zDqiQp4bqk4bqj4bupKWk0KeG7m24p4bq94bq/NOG7qSnhuqVz4buR4bq1KeG6tG3DrOG6vSnhu53hu6kp4bucw4zDisOKKcOM4bq/aOG6pynhu6bhur9l4budKcOMMsOtKeG7ncahMuG7iynhu53DocOs4bq9JCnDjDjDrSnDqmrhurUpezw+IiktKXs8PiA9KeG7nMahc8O0w6zhur0p4buUw6rDsinhu53Dqm3DrOG6vSnDouG6o8OsKeG7ncOz4bq1KcOsw7Phur8p4budxqHhu58p4bud4buFw6zDqinhurXhu4kpMSlpw7Xhu5Up4bunw7Xhur8pfX08KcOqauG6tSnhu5vhur/DrMOqIylpNCnhurXhu4vDrCnhuqfDrSnDrOG6vXPDtOG6vynDouG6o8OsKeG7ncOz4bq1KeG7ncOq4bq/w6nhu6Mp4bubbj0p4budw6rhu6PDs+G6tSnhuqXhu4MyKeG6szTDrCnDreG6v8SRw6wpw6zhu5/hur89KeG6s+G6v2PDrCnhur3hur/DteG6vynhurVxMinhu53hu4XDrMOqJCnDjMOq4bulw6zhur0p4buVw6rEg8OsKeG7l+G7ozQp4bqlZMOsKeG7p8O14bq/KeG6tTPhurUp4bqnw60pw6zDquG6o8OsKcOs4bq9NOG7qSlow6oy4bq/KeG7ncahc8O0w6zhur0p4bubYilpNCnhuqXDs8Os4bq9KWnDuuG6tT0p4budNeG7iynhu53DqmPDrSnDrOG6v8SRw60p4bun4buj4bq/KeG6pcOpKeG6tTPhurUp4bqnw60pw6pq4bq1KeG7neG6r+G7lSnhu6c0Kcahw6jDrClp4buj4bupZcOsKeG7nW7hu50kKcOMw4rhu47DjCnhurJOw4wtKeG7muG7isOM4bq8KUjDinjDjMOKLSnDiuG7innDjOG6vCnhu5zhu6LhuqLDjD8v4buVOg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nâng cấp cầu Treo Cam Hiếu

Nâng cấp cầu Treo Cam Hiếu
2016-09-06 08:10:33

(QT) - Cầu Treo Cam Hiếu bắc ngang qua sông Hiếu, nối các thôn của xã Cam Hiếu, Cam Thủy (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) qua đoạn km7, Quốc lộ 9, được xây dựng cách đây vài chục năm....

Biểu dương học sinh, sinh viên và giáo viên giỏi

Biểu dương học sinh, sinh viên và giáo viên giỏi
2016-09-05 01:15:59

(QT) - Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hải Lăng (Quảng Trị) phối hợp với Hội Khuyến học huyện vừa tổ chức lễ biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc và giáo viên có thành...

Phường 2, Đông Hà: Ra quân chỉnh trang đô thị

Phường 2, Đông Hà: Ra quân chỉnh trang đô thị
2016-09-05 01:15:48

(QT) - UBND phường 2, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) vừa tổ chức lễ phát động, ra quân chỉnh trang đô thị trên toàn địa bàn nhằm hưởng ứng “Năm văn minh đô thị 2016” do UBND...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết