Cập nhật:  GMT+7
4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bhu44i4bq/4bqpJcOh4buXa+G6v+G6qSVv4bqr4buD4bq/4bqpVyXDoeG6q2nhur/huqklw6DEkcOh4bqrJWHDouG6v+G6qyXhu4/huqvhu5lyJeG7jVvhur/hu7Qv4bqrJuG7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb+G6quG6ozzDoCThu7bhu47huqvhuqPhu4ElYT7hu4Elw6E+4buBJcOh4buZPCXDgeG6q2Ilw6Hhu5PDoSXDgeG6qyLhur8l4bq/w7VoYiXhu6F7JeG7juG6q8O0JXIlw53DgeG6vuG7sOG7jlLhu7JXJeG7j+G7myXhuqE2w7Ul4bq/IsOqJT8qPyYl4bqh4bqz4bq/JeG6vzxyJcOgxJHDoeG6qyVhw6Lhur/huqsl4buPw7Lhurfhur8l4buPaMOqJeG6v8O1aGIl4bqhXSVxW3Ilw7I8JeG7j31iJcOhPsOhJeG6q8O1csOi4bq/JeG7oMOp4bq/4bqrJeG6vGLhur/huqtXJeG6qGLhu4El4bq8YuG6v+G6q1cl4buOw7Jiw6LDtSVP4bqr4buB4bq/4bqpJeG7oXsl4buOT1gl4bqgaOG6v+G6qSXhuqp7JeG7oWpiJeG7j+G7i+G6v+G6qSXDoGLDouG6vyXhu49jw6HhuqslYcSRJWHDouG6v+G6qyXhur17JSw/VykhJeG6qzxYJeG7jsO1ciXhur/huqti4bq34bq/VyXhuqE8JeG7jWklw6E+w6El4bqrw6wl4bq/w7VoYiXhu49ow6ol4bq74bqrYiVv4bqrPuG7jyXhuqtiw6Lhur8l4buPaMOqJWHEkSVhw6Lhur/huqsl4bqhXSXhu4/hu50lceG7oyXhur1zJcOqeyXhurvhuqto4bq/4bqpJWE+4buBJcOhPuG7gSXDoeG6q+G7gSXDocSpJcOzw7U84bq/JcOh4bqrw7Vy4bq34bq/JcOqaOG6v1cl4bqpNHIl4bq74bqr4buHJeG6u+G6qyLhur8l4buPw7Lhu4Hhur/huqklw6Fo4bq/4bqpJeG7jz7DoSVv4bqr4buD4bq/4bqpVyXDoeG6q2nhur/huqklw6DEkcOh4bqrJWHDouG6v+G6q1gl4bugamIlw6Bi4bqn4bq/JWFi4bqz4bq/JeG7j2Thur/huqsl4bqrZOG6v+G6qyXDoMSRw6HhuqslYcOi4bq/4bqrJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJeG7j+G6q2tiJeG6qWI84bq/JcOzw7U8VyXDocOs4bq/4bqpJeG7oWpiJeG7j+G6q2tiJeG7j2LhurPhu48l4bq/IOG6v+G6qSXhur/hu4fhur/huqkl4bqpPHIl4bqpIOG7j1clw6poYiXhu4/DsuG7l2vhur/huqkl4bq/4buXasOhJWFi4bqz4bq/JeG6ocOs4bq/4bqpJeG6vWrhur9XJeG7jcahw6El4bqh4bq1JeG6u+G6qz7hur/huqkl4bqpYlvDqlclw6Dhu50lYT7hu4Elw6DEkcOh4bqrJWHDouG6v+G6qyXhu4/DsuG6t+G6vyXhu4/huqvhu5lyJeG7jVvhur8l4bq/w7VoYlcl4bqhMcOhJWFiw6Lhu48l4bq9eyXhu49ow6ol4bq/w7VoYiXDsjXhu48lw6DhuqclYeG7keG6v+G6qSVv4bqrPuG7jyXhu6F7JeG6vTRyJeG6vTzhur8l4buPw7Lhurfhur8lw6Biw6Lhur8lw7LDrOG6v+G6qVjhu7Qvb+G7tuG7tOG7jzxh4bq94bqjJeG7jeG7j3Lhur3huqPFqCTDqjzDsuG6qWLhur/hu64/b3ElPMO14buP4buBJOG7tuG7tOG7j8Oy4bu24bu04buPw6Dhu7bhu7Riw6rhuqkl4buNw7LDocWoJC8vw6FYYTzhu4HDs8O1POG6v+G6qeG7j8OyYljhu6Hhur8vw6DhuqPhu43hurvhu4/hu4FvL+G6v+G6o3Dhu40vPyY/Oy87KMOgLio7LDs/P+G7jyYsKDsmP+G6vSZY4bq5b+G6qSQlL+G7tuG7tC/hu4/DoOG7tuG7tC/hu4/DsuG7tuG7tOG7j8Oy4bu24bu04buPw6Dhu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG9B4buBw6ByJOG7tuG7peG7gSXhur/DtWhiJeG7j2jDqiVhxJElYcOi4bq/4bqrJeG6q+G7gX1iJeG7j+G7oyXhuqk84bq/JeG7j+G7k3Il4bq/4bqr4buX4bq/4bqpJeG6v+G6qeG7l2tiJeG6v8O1aGIl4buPaMOqJeG7j+G7nSVzJXFbJWFmJeG7j31iJXFdJeG7oMOp4bq/4bqrJeG7jMSp4bq/VyXhuqvDtXLDouG6vyXhu6DDqeG6v+G6qyXhurxi4bq/4bqrJS0l4bup4bq/4bqr4buuJeG7jljDk+G7tC9v4bu24bu0L+G7j8Og4bu24bu0L+G7j8Oy4bu24bu0L+G7jzxh4bq94bqj4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7ZP4bqr4buHJcOB4bqrYiXDoeG7k8OhJeG7j8Oy4buXbeG6v+G6qSXDgeG6q2Ilw6Hhu5PDoSXDgeG6vuG7sOG7jlIl4buOw7I24bq/JeG6quG7gV3hur8lw6Hhuqvhu4ElYWLhurPhu49XJeG6oeG6pSXhur804bq/4bqpJcOhPOG7gSXhuqtiw6LDtSXDs8O1WyVv4bqr4buD4bq/4bqpVyXDoeG6q2nhur/huqklw6DEkcOh4bqrJWHDouG6v+G6qyXhu4/huqvhu5lyJeG7jVvhur9XJcOB4bqrYiXDoeG7k8OhJcOB4bq+4buw4buOUiXhuqFdJcOh4bqrZSXhuqF94buBJeG7j8OyfcOqJcOB4bq+4buw4buOUiXDoT7DoSXhuqvDtXLDouG6v1cl4buP4bqrxJElcV1XJeG7j+G6q3vhur/huqslb+G6q2kl4buPIuG6v+G6qSXDoeG7l2vhur/huqkl4bq7YuG6pcOqJeG7j8OyPFcl4bqpYj7DqiXhu40+4buPJcOhPsOhJeG6ocSRPCVhe+G6vyXhu4/DsuG7heG6v+G6qSXhuqFi4bqlw6ol4buh4bq1JeG6v8O1aGIl4buPw7LDreG6v+G6qSXhu4/huqvhu5lyJeG7jVvhur9XJeG6oTHDoSVhYsOi4buPJeG6vXsl4bq/4bqr4buf4bq/4bqpJeG6v8SpYiVhxJEl4buP4bqrYsOi4buPJeG6q31iVyXDoMSRw6HhuqslYcOi4bq/4bqrJeG6q+G7gTHDoSXhurvhuqvDtSXhu6Hhu53DoSXDoeG7hyXhur/huqnDtXIlw6HEqSVv4bqrPuG7jyXhu41i4bq/4bqrJcOgxJHDoeG6qyVhw6Lhur/huqsl4bqh4bqlJeG6u2LhuqXDqiXhu4/DsjxXJeG6q+G7l2rhur/huqklw6A54bq/JeG6v+G6qeG7l2tiJeG6v8O1aGIl4buPw7Ji4bql4bq/JeG6u+G6qzxiJcOhPsOhJWFiw6Lhur8lb+G6qz5vJW/huqvhu4Phur/huqlXJcOh4bqraeG6v+G6qSXDoMSRw6HhuqslYcOi4bq/4bqrWCXhu6A34bq/JeG6ocOs4bq/4bqpJcOhPsOhJeG6q8OsJeG6v8O1aGIl4buPaMOqJeG7j+G6q3vhur/huqsl4bq9N28l4buP4buLJeG6v8O1aGIl4buPaMOqJcOhw6zhur/huqkl4bqhw63hur/huqkl4bqh4bqlJeG7j+G7nSXDs8O1W+G6v1cl4buNasOqJW/huqs+4buPJeG6q2LDouG6vyXhu6F7JWE+4buBJcOhPuG7gSXDoMSRw6HhuqslYcOi4bq/4bqrJeG6v+G6qTxyJeG7j+G7myXhur/huqvhu5/hur/huqklPOG7gSXhuqE2w7Ul4buPYuG6t+G6vyXDoeG7leG6v+G6qSXhur/huqvhu5cl4bqpYj7DqiXhu40+4buPJcOhPsOhJWFiw6Lhur8lb+G6qz5vJW/huqvhu4Phur/huqklw6Hhuqtp4bq/4bqpJcOgxJHDoeG6q1gl4bqgw63hur/huqkl4buP4bqra2JXJeG7jyLhur/huqklw6Hhu5dr4bq/4bqpJeG7j8O1cuG6t+G6vyXhu4/DssO1cuG6teG6vyXDoT7DoSXhuqvDrCXhur/DtWhiJeG7j2jDqiXhu4/DsuG6t+G6vyXhuqHEkTwlYXvhur8l4buPY8Oh4bqrJcOh4budw6Elb+G6q+G7g+G6v+G6qSXDoeG6q2nhur/huqklw6DEkcOh4bqrJWHDouG6v+G6qyXhu6FqYiVv4bqr4buXxKnhur/huqklw6Hhuqs0w6olb+G6q+G7g+G6v+G6qSVhw6Lhur/huqsl4bq9eyXDoeG6q2Phur/huqtYJeG6quG7l2rhur/huqklw6A54bq/JcOhPsOhJeG6q8OsJeG6v8O1aGIl4buPaMOqJeG6u+G6q2Ilb+G6qz7hu48l4bqrYsOi4bq/JeG7j2jDqiXhur/DtWhiJWHEkSVhw6Lhur/huqslw6E24bq/JeG6qeG7o2Ilw6o5w7UlYcOi4bq/4bqrJW/huqs4w6ol4buh4bq1JcOB4bqrYiXDoeG7k8OhJcOB4bq+4buw4buOUiXhuqHhuqUlccOj4buPJeG6v+G6qeG6q2LDosOqJeG7oXsl4bq/4bqrN+G6vyXhuqvhu4c8JcOh4bqrNeG7jyXhuqvhu4kl4buPw7JsJcOgN28lw6DEkcOh4bqrJeG7j+G6q+G7mXIl4buNW+G6vyVhxJElYcOi4bq/4bqrJeG6oWliJeG7oWpiJcOhPsOhJWHDouG6v+G6qyXhu4/huqvhu5lyJeG7jVvhur8l4bq/MMOqJeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJcOgPOG6v+G6qyXDquG7k8OhViXhu4/DtXLDouG7jyXhuqFpYiXhurvhuqto4bq/4bqpJeG6oeG7l2zDoSXhu4/hu50lcyVxWyVhZiXhur17w6ol4bq9NHIl4bq9POG6vyXDoMSRw6HhuqslYcOi4bq/4bqrWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvQeG7gcOgciThu7bhu47huqvhu5PDoSXDk8O1cuG6t+G6v+G7tC9v4bu2


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

2 tháng, cả nước xảy ra 344 vụ cháy

2 tháng, cả nước xảy ra 344 vụ cháy
2021-06-18 12:41:22

QTO - Sáng nay 18/6/2021, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 tháng thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy (PCCC)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết