Cập nhật:  GMT+7
4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE3hu4jDgFEhQE7Dk0hPT09Ow6HhuqFVw6BOOeG6ocagTsavIyhOQD3hu5RO4buqJSEjTsavIyQhI07DoeG7lsavI07huq3GoE4hQOG6tzQ9TsavKU4jKMagIU7Gr+G7nCEjTjsjKU47I+G7niHhu4ovI8OT4buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TTjGoeG7sOG7lOG7qE3hu4h1UC5Ow6BhKCFATmsj4bq3MiFATsOgYSUhI07igJzDgGHhu5QoTsOgUSFATsOTSE9PT07GryM9WcavTjnhuqHhu5rDoE7hu6o94buyIU7huq3GoE7Dk0hPT09OOCM8IUBOxagl4oCdR07hu6goTsahPOG7lE7DgCPhurc1IUBOw4AjJMavI07DgCM94buyIU7DgFUhR07huq5iTuG6rT1YIU7DgCPhurc0IUBOw6Bhw6LGr07GoSA9TuG7qiIhQE7DoGEqTsOhw6JOw4Bh4bqhIUBO4bq3MiFATuG7lz3hu5YoTiMgPU7hu7cjw5nDoE5APeG7lihO4bqsPeG7ssOgTnXhu5QuR07DgGHhurc2IUBOauG7lCFOw6BhKk7DocOiTuG7lz3hu5YoTiMgPU7hu7cjw5nDoE5APeG7lihOw6AmISNO4bu54bqh4bucIUBOw4BhKk44I+G7lsOgTuG7qiAhQEdOI1suTiHhu5RiTsOTw5Qv4buQR07huq5iTsWo4buUIU50w4DDgOG7uU7huqw94buyw6BOdeG7lC5OI+G6oWLhu7IhTmvhu5QuTnMgTjgjXT1OIzU4TuG6rTM9Tmsjw6Phu5ROa+G7lC5OcyBO4bqtxqBOxq/hu5bGr07hu6oyIU7huq0qTsOgxqA9TsOgYTVOw6AwTsavI+G6s8avTsOgYeG7lChOOeG6ocagTsavIyhOxq/hu5bGr05APeG7lE7hu6olISNOxq8jJCEjTsOh4buWxq8jTuG6rcagTiFA4bq3ND1Oxq8pTiMoxqAhTsav4bucISNOOyMpTjsj4bueIU7DoGFYIU7hu6oq4buUTsWoxqAhSOG7ii844buI4buKw6Dhu5TFqCzhu7BOw6HDoGIs4buw4bq8TS7hu5RhQD0h4buEw5I44bqrTuG7lOG6ocOgKE3hu4jhu4rDoGHhu4jhu4rDoOG7qOG7iOG7ij0uQE7DoWHGr+G6vE0vL8avSMWo4buUKDnhuqHhu5QhQMOgYT1I4bqtIS/hu6jhu7DDoTvDoCg4LyHhu7DhuqnDoS/DksOSw5Lhu5Iv4buO4buS4buow5TDk8OUw5NPw5LDlcOgw5PDlOG7kuG7mE/DlCzDk0g6OEBNTi/hu4jhu4ovw6Dhu6jhu4jhu4ovw6Bh4buI4buKw6Bh4buI4buKw6Dhu6jhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jDgGHhu5QoTjnhuqHGoE7GryMoTsav4buWxq9OQD3hu5RO4buqJSEjTsavIyQhI07DoeG7lsavI07huq3GoE4jIE4hQCPDqChOI+G6oWLhu7IhTmvhu5QuTnMgLeG6vyEj4buETuG6uSEjTuG6rOG6seG7ii844buI4buKL8Og4buo4buI4buKL8OgYeG7iOG7ii/DoOG7lMWoLOG7sOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iMOA4buaPU4j4bqhYuG7siFOa+G7lC5OcyBHTmsj4bq3MiFATsOgYSUhI07hu6rhu6JOw6Bh4buUKE7Dk09PTsOh4bqhVcOgTjnhuqHGoEdOLjE9TsOh4bqhVcOgTsOgYSpOQD3hu5ZOw5RPT0hPT0/hu6pHTkAiLk7Dk07GryM9WcavTjnhuqHhu5rDoE7hu6o94buyIU7huq3GoE7Dkk9PSE9PT+G7qk7GryMoTsav4buWxq9OQD3hu5RO4buqJSEjTsavIyQhI07DoeG7lsavI0dOw6Aj4bq3MiFATsWoPSEjR07FqOG7siEjTsWoPSEjTuG6rcagTsav4buWxq9OIyBOIUAjw6goR07Gr8OZIU4hQCPDqChI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4ht4bq3NcavTsWoPVnDoEdOw6BhKCFATuG7qjXDoE4hxqBiR05rI+G6tzIhQE7DoGElISNOxq88IU7DoFEhQE7GryMoTsav4buWxq9OQD3hu5RO4buqJSEjTsavIyQhI07DoeG7lsavI0dOIUDhurc0PU4hQCPDqChOw6BhWCFO4buqKuG7lE7FqMagIU4j4bqhYuG7siFOxqHhurczIUBOxqEp4buUR05t4buUO2FbIUBOLjE9TiPhuqFi4buyIU7Dk8OVT07DoeG6oVXDoEZOw6AjxqAhI044I11ObVshQE7GocagR04j4bqhYuG7siFOxqHhu5w9TnPhu54hQEdO4buXPShOcz0hI04uMT1O4buqMiFO4bqtKk7Dk09PTsOh4bqhVcOgR04j4bqhYuG7siFOw4BhPeG7suG6oU7hu7cjKCFATsOT4buMT07DoeG6oVXDoEdO4bqsPyEjTnM9ISNOw5PDkk9Ow6HhuqFVw6BO4bqtxqBOw6AjKk7huqvhu6JO4bu54bqh4bucIUBOw4BhKk7DlU9Ow6HhuqFVw6BITsOAMCFATsOgYSpOQD3hu5ZOxq/hu5bGr044I8OaIU454bqhxqBOLMagTsOUT09Ow6BhPeG7suG6oU7hu6oiIUBI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4htVGJOLMagTiEj4bqnIUBOOCPDmiFOY04hQCM/4buUTiEjVCFO4buoKjhOO2VOIT3hu7IuTuG7kMOVTiHhu54uTnVAxqBiTsOAI+G6tzIhQE7FqD0hI04sPeG7ssOgTsOhw6lOw5Lhu5Av4buQTsONw5Phu5jhu47hu5Atw5JPw5LDksOMR05AKThOOCPDmiFO4buqICFATuG6rT1YIU7Gr+G7lsavTkA94buUTuG7qiUhI07GryMkISNOw6Hhu5bGryNHTiFA4bq3ND1OIUAjw6goTsavKU4jKMagIU7Gr+G7nCEjTjsjKU47I+G7niFO4bqt4bq3MiFOLFghTsOgYSghQE7Gr+G6oSDGr07DoV0hQEjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iOG6uSEjTuG6rOG6seG7ii844buI


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ

Bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ
2022-07-15 12:26:30

(QTO) – Sáng nay 15/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Minh Dương, ở Khu phố 3, phường Đông Giang, TP. Đông Hà.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết