Cập nhật:  GMT+7
4buHd+G7i8OtcsOBw7PhurrhurrhuqtpRTN44bq8w4F1aeG7gzLhuqjDrUHGsOG6vMOtcuG6suG6oHbDreG6vMOycsOtcnfhuqLDreG7isOzSsOtd+G6rMOt4bq84bq4Q8Otw4HDtHjDreG6usOK4bud4bq84buHL3fhu4vhu4Phu4dFw61yw4HDs+G6uuG6uuG6q2lFV3XDs3Np4buD4bq/MDPhu4HDrS3DrSR24buNSsOt4buLby9uL+G7icOsw6xv4bq7w60kduG7m+G6oMOtd+G7jeG6oHbDrSR34buNw63huqBG4bqqcsOtUnd4w63huqB3w7LhuqB3w60ww4rDteG6oHbDrTPhurjhu7PDrXTDtMOt4bq84bqmw61yd0dyw6134bqkeMOt4bqgdnfhu7PDreG6uuG6qMOtQcaw4bq8w61y4bqy4bqgdsOt4bq8w7Jyw61yd+G6osOt4buKw7NKw6134bqsw63hurzhurhDw63DgcO0eMOt4bq6w4rhu53hurzDrW3DreG6vHfDsuG6oHbDrXThu6PDisOt4bqg4buRw4DDreG7icOsw6xv4bq9w61TScOtd+G6pHjDreG6oHZ34buzw61yw4PDrXTDguG6oHbDrXJ3ecOtI8Wpw61Xw4zDisOtM3fhu5HhuqB24bq7w60gd8ODw61Sd+G7gsOt4bq84buzcnfDrTRRJFPDreG6vOG7teG6oHfDrXLhu4DhuqB2w6104buPeMOtc3jhu6vhuqDDrVHDs+G6oMOtQDMkMi3DrVdUJFPDreG6vOG7teG6oHfhurvDrcOBw7ThuqB3w6104buP4bqiw61yw7Jyw613w4pK4bur4bqg4bq7w63hurx34buzw63EqMO0w63hu4rhu43DrXLDsnLDrSR24bub4bqgw6134buN4bqgdsOt4bq8d0bhuqjhuqB2w63DgOG7j3jDreG6vOG6uMWp4bqgw6104buzw7PDrXHhu43huqDhur3DrTN54bqgd8OtdMaw4bqgw63huqB24buNSsOtxKnhu4svbS/hu4nDrMOsb+G6u8Otc0bDreG6oEPDrcOBw7R4w63hurrDiuG7neG6vMOtc+G6osOtcsOycsOtJHbhu5vhuqDDrXfhu43huqB2w63hurx3RuG6qOG6oHbDrcOA4buPeMOt4bq84bq4xanhuqDDrXThu7PDs8OtceG7jeG6oMOtcnfhuqLDreG7isOzSsOtw4Hhu43DreG7i+G6vWtvauG6u2rDreG6vE7DrXTDguG6oHbhurvDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDrXTDg8Ot4bq64bq0w63hurx44bup4bqgw610w7TDrXfhuqzDreG6vOG6uEPDrcOB4buNw63hu4vhu4vhurvEqcOt4bq8TsOtdMOC4bqgduG6u8Ot4bq64bq0w63DgUZD4bq8w61Bd8OycnfDrXfhu43huqB2w610RkNyw63hu4rDs0rDreG7iuG6tOG6oMOtd+G6rMOt4bq84bq4Q8Otw4HDtHjDreG6usOK4bud4bq8w63DgeG7jcOtbuG6vWxv4buJw61Bd8OycnfDrXfhu43huqB24bq9w61TRsOt4bqgQ8Otd+G6rMOt4bq84bq4Q8Otw4HDtHjDreG6usOK4bud4bq8w61z4bqiw60kduG7m+G6oMOtd+G7jeG6oHbDrSB3w7LhurzDreG6vOG6uHjhu7HhuqDDrXJ34bqiw63hu4rDs0rDrcOB4buNw63EqWzhurttw63hurxOw610w4LhuqB2w63hu4rhu43DrSR24bub4bqgw6134buN4bqgdsOtUnd54bqgd8Ot4bq6w7Jyd8OtxKjDtMOtd+G6pHjDrXJ34bqiw63hu4rDs0rDrcOB4buNw61uauG6u27DreG6vE7DrXTDguG6oHbhur3DrTN3deG6osOtdMOy4bqgd8OtdnjDssOtcnfDiuG6oHbhurvDrXLDsnLDrSR24bub4bqgw6134buN4bqgdsOt4bq84bq4xanhuqDDrXThu7PDs8OtceG7jeG6oMOtcuG6qMOtccO14bqgw610w7JFw61H4bqgdsOtdOG7gsOt4buK4buNw61B4buzRcOt4bq8d0J4w63huqB2w4rDguG6oMOt4buK4bq04bqgw63hu4rDs0rDrXJ34bqiw61Bd8OycnfDrXfhu43huqB24bq9w60zw4pKw63huqB3eMWp4bqg4bq7w63hurrDs8OKw61tw63hurx3w7LhuqB2w63hurzhurh44bux4bqgw61Bd8OzeMOtcnd54bqgd8Ot4bq6w7Jyd8Ot4buKw7NKw6134bqsw63hurzhurhDw63DgcO0eMOt4bq6w4rhu53hurzDreG7inDhuqDDrXLEguG6oMOt4bqgd8OM4bqgdsOt4buKRuG6quG6oHbDrcOA4buTcuG6vcOtPeG6pOG6vMOt4bq64bq0w63hurzhurhGQuG6oHbDrXdDRcOt4buK4bq04bqgw61yd+G6osOt4buKw7NKw61Bd8OycnfDrXfhu43huqB2w63hurrDjcOtc+G7huG6oHbDrUF34bqy4bqgdsOtdOG6vuG6oHbDrcOA4buGcsOtdHlyd+G6u8OtcndH4bqgdsOt4bq8SMOtcndH4bqgdsOtw4B44bqgd8Ot4bq6w43DrXPhu4bhuqB2w63hu4rhurThuqDDreG7isOzSsOtcndGw7PDrXThu6NKw6104buC4bq7w61yd0bDs8OtcsODw61zw7PhuqB3w63DgOG7hnLDrcOAw7JKw63DgMODcsOt4bq8d3jGsOG6vMOtceG7s8OtdEZDcsOtd+G6rMOt4bq84bq4Q8Otw4HDtHjDreG6usOK4bud4bq8w63hurx3deG6osOtMMOKSsaw4bq8w6104buz4bqgd8Otam9tLzBULTMzduG6veG6veG6vVfhuqR4w63huqB2d+G7s8OtdMO0w6104bupw63hurjDs8OtRXdG4bqo4bqgdsOtd0bhuqrhuqB2w63huqB3eOG7q8OAw63hu4rhu4bDreG6oHfDjOG6oHbDreG6vHfDsuG6oHbDrXLDiuG6tHjDreG6oOG7kcOAw63hu4nDrMOsb8Ot4buK4buNw6104bupw63EqMOK4bud4bq8w63DgOG6pOG6vMOt4bq64bq0w612eMO1eMOtRXfDskXDrXThu7HDreG6vHfDsuG6osOtdsSQw63huqB3w4zhuqB2w63hu4pG4bqq4bqgdsOtw4Dhu5Nyw6124buVRcOtRXfDtXjDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDrcOJw4rDssOt4bq84bq4w73huqB3w63hurzhurh44bux4bqgw61Bd8OzeMOt4bq8d0lyw613eOG7q+G6oMOtcnd54bqgd8Ot4bq6w7Jyd8OtcnfhuqLDreG7isOzSsOtd+G6rMOt4bq84bq4Q8Otw4HDtHjDreG6usOK4bud4bq84bq9w60gd8Oy4bq8w61xeOG7scOKw63hurzhu494w6134bqkeMOt4bqgdnfhu7PhurvDrXTDguG6oHbDrXJ3ecOtIHfDg8OtUnfhu4LDreG6vOG7s3J3w600USRTw63hurzhu7XhuqB3w60jxanDrVfDjMOKw60zd+G7keG6oHbDreG6oHfhu53huqDDrcOA4buP4bqgd8Opw61Sd+G7gsOt4bq84bq4RuG6qOG6oHbDrXJ34bqiw63hu4rDs0rDrXfhuqzDreG6vOG6uEPDrcOBw7R4w63hurrDiuG7neG6vMOtcsODw63hurzDsnLDrXThuqThuqB2w63hurjhu53hurzDrcOB4bqq4bqgw610xrDhuqDDreG6vMO94bqgd8Otd8O94bqgd8OtRXfDsuG6vMOt4bq84bq4eOG7seG6oMOtQDMt4bqxV8OtcuG7gsOzw6104buzw7PDrUV3RuG6qOG6oHbhurvDrcOB4buNw61y4bqow6134bqkeMOt4bq84bq04bq8w6104buxw61yw7Jyw61z4bqiw7PhuqB3w63huqB2d3jhu6tFw63hu4rhu43DreG6oHZGQnjDrXPhu5vhuqDDreG6vOG6uMWp4bqgw6104buzw7PDrXHhu43huqDDrXLDg8Ot4buK4bq04bqgw6104bujw4rDreG6vEbDreG7iuG7jeG6osOtcsOycsOtw4Hhu7fhuqB3w63hu4pJcsOt4bq6w7XhuqDDrcSow4rhu53hurzhurvDrUF44bqgd8Otc+G6osOz4bqgd+G6vcOtVMOC4bqgdsOtcnd5w60gd8ODw61Sd+G7gsOt4bq84buzcnfDrTRRJFPDreG6vOG7teG6oHfDrXTDtMOtdnd4w63huqB34buf4bqgw63hu4rhu43DrXTDsuG6oHfDrXZ4w7LDrXLDs+G6osOt4bqgd8OM4bqgdsOt4bqg4bqsw63DgUlyw61y4buCw7PDrXLDsnLDrSR24bub4bqgw6134buN4bqgdsOt4bq84bq44bqi4bqgdsOt4buKeOG7q3LDreG6vOG6uHjhu7HhuqDDrUF3w7N4w63hurx3SXLDrXd44bur4bqgw63huqB2d3jFqcOAw63hurzhur5yw61yd+G7gsOt4bq84bq4RuG6qOG6oHbDrXJ34bqiw63hu4rDs0rDrXfhuqzDreG6vOG6uEPDrcOBw7R4w63hurrDiuG7neG6vMOtcuG7gsOzw61Sd3nhuqB3w61Fd+G7guG6vcOtM3dCeMOtdnjDs+G6oMOt4bq84bqqeOG6u8OtdMOC4bqgdsOtcnd5w61KxanDisOtcuG7o8OKw61yw7Jyw60kduG7m+G6oMOtd+G7jeG6oHbDrXLhu6PhuqDDrXHDssOAw63hurrDsuG6vMOtcsOycsOtw4nDikrDrXThu7PhuqB3w61y4buCw7PDreG6oHfhu43DreG6oEbhuqpyw63DgXjFqeG6oMOtw4nDisOz4bqgw610xrDhuqDDrXJ3eeG6oHfDreG6usOycnfDreG6oMODeMOt4bq84bq4xanhuqDDrXThu7HDrXJ34bu1w6104buP4bqiw63hu4rhu43DreG6vOG6uHjhu7HhuqDDrUF3w7N4w63hurx3SXLDrXd44bur4bqgw61yw4PDrXd44burw4rDrcOJw4rDteG6vcOtI3jFqeG6oMOtw4nDisOz4bqgw610xrDhuqDDreG6oHfDjOG6oHbDrUF4xrDhuqDDreG6oHZ34buz4bq7w6104bupw63EqMOK4bud4bq8w61y4buCw7PDrSR24bub4bqgw6134buN4bqgdsOtJHfhu43DreG6oEbhuqpyw61Sd3jDreG6oHfDsuG6oHfDrTDDisO14bqgdsOtM+G6uOG7s+G6u8OtNFEkU8Ot4bq84bu14bqgd8Ot4bq64bunw63DgeG7jcOAw63hu4p44burcsOt4buK4bqqeMOtMkTDrVLhurLhuqB2w63hurx3RuG6qOG6oHbDrXThu7HDrUrFqcOKw61y4bujw4rDrXHDs+G6oMOtd+G7jeG6oHfDrXPDs+G6oHfDrcOA4buGcsOtw4DDskrDrcOAw4Ny4bq7w63hurx3eMaw4bq8w61x4buzw610RkNyw63hu4rDs0rDreG7iuG6tOG6oMOtd+G6rMOt4bq84bq4Q8Otw4HDtHjDreG6usOK4bud4bq84bq9w61Uw4LhuqB2w63hurx3QnjDrXThu6nDreG6oHZ34buzw61yw7Jyw6104buzw7PDrUV3RuG6qOG6oHbDrXJ34bu1w6104buP4bqiw600USRTw61yw7Jyw63EqMO0w63huqDhu5vhuqB2w61yw7PhuqLDreG6vOG6uMOycnfDreG6oHd44burw4DDreG6vOG6uOG6ouG6oHbDrcSow7Jyw63huqB34buf4bqgw63hu4rDs0rDreG7iuG6tOG6oMOtcuG7gsOzw61Bd8OycnfDrXfhu43huqB24bq7w612eMOyw4DDreG6usOy4bq8w63hu4p44burcsOt4bq6w43DrXPhu4bhuqB2w63hu4rhurThuqDDreG7isOzSsOtdOG6vuG6oHbDrcOA4buGcsOtdHlyd8Ot4buK4buNw61Fd+G6tHjDrXdDRcOt4buK4bqqeMOtcsOycsOtJHbhu5vhuqDDrXfhu43huqB2w63hurzhurjhuqLhuqB2w63hu4p44burcsOt4bq8d8OKw613w4J44bq7w63EqMONw63DgUvDreG6oEPhur3DrSDhur1X4bq9V+G7hy9F4buD


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Họp báo công bố NQ thành lập thành phố Đông Hà

Họp báo công bố NQ thành lập thành phố Đông Hà
2009-08-20 18:03:26

(QT) - Để chuẩn bị tốt nhất các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng Đông Hà trở thành thành phố, lễ công bố Nghị quyết 33/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc thành...

UBND tỉnh làm việc với Viễn thông Quảng Trị

UBND tỉnh làm việc với Viễn thông Quảng Trị
2009-08-16 20:40:43

(QT) - Ngày 14/8/2009, tại trụ sở Viễn thông Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp nghe Viễn thông Quảng Trị báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2009. Đại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết