Cập nhật:  GMT+7
4bus4bq34bu24buyM2I/ampSw53hu4tL4bqza2I2w53hu65K4bqzw6Fs4buya+G6t+G6peG7snjEkcavxJHhu4vhu7JjP8Spa+G7smssY+G7smvhurdo4bqz4buyNWVk4bqx4buyM+G7kT/hu7Lhu5nDouG7smLhurPDoWThu7Lhu4lsP2Thu7I1w6Bk4buyYuG6pTPhurfhu7JrxKnDomThurfhu7I04bqz4buyM+G6t2zGocOjZOG7sjPDsz/hu7Iy4bqjZOG6t+G7smThurdbZOG7snjEkOG7mOG6snkt4bu2JuG7rC/hurfhu7bhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i+G6tjY/NMOd4buuSjpk4bqx4buyZD/GoeG7sj0vKi/hu7jhu7Thu7jhu7bFqOG7snjhurfDs+G7smvhuqUz4bq34buyTHdEeeG7smvhurc7ZOG6t+G7suG7i+G6t+G6v+G7ssO9w6pk4bqx4buy4bq2O+G7skThurFsxqHEg2Thu7JLKGThurHhu7Lhu5c6M+G7smThurcgZMWo4buyauG6s8OhbOG7smvhurfhuqXhu7J4xJHGr8SR4buL4buyYz/EqWvFqOG7smQ8Y+G7ssOt4buyNeG6pT/hu7IyO2Thu7Lhu4rhurfhu41oZOG6seG7suG7tsWo4buya+G6tztk4bq34buy4buL4bq34bq/4buyw73DqmThurHhu7LhurY74buy4buZw7U/4buyayxj4buya+G6t2jhurPhu7I1ZWThurHhu7Iz4buRP+G7suG7mcOi4buyYuG6s8OhZOG7suG7iWw/ZOG7sjXDoGThu7Ji4bqlM+G6t+G7smvEqcOiZOG6t+G7sjThurPhu7Iz4bq3bMahw6Nk4buyM8OzP+G7suG7tuG7sjLhuqNk4bq34buyZOG6t1tk4buyeMSQ4buY4bqyeS3hu7Ymxq/hu6wv4buL4buu4busaz8yYjbhu7Jqa8ahYjZSw51jP8Sp4bqx4bqzZOG7pOG7uOG7i+G7l+G7sj9sa8SRw53hu67hu6xrxKnhu67hu6xrNOG7ruG7rOG6s2PhurHhu7JqxKkzUsOdLy8zxq8yP8SR4buJbD9k4bqxa8Sp4bqzxq/hu5lkLzQ2auG6q2vEkeG7iy9kNuG7lWov4bu44bu2QOG7ti8jKjQj4bu24bu24bu4PSPhu7Rr4bu2PSYl4bu04bu2YuG7tsav4bqp4buL4bqxw53hu7Iv4buu4busL2s04buu4busL2vEqeG7ruG7rGvEqeG7ruG7rGs04buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7rkrhurPDoWzhu7Jr4bq34bql4buyeMSRxq/EkeG7i+G7smM/xKlr4buyw63hu7Jr4bq3O2Thurfhu7Lhu4vhurfhur/hu7LDvcOqZOG6seG7suG6tjvhu7JrLGPhu7Jr4bq3aOG6s+G7sjVlZOG6seG7sjPhu5E/4buyLeG7snRk4bq34buk4buy4buIxq/hurbhu6wv4buL4buu4busL2s04buu4busL2vEqeG7ruG7rC9rPzJiNuG7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu65LxKnhu41nM+G7sjVlxajhu7J3P2Thu7J44bq34bqn4buyNSzEkeG7suG7i+G6t8OpZOG6scWo4buyM+G6t+G6v2ThurHhu7J4xJDhu5jhurJ5LeG7tibhu7Jr4bqnZOG6t+G7smThurcgZOG7sjXhu41pM+G7smvhurfDqmThurHhu7Jr4bqzZOG7smvDteG7snc/ZOG7snjhurfhuqfhu7I1LMSR4buy4buL4bq3w6lk4bqxxajhu7Iz4bq34bq/ZOG6seG7snjEkOG7mOG6snkt4bu2JuG7smvhuqdk4bq34buyS+G6t8O1P+G7skvhurfhurPDoWThu7LhurZsw6Dhu7Lhu5nhuqHhu7Lhu5nhurPhuqMz4buy4buL4bq3Omvhu7LhurfhurPhuqNk4buyY+G7h2vhu7JrxKnhu41oZOG6seG7suG6t2nhu4vhu7I04buNZmThurHhu7Jr4bq1ZOG6t+G7suG7mWfhurPhu7JKcMSoSi14xJHhu5gt4bu4xq/hu7LDvVvGoeG7smI74buyZD9j4buyMuG6o2Thurfhu7Jk4bq3W2Thu7Jq4bq/4buy4bu2JSThu7bhu7Qlxajhu7Jq4bqzZOG6t+G7smQoY+G7suG7tiYmQMWo4buy4buJbMOh4buyw63hu7Jr4bqnZOG6t+G7snfDomThurfhu7LDveG6pWThurfFqOG7smrhur9k4bqx4buyayzhurPhu7JL4bq3O2Thurfhu7Lhu4vhurfhur/hu7Lhurbhu4Hhu7J44bq34bq14buyQ+G6s2ThurfGr+G7skvhurc2xJHhu7Ji4bqlM+G6t+G7smvEqcOiZOG6t+G7sjThurPhu7Iz4bq3bMahw6Nkxajhu7Jk4bqxO8ah4buy4bu4Lyov4bu44bu04bu44bu2xajhu7Iy4bqjZOG6t+G7smThurdbZOG7smQ7xqHhu7IzZeG7sjXDoGThu7Lhuqvhurds4buy4buZw7Qz4buy4bqx4bqzP8SR4buy4bq3O2ThurHhu7Izw7M/4buyauG6s8OhbOG7smvhurfhuqXhu7J4xJHGr8SR4buL4buyYz/EqWvhu7LDreG7suG7iuG6t+G7jWhk4bqx4buy4bu2xajhu7Jr4bq3O2Thurfhu7Lhu4vhurfhur/hu7LDvcOqZOG6seG7suG6tjvGr+G7rC/hu4vhu67hu6zhu4vhu7IzYj9qalLDneG7i3fEkTTGocOd4buuROG6sT/GoeG7smo/bOG7suG6q+G6t+G6s+G7smThurcgZOG7sjXhu41pM+G7smvhurfDqmThurHhu7Jr4bqzZMWo4buydz9k4buyeOG6t+G6p+G7sjUsxJHhu7Lhu4vhurfDqWThurHFqOG7sjPhurfhur9k4bqx4buyeMSQ4buY4bqyeS3hu7Ym4buya+G6p2Thurfhu7I1IeG7smThurc/ZOG6t+G7sjPhurdlZOG6seG7sjPhurfhuqfhu7I1LMSR4buy4bqr4bq3xJE/ZOG6t+G7suG7mW5k4bqxxajhu7JrxKlsxqHhu7Lhu5nDoGvhu7Lhuq7hu7bFqOG7suG6ruG7uOG7sjPDsz/hu7Iy4bqjZOG6t+G7smThurdbZOG7suG7tiUk4bu24bu0JeG7suG7mTvhu7LGocOhbOG7sjMibOG7smrhurPDoWzhu7Jr4bq34bql4buyeMSRxq/EkeG7i+G7smM/xKlr4buyayxj4buya+G6t2jhurPhu7I1ZWThurHhu7Iz4buRP+G7sjXDo+G7smvhurfDtDPhu7LhurfhurPhuqNk4buyMzoz4buyMuG6s+G6o2Thu7Lhu4vhurc64buL4buy4buL4bq3w6lk4bqxxajhu7Iz4bq34bq/ZOG6seG7snjEkOG7mOG6snkt4bu2Jsav4busL+G7i+G7ruG7rOG7i+G7sjNiP2pqUsOd4buLd8SRNMahw53hu6544bq3w7Phu7Jr4bqlM+G6t+G7skx3RHnhu7Jr4bq3O2Thurfhu7Lhu4vhurfhur/hu7LDvcOqZOG6seG7suG6tjvhu7JE4bqxbMahxINk4buySyhk4bqx4buyM+G6t8SR4buyMuG6s8Oga8Wo4buyYsO0M+G7smLhu41pZOG6seG7sjPhurfhu48z4buyZChk4bqx4buy4buZO+G7smThurE7ZOG6t+G7sjPhurdsxqHDoWThu7Jjw6pk4buyNSHhu7Lhu5c6M+G7sjXhuqVk4bq34buyZOG6t+G6s+G6oWzhu7JrxKnhu41oZOG6seG7suG6t2nhu4vhu7Lhuq7hu7bFqOG7suG6ruG7uOG7smLhurPDoWThu7Lhu4lsP2Thu7I1w6Bk4buyMuG6o2Thurfhu7Jk4bq3W2Thu7Lhu7YlJOG7tuG7tCXGr+G7snfhu41nM+G7sjUibMWo4buyMzoz4buya8Sp4buNaGThurHhu7Lhurdp4buL4buy4bqu4bu24buyNSHhu7IzZeG7suG6q8Oga+G7suG7iWwu4buy4buXN2vhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqjY+G7smIiZOG7suG7tuG7sltj4buya+G6tWThurfhu7Lhu5ln4bqz4buySnDEqEoteMSR4buYLeG7uMav4buyeDoz4buya8Sp4buNaGThurHhu7Lhurdp4buL4buy4bqu4bu44buy4buZMWThu7I1P2ThurHhu7Iz4bq3aOG7suG6q8Oga+G7suG7iWwu4buy4buXN2vhu7Jk4bqx4bq34bqz4bqjY8av4buySuG6s8OhbOG7smvhurfhuqXhu7J4xJHGr8SR4buL4buyYz/EqWvhu7JqYeG7smvEqcOt4buyYizhurPhu7LhurfEkSxr4buyNeG7h2ThurHhu7LhuqvhurfhurPhu7IzZeG7smvhurfDqmThurHhu7IyOsSR4buyM8OzP+G7snc/ZOG7snjhurfhuqfhu7I1LMSR4buy4buL4bq3w6lk4bqxxajhu7Iz4bq34bq/ZOG6seG7snjEkOG7mOG6snkt4bu2JuG7smvhuqdk4bq3xq/hu6wv4buL4buu4bus4buL4buyM2I/ampSw53hu4t3xJE0xqHDneG7ruG7iMav4bq24busL+G7i+G7rg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024

Sơ kết công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2024
2024-07-18 10:58:00

QTO - Sáng nay 18/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác báo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết