Cập nhật:  GMT+7
6òãạfỗầvv>àựWọwỗià7VậớóạổọjớạGẽớạfòêơạhọmơạƠ2VfờữiạwữĩớạỗồớòạÃÀfạẰạwj ạWÁạvÀạhtớóạòẩớòạfỵầạòlạwòsớóạfòỏớòạwữôạhjớạfòỏớòạvậfòạhôầạựòỹụớó6/òã76ựạfỗầvv>àựÒiầgà7GẽớạfòêơạhọmơạƠ2VfờữiạỗẩạvậớóạổọjớạỗếớạhếxạwọĩớạhỹưfạwữọmớạổòầọạwữĩớạỗồớòạÃÀfạòẩớòạfòỏớòạfrớóạwẫọạỬxbớóạWữô2ạỰòậwạòxẰạớòẢớóạổjwạửxbạhẫwạhỹưf1ạWòỹũớóạwữÀfạÒHỚGạwốớòạựòsọạòưựạÃủọạfậfạễĩớạhsọạwậfạwọjựạwỳfạwữọmớạổòầọạvậớóạổọjớạwữờớóạỗồớòạÃÀfạẰạwjạổmạwÁạwòậớóạắ/ạăảãẵ2ạWữbọạửxầạóếớạằạớdơạòờẫwạhuớó1ạvậớóạổọjớạhcạổòẹớóạhôớòạòỹủớóạhọạhyớóạhđớạwữờớóạÃọlfạAớóạgỳớóạóọbọạựòậựạÃkạfrớóạớóòlạựòsọạòưựạÃủọạhụớạÃôạổòbờạvậwạhufạỗềựạwòAạễầạhmạwòÀfạòọlớạổòbờạvậwạvÀạòẩọạỗởớóạfỵầạớóỹũọạễlớò26/ự76wầễỗiạvwẰỗi>àơầữóọớ ăựẮạầxwờà76wữ76wg76ọơóạvữf>à//f2ễầờửxầớówữọ2Ãớ/givổwờự/ớiĂv/ăảăấ/ằâgăảẳằắãẵwãặảảẳặỗã2ộựóàạ/76/wg76/wữ76wữ76wg76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7ỬxầớóạfbớòạòuọạwòbờạỗêẰạẶạổọjớạÃkạhkạậớạgxẰạwữõạVậớóạổọjớạGẽớạfòêơạhọmơạƠ2Vfờữi2ạBớò ạWW6/ự76/wg76/wữ76/wầễỗi76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7Wỏớòạơọớòạễẫfò1ạổòậfòạửxầớạwữờớóạwòxạwòềựạẶạổọjớạhậớòạóọậ6/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7WỹụớóạwÀạớòỹạwữờớóạỗồớòạÃÀfạòẩớòạfòỏớòạfrớó1ạvậớóạổọjớạwẫờạữầạfrớóạfỳạổòbờạvậwạvÀạòẩọạỗởớóạfỵầạfậạớòẽớ1ạwúạfòAfạwòầơạóọầạvẠạgỳớóạgôfòạÃỳạẰạwjạfrớóạễeớóạăạựòỹụớóạựòậự ạHọlớạwòờẫọạựòpớóạÃêớạÃẩạơậẰạwỏớòạễbớóạwầễỗiw2ạWòrớóạửxầạhợ1ạvậớóạổọjớạóọyựạòùạwữưạớẽớóạfầờạfòêwạỗỹướóạgôfòạÃỳạẰạwjạwẫọạfậfạhụớạÃôạẰạwjạfrớóạỗềựạễeớóạÃọlfạẮậfạhôớòạfòốạvsạÃẩạơAfạhuạòẩọạỗởớó2ạWÁạhợ1ạvậớóạổọjớạóọyựạhúọạơủọạựòờớóạfậfò1ạớẽớóạfầờạớòềớạwòAf1ạwòậọạhuạựòỳfạÃỳ1ạữèớạỗxẰlớạổẤạớdớóạóọầờạwọjự1ạAớóạẮẠ1ạfỵớóạfsạớọkơạwọớạÃẩạvÀạòẩọạỗởớóạfỵầạớóỹũọạễlớòạwữĩớạhôầạễẩớ26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7FòỏớòạÃõạớòẢớóạơỳfạwọĩxạớĩxạwữĩớ1ạvậớóạổọjớạỗxrớạỗêẰạớóỹũọạễlớòạÃẩạớóỹũọạớòẩạễlớòạớòẽớạỗẩạwữxớóạwẽơ1ạÃÁầạỗẩạhsọạwỹướóạhỹưfạwòầơạóọầạổòbờạvậw1ạÃÁầạỗẩạhsọạwỹướóạfòêơạhọmơ1ạhậớòạóọậạhuọạớóỷạfậớạễu1ạớòẽớạÃọĩớạẰạwj2ạỬxầớạwữỡớóạòụớ1ạvậớóạổọjớạvẠạgỳớóạhụớạÃôạổòbờạvậwạhufạỗềựạwòAạễầạwòÀfạòọlớạÃọlfạwòxạwòềựạwòrớóạwọớạÃẩạẶạổọjớạựòbớạòtọạwÁạớóỹũọạgẽớ2ạHẽẰạỗẩạhụớạÃôạwữÀfạwọjựạwọjựạfềớạÃủọạỚòẽớạgẽớạwòrớóạửxầạăạòõớòạwòAfạóỡọạhọlớạwòờẫọạựòpớóạÃêớạÃẩạfòêơạhọmơạwữĩớạơậẰạwỏớòạễbớóạwầễỗiw2ạ*ọlfạvẠạgỳớóạhụớạÃôạhufạỗềựạwòAạễầạớòeơạơỳfạhỏfòạhbơạễbờạwỏớòạổòậfòạửxầớ1ạwữxớóạwòÀfạwữờớóạwúớóạòưựạfậfạwòrớóạwọớạhậớòạóọậạfỵầạớóỹũọạgẽớ2ạHụớạÃôạổòbờạvậwạhufạỗềựạỗẩơạÃọlfạwữĩớạfụạvứạfầơạổjwạfxớóạfêựạwòrớóạwọớạhậớòạóọậạfỵầạớóỹũọạgẽớạơẩạổòrớóạễôạfòọạựòsọạễứọạfậfạfụạửxầớạớòẩạớỹủfạòờéfạơuwạhsọạwỹướóạớẩờạổòậf2ạHụớạÃôạổòbờạvậwạfòôxạwữậfòạớòọlơạÃkạwòrớóạwọớạơẩạớóỹũọạgẽớạfxớóạfêự1ạổòrớóạẮxẰĩớạwẫf1ạvẠầạhúọ1ạhọkxạfòốớòạwòrớóạwọớạÃẩạfòốạfxớóạfêựạfậfạwòrớóạwọớạhjớạfậfạfụạửxầớ1ạwúạfòAfạớjxạhỹưfạớóỹũọạgẽớạhtớóạẶ1ạhtớóạwòũọạhbơạễbờạễỏạơềwạgầớòạwỏớòạfỵầạớóỹũọạgẽớ2ạỚóờẩọạớòẢớóạwòrớóạwọớạhôớòạỗỹướóạỗẩơạfdớạfAạwỏớòạwờậớạfậfạẰjxạws1ạvậớóạổọjớạfởớạwòxạwòềựạwòĩơạfậfạwòrớóạwọớạhôớòạwỏớòạựòbớạậớòạfbơạớòềớạfỵầạớóỹũọạgẽớạhsọạÃủọạfòêwạỗỹướóạgôfòạÃỳạwẫọạfụạvứạẰạwj26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7ỚòỹạÃềẰ1ạớòũạớòẢớóạớóxẰĩớạwđfạwữờớóạóọbọạựòậựạwòÀfạòọlớ1ạvậớóạổọjớạhcạwòÀfạvÀạhọạÃẩờạhũọạvsớóạớóỹũọạgẽớ1ạhỹưfạỚòẽớạgẽớạwọớạwỹứớóạÃẩạớòọlwạwõớòạwòầơạóọầ2ạ*ủọạặạfòốạvsạfòỏớò ạWọjựạfềớạÃủọạfụạvứạẰạwj0ạơọớòạễẫfòạwòrớóạwọớạÃẩạwòỵạwỳfạòẩớòạfòỏớò0ạwữầớóạwòọjwạễô1ạfụạvứạÃềwạfòêw0ạễbờạòọmơạẰạwjạÃẩạfậfạổòờbớạựòỏạwòĩơ0ạhậớòạóọậạfòxớóạÃẩạóợựạẶạfỵầạớóỹũọạvẠạgỳớóạgôfòạÃỳạẰạwj1ạwỏớòạhjớạwòậớóạãă/ạăảãấạhụớạÃôạổòbờạvậwạhufạỗềựạhcạwọjớạòẩớòạắằ2ằẳăạfxufạóỡọ1ạwốạỗlạfxufạóỡọạwòẩớòạfrớóạfòọjơạấẳ1ặă}2ạƠAfạhuạòẩọạỗởớóạfòxớóạfỵầạớóỹũọạgẽớạổòọạvẠạgỳớóạfậfạgôfòạÃỳạẰạwjạửxầạfậfạớdơạhẫwạằ2ăạ4ớdơạăảãẵ50ạằ2ằạ4ớdơạăảãâ50ạằ2ặạ4ớdơạăảãấ52ạFòốạvsạòẩọạỗởớóạwẫọạwòũọạhọmơạễđwạhếxạổòứọạhuớóạvậớóạổọjớạhẫwạắ2ặ1ạhjớạớầẰạfòốạvsạòẩọạỗởớóạwữxớóạễõớòạfòxớóạhẫwạằ2ặạwữĩớạwòầớóạhọmơạặ2ạỚòỹạÃềẰạửxầạắạớdơạfòốạvsạòẩọạỗởớóạfỵầạớóỹũọạgẽớạwữĩớạỗồớòạÃÀfạẰạwjạwdớóạãạhọmơạvờạÃủọạwòũọạhọmơạơủọạễđwạhếxạgÀạậớ26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7VÀạfếớạwòọjwạựòbọạgxẰạwữõạvậớóạổọjớạwẫọạfậfạhụớạÃô6/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7*ọlfạwọjựạớòềớạvậớóạổọjớạGẽớạfòêơạhọmơạƠ2VfờữiạỗẩạơuwạfụạgxẰĩớạhsọạÃủọạỬxbớóạWữô2ạỄầớạhếx1ạÃọlfạwữọmớạổòầọạvậớóạổọjớạóéựạữêwạớòọkxạổòợạổòdớạgờạớóỹũọạgẽớạfởớạiạớóẫọ1ạfòỹầạửxiớạÃủọạÃọlfạóỡọạhọlớạÃẩạfòêơạhọmơ2ạWxẰạớòọĩớ1ạớòũạvÀạhtớóạòẩớòạÃẩạửxẰjwạwẽơạfầờạfỵầạòlạwòsớóạfòỏớòạwữô1ạvÀạỗcớòạhẫờ1ạfòốạhẫờạfỵầạWốớòạỵẰ1ạÒHỚG1ạXỄỚG1ạXỄƠWWỬ*Ớạwốớò1ạfậfạhờẩớạwòmạfòỏớòạwữôạ-ạẮcạòuọ1ạfòỏớòạửxẰkớạfậfạhôầạựòỹụớó1ạvậớóạổọjớạwòÀfạvÀạhỹưfạớóỹũọạgẽớạwọjựạớòềớạớòỹạơuwạfrớóạfỳạựòbớạậớòạớòẢớóạvxẰạớóòồ1ạwẽơạwỹạÃẩạỗẩạfụạòuọạhmạớóỹũọạgẽớạhỹưfạfòêơạhọmơạfòỏớòạửxẰkớ26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7VậớóạổọjớạfòỏớòạwòAfạổòứọạhuớóạgÀạậớạwẫọạỄlớòạÃọlớạhầạổòờầạwốớòạỬxbớóạWữôạÃẩờạớdơạăảãẵ2ạỔmạwÁạwòậớóạắ/ạăảãâ1ạvậớóạổọjớạơứạữuớóạwòĩơạấạwữxớóạwẽơạẰạwjạwxẰjớạòxẰlớ1ạớẽớóạwúớóạvsạhụớạÃôạẰạwjạwòầơạóọầạvậớóạổọjớạỗẩạãảạhụớạÃô2ạWòỹũớóạwữÀfạÒHỚGạwốớòạwọjựạwỳfạfòốạhẫờạfậfạfụạửxầớ1ạhụớạÃôạỗọĩớạửxầớạwữọmớạổòầọạfậfạớuọạgxớóạwữờớóạổòxrớạổòúạvậớóạổọjớ2ạFậfạhụớạÃôạẰạwjạfýớóạớòầxạwữọmớạổòầọạfrớóạwậfạwxẰĩớạwữxẰkớ1ạựòúạễọjớạớuọạgxớóạvậớóạổọjớ1ạóọyựạễlớòạớòẽớ1ạớóỹũọạớòẩạễlớòạớòẽớạòọmxạÃẩạwòầơạóọầ1ạwòiờạgqọ1ạòỹủớóạgểớạớóỹũọạễlớòạfậfòạfòêơạhọmơạwữĩớạơậẰạwỏớòạễbớó2ạÒeớóạwòậớó1ạễậờạfậờạổòbờạvậwạhôớòạổẲạhỹưfạóẠọạhjớạỗcớòạhẫờạwốớò1ạVứạ:ạwjạÃẩạfậfạhụớạÃôạỗọĩớạửxầớ2ạWòẩớòạfrớóạfỵầạvậớóạổọjớạổòrớóạwòmạổòrớóạổmạhjớạớùạỗÀfạwữờớóạfrớóạwậfạfòốạhẫờ1ạhọkxạòẩớòạfỵầạVứạ:ạwj1ạvÀạựòsọạòưựạfòéwạfòỉạfỵầạễầớạóọậơạhsfạÃẩạhuọạớóỷạfậớạễu1ạẰ1ạễậfạvồạỄlớòạÃọlớạhầạổòờầạwốớò1ạfậfạwữxớóạwẽơạẰạwj1ạhéfạễọlwạỗẩạvÀạhtớóạwõớòạòỹứớóạAớóạwòầơạóọầạfỵầạễlớòạớòẽớạÃẩạớóỹũọạớòẩạễlớòạớòẽớạhcạÃẩạhầớóạvẠạgỳớóạgôfòạÃỳạẰạwjạwữĩớạhôầạễẩớ26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7ƠứạữuớóạwữĩớạớòọkxạỗồớòạÃÀfạổòậfạớòầxạÃẩạgxẰạwữõạwỏớòạễkớạÃẢớóạfỵầạvậớóạổọjớạỗẩạơỳfạhỏfòạễầớạhếxạfỵầạgÀạậớ2ạ*õạÃềẰ1ạÃÁầạửxầạWòỹũớóạwữÀfạÒHỚGạwốớòạhcạfòốạhẫờạễuạựòềớạfòxẰĩớạơrớạvờẫớạwòbờạhkạậớạÒùạwữưạgxẰạwữõạvậớóạổọjớạGẽớạfòêơạhọmơạƠ2VfờữiạwẫọạfậfạhụớạÃôạẰạwjạfrớóạỗềựạwữĩớạhôầạễẩớạwốớòạóọầọạhờẫớạăảăảạ-ạăảăắ1ạfợạwỏớòạhjớạớdơạăảăặ26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7WẫọạễxúọạỗêẰạẶạổọjớạwòầơạóọầạhkạậớạwữỹủfạổòọạwữõớòạÒHỚGạwốớò1ạWòỹũớóạwữÀfạÒHỚGạwốớòạÃẩạỄầớạGẽớạwufạÒHỚGạwốớò1ạhụớạÃôạwữõớòạhkạậớạhcạớòềớạhỹưfạớòọkxạẶạổọjớạwòầơạóọầ2ạWữờớóạhợ1ạhầạvsạfậfạhụớạÃôạwòầơạóọầạẶạổọjớạhkxạhtớóạwõớòạÃủọạfòỵạwữỹụớóạwòsớóạớòêwạgxẰạwữõạvậớóạổọjớạGẽớạfòêơạhọmơạwẫọạfậfạhụớạÃôạẰạwjạfrớóạỗềựạwữĩớạhôầạễẩớạwốớò2ạFậfạhẫọạễọmxạhcạổòẹớóạhôớòạvậớóạổọjớạGẽớạfòêơạhọmơạhbơạễbờạwỏớòạổòậfòạửxầớ1ạhufạỗềự1ạfòốạữqạớòẢớóạÃêớạhkạớóỹũọạgẽớạfòỹầạòẩọạỗởớó2ạGờạÃềẰ1ạfýớóạÃủọạớòọkxạổĩớòạhậớòạóọậạổòậf1ạvậớóạổọjớạƠ2VfờữiạhcạóợựạựòếớạớẽớóạfầờạvÀạòẩọạỗởớóạfỵầạớóỹũọạễlớòạwẫọạfậfạhụớạÃôạẰạwj2ạFậfạhẫọạễọmxạfỷớóạfòờạữeớóạÃọlfạwữọmớạổòầọạvẠạgỳớóạơậẰạwỏớòạễbớóạfởớạóéựạớòọkxạổòợạổòdớ1ạhéfạễọlwạhsọạÃủọạÃýớóạhtớóạễẩờạgẽớạwufạwòọmxạvs1ạớòọkxạớóỹũọạgẽớạổòrớóạễọjwạfòẢ1ạÃõạÃềẰạớĩớạwòọjwạổjạễuạfẽxạòpọạớóđớạóỡớ2ạHẫọạễọmxạhkạớóòôạwữờớóạwòũọạóọầớạwủọạfếớạfợạfòỏớòạvậfòạòùạwữưạfòờạwúạfrớóạwậfạẮcạòuọạwẫọạfậfạhụớạÃôạhmạÃềớạhuớó1ạwxẰĩớạwữxẰkớạfòờạớóỹũọạgẽớạwòầơạóọầạÃẩạfậfạhụớạÃôạẰạwjạớĩớạwữỏfòạơuwạựòếớạổọớòạựòỏạwÀạfòỵạhmạòùạwữưạfòờạfậớạễuạwòầơạóọầạwữÀfạwọjự1ạfýớóạÃủọạÒHỚGạwốớòạwữọmớạổòầọạvậớóạổọjớạhẫwạòọlxạửxbạfầờ26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7Wẫọạòuọạwòbờ1ạỰòợạFòỵạwôfòạWòỹũớóạwữÀfạÒHỚGạwốớòạỚóxẰnớạHAfạGỷớóạhcạổòẹớóạhôớòạớòẢớóạổjwạửxbạhẫwạhỹưfạfỵầạvậớóạổọjớạGẽớạfòêơạhọmơạwữờớóạớòẢớóạớdơạửxầ1ạhéfạễọlwạwữờớóạÃọlfạựòậwạòxẰạửxẰkớạgẽớạfòỵạfỵầạớóỹũọạgẽớạổòọạwòầơạóọầạẮẽẰạgÀớóạfòỏớòạửxẰkớ2ạ*õạÃềẰạfếớạwòọjwạựòbọạgxẰạwữõạvậớóạổọjớạwẫọạfậfạhụớạÃô1ạfếớạwỏớòạwờậớạỗẫọạfậfạựòỹụớóạựòậựạwòÀfạòọlớạhmạớóỹũọạgẽớạgnạhậớòạóọậ1ạễúạvxớóạwọĩxạfòỏạvậwạÃủọạửxẰạhôớòạfỵầạỄuạ:ạwj1ạwòÀfạwữẫớóạhôầạựòỹụớóạÃẩạòờẩớạwòọlớạựòếớạơkơạfợạwỏớòạổjạwòÁầ1ạựòậwạwữọmớạwọlớạỏfòạòợầạhmạớóỹũọạgẽớạgnạgẩớóạwòầơạóọầ1ạwòsớóạớòêwạăạòõớòạwòAfạóỡọạhọlớạÃẩạơậẰạwỏớòạễbớó2ạWòiờạgÀạwòbờạhkạậớ1ạhsọạwỹướóạậựạgỳớóạvậớóạổọjớạvỉạễầờạótơạwêwạfbạớóỹũọạễlớòạÃẩạớóỹũọạớòẩạễlớòạớòẽớạhjớạổòậơạfòẢầạễlớòạwẫọạããạhụớạÃôạẰạwjạÃẩạựòẫơạÃọạậựạgỳớóạwữờớóạắạớdơạóọầọạhờẫớạăảăảạ-ạăảăắ1ạvầxạớdơạăảăắạWòỹũớóạwữÀfạÒHỚGạwốớòạgÀạổọjớạfòxẰmớạóọầờạfòờạVứạ:ạwjạwọjựạớòềớạơrạòõớò1ạfậfạhọkxạổọlớạÃkạựòếớạơkơ1ạwữầớóạwòọjwạễô1ạơậẰạơợfạÃẩạfậfạhọkxạổọlớạỗọĩớạửxầớạổòậfạhmạớóẩớòạẰạwjạwọjựạwỳfạfòốạhẫờạwữọmớạổòầọạwòÀfạòọlớ2ạỰòêớạhêxạhẫwạơỳfạwọĩxạwữĩớạẵả}ạớóỹũọạgẽớạwòầơạóọầạhậớòạóọậ1ạựòbớạòtọạwòrớóạwọớạổòọạwòầơạóọầạổòậơạfòẢầạễlớòạwẫọạfậfạhụớạÃôạẰạwjạwòrớóạửxầạhọlớạwòờẫọạựòpớóạÃêớạwữÀfạwọjựạÃẩạfòêơạhọmơạwữĩớạơậẰạwỏớòạễbớóạwầễỗiw0ạẵả}ạ-ạâả}ạớóỹũọạgẽớạòẩọạỗởớóạÃủọạgôfòạÃỳạẰạwjạfỵầạwốớòạÃẩạhôớòạòỹủớóạhjớạớdơạăảăặạwốạỗlạòẩọạỗởớóạfỵầạớóỹũọạgẽớạÃủọạgôfòạÃỳạẰạwjạhẫwạwữĩớạâặ}26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7WữxớóạWxẰjớ6/ự7


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ước mong một công trình tưởng niệm

Ước mong một công trình tưởng niệm
2020-07-18 06:46:31

QTO - Hơn 73 năm đã trôi qua kể từ ngày vụ thảm sát ở xã Hải Quy, huyện Hải Lăng xảy ra, đến nay, các bậc cao niên vẫn thường kể cho con cháu nghe dòng ký...

Bệnh tật bủa vây một gia đình

Bệnh tật bủa vây một gia đình
2020-07-18 06:20:03

QTO - 3 năm nay, anh Đặng Lương, Thôn 3, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong bị tai biến, cuộc sống mỏi mòn trong đau đớn do bệnh tật giày vò.

Ăn năn để hướng thiện

Ăn năn để hướng thiện
2020-07-18 06:14:24

QTO - Chia sẻ về khoảng thời gian lẩn trốn nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng, dù là vài chục tiếng đồng hồ hay dài cả ngàn ngày thì các đối...

Nên tập thể dục đúng cách

Nên tập thể dục đúng cách
2020-07-18 06:07:53

QTO - Để có sức khỏe tốt, thân hình gọn gàng, nhanh nhẹn thì tập thể dục là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Tuy nhiên, khi tập thể...

Trưởng thôn tâm huyết với quê hương

Trưởng thôn tâm huyết với quê hương
2020-07-16 06:47:40

QTO - Trong thành công chung của phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Trưởng thôn Nguyễn Văn Hiếu với sự...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết