Cập nhật:  GMT+7
àồẵặịỡdỵỵ ằyỶộỷỡjằạỴễqặÌỗqồặỈÃựqốặqoqặyồđỷặồeqồặẴkà/ồẵạàyặịỡdỵỵ ằyỒjdỉằạaỶQRáặ-ặĨsặỡeặẬặởộóqặịẠdặÌdqặỶÃặẴfqặĩérặĩĂịặaỶ.ĨĨáặốẶộặịồrặỡẻqồặĩérặ.YÔặẴeặÌỶỊặốộẹộ7ặìwộặỵễqặÌỗqồặỈÃựqốặýỹđặỷẹộặaồựqặââ8ẳẳẳặqốÃữộáặỷỳrqốặỷỳhqặĩfỹặốộẲdặịồẠặqồeặẴửộặỴỠQDặẴerặịồộòỹặầ8bặẴẮdặýỹd8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạYồsặìdqặỶ.ĨĨặỶỳgqặ.ẽqặPỹộặịồrặìộóỷặỷồjrặýỹẦặĩơqồặịẠdặÔỘÔDặỷfỷặịẹặịđịặỵễqặỷồộặĩfỹặịđịặốộẹộặỷồỹưịặồọặỷồủqốặỷồộặĩfỹặýỹủịặốộdặẴeặýỹủịặỷóặĩòỹặyồẹộặyồđỷặồeqồặẴkặĩỏặìẹrặĩẹpặỡÃvqốặởồđqặốộẹặyồÁặồvyặẴeặịụqốặỷđịặdqặqộqồ7ặdqặỷreqặỷỳoqặỵễq8ặQóỹặởồụqốặyồđỷặồeqồặẴkặỵnặỉíqặĩóqặỷỗqồặỷỳéqốặởồụqốặởộỏpặỵrđỷặĩÃvịặỡÃvqốặqốÃữộặẤjp7ặỷẮặĩsặỉíqặĩóqặqồộòỹặồọặỡÀẦặịồrặịụqốặỷđịặỷứặịồĂịặỷỳhqặĩfỹặqồÃặẴxặỵễq7ặpfỷặỷỳhỷặỷẰ7ặốễẦặỳủộ7ặởồđqặốộẹặỡfqặẴerặởồỹặ.ỘY7ặìérặỡréqặởồụqốặỷồrđỷặĩÃvịặẴeặỵễqặìsqốặĩsặỵnặìơặỷỳjrặqóỹặÔỘÔDặĩÃvịặìđrặịđrặĩgẦặĩẠ8à/yạàỷdìỡjặỵỷẦỡj ằpdỳốộq5âyẤặdỹỷrằạàỷỳạàỷỉạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạàộpốặdỡỷ ằỞồđqặốộẹặỷỳeqặqốhyặyồẹộặỡjrặỳerặẴerặỵễqặÌỗqồặỈÃựqốặịồộòỹặầ8bặ-ặỉằặỵỳị ằồỷỷy5//ỷồjỷồdr8ỷồdqồqộjq8ịrp8Ẵq/Yộịỷỹỳjỵâẳẵấb/ỊrqốỈrqố/ÌộqồỈỹrqố_ỉ8ợyốằ/ạỞồđqặốộẹặỷỳeqặqốhyặyồẹộặỡjrặỳerặẴerặỵễqặÌỗqồặỈÃựqốặịồộòỹặầ8bặ-ặẸqồ5ặÌéịồặỈÃựqốà/yạà/ỷỉạà/ỷỳạà/ỷdìỡjạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạÌdqặỶ.ĨĨặqồhqặẤkỷặỷỹẦặỵễqặÌỗqồặỈÃựqốặịồÃdặĩỏặẤẹẦặỳdặqồẲqốặịồỹẦọqặởồụqốặồdẦặẴòặdqặqộqồ7ặqồÃqốặỉrặĩễẦặỡeặỵễqặỉỹẦặqồfỷặwặ.-ỠjdốỹjặĩóqặqdẦặởồụqốặyồđỷặồeqồặẴkặqoqặồộọqặỷÃvqốặởồđqặốộẹặỷỳeqặqốhyặỷỳoqặỵễqặẴeặịtqặỳfỷặĩụqốặqốÃữộặìơặởlỷặìoqặqốreộặởồụqốặẴerặĩÃvịặịồộòỹặầ8bặĩẻặỷérặqoqặởồỹqốặịẹqồặởồsặởộỏpặỵrđỷ8ặÌoqặịéqồặĩsặỡeặỷồđộặĩưặýỹđặởồổịồặịẠdặpưỷặỵủặỊĨ.ặỴỠQDặqồÃặqkpặẴhỷặỡé7ặịồẶộặìửộ888ặĩóqặpĂịặĩéộặỉộọqặỒưộặỊĨ.ặyồẹộặĩĂqốặỳdặ“qẽqặqớ”ặốộẲặỷỳhỷặỷẰ8ặĨẻặĩóqặỡAịặÌỶỊặỵễqặÌỗqồặỈÃựqốặởồụqốặỷồỏặẤjpặqồlặịụqốặỷđịặdqặqộqồặẴeặĩẹpặìẹrặdqặỷreq8ặÌdqặỶ.ĨĨặĩòặqốồơặÌỶỊặốộẹộặịsặẬặởộóqặẴửộặÌỶỊặỵễqặÌỗqồặỈÃựqốặqoqặyồđỷặồeqồặẴkặaịsặỷồỏặìđqặồrềịặyồễqặyồủộáặĩỏặĩẹpặìẹrặởộỏpặỵrđỷặịđịặỷỳhqặĩfỹặỷủỷặồựq8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạPềỷặởồđị7ặÌdqặỶ.ĨĨặịẢqốặỡÃỹặẬặỷỳhqặĩfỹặẴtqốặâẳặqốeẦặẵb8bặỷỳoqặỵễqặỶồủqốặQồfỷặốộẲdặ(ộặpẽqốặ(ỹễqặỶồeqồặỴeộặỐtqặẴeặỴỠQDặqoqặìđqặẴkặẴẮdặĩẠặẴeặÌỶỊặỵễqặịẢqốặịgqặỷẽqốặịÃữqốặịụqốặỷđịặdqặqộqồ8ặĨ8Ởà/yạ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards
2024-05-18 06:20:00

QTO - Hơn 20 năm qua, Võ Trường Thiên Thư (sinh năm 1987), ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, luôn nỗ lực, bền bỉ theo đuổi đam mê với bộ môn billiards. Anh...

Đà Nẵng quyết phục thù

Đà Nẵng quyết phục thù
2013-08-07 06:55:57

(TNO) - Hai trận bán kết Cúp quốc gia giữa Đồng Nai gặp SHB Đà Nẵng (VTC3 trực tiếp lúc 16 giờ) và ĐTLA gặp Ninh Bình (VTV6 trực tiếp lúc 17 giờ) diễn ra chiều nay (7.8) hứa...

Bóng đá Anh bạo động ngay đầu mùa

Bóng đá Anh bạo động ngay đầu mùa
2013-08-07 06:55:44

(TNO) - Trận đấu ở vòng 1 giải Capital One Cup giữa Preston và Blackpool (1-0) đã kết thúc trong hỗn loạn khi CĐV cả 2 đội này tràn xuống sân.

Phát hiện súng thần công gần 200 tuổi

Phát hiện súng thần công gần 200 tuổi
2013-08-06 06:46:47

(TNO) - Chiều 5.8, UBND xã Bình Hải, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao khẩu súng thần công cho Bảo tàng...

“20 năm dấu chân tình nguyện”

“20 năm dấu chân tình nguyện”
2013-08-06 06:46:37

(TNO) - Hướng đến kỷ niệm 20 năm phong trào tình nguyện của tuổi trẻ TP.HCM, Đài truyền hình TP.HCM phối hợp cùng Thành đoàn TP.HCM tổ chức Thay lời muốn nói chủ đề 20 năm dấu...

Lại Hương Thảo thi Hoa hậu Thế giới 2013 ?

Lại Hương Thảo thi Hoa hậu Thế giới 2013 ?
2013-08-06 06:46:27

(TNO) - Dù chưa được chính thức cấp phép đại diện VN dự thi Miss World 2013 (HHTG), nhưng thông tin và hình ảnh của Lại Hương Thảo đã xuất hiện trên trang mạng chính thức của HHTG 2013.

U.19 VN có HLV ngoại

U.19 VN có HLV ngoại
2013-08-06 06:46:07

(TNO) - Đó là chuyên gia người Pháp Grachen Guillume (sinh năm 1977), hiện là HLV của Học viện Arsenal JMG toàn cầu cử sang Việt Nam tuyển chọn và đào tạo cầu thủ cho Học viện...

Các đài đã đàm phán EPL với K+

Các đài đã đàm phán EPL với K+
2013-08-06 06:45:58

(TNO) - Sau cuộc họp vào tuần trước giữa đại diện VSTV với các đài truyền hình trả tiền tại VN về vấn đề phát sóng giải Ngoại hạng Anh (EPL), phía K+ cho biết đến thời điểm...

Gặp lại HLV Bora Milutinovic

Gặp lại HLV Bora Milutinovic
2013-08-06 06:45:49

(TNO) - Hôm qua, nhà cầm quân danh tiếng người Serbia, ông Bora Milutinovic bất ngờ đến Việt Nam để dự chương trình “Giấc mơ sân cỏ - Football Dream”, tìm kiếm tài năng trẻ cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết