Cập nhật:  GMT+7
WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQMOdTuG6veG6veG6u8Oh4buhI29bbCPhurvhuqc04bq7I8Op4buTw6zhurvhuqUjOCHhur0j4bq74bqnMsOzI0xuw6Hhurnhuq3DoW4jw4nDoSHhuqXDssOhWS/huqckw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bqmw6EhOUDDnVfDk+G6uuG6vFgjLSPDk+G6reG6seG6uyNhPOG6vSPhu6Ih4buh4bq7w6EjTuG6veG6veG6u8Oh4buhIzjDqiPDs+G6p+G6syNvw6MjYeG7k8SpOCPhurgh4bq7OOG6p8Ohb8Ozw6FuI8OS4bq74bqtw7PDoTkjV+G6uOG7rsOSWCPhuqXhuq0hI+G6pzzhursj4bqnxKlsI2Fn4bq74bqlI8OzbuG6veG6u+G6pSPhu50p4bqtI+G6u+G6pSnhu6Ejw7Phu4vhuq0j4bud4buL4bqtI+G6ueG7mTgjw6nhu5PDrOG6u+G6pSPigJhl4bqnw7ThurvhuqXigJkjKj094buuPT09Izc+4bq74bqlL8Ozw7Iz4bq74buuI+G6uuG6r8OyI2Hhuq3hurHDsiPhursp4buhI8Oz4bqnKeG6u+G6pyPhuqfhuq3hurfhursjw7Phuqfhu5c44busIzjhuqcx4bq7I2/hu43DsyMlLCPDs8OyaeG6rSNvw6Mjw7NuaiPDs+G6pynhurvhuqcjODPDsiPDs+G6p8O0I8OpZOG6u+G6pyPDqeG7k8Os4bq74bqlIzgh4bq9I+G6u+G6pzLDsyNMbsOh4bq54bqtw6FuI8OJw6Eh4bqlw7LDoeG7rlkvbMOdWcOzITfDqcOhI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDhurkhbuG6peG6reG6u+G7qiVs4bufIyHDssOz4bq9QMOdWcOzbsOdWcOzOcOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw51Z4bqt4bq54bqlIyHDqcOzw5lATuG6veG6veG6u8Oh4buhI29bbCPhurvhuqc04bq7I8Op4buTw6zhurvhuqUjOCHhur0j4bq74bqnMsOzI0xuw6Hhurnhuq3DoW4jw4nDoSHhuqXDssOhQCNvbjjDmUDhuqfDs8OzbOG7qi8vw7PhuqfDocOz4bqnIeG6veG7rsOz4bqnIeG6u+G6p+G6u+G6rcOh4bq74buuOOG6veG6ueG7ruG7neG6uy9M4bqtOMOzw7Juw6FvJT0kJj0kL8OTX8OJIeG6uS/hurrDoeG7o8OC4bq9w6k5w6FuL+G7ol9O4bq94bq94bq7w6Hhu6Ek4buuxJFs4bqlQC/DnU7hur3hur3hurvDoeG7oSNvw6Mj4bq74bqnNOG6uyPhurnhu5k4I8Op4buTw6zhurvhuqUjKj094buuPT09Izc+4bq74bqlL8Ozw7Iz4bq7Iy0j4bun4bq74bqn4buqI3XDgkxZL2zDnVkvw7M5w51ZL8OzbsOdWS/DsyE3w6nDocOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw53Dk+G6p8Oh4bq9I09s4bq9bsOzI+G6uCHhuq3DqSPhu6wjw7Phuq3huq/hursjYWgjYSnhurkjbOG6pyjhursj4bql4bqtISPhuqc84bq7I+G6p8SpbCNhZ+G6u+G6pSPhuqXhuq3hu5shI07hur3hur3hurvDoeG7oSPhu50pIzch4bq7I8Ope+G6u+G6pyNhPOG6vSPhurjhu67DkiNhIeG6u+G6pSNuMsOzI8Oz4bqnw7I04bq7I8OpxKnhuq3hu64j4bq64bqlw7Lhu6HEg+G6uyPhurvhuqcx4bq7I8OpKSM54bq9I8Oz4bqt4bqx4bq7I2E84bq9IzjDtCEjw7PDsuG7oeG6s+G6uyN14bq74bqnIzg+4bq5I8Oz4bqnMuG7oSM3YiPDs+G6p8Oy4buh4bqvw7MjbOG6p8O1OCNl4bqn4bqtI2Fo4bqtIzfDquG6u+G6pSM44bqn4bqtIyo74busJCPDs27huq3hurfDsiM3PuG6u+G6pSNh4bqzI+G6ucOyISPEkMOyIeG6uyPhurghw7MhI8Oz4buVI+G7t+G6p8Ohw6lvw6Eh4buuI+G7tcSD4bq7Izg84bq74bqnI2HDquG7rCPhuqbDieG7nCPhu7kh4bud4bqtOSPhurjhur3hu6HDoW8jOOG7keG6u+G6pSNhIeG6u+G6pSPDqSnhurkj4bud4bqt4bq3OCPDs+G6qTjhuqcjOOG7lzgjYeG6syPhurnDsiEjw7PhuqfEg+G6uSPhurlow7Mjb2Yjw7Mx4bq7Izfhuq3hurvhuqfhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOd4bu34bqn4bqp4bq74bqnI2Hhuq3hurHDsiPhursp4buhI2F7I8OzKDgjYWjhurvhuqUjYeG6r+G6uyNO4bq94bq94bq7w6Hhu6EjN2rhuq0jIeG6u+G6pyPDqcOy4buF4bq7I+G6ucOyZuG6uyNh4buTxKk4I8Oz4bqn4bqtI2Eyw7IjOOG7j+G6u+G6pSM4KDgj4bq74bql4buF4bqtI28h4bq9I+G7nSkjOOG7j+G6u+G6pSPhuqfhu4Ej4bql4bqtKeG6u+G6pyNh4buTxKk4IzgoOCM5IeG6u+G6pyPhuqfhuq3hurfDsiPhu53hu4UjYWI44bqn4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDneG6uuG6pcOyZ+G6uyPDs+G6reG6uyM4w7QhI09s4bq9bsOzI+G6uCHhuq3DqSM44bqn4bq9Izfhuq3huq/DsyPDs27hur3hurvhuqUj4budKeG6rSPhurvhuqUp4buhI8Oz4buL4bqt4busI07hur3hur3hurvDoeG7oSPhu50pI+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSNhPOG6rSM54bqt4bq34bq7I2/DoyPhuqUibCPhuqXhuq0o4bq5I2FmOCNh4bqt4bqxw7Ij4bqnKeG6u+G6pyPhurjhu67DkiPDgTkj4bui4bq94bq9OeG7oyFuOSPhu50pI2Xhuqfhuq0jYcOqIzjDqiPDs+G6p+G6syPhuqfEqWwjYWfhurvhuqUj4bq54buL4bqtI2/DoyNh4buTxKk4I2VwI2Xhuq/Ds+G7riPDk+G6p8Oh4bq9I2HDquG7rCNO4bq94bq94bq7w6Hhu6Ejb8OjI+G6u+G6pzThursj4bq54buZOCPDqeG7k8Os4bq74bqlIyo9PeG7rj09PSM3PuG6u+G6pS/Ds8OyM+G6uyPhu50pI8Ozbmojw7Phuqcp4bq74bqnIzgzw7Ijw7PhuqfDtCPDqWThurvhuqcjw6nhu5PDrOG6u+G6pSM4IeG6vSPhurvhuqcyw7Mjw7M84bqtI3Xhurvhuqfhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOd4buc4bqt4bq3OCM3IeG6uyPDqXvhurvhuqcjYTzhur0j4bq44buuw5IjbcOy4buh4bqvw7Mjw7Mx4bq5I+G6peG6reG7myM44bqnMeG6uyNO4bq94bq94bq7w6Hhu6EjOOG6p+G6vSPDs+G6pzLhu6Ejw7Mz4bq5I23DsiHhursjw7Nu4buB4bq74bqlIzjDtCEjw7Phuq3hurHhursjYTzhur0j4bq7KeG7oeG7riNO4bq94bq94bq7w6Hhu6EjYSHhurvhuqUjOTPhursjw7NuaiPDs+G6pynhurvhuqcj4bq5aMOzIzfhuq3hurPDsiPDs+G7k8Sp4bq74bqlIzjDtCEjYWjhuq0jN8Oq4bq74bqlIzjhuqfDtCNvMeG6uyPhurzDqTkjw5NuIcOiw6Lhur1uOeG7riPDk+G6p8Oh4bq9I8OzMeG6uyM34bqt4bq74bqnI+G6uCHDsyHhu6wjTuG6veG6veG6u8Oh4buhIzjhuqfhuqnhurvhuqcjw6kpI+G6uWjDsyPDs27hur3hurvhuqUj4bq74bqn4bub4bq74bqlI+G6u+G6pcOy4buhxIPhursj4bq74bqnMeG6uyNl4bqn4bqt4bqv4bq7IyHhurvhuqcjbcOy4buh4bqvw7MjYWLhurvhuqcjYTPDsiNtw7Ix4bq7Izjhuqfhur0j4bq44buuw5Lhu65ZL2zDnVnDsyE3w6nDoSNvw7Phu6HDqcOhw5lA4bq5IW7huqXhuq3hurvhu6olbOG7nyMhw7LDs+G6vUDDnVnDs27DnVnDsznDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdWeG6reG6ueG6pSMhw6nDs8OZQMOTMeG6uyM34bqt4bq74bqnI8SQw7Ih4bq7I+G6uCHDsyEjOMO0ISPhurjhu67DkkAjb244w5lA4bqnw7PDs2zhu6ovL8Oz4bqnw6HDs+G6pyHhur3hu67Ds+G6pyHhurvhuqfhurvhuq3DoeG6u+G7rjjhur3hurnhu67hu53hursvTOG6rTjDs8OybsOhbyU9JCY9JC/Dk1/DiSHhurkv4bq6w6Hhu6PDguG6vcOpOcOhbi/hurjDkl/hurghw7MhJOG7rsSRbOG6pUAvw53hurghw7MhI+G6ucOyZuG6uyNh4buTxKk4I8Oz4bqn4bqtI2Eyw7IjOOG7j+G6u+G6pSNO4bq94bq94bq7w6Hhu6EjLSPhu6fhurvhuqfhu6ojT2zhur1uw7Mj4bq4IeG6rcOpWS9sw51ZL8OzOcOdWS/Ds27DnVkvw7MhN8Opw6HDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOd4oCcw5Phu4Xhuq0jbjLDsyPhuqco4bq9I+G6p+G7mTgjYeG7k8SpOCM44bqnw6zhuq0jN8Oq4bq74bqlIzjhu4/hurvhuqUjTuG6veG6veG6u8Oh4buh4buuI3XhurvhuqcjMuG7oSPDqSkj4bq5aMOzI8OzbuG6veG6u+G6pSPhurvhuqfhu5vhurvhuqUjODPDsiPDs+G6p8O0I+G7n8OyMsOzI29bOCPhurvhuqcyw7Mjw7Nu4bq94bq74bqlI8OpYjjhuqcjb8ahIzfDquG6u+G6pSNhKCN14bq74bqn4buuI07hur3hur3hurvDoeG7oSPDqSkj4bq5aMOzI8Oz4bqt4bqx4bq7I2E84bq9IzjDqiPDs+G6p+G6syPhuqXhuqfhuq0jNynhurvhu6wjOMOqI8Oz4bqn4bqzI+G6p8OtI8OzbsSpI+G7nSkjw7Phuqc04bq5Izjhuqfhuqkjw6nDsuG6rSPhu53hurEjZeG6p8OyI+G7neG7lzgj4bql4bqt4bubISNvMeG6uyNh4bqzI8Oz4bqr4bq5IzfDquG6u+G6pSPhu50pI2Xhuq3huq/hursjw7M84bq94buuI0/DoyNuMsOzI8Ozw7Lhu6HhurfDsyNl4bqn4bqtI2Hhu5PEqTgjw7Phuqfhuq0jYTLDsiM44buP4bq74bqlI+G6uWjDsyM4M8OyI8Oz4bqnw7Qj4bq74bqn4buTI+G7nTThu6HigJ3hu6wj4bq4IcOzISPhurvhuqc04bq7I+G7n8Ogw7Phu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdw5PDsuG7oSPhurvhuqfhuq3Eg+G6u+G7rCPDs27hur3hurvhuqUjw7NuNOG6uyNhMsOyI+G7neG7i+G6rSPhu7chbjnhuq3DosOiI+G7nSnhur0jbjzhurvhuqUjbyjhurvhuqUj4bq5IeG6rSNXJS7hu64k4busI+G6peG6reG7iSPhu5zhurpY4busI+G6u+G6p+G6reG6scOyI2Xhuqc+I+G6u33hurvhuqUj4bq4IcOzISNvw6MjOOG6p+G7kyEjYeG7k8SpOCM44bqnw6zhuq0jN8Oq4bq74bqlIzjhu4/hurvhuqUjTuG6veG6veG6u8Oh4buh4buuI+G7ueG7jyNheyM44buP4bq74bqlI07hur034bqt4bq7I+G7nCHhursjTMOhbm/huq3DoSPDs25qI8OpPOG6rSPDszRsI8Opw7Lhu6Hhurfhursj4budKeG6vSPhuqfhu4XhurkjbcOyISPhurvhuqfhu5PhurvhuqUjTuG6veG6veG6u8Oh4buhI+G7nTbhursjOOG6p+G7kyEjOMOqI2Hhu5PEqTgjw7PhuqfhurMjw6nhu5c4I8OzZsOzI+G6u+G6pzLDs+G7rlkvbMOdWcOzITfDqcOhI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDhurkhbuG6peG6reG6u+G7qiVs4bufIyHDssOz4bq9QMOdWcOzbsOdWcOzOcOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw51Z4bqt4bq54bqlIyHDqcOzw5lA4bqmw4nhu5wj4bu5IeG7neG6rTkj4bq44bq94buhw6FvIzjDtCEj4bq44buuw5JAI29uOMOZQOG6p8Ozw7Ns4buqLy/Ds+G6p8Ohw7Phuqch4bq94buuw7Phuqch4bq74bqn4bq74bqtw6Hhurvhu6444bq94bq54buu4bud4bq7L0zhuq04w7PDsm7DoW8lPSQmPSQvw5Nfw4kh4bq5L+G6usOh4bujw4Lhur3DqTnDoW4v4bq44bq94buhw6FvX0zDqSHhu6HDoW4k4buuxJFs4bqlQC/DneG6psOJ4bucI+G6uOG6veG7ocOhbyNvw6Mj4bq5w7IhI8Oz4bqnxIPhurkjODPDsiPDs+G6p8O0I8OzbuG6veG6u+G6pSPDs+G6p+G7ieG6rSPhuqXhuq0h4bq7I8Oz4buL4bqtIy0j4bun4bq74bqn4buqI09s4bq9bsOzI+G6uCHhuq3DqVkvbMOdWS/DsznDnVkvw7Nuw51ZL8OzITfDqcOhw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDneG7nOG7i+G6rSNv4buXIzjDqiPhurkiw7MjOMO0ISPhurghw7Mh4busI+G6psOJ4bucI+G6uOG6veG7ocOhbyPDqTRsI8Oz4buZOCNh4buTISNuISPDqeG7ieG6rSM4PuG6u+G6pyM3KOG6vSPhu53hu4vhuq0j4bq74bqn4bub4bq74bqlIzgzw7Ijw7PhuqfDtCM4w6ojbOG6p+G6veG6u+G6pSNhaCNlw6Dhurkjw7Nu4bq94bq74bqlI2/DsmbDsyPDs+G6p+G7ieG6rSPhuqXhuq0h4bq7I23DsiHhu64j4buE4bq74bqlI+G6u8Oq4bqtI25d4bq74bqlIzcyw7MjOOG7mSMh4bqtI2Xhuqfhu4XhurvhuqUjOD7huq0jw7Phuqfhuq3hurfhursjb8OjI2zhuqc+4bqtI+G6u+G6p+G7k+G7ieG6u+G6pSM44bqnw60jOOG6p+G6vSPhurvhuqfhu5vhurvhuqUjw7Mx4bq7Izfhuq3hurvhuqcj4bq5KSPhurjhu67DkiPhurkh4bq74bqlI+G7neG6sSPDs27hur3hurvhuqUjw7Phuqfhu4nhuq0j4bql4bqtIeG6uyPDs+G7i+G6reG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw53igJzDk+G6pzTDsyNhKOG6u+G6pSM3w7Jn4bq7I2Xhuqfhuq0jOOG6p+G7jeG6u+G6pSPDs+G7heG6rSNhIeG6u+G6pSNh4buZ4bq74bqlI2oj4budYiPDs27huqkjZeG6p+G7heG6u+G6pSPDs+G6p8OyaDgj4bud4bqxI+G6ueG6q+G6u+G6pyPDs27Eg+G6uyM3PuG6u+G6pSPhu5/huq9sI+G6pzzhurvhuqXhu64jw5PDsuG7oSPhurvhuqfhuq3Eg+G6u+G7rCM44bqn4buV4bq74bqlI2HDqiPDqSkjbcOyKCNhw7Qjbmfhuq3hu64jw5Phu4Xhuq0jb8OjI2Xhuqfhu4XhurvhuqUjOOG6pzJsI+G6u+G6pzThursjw7Phuqvhurvhuqcjw7NuPOG6u+G6pSPhursp4buhI+G6u+G7myHhu64jw5Phu4Xhuq0jb8OjIzjhuqfhur0jw7Myw7MjOD4jOCg4Izgzw7Ijw7PhuqfDtCM44bqn4buZ4bq74bqlI8Oz4buHI2Xhuqc+I+G6u33hurvhuqUjOMO0ISPhuqfhu4Hhu64j4bq64bqvw7Ij4bqn4buBI+G6ucOyZuG6uyNqI8OpPOG6rSPDs+G6p+G6qyNs4bqnPuG6rSPDs+G6p+G6syPhuqfhuq3hurfhursjYeG6reG6scOyI2HDqiNuISM3XeG6u+G6pSNs4bqn4bq94bq74bqlI2FoI8OzbsSD4bq7I28x4bq74buuI+G6uuG6r8OyI2Xhuqfhu4XhurvhuqXhu6wjb8OjIzjDqiPhurvhuqfhu5vhurvhuqUj4bq74bql4buT4buJ4bqtI+G6ueG7i+G6rSNh4bqv4bq7I2HhurMjw7Phuqch4buhI8Oz4bqn4bqvI+G6p+G7geKAneG7rCPhuqbDieG7nCPhurjhur3hu6HDoW8j4bq7w6rhuq3hu64jReG6pyjhurvhuqcjw5Lhu6HEg+G6u1kvbMOd


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Miên man nỗi nhớ

Miên man nỗi nhớ
2024-05-26 09:30:00

QTO - Nhân đọc tập thơ “MIỀN NHỚ” của Nguyễn Văn Dùng

Wawrinka lần đầu đăng quang Úc mở rộng

Wawrinka lần đầu đăng quang Úc mở rộng
2014-01-28 14:11:08

(TNO) - Tay vợt người Thụy Sỹ Stanislas Wawrinka đã tạo cú sốc lớn tại Úc mở rộng 2014 sau khi thắng nốt cả tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal với tỷ số 3-1 (6/3, 6/2, 3/6,...

Những thỏi nam châm 2014

Những thỏi nam châm 2014
2014-01-28 13:51:42

(TNTS Xuân) - Từ điện ảnh đến âm nhạc, thời trang... những người trẻ luôn được ưu ái và kỳ vọng sẽ mang đến những làn gió mới. Tre già măng mọc - Họ là những người tuổi đời...

“Thầy đồ” 9X

“Thầy đồ” 9X
2014-01-28 13:50:48

(QT) - Mê thư pháp… Sinh năm 1994, là “độc đinh” trong gia đình 7 chị em gái, Quý thuộc thế hệ 9X đầy năng động, sôi nổi vốn có của tuổi trẻ. Nhưng khác với nhiều bạn bè cùng...

“Ta nhớ xứ Cùa mây trắng lắm”

“Ta nhớ xứ Cùa mây trắng lắm”
2014-01-28 13:37:35

(QT) - Vào tới trung tâm của vùng Cùa sẽ thấy dưới bóng tán mít vây bọc những vuông vườn với dâu da, cam, bưởi, ổi... Dưới nữa là những khóm thơm (dứa) trái mập căng, ngọt lừ....

SHB.Đà Nẵng và ĐTLA bị chia điểm phút cuối

SHB.Đà Nẵng và ĐTLA bị chia điểm phút cuối
2014-01-27 16:41:38

(TNO) - SHB.Đà Nẵng (ĐN) đã bị Đồng Nai gỡ hòa 2-2 ở phút cuối khiến họ bị vuột mất chiến thắng ngay tại thánh địa Chi Lăng. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cũng có bàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết