Cập nhật:  GMT+7
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2McWo4buT4bq9bOG7kWvhu5M34bup4buzN+G7qWxp4buRN8Oq4bu1N8Oqa+G7kzfhurzhurHFqcOq4bqxMC9rOTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6VL4buH4bqx4bq/NjEi4bu44buR4buGw4Hhu6XFqeG7h8awxrAgNy03w4rhu7Phu6s34buRauG7nWw3xrDhurHhu5M3w6p24bqxN8Wo4buH4bqxw7U3w5ThurHhur/FqWzhur834bq/eHThu5FqN+G7kWt4N8O04bur4buj4buRN+G7qcWpw7o3w7XhurVsN+G7qGTDgDfhurzhurHhu5E34buQa+G6sTfGsOG6seG7qzfDtOG7oeG7qTfhu5HhuqfDtDfhu49r4bud4buRajfhu6lr4bqz4buRazfDquG7neG7kWo34bu5c2w3w5ThurHhu5E3w4ps4bupw4BbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTbhu6jEkeG7qTfDqsOiN8O0c2w3w6prw7M3w7XhurM34bupbOG7kTfhu4Hhu5/hu5E34bu54bqzN+G7qeG7nWw3w6preOG6sTfhu5Frw6nhu5E34buBeHXDqjfDtXRsN+G7gcOtN+G7kWprbzfDqmvhu6vDgOG7i+G7kTfhu5FreHXhu5FqN+G7keG6s+G7k1s34buo4budbDfDqmvDszfDquG7mTfhu6lr4buLN+G7kWvDqeG7kTfDgeG7g+G7qTfhurzhurHFqcOq4bqxN8O14bqzN8O04buh4bupN+G7geG7oWw34bq94buZ4buRajfhu6nhu6vDgMOs4bupN+G7uXRsWzfDlOG7l2w3w6pl4burN+G7qWt2N8Oq4buZN8O1Zzfhu4HDreG7qzfDtOG7q+G7o+G7kTfhu6nFqcO6N+G7qWvhurPhu5FrN+G7kWp4dGw3w6p24bqxN8awZOG7kTfhu5Dhu5Phu6s3w4rhurHDtOG7pTZ9N8Wo4buT4bq9bOG7kWvhu5M3w7Thu6Hhu5FqN8O0cjfhu6fhu6vhurE3w7V0bDfhu6Vr4bq34bupN+G6vWzhu4vhu6s34buBeHXDqjfhur/hurvhu5E34bupxalo4buRN+G7qXQ34bq+bOG6scWpbOG7kzfGr+G7peG7k8Wp4bupN1swL+G7pTEw4bup4bqx4bq9w7Xhu4c3xrDhu6nDgMO14buHLDbDtOG6scWpamzhu5E+YeG7pcOBN+G6seG7q+G7qeG7kzYxMOG7qcWpMTDhu6nhur8xMGzDtGo3a+G7h2xqa+G7qSw2YcSDxIM2N+G6scO14bupLDbFqOG7k+G6vWzhu5Fr4buTN+G7qcO94buRajfhu4F4dcOqN8OB4buHw7Q3w7XhurM3w7Thu6Hhu6k34bupxanhu5Phu5FqN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7qWzDreG7kTfhu4HhurXhu5M34bup4bqzbDfhu5Hhuqfhu5FqN+G7kWvEkeG7qTfhu6lraTdqbHNsWzY3QWzhur/hu6lrLDbDoOG6ozg2N+G6veG7k8Wp4bq/4buHxaksNjk2N8awxanDqiw2a+G7qeG7qeG7pT4vL0FBQVvhu7nhu5Hhu4fDgeG7pcWp4buHxrDGsFvhu5Hhu4fhu6kvxKhsw7Xhu4fGsC/Gr+G7q+G6veG7jeG7h8Oq4bupL8Oh4bq8L+G6sDgvxKjEqC/DiuG6oS/FqeG7k1vhu43hu6VqNi8xMC/hu6nhur8xMC/hu6nFqTEw4bupxakxMOG7qeG6vzHFqOG7k+G6vWzhu5Fr4buTN+G7qcO94buRajfhu4F4dcOqN8OB4buHw7Q3w7XhurM3w7Thu6Hhu6k34bupxanhu5Phu5FqN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7qWzDreG7kTfhu4HhurXhu5M34bup4bqzbDfhu5Hhuqfhu5FqN+G7kWvEkeG7qTfhu6lraTdqbHNsWzAv4bup4bq/MTAv4bupxakxMC/hu6nhurHhur3DteG7hzEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxxq/hurHhu6s3w6rhu6vhu6HDqjfDqmvhu6vDgOG7i+G7kTfhu5FreHXhu5FqNzbhur3hu5PDtDfhu6nEkeG7kTY3xrDhurHhu5FqN8OU4bqx4buRN8OKbOG7qcOAfTfhu6lr4bq34buRajfEgzfhu5HhuqfDtDfhu5Fq4buT4bq3bH03xrDhu7M34buRamtsw6zhu6U3w6p24bqxN+G7kWrhu51sN8aw4bqx4buTN2HhuqE34bup4burcGw34buB4bqlN+G7qeG7r+G7qTfhur/hu6PDqjfDqsOiN+G7ucOtN+G7qWvhurPhu5FrN+G7qW3Dqms3w7Xhurvhu5E3w6pr4burw4Bo4buRN8O04bud4buRWzfhu4Dhu6FsN+G6veG7meG7kWo3w6p24bqxN+G7kWvhu5nDtDfhu6nEgjfhu6Vr4buxN+G7qMWp4bur4buRajfhu4Dhu53hu5FqN+G7j2nhu6k34bupa+G7scOqN2psw6JsN+G7kGrhu5PhurVsN2vhurXhu5FqN+G6sOG7kWs3w7Thu63hurE3YTg4xIMtYTg44bqvN+G7uXNsN+G7uW834bupxaltN+G7qWt5Nzk4NyLhu49r4bud4buRajfhu4F4dcOqN+G6v+G7szfDiuG7q+G7pTfDqmtk4burN0Thu6sgfTfDquG7leG7kTfFqOG7k+G6vWzhu5Fr4buTN8Oqa8OzN2prbDfhu4F4dcOqN+G7j2vhu5PDouG7kWo3w7Thu6Hhu6k3w6pr4buvw6o34bq94bqz4buRN+G7qWvhuq3hu5FqWzfhurzEkeG7qTfDqmvEkeG7pTfDquG7q+G7ocOqN8aw4buj4buRajfhu7l4cuG7kWo3amzDojfhu7lzbDfDtHnDqjfDtXhy4buRajc54bqhOFs4ODg34bq9w6Lhu5FqN8O0cWw34bup4burZeG7kX03xajhu5Phur1s4buRa+G7kzfhu4HhuqU34buPa+G7neG7kWo3beG7qTfDtWXhu5E34bq94bqzw4A34bupxqE3eHPDqjfhurHhu5M3amzhurc34buRa3g3w5ThurHhu5E3w4ps4bupw4A3w6rhu5k3w7Xhu7PDqjfDtOG6teG7kWs3a3Lhu5FbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qGvhu4fhu5M34bq+bOG6scWpbOG7kzfGr+G7peG7k8Wp4bupN303w6rhu7Phu6s34buRauG7nWw3xrDhurHhu5M3w6p24bqxN8Wo4buH4bqxw7U3w7Rp4buRN8O04buhN+G6vOG6scWpw6rhurE34bu5bjfDteG7o2w3w6prcmw34bupxJHhu5E3w6rhu53hu5FqN+G7kWprw6w34bupa+G7q8Op4bupN8Oqd+G7kWo34buRa3g34bupxalsaeG7qTfDteG6oDfhur3hu5nhu5FqN+G7geG6tzfDquG7o+G7kWo3a2xp4buRWzfDiuG7sTfhuqfhu5E34bq94bqxN+G7qcWp4buT4buRajfDtOG7reG6sTfhu7nDveG6sTfhu6fhu6vhurE3w6p34buRajfDteG6szfDtOG7oeG7qTfDteG6oDfhur/hu5M34buPa+G6t8OqWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHFqOG7k+G6vWzhu5Fr4buTN8O14bqgN2psw6JsN+G7qWtow7Q34bu5w6034bun4burw4Bp4bupN+G7gW/hu5FrN8Oqa2zhurE34bup4bqxw4A3xajhu4fhurHDtTfhu5HhuqfDtDfhu5Fq4buT4bq3bFs3NuG7qOG7nWw3xanhurE34buBbDfhu7luN8Oqw6LDtDfhu6lrxJHDgDfhu49r4bud4buRajdr4bq14buRazfhu6Vr4buxw6o34bup4bq1bDfhu4Hhu5lbN+G7qOG7nWw34buPa+G7neG7kWo3a+G7o2w3a8Op4buRN+G7ucOtN+G7p+G7q8OAaeG7qTfhu4Fv4buRazfhu5HhurPDgDfhu7nhurM3xanhu5s3xanhurPhu5FqN8Oq4bur4buhw6o3xrDhu6Phu5FqN+G7qeG6tWw3w5ThurHhu5E3w4ps4bupw4A34buPa+G7neG7kWo34buBaeG7kTfhu5FxbDfhu5HhurPhu5N9N+G7kWnhu6s34buPa+G7neG7kWo3w7Thu6vhu6Phu5E34buR4buZbDfDteG6szfhu49r4bq3N+G7qeG7o+G7qTZbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7uMOtN+G7juG6seG7j+G6sX03w6pl4burN+G7qWt2N+G7geG7n+G7kWo3a3hy4buRajfhu7nDveG6sTdqbOG6sTfhu5Frw6nhu6U3xajhu4fhurHDtTfhu7lzbDdqbOG6tzfhuqPhuqE34bupxalsw6zhu6s34buH4burxanhu5N9N+G7kWrhu51sN8aw4bqx4buTN+G7kWp4dGw34bq8xanhurF6bMO1N8OqcDfhu7l3Pjc24buo4budbDfDqmvhu7HDqjfhu47hurHhu4/hurE3w7ThurHDgDfDtOG6reG7kTfhu6nhurVsN+G7geG7mTfhu7nhurM3a8OAN+G7ueG7l+G7kWo34bqx4buRazfEkcOAN8awZzfhu6nFqcO6N+G7qWvhurPhu5FrN8OqZeG7qzfhu6lrdjdr4bqxw4A34buRa8SR4bupN+G7qWtpN2psc2w3w7Thu6Hhu6k3w7Vl4buRN+G7keG7t+G6sTZbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qGvhu7HDgDfhurDhu5EwL+G7pTE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Agrentina lại thất bại trong ác mộng độ cao

Agrentina lại thất bại trong ác mộng độ cao
2009-06-11 10:18:00

(VnExpress) - Không đến mức ê chề như thảm bại 1-6 trên sân La Paz của Bolivia, nhưng thầy trò Maradona vẫn đá dưới sức và thua trắng Ecuador 0-2 trên sân Atahualpa, Quito, nơi...

Tuyển Anh lại thắng hủy diệt

Tuyển Anh lại thắng hủy diệt
2009-06-11 10:17:43

(VnExpress) - Con đường đưa thầy trò Fabio Capello đến vòng chung kết World Cup 2010 được rút ngắn và rộng thênh thang, sau trận đại thắng Andorra bé nhỏ tối qua.

Huế: làng nghề vào hội

Huế: làng nghề vào hội
2009-06-11 05:23:31

(TTO) - Tối 10-6, hội chợ triển lãm làng nghề VN 2009 đã khai mạc tại công viên Thương Bạc, TP Huế với sự tham gia của gần 200 gian hàng đến từ các làng nghề, cơ sở sản xuất...

Ẩm thực vực ca trù: Ca trù còn hay mất?

Ẩm thực vực ca trù: Ca trù còn hay mất?
2009-06-11 05:12:24

(TPO) - Sở dĩ ca trù được người Việt yêu mến, và thế giới trân trọng vì tinh thần của bộ môn nghệ thuật này. Nay bị tước mất phần tinh túy, ca trù liệu có sống?

48 tỉ đồng cho phim Thái sư Trần Thủ Độ

48 tỉ đồng cho phim Thái sư Trần Thủ Độ
2009-06-11 05:12:02

(NLĐ) - Đây là số tiền đầu tư cho bộ phim sản xuất theo đơn đặt hàng của Ban Tổ chức đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Vào vai Trần Thủ Độ là diễn viên trẻ Thiên...

Kaka khiêu chiến Barca

Kaka khiêu chiến Barca
2009-06-10 11:47:04

(VnExpress) - Tân binh hàng khủng của Real Madrid tuyên bố sẽ không để thầy trò Pep Guardiola tung hoành dữ dội như thời gian qua.

“Tuyển Anh cần giữ đôi chân chạm đất”

“Tuyển Anh cần giữ đôi chân chạm đất”
2009-06-10 11:45:31

(VnExpress) - Trước trận tiếp đối thủ bé nhỏ Andorra tại vòng loại World Cup 2010 tối nay, trung vệ thủ quân John Terry yêu cầu đồng đội đừng quá mộng tưởng mà sơ suất.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết