Cập nhật:  GMT+7
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmeG7hCp74buq4buFY8Oh4buqZ+G7hWjhu4004bq14buqYeG6oeG6tWHhu6pn4buFPeG7qmfDoTThurXDmi9h4busw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h0Fd4bu2feG7qMOZVEbhu7nhu7nhu4ZVUuG7qi3hu6pG4bu44bq1OeG7quG7rFkt4bus4busUeG7quG7p8SR4buqR2Fi4bq1OeG7qmfDoeG6teG7qi3hu6pH4buFaOG7jTThurXhu6pnYWLhurU54buqVEdHLUdHVeG7quG7h2Fjw6Hhu6phw6rhu4fhu6pv4bq7w6Hhu6rFqcOse+G7quG7hmHhu7hn4buqZ2Hhu7bhurVh4buqR+G7hWjhu4004bq14buqYeG6oeG6tWHhu6pvQOG7qkdhYuG6tTnhu6pnw6HhurXhu6pbw6E14bq14buqZ23hu6pnZeG7qnthanvhu6pBxJHDoeG7qmdhPcOi4buq4bq0LOG6tTnhu6p74bu2w6Lhu6p7YS5n4buq4bq3xKnDquG6tTnhu6rhu4NoPeG6teG7quG6t+G7j+G7quG6tWFA4buq4bq1xKnhurt74buqbzThu6pn4buFaOG7jTThurXhu6ph4bqh4bq1YeG7qmfhu4U94buqZ8OhNOG6tVHhu6p9w6Lhu6pHYWrhu6pn4buFxKnhur/hurU54buq4bupw6nhu6rhu4Jo4buP4buqxrDDoiThurXhu6p7YeG7i+G7qmfhu4XhuqFS4buq4bq0YW7hurU54buqb8Sp4bq74bq1OeG7quG6syp74buq4bq34bq74bq14buqe+G7i+G7tuG7qnvhu7h74buqfcOi4bu24bq1YeG7quG6tTlhw6E14buHUeG7qlvhurnhurXhu6pv4bqj4buq4bqxw6HhurVh4buqfcOi4bu24bq1YeG7qmfhu4Vo4buNNOG6teG7qmHhuqHhurVh4buqZ+G7hT3hu6pnw6E04bq14buqWyThu6pbxKnDqnvhu6pn4buF4bqh4bq1YeG7qj5A4buN4buqb0Dhu6pbI8Oh4buqfcOhNeG6teG7quG6tyThurVh4buqWyPDouG7quG7p8SR4buqR0ctR0fhu6p7YcOi4buqPsOhM2fhu6pvPOG6teG7quG7h2E9w6Hhu6rigJzDsl3hurPhu6rDsiJnUeG7qnss4bq14buq4bq1YSp74oCd4buqe2HEqeG7tuG7qmdhNuG7qlvEqeG7tuG7quG7heG7tuG7qnssaOG7qmfhu4U94buq4bq34bq9w6Hhu6p7w6zhu6pnYTZSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZR2Fdw6Lhu6rhu4Jo4buNM2fhu6pb4bqj4bq1YeG7qmZj4buq4buu4buwL+G7guG7qS1HRzlR4buqe+G7uHvhu6rhurEy4bq1YeG7qnthxKnhurnhurU54buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6rhurXEqeG6u3vhu6rhurU5w6JAw6Hhu6p7YcOj4buqW8Spw6p74buq4buHYeG7uGfhu6pm4bql4bq1OeG7quG6sWHDoeG7qlsk4buqW8Spw6p74buqPsOhMuG6teG7qmco4buHUeG7qj7DoTLhurXhu6p94bqje2Hhu6pvQOG7quG6scOhNuG6s+G7qn1o4buNNWfhu6o+4bq/w6Hhu6p74bq54buq4buDaOG7tuG6teG7qj7hu7jDouG7qnthw6Dhu6pn4buFw6LhurU54buq4bq3xIPhurVh4buqb2x74buqZ+G7hWjhu4004bq14buqYeG6oeG6tWHhu6pvQOG7quG7g2jhu43hu6pb4bqj4bq1YeG7quG6tUDhu43hu6p7YcOg4bq1YeG7qmdhanvhu6p74bql4buqYcOhNWjhu6rhurdse+G7qmdr4buq4bq1OUDhu43hu6rhu6xYLeG7rOG7rC3hu67hu7Dhu6zhu65S4buqR2Ez4buq4bq1MuG6tVHhu6pn4buFw6LhurU54buqYcSRw6Hhu6pnYT3DolHhu6rhurFhw6Hhu6p74bu4e+G7qlvhurnhurXhu6pv4bqj4buq4bq1YSjhurXhu6pnYWLhurU54buqPuG7uMOi4buqe+G7i+G7tuG7quG7p8SR4buqR0ctR0fhu6pvNOG7qn3hu7bhurVh4buq4bqzw6x74buq4busWeG7quG6sTLhurVh4buqe2HEqeG6ueG6tTnhu6pn4buF4bqh4bq1YeG7quG6tcSp4bq7e+G7quG6tTnDokDDoeG7qlsk4buqW8Spw6p74buqey7hu4fhu6o5w6Eu4buN4buq4buHYSLhu4fhu6o+w6Ey4bq14buqZyjhu4fhu6pb4buL4buqW8OhNGjhu6rhurHDoTXhurXhu6rhu4dh4bu4Z+G7qmbhuqXhurU54buqVGfhu4XDouG6tTnhu6pnZeG6tTnhu6pmY+G7qsOdWOG7quG6sTLhurVh4buqe2HEqeG6ueG6tTnhu6pn4buF4bqh4bq1YeG7quG6tcSp4bq7e+G7quG6tTnDokDDoeG7qlvhu7bhurU54buq4buHYeG7uGfhu6pm4bql4bq1OeG7qmfhu4Uy4bq14buq4bqzI+G6tTnhu6rhurfEqeG6u8Oh4buqZ+G7hWjhu4004bq14buqYeG6oeG6tWHhu6pn4buFPeG7qmfDoTThurXhu6pPw6E1Z+G7quG6tOG7tuG6s1VR4buq4bq1YcOhNGjhu6rhu4/hu6rhurHDoTPhurXhu6p74buL4bu24buqW+G6ueG6teG7qm/huqNR4buqfcOi4bu24bq1YeG7quG6tTlhw6E14buH4buq4bqxw6HhurVh4buqfcOi4bu24bq1YeG7qmfhu4Vo4buNNOG6teG7qmHhuqHhurVh4buqZ+G7hT3hu6pnw6E04bq1UeG7qj494bq14buq4buDaOG7jTThurXhu6pn4buFaOG7jTThurXhu6ph4bqh4bq1YeG7qlsk4buqPkDhu43hu6pn4bqp4buqZmzhu6rhurfDouG7quG6tyrhurU5UeG7quG7h2Es4bq14buqbyzhurVS4buqT8OhNXvhu6o5w6E94bqz4buqW8SRZ+G7quG6tTnEkWfhu6rhurPEkWfhu6pmY+G7quG6t8Spw6rhurU54buq4bq34bq74bq14buqe+G7uHvhu6rhurEy4bq1YeG7qnthxKnhurnhurU54buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6rhurXEqeG6u3vhu6rhurU5w6JAw6Hhu6pm4bu2aOG7quG6tTlA4buN4buq4busWC3hu6zhu6zhu6o5LOG7jeG7quG6sWHhuqXhu6rhurFhJeG6teG7qltjw6Hhu6pv4bq7w6Hhu6p9w6Lhu7bhurVh4buq4bq1OWHDoTXhu4dSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZ4bq0YcOhNGjhu6rhu4/hu6rhurHDoTPhurXhu6p7YcOi4buq4buFJuG6tTnhu6rhurFhYuG6tTnhu6rhurUy4bq14buqW8SRZ+G7quG6tTnEkWfhu6p7Kmfhu6rhurEy4bq1YVHhu6p7IeG6teG7qnvhuqXhu6rhurfEkeG7qmfhu4XhuqHhurVh4buqb0Dhu6pnYeG6vcOh4buqOcOh4bu24bq14buqWzbhu6pnYWLhurU54buqPuG7uMOiUeG7qjnDoT3DoeG7qmdhw6B7YeG7qm/hurvDoeG7quG6sWHhu7h7YeG7qmFA4bq1OVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lC4bq1OeG7qkfhu4Uh4bq14buqTyXhurXhu6pJ4buNUeG7quG7hmHhuqXhu6rFqWHhu4vhu6pn4bqje2Hhu6pHYcSp4bq94bq1OeG7qmfhu4Vse+G7qkHDoTXhu4fhu6phxJHDoeG7qkfhu4Vo4buNNOG6teG7qmHhuqHhurVh4buqZ+G7hT3hu6pnw6E04bq14buqT8OhNWfhu6rhurThu7bhurNR4buqe2HDouG7qj7DoTNn4bug4buq4oCc4buqQcOhNeG7h+G7qmHEkcOh4buqWyThu6p74bql4buqYWThu6pm4bq54buqWzThu6rhurU5YeG6o+G7qmdhQOG6tWHhu6rhurco4buH4buqR+G7hWjhurU54buqZyzhurPhu6o+PeG6teG7quG7g2jhu4004bq14buqZ+G7hWjhu4004bq14buqYeG6oeG6tWHhu6pn4buFPeG7qmfDoTThurXhu6pPw6E1Z+G7quG6tOG7tuG6s+G7qls24buq4bq3QOG6s+G7qlsjw6Hhu6p9w6E14bq14buqWyFo4buq4bqzY8Oh4buqe2HDoOG6tWHhu6pn4buFw6LhurU54buqb8OhNXvhu6pbQOG6s+G7quG7h2Hhu7jhurVR4buq4bqzaOG7tuG7qj494bq14buq4buDaOG7jTThurXhu6p74bu4e+G7qnthxKnhurnhurU54buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6rhurXEqeG6u3vhu6rhurU5w6JAw6Hhu6pnYV3DouG7quG7i+G7jeG7quG7g2jhu4004bq14buqe+G7i+G7tuG7qnvhu7h74buqYcSRw6Hhu6pvw6Ey4bq1UOG7qlshaOG7quG6s2PDoeG7qjnDoWnhu4fhu6p74bu4e+G7qmHEkcOh4buqb8OhMuG6teG7qnvhuqXhu6rhurVhaOG7qnshaOG7qmfhu4Xhu7bDouG7qltlw6FR4buq4bqzaOG7tuG7qj7hu7jhurVR4buqYcOq4buH4buqZ+G7uHtR4buqe2HDoeG7tuG7qmYw4buqb+G6u8Oh4buq4bq1YeG7tmjhu6p74bu4e+G7quG6sTLhurVh4buqLeG7qnthxKnhurnhurU54buqZ+G7heG6oeG6tWHhu6pn4buFw6LhurU54buq4bq1xKnhurt7UOG7quG6tWHEqeG6tTnhu6pbM+G6teG7quG6teG7tuG7jeG7qmfhu4Vo4bq1OeG7qmcs4bqz4buq4bq1QOG7jeG7qm884bq14buqe2HEqeG7tuG7qlvEqcOqe+G7qnsu4buH4buq4buHYSLhu4fhu6pnYUDhurVh4buq4bq3KOG7h+KAnVLDmi/hu4fDmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5lC4bq1OeG7qsWp4bu2w6Lhu6pHYeG7tuG6tWHhu6rhurYs4bqzUeG7qlsjw6Hhu6p9w6E14bq14buq4buZT+G7uVHhu6p7YcOi4buq4buFJuG6tTnhu6Dhu6rigJzFqeG7uMOh4buqOeG6oeG7qnsu4bqz4buqZ2HhuqHhu6p7LuG6s+G7quG6t2hi4bq1UeG7qnvhu7jDoeG7qjnhuqHhu6p7YcOi4buq4bq1MuG6teG7qnthw6Lhu6pm4bq74bqz4oCdUuG7qsWp4bql4buq4bq1YW7hurU54buq4bqxMuG6tWHhu6rhurXEqeG6u3vhu6rhurU5w6JAw6Hhu6pU4bq1YcSp4buqxanhurThurRR4buq4bq0QeG6sFXhu6pnYWgh4bq14buqbzThu6pnw6HhurXhu6pnantR4buq4buHYeG7uGfhu6pm4bql4bq1OeG7quG7rlcv4buuV+G7qlsk4buqZ+G7hWx74buqZ8OhM+G7h+G7qjk/4buH4buq4bunxJHhu6pHRy1HR+G7qls24buqPkDhu43hu6pn4bqp4buq4buDaOG7tuG6teG7qlvDoTbhurPhu6rhurFhYuG6tTnhu6rhurNoY+G6teG7quG7tsOh4buqe+G7tuG6teG7qmdhw6E14buH4buqb0DDouG7quG6tcSRw6Hhu6p9aOG6tTnhu6pnw6HhurXhu6pnanvhu6p74buL4bu24buqYeG6reG7qm9A4buq4bq1M2jhu6ph4bqt4buqZ2zhu6rhurdA4bqz4buqPsOhMuG6teG7qn3huqN7YVHhu6o+w6Ey4bq14buqZyjhu4fhu6pmMeG7qlvEkcOh4buqe2HDoeG7quG7h2HDoOG7quG6tzLhurXhu6rhu4UuZ+G7qnvhu7bDolLhu6pPw6E1e+G7quG6tUDhu41R4buqZ2Fdw6Lhu6pHYWrhu6pn4buFxKnhur/hurU54buq4bupw6nhu6rhu4Jo4buP4buqxrDDoiThurXhu6pbJOG7qm/EqcOqZ+G7quG6tTnDokDDoeG7qmch4bqz4buqe+G7i+G7tuG7qj7EkVHhu6rhurUy4bq14buqPsSR4buqPuG7uMOi4buqe+G7uMOi4buqR2Hhu4vhu6pnxKnhurvhurU54buqw7LDoeG6teG7quG7j+G7quG6scOhM+G6tVLhu6rhurRSQcOC4buZw5ov4buHw5k=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Chủ nhà thắng ngược

Chủ nhà thắng ngược
2012-11-17 10:24:32

(TNO) - Trận khai mạc BTV Number One Cup diễn ra chiều qua đã gay cấn và kịch tính từ đầu trước sự chứng kiến của gần 12.000 khán giả trên sân Bình Dương.

Đình Luật tập trở lại

Đình Luật tập trở lại
2012-11-17 09:26:20

(TNO) - Trung vệ Đình Luật đã có thể mang giày tập luyện trở lại trong buổi tập chiều qua của đội tuyển VN. Chấn thương ở ngón út bàn chân phải của Đình Luật đã hồi phục nên...

Đừng câu nệ ấn tượng bên ngoài!

Đừng câu nệ ấn tượng bên ngoài!
2012-11-17 09:25:29

(TNO) - Một trong những câu chuyện được thêu dệt... hấp dẫn nhất trong bóng đá hiện đại, là chuyện về chiếc đai đen taekwondo của Zlatan Ibrahimovic. Thủ phạm lớn nhất có lẽ là...

Derby giải sầu

Derby giải sầu
2012-11-17 09:20:41

(TNO) - Cả Arsenal lẫn Tottenham đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận derby Bắc London diễn ra trên sân Emirates vào đêm nay.

Chelsea sẽ thi đấu tại VN năm 2015

Chelsea sẽ thi đấu tại VN năm 2015
2012-11-16 08:56:03

(TNO) - Chiều 15.11, ông Adrian New, Giám đốc điều hành CLB bóng đá Chelsea FC khu vực châu Á, ký hợp đồng với Ngân hàng VietinBank để hợp tác phát hành thẻ ghi nợ quốc tế visa...

Chỉ còn 3 đội nước ngoài ở BTV Cup

Chỉ còn 3 đội nước ngoài ở BTV Cup
2012-11-16 08:55:18

(TNO) - Chiều nay, Cúp bóng đá truyền hình Bình Dương (BTV Number One Cup) 2012 khai diễn với hai trận đấu: tuyển U.22 VN gặp Gremio (Brazil) lúc 15 giờ 30 và Becamex Bình...

Sau gần 20 năm, Pháp thắng trên sân Ý

Sau gần 20 năm, Pháp thắng trên sân Ý
2012-11-16 08:54:02

(TNO) - Lần cuối cùng Pháp thắng Ý ngay tại sân đối thủ này là tháng 2.1994, với bàn thắng duy nhất do ngôi sao lừng danh một thời Youri Djorkaeff ghi.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết