Cập nhật:  GMT+7

Quy hoạch tỉnh Quảng Trị mang tầm nhìn dài hạn, mở ra hướng đi mới, không gian phát triển mới

Đồng chí NGUYỄN ĐĂNG QUANG, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị trả lời phỏng vấn

Quy hoạch tỉnh Quảng Trị mang tầm nhìn dài hạn, mở ra hướng đi mới, không gian phát triển mới

- Thưa đồng chí! Có thể khẳng định công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo ra khung pháp lý cao nhất, là công cụ quan trọng để hoạch định các định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Đồng chí cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh đã được quan tâm như thế nào?

- Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đối với việc sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường cũng như sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương triển khai, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tham gia lập Quy hoạch tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan và các địa phương triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các cơ quan tham mưu đã đề xuất lựa chọn được đơn vị tư vấn có chất lượng, kinh nghiệm trong lập quy hoạch, tham gia lập quy hoạch nhằm xây dựng được Quy hoạch tỉnh với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phù hợp với xu thế phát triển; kết hợp hài hòa kinh nghiệm quốc tế với điều kiện thực tế của Việt Nam, phù hợp với bối cảnh tình hình, tiềm năng lợi thế của tỉnh Quảng Trị.

Việc lựa chọn hợp tác với tổ chức Singapore Cooperation Enterprise để xây dựng “Báo cáo nghiên cứu định vị kinh tế cấp cao tỉnh Quảng Trị”; hợp tác với Sakae Advisory - Surbana Jurong xây dựng “Ý tưởng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và Tổ chức AVSE Global để tham gia phản biện Quy hoạch tỉnh...

Đây là các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm và uy tín quốc tế, với kỳ vọng được lựa chọn hợp tác tham gia giúp tỉnh định hình được bức tranh toàn cảnh phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tính toán bố trí cân xứng, hài hòa cả trong tỉnh và khu vực đặt trong tổng thể Quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả, bền vững, tạo ra những nét “riêng có” của tỉnh Quảng Trị.

Trong đó, chủ động đề xuất những định hướng lớn phát triển tỉnh Quảng Trị vào Nghị quyết 26-NQ/ TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Quy hoạch tỉnh trình Tỉnh ủy cho ý kiến để hoàn chỉnh trước một bước báo cáo các bộ, ban, ngành trung ương cho ý kiến hoàn thiện Báo cáo Chính phủ xem xét phê duyệt.

Ngày 29/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1737/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xem là thành quả, kết tinh sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công tác lập Quy hoạch tỉnh.

- Để đạt được những định hướng trọng tâm, cốt lõi được nêu trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp như thế nào, thưa đồng chí?

- Để đạt được những định hướng nêu trên, trước hết cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt quan tâm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững. Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Quảng Trị mang tầm nhìn dài hạn, mở ra hướng đi mới, không gian phát triển mới

Khu công nghiệp Quán Ngang đang thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất, kinh doanh -Ảnh: Đ.T

Thứ hai, tổ chức công bố công khai, rộng rãi các quy hoạch để Nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi các quy hoạch. Xây dựng lộ trình triển khai thực hiện quy hoạch và xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong quy hoạch. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tổ chức giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, lợi thế của địa phương với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tập trung kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm.

Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch khác theo quy định của pháp luật. Triển khai xây dựng kế hoạch hành động và thường xuyên cập nhật, cụ thể hoá các nội dung Quy hoạch tỉnh thành kế hoạch 5 năm và hằng năm đảm bảo thống nhất giữa các cấp chính quyền; định kỳ đánh giá, giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định.

Thứ ba, tập trung cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Tăng cường ứng dụng công nghệ số, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở của tỉnh.

Ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số, đô thị thông minh của các lĩnh vực, các dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh triển khai chính quyền số, góp phần nâng cao hiệu quả dịch vụ công, cũng như đa dạng hóa và chuyển đổi hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo động lực cho doanh nghiệp và người dân tìm hiểu, tham gia vào môi trường mạng và các công cụ trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đây cũng là điều kiện để người dân, doanh nghiệp phát huy vai trò giám sát đối với chính quyền trong thực thi công vụ.

Thứ tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; ưu tiên đầu tư các dự án động lực, trọng điểm, có tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có tính lan tỏa lớn.

Hoàn thiện các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh để khai thác, thu hút các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, vận động các nguồn vốn FDI, ODA đầu tư kết cấu hạ tầng, sản xuất - kinh doanh, phát triển đô thị nhằm phát triển kinh tế gắn với tăng thu ngân sách nhà nước.

Cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước theo hướng ưu tiên cho đầu tư phát triển. Tiếp tục khơi thông các “điểm nghẽn” về kết cấu hạ tầng, thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực để huy động cao nhất nguồn lực từ khu vực kinh tế ngoài nhà nước phục vụ cho các mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lập và triển khai các kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của tỉnh. Từng bước có quy trình, cơ chế phù hợp để tham vấn rộng rãi cộng đồng dân cư, doanh nghiệp về các chương trình, dự án đầu tư công nhằm tạo điều kiện phối hợp nguồn lực giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân.

Đảm bảo và cam kết về sự minh bạch của các định hướng chính sách trong dài hạn, cập nhật kịp thời những thay đổi trong chính sách của tỉnh trên trang web của Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị. Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

Hỗ trợ đầu tư kết nối hạ tầng giao thông, điện, nước... đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút nhà đầu tư hạ tầng đồng bộ, chất lượng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh; nâng cao chất lượng đô thị đồng bộ, hiện đại, đô thị xanh, phát triển bền vững, tạo sức hút, phát triển dịch vụ, thị trường bất động sản lành mạnh; tích hợp các khu nhà ở công nhân, các khu nhà ở xã hội đan xen với các loại hình nhà ở khác trong mỗi khu vực đô thị, đặc biệt là gần các khu, cụm công nghiệp.

Ưu đãi, hỗ trợ thu hút nhà đầu tư vào đầu tư khu, điểm du lịch, khách sạn cao cấp thông qua hỗ trợ thủ tục pháp lý, bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước. Khuyến khích, thu hút các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; chú trọng thu hút đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp như y tế, giáo dục, đào tạo nghề... qua đó huy động thêm nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực.

Thứ năm, tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, coi đây là động lực đột phá.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước để đáp ứng nhu cầu đổi mới phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng các chế độ, chính sách đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao tới làm việc tại Quảng Trị.

Đổi mới phương pháp về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tự học tập nâng cao trình độ; xây dựng và đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, huy động mọi nguồn lực trong xã hội nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trong phát triển nguồn nhân lực.

Mở rộng mạng lưới đào tạo nghề và thay đổi cơ cấu đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề theo hướng xã hội hóa, đa dạng hóa hình thức đào tạo, linh hoạt và thiết thực. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động có cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm. Tăng cường việc liên kết đào tạo nghề, đào tạo chuyên nghiệp với các cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng tốt trong và ngoài nước.

Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao trình độ và đào tạo bổ sung kỹ năng mới cho lực lượng lao động của địa phương, đặc biệt là lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của các ngành có giá trị gia tăng cao như công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch. Tăng cường mối liên kết và hợp tác giữa các cơ sở giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp và tổ chức sử dụng lao động.

Thứ sáu, chú trọng quản lý tổng hợp, thống nhất các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển tự nhiên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Thứ bảy, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó chú trọng đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả theo hướng hội nhập quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đào Tâm Thanh (thực hiện)

Tin liên quan:


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Xứ Cùa, từ mạch nguồn cách mạng

Xứ Cùa, từ mạch nguồn cách mạng
2024-07-02 09:19:00

QTO - 60 năm sau sự kiện đồng khởi Cùa, nối tiếp mạch nguồn cách mạng, bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực vượt khó không ngừng, cán bộ và Nhân dân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết