Cập nhật:  GMT+7
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEh5OOG7mD/DncSoVcOUxKjDmTjEqCpAw5rhu7LEqOG6snDEqFXhu5o/w53EqOG7mDrEqDfhu7I4UjdHL+G7sktIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu5Hhu6bDlcOZ4buISOG7hOG7tXBxRsSoLcSow6zhu7Lhu7Thu644xKg0OMOVxKjhu4zhu4ZO4buAxKjhu4t5xKjhu6Hhu6bDmeG7tMOVxKjhu6Thu5TEqMOaO8SoVTh94bu0xKgl4bqnxKgl4busN8So4buyMDPEqDfDlMOaxKjDmmE/w53EqMOsKT/DncSoN+G6pcSoNzU44bql4buuP8SoN+G7sik/w53EqEtK4buMxKjhu6Hhu6bDmeG7tMOVxKjhu5E6KsOZ4bu0P8OdNsSo4buE4buhw5Uqw5XhuqU24bu0w5VGxKg24buYP8Sow6I4UDfEqMOa4buy4bqjXT/DncSoNzXhu7g/4buyxKg3NTjhuqXhu64/xKjhu7Lhu7g/4buyxKg0ODzDmsSoN+G7rMSo4buhODrDmeG7tD/hu7TEqC3EqMOpOsSoN+G7sjhSN8SoJeG6rcSoN+G7sjnhu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjDrGE/w53EqOG6syLhu7TEqOG7pOG7kuG7tMSow5nhu7RWP8SoTMSo4bukXT/EqOG6s0Dhu4DEqFU4feG7tMSoJeG6p8SoJeG7rDfEqMOaLD/EqMOaO8SoNuG6r8SoN+G7ssOVJsSow53hu7TDlcSo4buk4bucw5rEqFXhu7RWN8Sow5rDoMOVxKhVUsOaxKg34buyUeG6pcSo4buYOsSoN+G7sjhSN8So4bu1Oj/huqXEqOG7kcOVNjbhu7Q/4bu04buAxKgmezfEqDc1Oj/DncSoP+G7suG6tz/DncSoP8Od4bqjIOG7tMSoNsOUP8OdxKgqUjPEqOG7keG7tFYzxKjhu7J74bu0xKjDqTrEqDfhu7I4UjfEqDfhu7Lhu6zEqMOd4bu0IuG7tMSo4bqz4buQxKgq4buQxKg34buyUeG6pcSow5rDoMOVxKg/4buy4bq3P8OdxKjhu5g6xKg34buyOFI3xKjDneG7tMOVxKjDojhQN8Sow5rhu7I5P8Odw4rEqOG7i8OV4bqz4bu0w5nEqMOsOjMz4bumNVnhu7Thu6Yqw5nhu4DEqOG7i8OV4bqz4bu0w5nEqMOtKsOV4bu0P+G7puG7gMSo4buhw5Xhu7LDmeG7tMSo4buhOjjDmeG7tD/hu7Thu4bhu4bhu4bEqMO5P8OdxKg24buqxKgq4buQxKjDmjzEqOG6s1A/xKjDmuG7sjrEqMOa4buy4bqjXT/DncSoNzXhu7g/4buyxKg3NTo/w53EqDY4PDfEqDfhu7Ig4bu0xKjDneG7tMOVP8SoN+G7suG6r8OaxKjhu7Lhu7RWP8SoS03EqDdSM8SoN+G7kuG7tMSow5rDlMOaxKjDmcOVP+G7ssSoN+G7ssagP8OdxKgxxKjhurJw4buAxKjhurMi4bu0xKg/4buy4bugP8So4bqzUjfEqMOa4buy4bu2P+G7ssSoKuG7kMSo4buyLsOaxKg3NSzEqCbhu7g/4buyxKgtxKjhu6HDleG7ssOZ4bu0xKjhu6E6OMOZ4bu0P+G7tMSo4buEN+G7suG7rMSo4buyVsSoN+G7ssOjxKhNxKg3NTo/w53EqMOd4bu0w5XEqOG7pOG7uD/hu7LEqOG7pOG7rjjEqCrhu5DEqD/hu7Lhurc/w53EqOG7mDrEqDfhu7I4UjfEqMOd4bu0w5XEqD994bu0xKg34bu04busP8Od4buAxKjDlT/hu7LEqOG7pOG7lMSow5o7xKjDnVE/xKhM4buMxKg/4buWJsSoNjw/w53EqOG6syLhu7TEqOG7mDrEqDfhu7I4Ujfhu4DEqOG7suG7tFY/xKjhu6TDlT/DncSoMcSo4bujOMOVKsOVxKjhu584JjM4NeG7gMSo4buhw5Uqw5XhuqU24bu0w5VG4buGxKjhu7U1Oj/DncSoVTh94bu0xKjhu7IuM8SoVcOUOsSow5rhu7Lhu7Thu644xKg0OMOV4buAxKgpP8OdxKjhu7U6P+G6pcSo4buRw5U2NuG7tD/hu7TEqMOa4bqhP8OdxKjDmuG7suG7tMOVxKg24buoxKg34buyKT/DncSoN+G7tD/EqCXhu7LDlMSoN+G7sjnEqOG6s0Dhu4DEqDXhu5o/w53EqOG7suG7tFY/xKgpP8OdxKjDmjvEqCXhu7I64buYP8OdxKhMSsSo4buyLsOaxKg3NSzEqCrhu5DEqD/DneG6oyDhu7TEqOG6snDhu4ZHLzNIRzfDlVUq4bumxKg2N+G6pSrhu6bEkOG7iCbDlTXDneG7tD/Dikwzw6LEqMOVODc64buISEc3NUhHN8OZSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hIR+G7tCbDncSow5UqN8SQ4buIw6k6xKg34buyOFI3xKjDneG7tMOVxKjhu7U6P+G6pcSo4buRw5U2NuG7tD/hu7TEqOG7hFXhu7jDlcSoM+G7suG7mOG7tEbEqMOaYT/DncSo4buk4buS4bu0xKjDmeG7tFY/xKhMxKg/4buy4buQxKg24buYP8Sow6I4UDfhu4jEqDY1w5rEkOG7iOG7sjc3M8OKLy/hurXhurXhurXhu4Y34buyw5U/4buyP+G7tOG7pj/hu4bDmjom4buG4bqzPy944bu0w5o3ODXhu6Y2TEpLTU4vw6w6P8Od4buLOj/DnS9K4buMSk5LTS80OMOVP8OdLVXDlS3DmTgtKuG7tMOa4buyLcOZ4buGJDPDneG7iC9Iw6k6xKg34buyOFI3xKjDneG7tMOVxKjhu7U6P+G6pcSo4buRw5U2NuG7tD/hu7TEqOG7hFXhu7jDlcSoM+G7suG7mOG7tEbEqMOaYT/DncSo4buk4buS4bu0xKjDmeG7tFY/xKhMxKg/4buy4buQxKg24buYP8Sow6I4UDfEqC3EqMOpP+G7ssOKxKhw4buG4bqyRy8zSEcvN8OZSEcvNzVIRy83w5VVKuG7pkhHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG6siLhu7TEqDfhu7Ig4bu0xKgq4bqjMD/DncSoT0rEqDPhu7I5Ny83UjPhu4DEqMOa4buy4bqjXT/DncSoNzXhu7g/4buyxKjhu6E4OsOZ4bu0P+G7tMSoLcSow6k6xKg34buyOFI3xKgl4bqtxKg34buyOcSow50+JsSoTMSoM+G7slE/w4rEqOG7pCM/4buyxKjDmsOVOsSo4buYOsSoN+G7sjhSN8SoLcSoNzXhu7g/4buyxKjDmeG7tFg/xKjDmsOUw5rEqCbhu5A/xKjhu5g6xKg34buyOFI3xKjhu7I64buQP+G7ssSoNzXDlD/DncSo4buEVeG7tOG7rD/EqCZQN8Sow5rhu7Lhu7Thu6zDmsSoJsOU4bqlxKhVw5XhuqXEqOG7ssOV4bqlxKjDmjvEqDfhu7JXxKgq4buQxKg3LMOVxKg/4buy4buQxKjDmsOVOsSoN1E/w53EqDHEqOG7tXjhu4bhu5HDrOG7ocSoP+G7suG6o8SoN+G7tOG7rDfEqCp7xKjDmsOgw5XEqCk/w53EqMO94bumesOVxKjhu6PDlSrDlSbDlcOZ4bum4bumP8SoLcSow7Thu7TDlCbEqOG7pDzDmsSoNuG7mD/EqMOiOFA3xKjDrCk/w53EqDfhuqXEqEtK4buMxKjhu6Hhu6bDmeG7tMOVxKjhu5E6KsOZ4bu0P8OdNkbhur7EqOG7mDrEqDfhu7I4UjfEqOG7pOG6oyA/w53EqDPhu7I8xKjhurMi4bu0xKg/4buy4bq3P8OdxKg34bu04busN8SoJsOhw5rEqMOd4buy4bu0xKjhu7Lhu7g/4buyxKg3NeG6r8OaxKg34bu04busM8SoNzXhuqMiw5rEqDbhuq/EqMOa4buyw6M/w53EqCXhu7Thu6w/xKjDmsOgw5XEqD/DneG6oyDhu7TEqMOi4bumJsSoP8OdVDjEqD/hu7Lhu7Thu7A/xKjhu4Thu6Quw5rEqOG6p8SoP8Od4buyPeG7gMSoVcOV4bqlxKgqXcSoKuG6sT/DncSoNzXhu7A/xKgm4bucN8So4bukUDfhu4DEqOG7mDrEqDfhu7I4UjfEqOG6syLhu7TEqFXhu5Dhu7TEqOG7sjrhu5zDmsSo4bukPj/DncSow6I44buG4buG4buGRuG7hsSow63hu5o/w53EqDbhuq/EqOG7slAzxKjDmVQ/4buAxKgl4bqtxKg34buyOcSoN8SDxKjhu5g6xKg34buyOFI34buAxKg/4buy4buQxKg24buYP8Sow6I4UDfEqOG7suG6pcSo4bqzLj/DncSow5rhu7LhuqNdP8OdxKg3NeG7uD/hu7LEqCXhu7IpP8OdxKjDmuG7siPEqCrhu5DEqMOaXcSo4buye+G7tMSo4bukV8SoJeG7ssOUP8Sow53hu7Thu5jEqOG7pMOVJsSoJuG7sMSo4buYOsSoN+G7sjhSN8SoN+G7kuG7tMSo4bqycMSoN+G7tOG7rDPEqMOiOcOaxKjhurMi4bu0xKjDmsOUw5rEqMOa4buyOOG6peG7sD/EqMOd4bu0w5XEqOG7mDrEqDfhu7I4UjfEqDQ4PMOaxKg34busxKjDmuG6oT/DncSoP+G7suG6o8Sow5rDlMOaxKgm4buQP8SoNzXhu7g/4buyxKjDmeG7tFg/xKjhu5g6xKg34buyOFI3xKjhu6Thu5zDmsSoNsagw5rhu4DEqCbhu5DEqDQ4w5U/xKg3NS4/w53EqOG7sl0/xKgq4buQxKgmOj/DncSoJjg8P8Sow5rhu7LhuqNdP8OdxKg3NeG7uD/hu7LEqDbhu6rEqCrhu5DEqCXhu7A/4buyxKg0OOG7mD/DncSoVcOUxKjhu7Lhu7g/4buyxKjhu5g/4buyxKjDmsOUw5rEqOG7pEDDlcSo4buk4bu0VybEqMOZOMSoKkDDmuG7ssSoP33hu7TEqDfhu7Thu6w/w53EqMOaw6DDlcSo4bqycMSo4buk4busP8So4bqzIuG7tMSow5rDlMOaxKg/4bqjIsOa4buGxKjhu4vhuq/EqCXhu7Thu6w/4buAxKjhu6E4OsOZ4bu0P+G7tMSoLcSow6k6xKg34buyOFI3xKgl4bqtxKg34buyOcSoNuG7qsSoM+G7ssOUN8SoNjs/w53EqDc14buwP8So4buR4bu14bqyxKjhurPhu5DEqCZ7N8SoNjzEqCXhu7A/4buyxKg0ODzDmsSoN+G7rMSoJeG7ssOUw5rEqOG6s+G7kDrEqOG7pFE4xKg34buyw5Q/w53EqOG7jsSoNyLhu7Thu4bEqHDDnTjhuqXhu7A/xKjhurLhu6A/Ry8zSA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Nhà hát Tuổi trẻ đến với Trường Sa

Nhà hát Tuổi trẻ đến với Trường Sa
2013-04-09 06:21:38

(SGGPO).- Ngày 8- 4, Nhà hát Tuổi trẻ cho biết đội nghệ thuật xung kích của nhà hát đã sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật đặc biệt biểu diễn phục vụ cho chiến sĩ và nhân dân...

VFF xúc tiến tổ chức AFF Cup 2014

VFF xúc tiến tổ chức AFF Cup 2014
2013-04-09 06:18:59

(TNO) - VFF sẽ có văn bản báo cáo Chính phủ cùng một vài bộ ngành có liên quan để sớm bắt tay vào công tác chuẩn bị AFF Cup 2014.

Chỉ còn Hoàng Thiên

Chỉ còn Hoàng Thiên
2013-04-09 06:17:59

(TNO) - Tại vòng 1 Men’s Future F3, các tay vợt Việt Nam đã thi đấu tốt hơn so với 2 giải trước đó, nhưng vẫn thất bại. Lê Quốc Khánh sau khi gây nhiều khó khăn cho Matthias...

Đình làng sống lại trong lòng phố

Đình làng sống lại trong lòng phố
2013-04-09 04:15:00

(TNO) - Sau nhiều năm bị lãng quên trong nhịp sống đô thị ồn ào, đình làng Kim Long (P.Kim Long, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) chợt bừng sáng trở lại trong chương trình nghệ thuật du...

Đêm nhạc “Quang Dũng - Tình ca”

Đêm nhạc “Quang Dũng - Tình ca”
2013-04-08 06:46:12

(TNO) - Gần 5 năm sau live show cá nhân gần nhất của mình, ca sĩ Quang Dũng sẽ giới thiệu đến khán giả chương trình Quang Dũng - Tình ca, diễn ra lúc 20 giờ ngày 20.4 tại Nhà...

Hoa hậu các dân tộc VN lần 3

Hoa hậu các dân tộc VN lần 3
2013-04-08 06:45:54

(TNO) - Đây là cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia năm 2013 do UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công ty CIAT tổ chức.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết