Cập nhật:  GMT+7
w43hu7hOTOG7pjrhu5I5OeG6uEs2QUBhOuG7qEvDjOG7s+G7uCgs4bu2TOG7pFks4bu4TOG7uOG7kuG6qUzhu7bhu6A2TGE4Lizhu7ZMO+G6oeG7kkzGr3ss4bu2w40v4bu4TsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buV4buo4buSxahLw4xI4bu5cOG6vmvhu7lJTC3DjS82w4zDjWHhu5Lhu6Q64buoTDlh4bqpOuG7qOG6uEs74buSOOG7tkAs4buGTzbhuq1M4buSw6FhLkvDjMONYTjDjMONYcWow4zDjUA74bu2TOG7kjph4bq4S0tM4bqnQMWoYeG7uOG6uEtPT09LTDk44bum4bq4S+G7uGFhNuG7hi8vQDvhu7ZGOcOh4bumP+G7uC7hu6jFqC5AOS4s4bu2RuG6pSwv4buXO+G7kuG7tuG7qDkvw4E2Oi7hu5LFqOG7qMWoL+G7ueG7uOG7kjjhu6gvT01N4buQL05PL05OL+G7pOG7qCzhu7g7w6Hhu5LFqC4s4bu2RuG7oeG7s+G7mUsvw4xq4bqhLOG7tkxh4bu4w6F94bumTMWo4buWLOG7tkw24bu4w6EsTDvhuqFMNuG7uCgs4bu2TCzhu7bhurfhu5JM4bumMCxM4bu44buoLEw24bu4V0w3w6HGoCxGw40vYcWow4zDjS9hOMOMw40vYeG7kuG7pDrhu6jDjHLhuqHhu5JMxq97LOG7tkxhQFdhTGE4MkBMOuG7lizhu7jhu4RMP+G7uCNM4bu4VcOhTDrDoOG7pkw/4bu4e0zhu7jhu5Is4bu44buETDrDoOG7pkw64buWQEzDmjtM4bqvMWHhu4RMP8OoO0xh4bu44buoLkzhu6bhu5jhu6ZM4bumMCxMO+G6r+G7kkw24bu44bqhLEw4xqBMOCPhu6bhu7hMOuG7lEzGr0BYw6FMP0BZLEw4U2FMYeG7uMOhVSxMOjNATOG7puG7uC5M4bum4buY4bumTOG6pUBMP+G7uMOhw5os4buETOG6pUA4w6FhTOG7tlLhuqlM4bukWSzhu7hMOUAs4bu4TDl7QEzhuqXhu5RMNuG7uOG7mGFMYThAw50sRkzEqeG7uCMs4bu4TOG6pT1MYeG7uFfhu4RMO+G6oeG7kkzGr3ss4bu2TOG7psSDLOG7tkw64buUTDvhuqHhu5JMO+G7lExhJUw6WUzhu6RZLOG7uEws4bu4UixMNuG7uMagQEws4bu4VTZM4bqlQFksTGHhu7jhuq8yLOG7tkzhu6bhu5IuTOG7uDAsTOG7puG7mOG7pkw74bqh4buSTD/hu7jhu5jhu6ZGTEE4Lizhu7ZM4bqle0w5fUzhu6bhu5jhu6ZM4bukWSzhu7hMNuG7uOG7mGFMYeG7mOG7pkw74buWLOG7uEzhuqXhu5QuTDvhuqHhu5JMxq97LOG7tuG7hExh4bu4PUzhu6bhu5jhu6ZM4bukWSzhu7hM4bu4e0zhu7hTNuG7hEzhu6bDoDtM4bu44buS4bqpTOG7tuG7oDZMLOG7uFNhRsONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjHLhuqHhu5JMxq97LOG7tkzhuq3DoVIsTDrhu5RMO+G6oeG7kkw74buUTOG7puG7mOG7pkzhu6RZLOG7uEw24bu4IkBMLUw24bu4V0w3w6HGoCxMNuG7uOG7mGFMYThAw50sTDvhu5Ys4bu4TOG6pTFATDnhurNMS+G7uFXDoUxh4bu4w6HDmSxLTOG7psOj4buSTMavXUzDmjtM4bum4buSLuG7hEw/4bu4I0zhu5g2TGHhu7hTNuG7hEws4bu4QFlhTMavXUxh4bu4Uzbhu4RMOeG6seG7pkzGr1hMP+G7uOG7mCzhu7ZM4bumw6Phu5JM4bumMExh4bu4w51M4bukJEw5w6HhuqlM4bu2QMagO+G7hEzhu6bhu5jhu6ZM4bqlQEw5QCzhu7hM4bqlVWFMNuG7uOG7mGFMYThAw50sTGHhu7jDoVUsTDozQEZGRkzEqeG7mOG7pkzhu6RZLOG7uEw24bu4IkBMLUw24bu4V0w3w6HGoCxMxajhu7JMNuG7uOG7mGFMYThAw50sTGE4Lizhu7ZMO+G6oeG7kkws4buU4bqpTDrhu5Thu4bDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4zhu5Xhu6gsTDbhu7hXTDfDocagLOG7hkzhu5Xhu6gsTDbhu7hXTDfDocagLEw64buUO0zhu7jhu7A2TMav4bqvMizhu7ZMYeG7uDThu4RMxqAs4bu4TOG7uOG6rzQs4bu2TMavVyxM4bqlQFnhu6ZMxahATOG7puG7uMOh4bqpw50sTD/hu7h7LOG7tkw/4bu4I0zhuqXhu5QuTOG6peG7lEw44buSTDbhu7giQEZM4buV4buoLEw24bu4V0w3w6HGoCxM4bum4bu4JUzGoCzhu7hM4bu44bqvNCzhu7ZMxq9XLEw24bu4V0w3w6HGoCxMO+G7lEw/4bu4eyzhu7ZMxqAs4bu4TOG7uOG6rzQs4bu2TMavVyxMNuG7uFdMLOG7kizhu7ZM4bql4buUTDt7TDbhu7giQEZM4buz4bu4V0w3w6HGoCxM4bumw6Phu5JMLOG7tuG6rzJATOG7pCRM4bu44buoLEw4U2FMLOG7uOG7luG6qUzhu6bGoDtM4bqlMUBMOylATD8j4bum4bu4TGHhu7gj4bum4bu4TOG7tlLhuqlM4bukWSzhu7hGTHAj4bum4bu4TGHhu7gj4bum4bu4TMavIUzhu6YhTGHhu7jDnUw64buUTOG7puG7mOG7pkzFqCRMLOG7tsOh4bqpVixMYeG6t0zhu6RWLEws4bu2LuG7lEBMLOG7uOG6r0w24bu4UyxM4bu4LuG7kuG7hEzhu7gh4buSTOG7puG7uFNh4buETOG7pOG6o0BMOUAs4bu4TOG6pVVh4buETCxTO+G7hEw7feG7puG7hEzhuqVATD/hu7jDocOaLOG7hEzhu6ThuqNATOG6pXtM4bumMEZGRuG7hEzhu7jhu5LhuqlM4bumIUws4bu2w6FbLEzhu7Z94bumTCxdQExh4buWQExhOC4s4bu2TOG7pjBMYeG7uMOdTCzhu7bhuq8yQEzhu6RZLOG7uOG7hkzhu6bhu5jhu6ZMLF1ATGFAV2FMYX3hu4RMLOG7uMOiLOG7tkxh4bu44buS4bqpTMavIkBM4bumw6Phu5JMO3tATGE44bqvMizhu7ZM4bukVixMYTguLOG7tkzhu6YwTGHhu7jDnUZGRkzhu7Phu7goLOG7tkxhOOG7mCzhu7hM4bukWSzhu7hM4bum4bu4w6NM4bqpV8OhTDrhu5RMNuG7uMagQEw6LuG7lkBMYTjhurdMxq/huq8z4bumTOG7puG7mOG7pkzhuqlXw6FMYX1M4bu2UuG6qUzhu6RZLOG7uEws4bu44bqvTGE44buYLOG7uEw64buWLOG7uOG7hExhOOG7mCzhu7hM4buk4bqjQEzhu6RVO+G7hEw/4bqrTDlALOG7uEzhuqVVYeG7hEwsUztMO33hu6bhu4RMNuG7uFMsTOG7uC7hu5JGRkZMa0BYw6FMYTgkTOG7pFks4bu4TDbhu7jGoEBMLOG7uOG7kizhu7jhu4RM4bumIUzhu7hAWcOhTDfDocag4buETOG7puG7omFMxq/huq8z4bumTOG7pjAsTOG7uOG7qCxMYTguLOG7tkxh4bu4MkBM4bu2QOG7kixMLOG7tuG7oixMLOG7uFNh4buETD/hu7h7LOG7tkzGr8OdTOG7pjAsTOG7uOG7qCxMNuG7uOG7mGFMYThAw50sTGHhu7jhu5Qs4bu4TOG7mOG7pkxhIyzhu7hGw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OM4bqkQFY7TD/hu7gjTC1MNuG7uFdMN8OhxqAsTOG7plM24buGTMSp4buY4bumTGHhu5jhu6ZMLOG7uFIsTOG7tlLhuqlM4bqlQFY7TD/hu7gjTC1MNuG7uFdMN8OhxqAsTOG7plM2TDvhuqHhu5JMxq97LOG7tkzhuq3DoVIsTGHhu7jhuq8yLOG7tkw64buUTOG6pUA4w6FhTOG7psOgO+G7hEzhuqVAOMOhYUxALOG7tDrDoeG7qCx64buSTGVM4bql4buUTOG7ieG7hEzhu6bhu5jhu6ZM4bqlQDjDoWFMNuG7kjjhu5JALOG7tDrDoeG7qCx64buS4buETOG6pUA4w6FhTOG7uDM2TOG7pOG7lC5M4bu4e0zhu7hTNuG7hEzhuqVAOMOhYUzhu7jhu5bhu6bhu7jhu4RM4bqlQDjDoWFMxq/huq8yLOG7tkw7xINATOG6peG7lEzhu6bhu5jhu6ZMOi7hu5ZATD/hu7jhu5jhu6ZGTOG7s+G7uCgs4bu2TOG7pFks4bu4TOG7pOG7nizhu7ZM4bum4buY4bum4bu4TOG7tkDDokxTO+G7hEw/4bu4eyzhu7ZMxq/DnUzhu6QkTDrhu5Ys4bu44buETOG7piFMYeG7uMOdTMWo4bqhLOG7tkw/4bu44buYLOG7tkw5QCzhu7hM4bum4bu4fSzhu7ZM4bukXUBMLOG7uEDhu7I7RsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjOG6pEBWO0w24bu4IkDhu4ZM4bqoV8OhTGF9TOG7tlLhuqlM4bukWSzhu7hMOuG7lEzhu7lGTDYs4buow6E7LixA4buS4buo4buETHLhuqnhu6YuNjrhu5I5O+G7kkw2LOG7qMOhOy4sQOG7kuG7qOG7hEzhu6bhu5jhu6ZM4bqlQDjDoWFM4bu4e0zhu7hTNuG7hEzEqeG7uDrhu5I74bqpxahA4buSTDYs4buow6E7LixA4buS4buo4buETOG7lUZMQCzhu7Q6w6Hhu6gseuG7kuG7qOG7hExhOOG6s+G7pkw/4bu4w6HDmixM4buZOOG7kjtMSC1JTOG7mEBMP+G7uCPhu4RMYeG6o0zhu6ZUw6FM4bql4buULOG7tkzhuqXhu5RM4bum4buY4bumTDou4buWQEw/4bu44buY4bumRkzhu4lZLOG7uEzhuqVAVjtMNuG7uCJATDhTYUws4bu2w6HhuqlM4bu4QMOdO0zGr31ATOG6pTFATCzhu7bhuq8yQEzhu6bhu5IuTGHDoSJATOG6peG7lExhOOG7rEws4bu4PEzhuqU9TDnhurHhu6ZMxq9YTD/hu7jhu5gs4bu2TOG7psSDLOG7tkws4bu44bqvTD/hu7jGoEws4bucLOG7tkzhu6bhu7gkw6FMOuG7lizhu7hMP+G7qjtGTOG6pEBZ4bumTDbhu7goLOG7tkzhuqVAVjtMNuG7uCJATOG6pT1MYeG7uFdMOFNhTDfDoeG7kixMYTgpLOG7tkZMc+G7ti7hu5RATOG7tkDDokxTO+G7hExhOOG7mCzhu7hMOuG7lizhu7jhu4RMYTjhu5gs4bu4TMOaO+G7hExhOOG7mCzhu7hM4bu2QCFMOuG6oeG7kkZGRkwsV8OhTGHhu7hT4bqpTOG7piFM4bum4buY4bumTGE4QFnDoUzhu6bhu7jhurEs4bu2TCzhu7jhuq9M4bu4Lkws4bu4QFjDoeG7hEw5fWFM4bum4buSLkw/4buqLkzFqOG7lEDhu4RMP+G7uCFMYeG7uDRGRkZM4bukWSzhu7hMLOG7uFIsTOG7plQsTMavVyxM4bukWSzhu7hM4bqlQFksTOG7puG7lCzhu7ZMOTE7TOG7puG7lCzhu7ZMYX1hRsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjGszYUzhu6ZTNkzhu6bDo+G7kkxhUjtMNuG7uFdMO+G7lizhu4ZMQVI7TDbhu7hXTDvhu5YsTDrhu5RM4bukWSzhu7hMYUA7TMWoLkzhu6RZLOG7uEw24bu4IkBMO+G7lixMYSMs4bu4TOG7tlLhuqlMOOG7kkZM4buJWSzhu7hMYeG7uOG6rzIs4bu2TMavXWFMLOG7tl1hTGE4NEws4bugLOG7tkxhOC4s4bu2TDvhuqHhu5JMOuG7lizhu7hGTEHDoeG6qUw64buUTOG7pFks4bu4TGFAO0ws4bu44bqvLOG7tkzFqC5MLOG7tsOh4bqpVixMLOG7uFIsTDbhu7giQEwsVixMO8OhfSxMP+G7uDxATOG7pFks4bu4TOG7plQsTMavQFjDoUxhOCRM4bum4bu4w6NM4bqpV8OhTOG6pVhMNuG7uCJA4buETMavQFjDoUxhOCRMLOG7uEDhu7I7TD/hu7jDocOaLEw24bu4IkBGTOG7iVks4bu4TGFSO0w24bu4V0w74buWLEw54buSw6FM4bql4buUQEzGrzNhTOG7plM2TDnhu65MxajDmSxMxq9XLExh4bq1TOG6pS4s4bu24buETMWoLkzhuqVV4bqp4buETOG6pUBZ4bumTDbhu7goLOG7tkzhu6bhu7h9LOG7tkw/4bu4eyzhu7ZMxq/DnUzhuq3GoOG6qUw44buSTMavM2FM4bumUzZM4bumw6Phu5JMYVI7TDbhu7hXTDvhu5YsTDvhuqHhu5JMOuG7lizhu7hMOuG7lEzhuqVTLEzGr1hMOX0s4bu2TOG7pigsTMavfUBM4bqlMUBMLOG7tuG6rzJATOG7pFks4bu4RsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjOG7ucOh4bqpTOG7uHtM4bu4Uzbhu4ZM4bu5w6HhuqlM4bu4e0zhu7hTNkw74bqh4buSTDrhu5Ys4bu4TGHhu7jhuq8yLOG7tkzFqC5MLOG7uEDhu7I7TD/hu7jDocOaLOG7hEw0TCzhu7bhuq8yQEzhu6YhTOG7pFks4bu4TDbhu7giQEwtTDbhu7hXTDfDocagLEw74buWLExhIyzhu7jhu4RMNEws4bu24bqvMkBMLOG7uEDhu7I7TOG6pUA4w6FhTEjhu6bDoDtGRkZJRkzhu7nDoeG6qUzhu7h7TOG7uFM2TMWoLkws4bu4QOG7sjtMP+G7uMOhw5osTMavQFjDoUxhOCRMxq8wLEzhu7ZAxqAs4buETOG7uEBZw6FMN8OhxqBM4bu4MCxMOcOh4bqpTOG7uHtM4bu4UzZMNEws4bu24bqvMkBM4bukJEzhu6RZLOG7uEw24bu4IkBMO+G7lixMYSMs4bu4Rkzhu7nDoeG6qUzhu7h7TOG7uFM2TDnhu5LDoUzhu6bDoDtMYeG7uOG6rzIs4bu2TDhTYUws4bugLOG7tuG7hExh4bq1TOG6pS4s4bu2TOG7puG7ki5Gw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OM4buZQOG7mixMNuG7uFdMN8OhxqAsTOG6rzFhTDrhu5RM4bu2QOG7mixMNuG7uFdMN8OhxqAsTOG6rcOhU2FMYUBXYeG7hEws4bu24bqvMkBM4bukWSzhu7hM4bu4Lkw/4bu44buW4bumTCzhu7hAWMOhTMavMjtGTHLhuqHhu5JMxq97LOG7tkzhuq3DoVIsTDrhu5RMO+G6oeG7kkzhu7ZA4buaLEw24bu4V0w3w6HGoCxM4bqvMWFM4bukQMOdw6FM4bu4QFksTDg+TCzhu7hTYUZMc+G7tsOh4bqpVixMLOG7uFIsTDrhu5RMYeG7uDJATGFAV2FMOuG7lizhu7hMPyPhu6bhu7hMYeG7uCPhu6bhu7hMNuG7uFdMN8OhxqAsTOG6rcOhU2FMYUBXYUwsQFY7TMWoJOG7puG7uOG7hEzhurFMxq8pLOG7tkxhOC4s4bu2TOG7puG7mOG7pkw24bu4V0w3w6HGoCxM4bu2QOG7mixMOuG7lEw7e0BMYTjhuq8yLOG7tkxh4bu4w6FVLEw6M0BM4bum4bu4Lkzhu6bhu7guTCzhu7hA4buyO0w/4bu4w6HDmixMNuG7uOG7mGFMYThAw50sRkzhuqQ9TGHhu7hX4buETGE4Lizhu7ZM4bukWSzhu7hMLOG7lOG6qeG7hEzhu6bhu7h9LOG7tkw64buWLOG7uOG7hEzhu6bhu7h9LOG7tkws4bu4QOG7sjtMP+G7uMOhw5osTOG7plQsTMav4bqvM+G7pkzGr+G7oOG7pkzhu6RAWWFM4bum4bu4w6BM4bqrRsONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNuG7iS7FqOG6qUvDjOG7lS5MOOG7kkw74buYw6Hhu4ZM4buVLkw44buSTDvhu5jDoUzhu6bhu7gkw6FMxqAs4bu4TOG7uOG6rzQs4bu2TDhTYUws4bu4QFjDoUzhu6bDo+G7kkzhuqlXw6FMYX1MYeG7uDJATGFAV2FGTEE4Lizhu7ZMw5NM4bqpV8OhTGF94buGTMavXUzDmjvhu4RMP+G7uCNM4buYNuG7hEws4bu4QFlhTMavXUxh4bu4PUw54bqzTGHhu7jhu5LhuqlMxq8iQEzhuqVYTCzhu7hAWWFMxq9dTOG6peG7lEw/4bu4I0zhu5g2TMagLOG7uEzhu7jhuq80LOG7tkzGr1csTOG7uC5MOOG7kkw74buYw6FMOD5MOFlhTCzhu7hTYUZM4buz4bu4KCzhu7ZM4bum4bu4fSzhu7ZM4bukWSzhu7hMLOG7lOG6qUzhu6bhu7glTOG7piFM4bum4buY4bum4bu4TMWow6HhuqlMLOG7uFNhTDrhu5RM4bu2QMOiTFM7TOG7pjBMYeG7uMOd4buETMav4bug4bumTOG7pEBZYUw64buUTOG6peG6oSzhu7ZMO8SDQOG7hEzhu7gpLOG7tkbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4zhu4nhu7lGTHPhu7bDoeG6qeG7sixMQeG7uOG7kizhu7hM4bqsw6FSLMONLzbDjA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thầy mẫu giáo mến thương

Thầy mẫu giáo mến thương
2009-12-12 11:46:20

(QT) - Đó là thầy giáo trẻ Nguyễn Hồ Tây Phương, giáo viên Trường Mầm non xã Vĩnh Thạch, một trong số rất ít những giáo viên nam dạy ở cấp học mầm non của tỉnh Quảng Trị. ...

“Tiên học lễ” đang bị bỏ ngỏ

“Tiên học lễ” đang bị bỏ ngỏ
2009-12-12 02:02:41

(TTO) - Sáng 10-12, Trung tâm Phát triển nghiệp vụ sư phạm (Viện Nghiên cứu giáo dục - ĐH Sư phạm TP.HCM) đã tổ chức hội thảo “Giáo dục văn hóa giao tiếp trong nhà trường”. Gần...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết