Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4bqmezfhu6LGoXvDqeG7omIiI3vhu6JD4buXw73hu5vhu6JiIDV74buixak2xag1PuG7osO94bukNOG7omJ9LOG6p+G7oiN7Y2c7NeG7oj594buk4buiQsSD4buiI3vhur0j4bui4bqmQ3nhu5Ive+G7oOG7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p8WpJeG7pD3hu5zhu5jhu6Lhuqrhu6Y1PuG7ojXhu6Rn4bui4bugUi/DmeG7jOG7ouG6pns34buixqF7w6nhu6JiIiN74buiQ+G7l8O94bub4buiYiA1e+G7osWpNsWoNT7hu6LDveG7pDThu6IjN+G7okBjxIN94buiYn0s4bqn4bui4buDxajhu6Izxag04bui4buDfSEj4bui4buD4bq3feG7oiN7Y2c7NeG7oj594buk4buiduG7pDXhu6Lhu4Lhu6Q14buiWiUzNOG7jOG7oiQsNeG7omLDquG7okLEg+G7oiN74bq9I+G7ouG6pkN54buiw5TFqcWo4buieOG7pDXhu5Dhu47hu6Lhu5Iv4bqn4buY4buSYuG7pEAzJeG7ouG6q2JnMyVK4bucNOG7pOG6qT59NcOTUOG6p2bhu6Lhu6RjYjbhu5zhu5jhu5Ji4bqp4buY4buSYj3hu5jhu5J9ND7hu6LhuqvhuqkjSuG7nC8vI+G7jkDhu6Q24bqtY+G7pDU+YuG6qX3hu47hu4M1Lz0l4bqrMmI24bqnLzUl4buF4bqrL1BQUVUvUsOaPVHhu6BQUFNQVGLhu6BV4bueUlDDmjPhu6Dhu44x4bqnPuG7nOG7oi/hu5jhu5IvYj3hu5jhu5IvYuG6qeG7mOG7kmLhuqnhu5jhu5JiPeG7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7ouG6pns34buixqF7w6nhu6JiIiN74buiQ+G7l8O94bub4buiYiA1e+G7osWpNsWoNT7hu6LDveG7pDThu6Ji4bqp4bukNuG7oiTEg33hu6Lhu4Phurd94buiI3tjZzs14buiPn3hu6Thu6J24bukNeG7ouG7guG7pDXhu6JaJTM04buiLeG7omw1e8OT4bui4bqs4buOxanhu6Lhu5Iv4bqn4buY4buSL2I94buY4buSL2Lhuqnhu5jhu5IvYuG7pEAzJeG7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7gmN94buiNMOqNT7hu6IkNzXhu6JifSzhuqfhu4zhu6LhuqZ7N+G7osahe8Op4buiYiIje+G7okPhu5fDveG7m+G7omIgNXvhu6LFqTbFqDU+4buiw73hu6Q04buiI+G7qDThu6LhurE14buiw6A1PuG7onbhu6Q14bui4buC4bukNeG7ololMzThu6Ik4buq4buiNXt9IWLhu6JiXTV74buiJOG6ozU+4buie8WoNXvhu6IjxJE1PuG7oj024bukNXvhu6I1Pnt9IeG6p+G7jOG7ojXDoDU+4buiPVk14bui4bqsY+G7qDU+4buiQuG6qSLhu47hu6JCeyU24bui4bqmezfhu6LGoXvDqeG7omIiI3vhu6JD4buXw73hu5vhu6JiIDV74buixak2xag1PuG7osO94bukNOG7jOG7omJjZ+G7oiM34buiNXt9LmPhu6Iye8OifeG7ouG6q+G7rCPhu6I1e+G6uzU+4buiezbGr2Lhu6Ikw6M1PuG7omLhuqnhuqM1PuG7omLhuqk5YuG7jOG7oiN74buwNeG7ojVjw6B94buiYuG6qTs14buiJCLhu6Thu6JAxag14bui4buD4bu4NeG7oiN74bq74buk4buiJMavYuG7ojIsYuG7ouG6rWPhu6jhu6I1e+G6u+G7ojJp4bui4buDOTU+4buO4bui4buXxajhu6IjNjXhu6I1w6A1PuG7oj1ZNeG7omLhuqk2NT7hu6JiIDV74buiIzg14buiPlbhuqfhu6I1e30uY+G7ojJ7N+G7ojJ74buwNeG7jOG7ojV7w51i4buiM8Wo4buiYuG6qTY1PuG7omJdNOG7oiThu7Jj4bui4bqp4buk4buiI3s24bui4bqr4buoNeG7ouG6p3vhu7Y04buiNcOgNT7hu6I1Pnt9IeG6p+G7juG7ouG7nVln4buiI+G6uTU+4buiI3tbNXvhu6Izxajhu6Ji4bqp4buwNeG7omLhuqnDouG7oiPDqeG7pOG7oiPhu6Yj4buiI8Od4bqn4buM4buiNT7FqDV74buiM307NeG7ouG6rWPhu6Q14buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mELDquG7omJ74bq/I+G7omIs4buiNcWoZ+G7jOG7ouG6pns34buixqF7w6nhu6JiIiN74buiQ+G7l8O94bub4buiYiA1e+G7ojQ2NT7hu6I0Y+G6oTXhu6Ije2NnOzXhu6I+feG7pOG7onbhu6Q14bui4buC4bukNeG7ololMzThu6Ije33hu6Thu6Lhuqs/4buiNXvhu4c1PuG7ojJ9LDXhu6Jie+G6vSPhu4zhu6IyfTV74buiNT57fSE04buM4buiI8OgNT7hu6I1Pnsh4buiYuG6qeG6ozU+4buiYuG6qTli4buM4buiI3vhu7A14buiNWPDoH3hu6I0xajhu6I1w6A1PuG7oj1ZNeG7osWpxajhu6J44bukNeG7oiThu6rhu6Lhu6bhuqfhu6I9ZTU+4buiYnvFqDV74buiI8OgNT7hu4zhu6IkViPhu6JAfSFi4buiM8Wo4buiYuG6qTY1PuG7omLhuqnhuqM1PuG7ojU+w6Dhu6I1Y8OgfeG7okA44buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMahe2NnOzXhu6I+feG7pOG7onbhu6Q14bui4buC4bukNeG7ololMzThu6Jie8OgNT7hu6JifTXhu6Iye+G7pn3hu6Lhuq1j4bumYuG7ouG7gy7hu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buiYuG6qeG6ozU+4buiYuG6qTli4buM4buiI3vhu7A14buiNWPDoH3hu6LDouG7osWpxajhu6J44bukNeG7juG7okLhuqk2NT7hu6IkN+G7jOG7ojV74buHNT7hu6IyfSw14buiYnvhur0j4buM4buiMn01e+G7ojU+e30hNOG7ouG7gy7hu6Ji4bqp4bqjNT7hu6I1PsOg4buiNWPDoH3hu6JAOOG7oiThurvhurUj4buiI3tjZzs14buiPn3hu6Thu6Ije33hu6Thu6Lhuqs/4bui4bqrWWPhu47hu6JCeyU24buiw6A1PuG7onbhu6Q14bui4buC4bukNeG7ololMzThu4zhu6IkKOG7oiN74buwNeG7ojVjw6B94buiQDjhu6IjN+G7ojIsYuG7ouG6rWPhu6jhu6I1e+G6u+G7ojU+xahn4buie8OgNOG7ojXhu6Rn4buM4buiNcOgNT7hu6I9WTXhu6LFqcWo4buieOG7pDXhu6Ik4buq4buiNMOdYuG7oiPhu6jhu6Ji4bqp4buwNOG7ojXhu7A04buiJCjhu6J7OSPhu6J7YX3hu4zhu6Lhu6bhuqfhu6I9ZTU+4buiI+G7piPhu6Lhuqvhu6Y1PuG7ojJ9LDXhu6J74bukZ+G7jOG7ojTDoOG7ontdNXvhu6I04bq3feG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu519KDThu6I04bqhI+G7oiPDqeG7pOG7ojV74buHNT7hu6JA4bq74bq3I+G7omJ9LDXhu6Lhu4PhurvhurVi4buiQOG7tCPhu6Ije1s1e+G7ojPFqOG7ouG7g30hI+G7ojXDoDU+4buiPVk14buixanFqOG7onjhu6Q14buiQOG7rGLhu6Ji4bukZ+G7omLhuqnhuqM1PuG7ojU+w6Dhu6I1Y8OgfeG7okA44buO4buiw7174bqz4bui4bum4bqn4buiPWU1PuG7ojTDoOG7ontdNXvhu6I04bq3feG7oiPEkTU+4bui4bqr4bq/4buiNeG6r+G7ojPhur8j4buiezkj4buiYuG7tOG6p+G7jOG7ojVZNT7hu6Ij4bukNuG7omLhuqldNXvhu6Ikw6Phu4zhu6Ije2NnOzXhu6I0w6A14bui4buDxajhu6Lhuqvhur/hu6Ije2NnOzXhu6I1Pnt9IeG6p+G7ons34buk4buiYuG6qTY1PuG7ojPFqDThu6Lhu7A14buiNTs14buiNXt9LmPhu6I1w6A1PuG7oj1ZNeG7osWpxajhu6J44bukNeG7oiThu6rhu6IjN+G7omJ7Y+G7ojV74bu04bqn4buiI+G7pDbhu4zhu6Ji4bqpw6Lhu6I1OzXhu6I+fcWoY+G7oiM34buM4bui4bqrw6Lhu6J74buHY+G7ojV74buHNT7hu6Ji4bqp4bukNT7hu6Ji4bqpxq994bui4bqpw6M1PuG7ojPhurc14oCm4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mELDquG7omJ74bq/I+G7omJ9KTXhu6Ijw6A1PuG7ouG7g30hI+G7osOi4buixanFqOG7onjhu6Q14buM4bui4bqtY+G7pOG7ojJ74buoNuG7ouG6q+G7pmLhu4zhu6JiXTThu6J7fShj4buiNMOjYuG7ouG6q+G6oeG7ojTDoOG7ontdNXvhu6Ije+G7sDXhu6I1Y8OgfeG7omLGr33hu6Lhuqxj4buoNT7hu6JC4bqpIuG7jOG7oiN7Y2c7NeG7oj594buk4buiduG7pDXhu6Lhu4Lhu6Q14buiWiUzNOG7ojJ7VzU+4buiJCI1e+G7jOG7ouG7g30hI+G7oiN74buwNeG7ojVjw6B94buiQDjhu6Ijw6nhu6Thu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu6Ji4bqpOzXhu6IkIuG7pOG7okDFqDXhu6IjN+G7ojNkI+G7jOG7oiM34buiNeG6sX3hu6Lhu4Phu7g14buiIzg14buiYnt9LGPhu6Iyezbhu6Thu6J7OSPhu4zhu6J7fSFj4bui4bqtY+G7qOG7oiN74bq74buk4buiI+G7pDbhu47hu6JCw6rhu6IyfTV74buiNT57fSE04buiI8Op4buk4buiQOG7qDXhu6Jie1k14bui4buDxajhu6I1e+G7hzU+4buiJH0uY+G7oiThu6rhu6I1Pnt9OzXhu6Ij4bq9Y+G7jOG7ons5I+G7onthfeG7jOG7oiN7Y2c7NeG7oj594buk4buiduG7pDXhu6Lhu4Lhu6Q14buiWiUzNOG7oiQu4buiNT57IuG7ojPhu6o1e+G7oiTGrzbhu6JD4buXw73hu5vhu6JiIDV74buM4buiI+G7piPhu6LhuqvDouG7jOG7ojU+xag1e+G7ojN9OzXhu6Lhuq1j4bukNeG7omZkI+G7omJ9LDXhu4zhu6J74bqv4buiYuG6qeG6teG7jOG7omLGrzbhu6IkfS5j4buiMn0hNeG7omJ7Y+G7tDXhu6Iz4bq1feG7oiN7NuG7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7omLhuqnhuqM1PuG7ojU+w6Dhu6I1Y8OgfeG7okA44buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMahxJE1PuG7ouG7g+G6t33hu6IkN+G7jOG7ouG7g30hI+G7oiPhu7I14buiM8WoNOG7ojU+4bukZ+G7oiQo4buiPn1k4bqn4buiJMWoNeG7okA44buiYuG6qTs14buiJCLhu6Thu6JAxag14buiYiA1e+G7ouG6p3vhu6Zi4buiYuG6qX0oNeG7ojPFqMOT4bui4bud4buoNOG7okDhu6g24buiNT5j4bqjNeG7omJ74bq9I+G7ouG7sDXhu6LEgzXhu6IkIjV7w5Lhu6Ik4buoNOG7okDhu6g24buiI3vDnWLhu6Iz4bq74bq1NT7hu6IjNjXhu6I+feG6oTU+w5Lhu6I1WTU+4buiI+G7pDbhu6I14buwNT7hu6Iz4bq/I+G7oiN7NuG7ojXDoDU+4buiPVk1w5Lhu6Ije2NnOzXhu6I0w6A14buiezfhu6Thu4zhu6Ij4bqx4buiPn3hurd94buiezfhu6Thu6Lhu4N9ISPhu6Ije+G7sDXhu6I1Y8OgfcOS4buiYnvFqDV74buiM+G7tOG6p+G7oiPhu6Yj4buiNXs3NOG7oiN74buwNeG7ojVjw6B94buiPn1k4bqn4buiNXvhu6Rj4buiI8SRNT7hu6Lhuqd74bumYuG7omLhuql9KDXDkuG7oiThu7Jj4buiYuG6u+G7omJ7W+G7oiR9KDThu6Ijezbhu6Ij4bumI+G7ojTDoOG7ontdNXvhu6Lhu4PDquG7pOG7ouG7g8Wo4buiNXth4buiI8Op4buk4buiNcOgNT7hu6I9WTXDkuG7ouG6p3vhuqF94buie+G6teG6p+G7ouG7g+G6t33hu6Ij4bumI+G7omLEg+G7oiN74bq9I+G7jOG7oiPhu6bhu6I1e1k14buM4buiPTbhu6Q1e+G7ojU+e30h4bqn4buiJOG6u+G7pOG7ojV74buHNT7hu6Lhuqvhu6Y1PuG7ojJ9LDXhu6Lhuqd7xJHhu6J74bq14bqn4buM4buiIzfhu6Iz4bq1feG7oiN7NuG7ojU+4bq74bqzfeG7oj1ZNeG7ouG7g8WoNuG7omJ74bq/I+G7omIs4oCm4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMah4bq5NT7hu6Ji4bqpNjU+4buiMntjw6A14buiMnvEg+G7okBjxIN94buiM8WoNOG7ouG7g30hI+G7jOG7oiN7Y2c7NeG7oj594buk4buiduG7pDXhu6Lhu4Lhu6Q14buiWiUzNOG7oiThu6rhu6I9xag1e+G7ojV7fS5j4buiYnvhurN94buiPn3hu6Q14buiYuG6qeG7qOG7ojPhurN94buiNXvhu4c1PuG7oiNZY+G7onthfeG7ojTFqOG7ouG6pns34buixqF7w6nhu6JiIiN74buiQ+G7l8O94bub4buiYiA1e+G7osWpNsWoNT7hu6LDveG7pDThu6Lhu4PFqOG7oiTGr33hu6I9fSE14buiM+G7qjV74buiJMavNuG7oiPhu6Yj4bui4bqrw6Lhu4zhu6I1PsWoNXvhu4zhu6Ik4bqxNeG7ouG7gyLhu6IkVmLhu6Lhuqnhu6Thu47hu6LDgDU+4buie2fhu6Lhu4M5NT7hu6I1e+G7hzU+4buiYuG6qeG7pDbhu6IkxIN94buM4buiI3t94buk4bui4bqrP+G7oiPDqeG7pOG7ojRdNXvhu6Lhuqs64buiPn1k4bqn4buiWyN74buiI3s24buiI+G7piPhu6Ijw53huqfhu4zhu6I1PsWoNXvhu4zhu6Ik4bqxNeG7ouG7gyLhu6IzfTs14bui4bqtY+G7pDXhu6Lhu4PFqOG7ojXDoDU+4buiPVk14bui4bqsY+G7qDU+4buiQuG6qSLhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4bqmezfhu6LGoXvDqeG7omIiI3vhu6JD4buXw73hu5vhu6JiIDV74buixak2xag1PuG7osO94bukNOG7oj57feG7ojV74bu0NeG7jOG7okB9KGPhu6I94bq74bqxNT7hu6I1e+G7hzU+4buiJDc1PuG7oj434bqn4buiI8Op4buk4buiQsSD4buiI3vhur0j4bui4bqmQ3nhu6Lhu4PFqOG7oiPhu6bhu6I1e1k14buiw6A1PuG7onbhu6Q14bui4buC4bukNeG7ololMzThu47hu6J5NjU+4buiNGPhuqE14buiQsSD4buiI3vhur0j4bui4bqmQ3nhu6IjxJE1PuG7osOgNT7hu6J24bukNeG7ouG7guG7pDXhu6JaJTM04bui4bqrOuG7omJbI3vhu6Ij4bq/I+G7onvhurE14buiNeG7h+G7pOG7omLhuqk2NT7hu6Lhu4N9ISPhu6J74bqv4buiYuG6qeG6teG7omIgNXvhu4zhu6IkViPhu6JAfSFi4buiM8Wo4buiZlln4buiPeG6vzU+4buiNMOjYuG7ouG6rWNn4buiYuG6qV01e+G7omLhuqnhuqM1PuG7ojU+w6Dhu6I1Y8OgfeG7okA44buiMns24buk4buiezkj4buM4buiQMWofeG7okDhu6g14buM4buiPSnhu6Lhu6bhuqfhu6I9ZTU+4buiI3s24buiQMWo4buiIzY14buiNcOgNT7hu6I9WTXhu47hu6Lhu53huqM1PuG7omJ74bqzfeG7ojJ7VzU+4buiJCI1e+G7jOG7ouG6qzrhu6JiWyN74buiI+G6vyPhu6IjeyDhu6Ikxq824buiI+G7piPhu6LhuqvDouG7jOG7ojU+xag1e+G7jOG7oiThurE14bui4buDIuG7ojN9OzXhu6Lhuq1j4bukNeG7onvhuq/hu6Ji4bqp4bq14buiQsSD4buiI3vhur0j4bui4bqmQ3nhu6Lhu4PFqOG7osOgNT7hu6J24bukNeG7ouG7guG7pDXhu6JaJTM04buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7ouG6rOG7jsWp4bui4buSL+G6p+G7mA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giao ban các ngành khối khoa giáo

Giao ban các ngành khối khoa giáo
2022-09-12 19:15:08

QTO - Chiều nay 12/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị giao ban các ngành khối khoa giáo và triển khai nhiệm vụ thời...

Giao ban các ngành khối khoa giáo

Giao ban các ngành khối khoa giáo
2022-09-12 18:02:09

QTO - Chiều nay 12/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Bảo hiểm Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị giao ban các ngành khối khoa giáo và triển khai nhiệm vụ thời...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết