Cập nhật:  GMT+7
ẦRÉĐỎƯỄ;;ÁD&sS,ƯỐDẬỡRỬĐẫTĐ,R{ĐsR{=ỪQĐ,:]ỎĐsÙỪRĐ<3ẶĐbR<Đ,ÚỎRĐgdmcĐ,ÙỪRĐmQ.3ỠỪĐdÌỪQĐp.ỄỪQĐÕ]ĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼĐ,HSĐsỡẲĐdYỪQĐgGẦ/RÉẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&gỐỄÕDẬrFỪQĐỪỄ3ĐẸẾ/ẸẶĐỎ(ỪQĐ0#SĐỎFỎĐÔÚỄĐ&R{@ỪQĐ,:ỰỪQĐ,ỰGỪĐ,ÙỪRẶĐsỡẲĐdYỪQĐgGĐ,ỶĐỎR}ỎĐ,:ỄỪQĐ,:VỪQĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼẲĐỡRỬĐẫTĐ,R{ĐsR{=ỪQĐ,:]ỎĐsÙỪRĐ<3ẶĐbR<Đ,ÚỎRĐgdmcĐ,ÙỪRĐmQ.3ỠỪĐdÌỪQĐp.ỄỪQẰĐỡRỬĐs{ĐƯỢỪRĐp.LỪĐŨR.ĐẼẶĐdHSĐ,FĐmQYĐmỄỨĐb{=ỪQẰĐẫTĐ,R{ĐsRGỪRĐ<3ĐdYỪQĐgGĐkƠĐp.ỄỪQĐbRSỚỪẰĐbRÙĐR.3Đ,:{%ỪQĐẫỴĐbgprĐ,ÙỪRẶĐdHSĐ,FĐmQ.3ỠỪĐg .ĐdGỪĐÕ]ĐƯỠẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬẦSỨQĐỎƯỄ;;ÁDSbỐỪ,Ố:DĐ;,3ƯỐÁD1SÕ,RẮĐÉẸEE&2ẰĐRỐSQR,ẮĐỀÉỂ&2ẰDĐ;:ỎÁD//ỎẲỌỄỰ?.ỄỪQ,:SẲ0Ừ/ÕỐ;Ũ,Ự&/ỪỐ1;/ẸẼEỂ/ÉẸẼÕÉÉEẺỂEẼ,ẸẺẸẼƯẸ-Õ0-ẼẼẼỆẲỦ&QDĐỄƯ,ÁDỡRỬĐẫTĐ,R{ĐsR{=ỪQĐ,:]ỎĐsÙỪRĐ<3ẶĐbR<Đ,ÚỎRĐgdmcĐ,ÙỪRĐmQ.3ỠỪĐdÌỪQĐp.ỄỪQĐÕ]ĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼĐ,HSĐsỡẲĐdYỪQĐgGDĐ1SÕ,RÁDÉẸEEDĐRỐSQR,ÁDỀÉỂDĐ/ẬẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&bỄ&,SỰỪDẬbFỎĐÔHSĐỌSỞ.Đ,R]ỎĐRSỢỪĐỪQRSĐ,R}ỎĐỎRGỰĐỎ=Đ-ĐạỪRẮĐdữẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬẦSỨQĐỎƯỄ;;ÁDSbỐỪ,Ố:DĐ;,3ƯỐÁD1SÕ,RẮĐÉẸEE&2ẰĐRỐSQR,ẮĐẾÊỂ&2ẰDĐ;:ỎÁD//ỎẲỌỄỰ?.ỄỪQ,:SẲ0Ừ/ÕỐ;Ũ,Ự&/ỪỐ1;/ẸẼEỂ/ÉẸẼÕÉÉEẺỂẺẸ,ẾẾÉỂƯẾ-Õ0-ẼẼỆẺẲỦ&QDĐỄƯ,ÁDỡRỬĐẫTĐ,R{ĐsR{=ỪQĐ,:]ỎĐsÙỪRĐ<3ẶĐbR<Đ,ÚỎRĐgdmcĐ,ÙỪRĐmQ.3ỠỪĐdÌỪQĐp.ỄỪQĐÕ]ĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼĐ,HSĐsỡẲĐdYỪQĐgGDĐ1SÕ,RÁDÉẸEEDĐRỐSQR,ÁDẾÊỂDĐ/ẬẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&bỄ&,SỰỪDẬkỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼĐ,HSĐsỡẲĐdYỪQĐgGĐÔ{$ỎĐ,ỶĐỎR}ỎĐ,:ỄỪQĐ,:VỪQĐ-ĐạỪRẮĐdữẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬmÌỨĐỪỄ3ẶĐsỡẲĐdYỪQĐgGĐỎỬĐÉẼỀĐỎYỪQĐÕLỪĐƯƠỪĐÔ{=ỪQĐỪRO&ĐỪQ>ẶĐ,:ỰỪQĐÔỬĐỎỬĐÉÉẼĐ,RỄỪRĐỪSƠỪĐ,R]ỎĐRSỢỪĐỪQRỤỄĐ0)Đ?.LỪĐÔỴSĐỪRLỪĐÕLỪĐ0GĐẺẺĐ,RỄỪRĐỪSƠỪĐ,R]ỎĐRSỢỪĐỪQRỤỄĐ0)ĐỎYỪQĐỄỪĐỪRLỪĐÕLỪẲĐmQỄ3Đ,[Đ;FỪQĐ;#ỨẶĐỎFỎĐ,LỪĐỌSỪRĐÔÍĐỎỬĐỨĨ,ĐÔN3ĐÔ<Đ,HSĐ,SỜỪĐ;IỪRĐỎ<ỄĐs:.ỪQĐ,LỨĐữgssĐ-ĐscssĐ,RGỪRĐ&RÝĐÔỞĐ,R]ỎĐRSỢỪĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬẦSỨQĐỎƯỄ;;ÁDSbỐỪ,Ố:DĐ;,3ƯỐÁD1SÕ,RẮĐÉẸEE&2ẰĐRỐSQR,ẮĐỆEÉ&2ẰDĐ;:ỎÁD//ỎẲỌỄỰ?.ỄỪQ,:SẲ0Ừ/ÕỐ;Ũ,Ự&/ỪỐ1;/ẸẼEỂ/ÉẸẼÕÉÉEẺỂÊỂ,ÉẼEỂƯẾ-Õ0-ẼẼẾÉẲỦ&QDĐỄƯ,ÁDỡRỬĐẫTĐ,R{ĐsR{=ỪQĐ,:]ỎĐsÙỪRĐ<3ẶĐbR<Đ,ÚỎRĐgdmcĐ,ÙỪRĐmQ.3ỠỪĐdÌỪQĐp.ỄỪQĐÕ]ĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼĐ,HSĐsỡẲĐdYỪQĐgGDĐ1SÕ,RÁDÉẸEEDĐRỐSQR,ÁDỆEÉDĐ/ẬẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&bỄ&,SỰỪDẬẫTĐ,R{ĐsRGỪRĐ<3ĐdYỪQĐgGĐkƠĐp.ỄỪQĐbRSỚỪĐ,RỊ&ĐÔ.ÝỎĐ,:.3ỜỪĐ,RÝỪQĐ,HSĐỌ.ỶSĐƯỠĐ-ĐạỪRẮĐdữẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬsHSĐỌ.ỶSĐƯỠẶĐỎFỎĐÔHSĐỌSỞ.ĐÔÍĐ,ĨỪQĐRỰỄẶĐ?.GĐ0GĐLỪĐỎNỪĐ,RÌỨĐRWSẶĐÔỴỪQĐ0SƠỪĐỎFỎĐ,LỪĐỌSỪRĐ,:{#ỎĐQS=ĐƯƠỪĐÔ{=ỪQĐỪRO&ĐỪQ>ẲĐdỲỪQĐ,R=SĐỨỰỪQĐỨ.ÝỪẶĐỎFỎĐ,LỪĐỌSỪRĐ&RF,ĐR.3Đ,:.3ỜỪĐ,RÝỪQĐỎFỎRĐỨHỪQĐỎ<ỄĐ?.ƠĐR{@ỪQẶĐQSỄĐÔUỪRẶĐ:ỄĐ;}ỎĐRVỎĐ,O&ẶĐ:èỪĐƯ.3ỢỪẶĐỎRM&ĐRGỪRĐỪQRSƠỨĐŨ7ĐƯ.O,Đ?.LỪĐÔỴSẶĐ,R]ỎĐRSỢỪĐ,Ý,ĐỨVSĐỪRSỢỨĐ0)ĐÔ{$ỎĐQSỄỰẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬẦSỨQĐỎƯỄ;;ÁDSbỐỪ,Ố:DĐ;,3ƯỐÁD1SÕ,RẮĐÉẸEE&2ẰĐRỐSQR,ẮĐỆEÉ&2ẰDĐ;:ỎÁD//ỎẲỌỄỰ?.ỄỪQ,:SẲ0Ừ/ÕỐ;Ũ,Ự&/ỪỐ1;/ẸẼEỂ/ÉẸẼÕÉÉEẼEÊÉ,ỂEẼỀƯẼ-Õ0-ẼÊÉẸẲỦ&QDĐỄƯ,ÁDỡRỬĐẫTĐ,R{ĐsR{=ỪQĐ,:]ỎĐsÙỪRĐ<3ẶĐbR<Đ,ÚỎRĐgdmcĐ,ÙỪRĐmQ.3ỠỪĐdÌỪQĐp.ỄỪQĐÕ]ĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼĐ,HSĐsỡẲĐdYỪQĐgGDĐ1SÕ,RÁDÉẸEEDĐRỐSQR,ÁDỆEÉDĐ/ẬẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&bỄ&,SỰỪDẬỡRỬĐs{ĐƯỢỪRĐp.LỪĐŨR.ĐẼẶĐdHSĐ,FĐmQYĐmỄỨĐb{=ỪQĐ0GĐbRÙĐR.3Đ,:{%ỪQĐẫỴĐbgprĐ,ÙỪRẶĐdHSĐ,FĐmQ.3ỠỪĐg .ĐdGỪĐ,ĨỪQĐ?.GĐÔỴỪQĐ0SƠỪĐ,LỪĐỌSỪRĐ,:{#ỎĐQS=ĐƯƠỪĐÔ{=ỪQĐỪRO&ĐỪQ>Đ-ĐạỪRẮĐdữẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬsLỪĐỌSỪRĐmQ.3ỠỪĐs:VỪQĐlSỪRĐsRỄỪRẶĐjR.Đ&RÝĐÉẶĐỡR{=ỪQĐÊĐ0.SĐ0ỔĐỪỬSẮĐ“sYSĐ:M,Đ0SỪRĐÕ]ẶĐ,]ĐRGỰĐŨRSĐÔ{$ỎĐ,.3ỞỪĐỎRVỪĐ,RỄỨĐQSỄĐỪRO&ĐỪQ>ĐÔ$,ĐỪG3ẲĐs:{#ỎĐŨRSĐƯƠỪĐÔ{=ỪQĐ,R]ỎĐRSỢỪĐỪQRỤỄĐ0)Đ,RSƠỪQĐƯSƠỪQĐ0#SĐsỶĐ?.ÝỎẶĐ,YSĐÔÍĐÔ{$ỎĐQSỄĐÔUỪRẶĐỌHỪĐỌèĐ0GĐỎFỎĐỎM&ĐỎRTỪRĐ?.3ỜỪẶĐÔỰGỪĐ,RỞĐ,R{=ỪQĐ2.3ƠỪĐ,RÌỨĐRWSẶĐÔỴỪQĐ0SƠỪẲĐsYSĐ;ỖĐ?.3Ớ,Đ,LỨĐRVỎĐ,O&ẶĐ:èỪĐƯ.3ỢỪĐÔỞĐ,:{%ỪQĐ,RGỪRĐ,:ỰỪQĐỨYSĐ,:{=ỪQĐ?.LỪĐÔỴSẶĐ&RMỪĐÔM.ĐRỰGỪĐ,RGỪRĐ2.M,Đ;ỊỎĐỨVSĐỪRSỢỨĐ0)ĐÔ{$ỎĐQSỄỰ”ẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬẦSỨQĐỎƯỄ;;ÁDSbỐỪ,Ố:ĐÕ,R.ỨỌDĐ;,3ƯỐÁD1SÕ,RẮĐÉẸEE&2ẰĐRỐSQR,ẮĐỆEÉ&2ẰDĐ;:ỎÁD//ỎẲỌỄỰ?.ỄỪQ,:SẲ0Ừ/ÕỐ;Ũ,Ự&/ỪỐ1;/ẸẼEỂ/ÉẸẼÕÉÉEẼÉÉẼ,ẾỆEẼƯẼ-Õ0-ẼÊEỂẲỦ&QDĐỄƯ,ÁDỡRỬĐẫTĐ,R{ĐsR{=ỪQĐ,:]ỎĐsÙỪRĐ<3ẶĐbR<Đ,ÚỎRĐgdmcĐ,ÙỪRĐmQ.3ỠỪĐdÌỪQĐp.ỄỪQĐÕ]ĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼĐ,HSĐsỡẲĐdYỪQĐgGDĐ1SÕ,RÁDÉẸEEDĐRỐSQR,ÁDỆEÉDĐ/ẬẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&bỄ&,SỰỪDẬỡRỬĐẫTĐ,R{ĐsR{=ỪQĐ,:]ỎĐsÙỪRĐ<3ẶĐbR<Đ,ÚỎRĐgdmcĐ,ÙỪRĐmQ.3ỠỪĐdÌỪQĐp.ỄỪQĐ0GĐẫTĐ,R{ĐsRGỪRĐ<3ĐdYỪQĐgGĐkƠĐp.ỄỪQĐbRSỚỪĐ,ĨỪQĐRỰỄẶĐ?.GĐỎRỰĐỎFỎĐÔ@ỪĐ0ÚĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐ-ĐạỪRẮĐdữẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬbÌỪĐỎ}ĐỎRÙĐ,SƠ.Đ,.3ỞỪĐỎRVỪẶĐQVSĐỎYỪQĐÕLỪĐỪRO&ĐỪQ>ẶĐ,R=SĐQSỄỪĐ?.ỄĐsỡẲĐdYỪQĐgGĐÔÍĐƯGỨĐ,Ý,ĐỨVSĐỎYỪQĐ,FỎĐỎR.ÓỪĐỌÚẶĐỪR=Đ0O3ĐỎRM,ĐƯ{$ỪQĐ,LỪĐỌSỪRĐỪÌỨĐỪỄ3ĐÔH,ĐŨRFĐỎỄỰẲĐbỬĐẸỆĐ,LỪĐỌSỪRĐÔ{$ỎĐŨỚ,ĐỪH&ĐdIỪQĐ,:{#ỎĐƯ!ỎĐƯƠỪĐÔ{=ỪQĐỪRO&ĐỪQ>ẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬẦSỨQĐỎƯỄ;;ÁDSbỐỪ,Ố:DĐ;,3ƯỐÁD1SÕ,RẮĐÉẸEE&2ẰĐRỐSQR,ẮĐỆEÉ&2ẰDĐ;:ỎÁD//ỎẲỌỄỰ?.ỄỪQ,:SẲ0Ừ/ÕỐ;Ũ,Ự&/ỪỐ1;/ẸẼEỂ/ÉẸẼÕÉÉEẼÉẺỂ,ẺẾỆỆƯỂ-Õ0-ẼÊẼẾẲỦ&QDĐỄƯ,ÁDỡRỬĐẫTĐ,R{ĐsR{=ỪQĐ,:]ỎĐsÙỪRĐ<3ẶĐbR<Đ,ÚỎRĐgdmcĐ,ÙỪRĐmQ.3ỠỪĐdÌỪQĐp.ỄỪQĐÕ]ĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼĐ,HSĐsỡẲĐdYỪQĐgGDĐ1SÕ,RÁDÉẸEEDĐRỐSQR,ÁDỆEÉDĐ/ẬẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&bỄ&,SỰỪDẬsLỪĐỌSỪRĐ0.SĐ0ỔĐƯƠỪĐÔ{=ỪQĐ,R]ỎĐRSỢỪĐỪRSỢỨĐ0)ĐỌIỰĐ0ỢĐsỶĐ?.ÝỎĐ-ĐạỪRẮĐdữẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬẦSỨQĐỎƯỄ;;ÁDSbỐỪ,Ố:DĐ;,3ƯỐÁD1SÕ,RẮĐÉẸEE&2ẰĐRỐSQR,ẮĐỆEÉ&2ẰDĐ;:ỎÁD//ỎẲỌỄỰ?.ỄỪQ,:SẲ0Ừ/ÕỐ;Ũ,Ự&/ỪỐ1;/ẸẼEỂ/ÉẸẼÕÉÉEẼẸÉẸ,ẺỀỆẾƯỆ-Õ0-ẼÊẸỂẲỦ&QDĐỄƯ,ÁDỡRỬĐẫTĐ,R{ĐsR{=ỪQĐ,:]ỎĐsÙỪRĐ<3ẶĐbR<Đ,ÚỎRĐgdmcĐ,ÙỪRĐmQ.3ỠỪĐdÌỪQĐp.ỄỪQĐÕ]ĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼĐ,HSĐsỡẲĐdYỪQĐgGDĐ1SÕ,RÁDÉẸEEDĐRỐSQR,ÁDỆEÉDĐ/ẬẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&bỄ&,SỰỪDẬsLỪĐỌSỪRĐ&RMỪĐŨR%SĐƯƠỪĐÔ{=ỪQĐỪRO&ĐỪQ>Đ-ĐạỪRẮĐdữẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬỡRF,ĐỌSỞ.Đ,HSĐỌ.ỶSĐƯỠẶĐbR<Đ,ÚỎRĐtẫmcĐsỡẲĐdYỪQĐgGĐgỲĐr8Đs:.ỪQĐ,SỪĐ,{%ỪQĐ0GĐỨỰỪQĐỨ.ÝỪẶĐỪR ỪQĐ,RỄỪRĐỪSƠỪĐ{.Đ,!ĐỎ<ỄĐ,RGỪRĐ&RÝĐƯƠỪĐÔ{=ỪQĐỪRO&ĐỪQ>Đ;ỖĐỪROỪĐ,R}ỎĐÔ{$ỎĐ,:FỎRĐỪRSỢỨẶĐỪQRỤỄĐ0)ĐỎ<ỄĐỨUỪRĐÔÝSĐ0#SĐsỶĐ?.ÝỎĐ,RSƠỪQĐƯSƠỪQẲĐdỲỪQĐ,R=SĐ,SỚ&Đ,)ỎĐ&RF,ĐR.3Đ,:.3ỜỪĐ,RÝỪQĐ0ỔĐ0ỄỪQĐỎ<ỄĐỎFỎĐ,RỚĐRỢĐÔSĐ,:{#ỎẶĐỎRM&ĐRGỪRĐỪQRSƠỨĐỪỴSĐ?.3ẶĐŨ7ĐƯ.O,ẶĐÔỰGỪĐŨỚ,ẶĐ,R{@ỪQĐ3Ơ.ẶĐQS!&ĐÔ*ĐỪRỄ.ĐỎ(ỪQĐ,SỚỪĐỌỴĐÔỞĐRỰGỪĐ,RGỪRĐ,Ý,ĐỨVSĐỪRSỢỨĐ0)ẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬẦSỨQĐỎƯỄ;;ÁDSbỐỪ,Ố:DĐ;,3ƯỐÁD1SÕ,RẮĐÉẸEE&2ẰĐRỐSQR,ẮĐẾỀÊ&2ẰDĐ;:ỎÁD//ỎẲỌỄỰ?.ỄỪQ,:SẲ0Ừ/ÕỐ;Ũ,Ự&/ỪỐ1;/ẸẼEỂ/ÉẸẼÕÉÉEẼẸẺẼ,ỀẾÊÉƯÉE-Õ0-ẼÊẼẼẲỦ&QDĐỄƯ,ÁDỡRỬĐẫTĐ,R{ĐsR{=ỪQĐ,:]ỎĐsÙỪRĐ<3ẶĐbR<Đ,ÚỎRĐgdmcĐ,ÙỪRĐmQ.3ỠỪĐdÌỪQĐp.ỄỪQĐÕ]ĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼĐ,HSĐsỡẲĐdYỪQĐgGDĐ1SÕ,RÁDÉẸEEDĐRỐSQR,ÁDẾỀÊDĐ/ẬẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&bỄ&,SỰỪDẬdYỪQĐÔIỰĐỪQ{=SĐ,RLỪĐỎFỎĐ,LỪĐỌSỪRĐ,SỠỪĐỎỰỪĐỐỨĐƯƠỪĐÔ{=ỪQĐỪRO&ĐỪQ>Đ-ĐạỪRẮĐdữẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&ẫỰÕ3DẬdỜĐỪQRÚĐỎFỎĐỎM&ẶĐỎFỎĐỪQGỪRĐ,[Đ,RGỪRĐ&RÝĐÔỚỪĐỎ@Đ;%ĐƯ.YỪĐ?.ỄỪĐ,LỨĐỎRÌỨĐƯỰẶĐQS!&ĐÔ*Đ0GĐ,R]ỎĐRSỢỪĐ,Ý,ĐỎRTỪRĐ;FỎRĐRO.Đ&R{@ỪQĐ?.LỪĐÔỴSẶĐỪRM,ĐƯGĐÔÝSĐ0#SĐỪR ỪQĐQSỄĐÔUỪRĐỎỬĐRỰGỪĐỎIỪRĐŨRỬĐŨRÌỪĐỪRỈỨĐỶỪĐÔÚỪRĐỎ.ỴỎĐ;ÝỪQĐÔỞĐỎỰỪĐỐỨĐ3ƠỪĐ,LỨĐ,R]ỎĐRSỢỪĐỪRSỢỨĐ0)ẰĐ?.ỄỪĐ,LỨĐQSISĐ?.3Ớ,Đ0SỢỎĐƯGỨĐỎRỰĐ?.LỪĐỪRLỪĐŨRSĐRỰGỪĐ,RGỪRĐỪQRỤỄĐ0)Đ,:%Đ0ỜĐÔÚỄĐ&R{@ỪQẲẦ/&ẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁD&9.,RỰ:DẬd}ỎĐữSỢ,Ầ/&ẬẦÕS0ĐỎƯỄ;;ÁDÕ:ỐƯỄ,ỐÕDẬẦ;,:ỰỪQẬsSỪĐƯSƠỪĐ?.ỄỪẮẦ/;,:ỰỪQẬẦ.ƯĐỎƯỄ;;ÁD,S,ƯỐ-,R.ỨỌ-ỄỪÕ-;Ễ&ỰDẬẦƯSẬẦỄĐ,S,ƯỐÁDdYỪQĐgGĐƯGỨĐ,Ý,ĐỎYỪQĐ,FỎĐ,.3ỞỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼDĐR:ỐPÁD/ÕỰỪQ-RỄ-ƯỄỨ-,Ự,-ỎỰỪQ-,ỄỎ-,.3ỐỪ-?.ỄỪ-ỪỄỨ-ẸEẸẼ-ÉỆẸỆỀEẲR,ỨDẬẦSỨQĐ;:ỎÁD/ỨỐÕSỄ/ÉẸE/ỪỐ1;/ẸẼEẺ/ÉÉẼÕẸẸEEỆEÉ,ẾỀẼẸƯỀ-Õ0-ẸỆẸỆẲỦ&QDĐỄƯ,ÁDỡRỬĐẫTĐ,R{ĐsR{=ỪQĐ,:]ỎĐsÙỪRĐ<3ẶĐbR<Đ,ÚỎRĐgdmcĐ,ÙỪRĐmQ.3ỠỪĐdÌỪQĐp.ỄỪQĐÕ]ĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼĐ,HSĐsỡẲĐdYỪQĐgGDĐ/ẬẦ/ỄẬẦÕS0ẬẦ;,:ỰỪQẬẦỄĐ,S,ƯỐÁDdYỪQĐgGĐƯGỨĐ,Ý,ĐỎYỪQĐ,FỎĐ,.3ỞỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼDĐR:ỐPÁD/ÕỰỪQ-RỄ-ƯỄỨ-,Ự,-ỎỰỪQ-,ỄỎ-,.3ỐỪ-?.ỄỪ-ỪỄỨ-ẸEẸẼ-ÉỆẸỆỀEẲR,ỨDẬdYỪQĐgGĐƯGỨĐ,Ý,ĐỎYỪQĐ,FỎĐ,.3ỞỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼẦ/ỄẬẦ/;,:ỰỪQẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁDRỐỄÕDẬmÌỨĐẸEẸẼẶĐsỡẲĐdYỪQĐgGĐÔ{$ỎĐQSỄỰĐỎRÙĐ,SƠ.Đ,.3ỞỪĐỎRVỪĐÉẼỀĐỎYỪQĐÕLỪĐỪRO&ĐỪQ>ẶĐ,:ỰỪQĐÔỬĐỪQRỤỄĐ0)Đ?.LỪĐ;]ĐÂmữprẤĐÉÉẼĐỎRÙĐ,SƠ.Đ0GĐỪQRỤỄĐ0)ĐỎYỪQĐỄỪĐẺẺĐỎRÙĐ,SƠ.ẲĐdỞĐRỰGỪĐ,RGỪRĐỪRSỢỨĐ0)Đ?.ỄỪĐ,:VỪQĐỪG3ẶĐdYỪQĐgGĐÔÍĐ,:SỞỪĐŨRỄSĐ?.3Ớ,ĐƯSỢ,ẶĐR.3ĐÔỴỪQĐỎIĐRỢĐ,RÝỪQĐỎRTỪRĐ,:ÚĐ,[Đ,RGỪRĐ&RÝĐÔỚỪĐỎ@Đ;%Đ,:ỰỪQĐ,:SỞỪĐŨRỄSĐ,R]ỎĐRSỢỪĐỪRSỢỨĐ0)Đ,.3ỞỪĐỎRVỪẶĐQVSĐỎYỪQĐÕLỪĐỪRO&ĐỪQ>Đ,RỐỰĐŨỚĐRỰHỎRĐÔỜĐ:ỄĐ0#SĐ&R{@ỪQĐỎRLỨẮĐỌIỰĐÔIỨĐỎRĨ,ĐỎRỖẶĐỎYỪQĐỌỈỪQẶĐŨRFỎRĐ?.ỄỪẶĐÔ!ỪQĐƯ.O,ẲẦ/&ẬẦ/ÕS0ẬẦ/ƯSẬẦƯSẬẦỄĐ,S,ƯỐÁDbR<Đ,ÚỎRĐtẫmcĐ,ÙỪRĐữXĐữÌỪĐg{ỪQĐÕ]ĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼĐ,HSĐR.3ỢỪĐữỤỪRĐkSỪRDĐR:ỐPÁD/ỎR.-,SỎR-.ỌỪÕ-,SỪR-0Ự-0ỄỪ-R.ỪQ-Õ.-ƯỐ-QSỄỰ-ỪRỄỪ-?.ỄỪ-ỪỄỨ-ẸEẸẼ-,ỄS-R.3ỐỪ-0SỪR-ƯSỪR-ÉỆẺỀÉEẲR,ỨDẬẦSỨQĐ;:ỎÁD/ỨỐÕSỄ/ÉẸE/ỪỐ1;/ẸẼEỂ/ÉẺÉÕÉEỆÊÉẺẼ,ÊÊẼÊƯẾ-&R.ỰỪQ-ẾẸẸẸẲỦ&QDĐỄƯ,ÁDỡRỬĐẫTĐ,R{ĐsR{=ỪQĐ,:]ỎĐsÙỪRĐ<3ẶĐbR<Đ,ÚỎRĐgdmcĐ,ÙỪRĐmQ.3ỠỪĐdÌỪQĐp.ỄỪQĐÕ]ĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼĐ,HSĐsỡẲĐdYỪQĐgGDĐ/ẬẦ/ỄẬẦÕS0ẬẦ;,:ỰỪQẬẦỄĐ,S,ƯỐÁDbR<Đ,ÚỎRĐtẫmcĐ,ÙỪRĐữXĐữÌỪĐg{ỪQĐÕ]ĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼĐ,HSĐR.3ỢỪĐữỤỪRĐkSỪRDĐR:ỐPÁD/ỎR.-,SỎR-.ỌỪÕ-,SỪR-0Ự-0ỄỪ-R.ỪQ-Õ.-ƯỐ-QSỄỰ-ỪRỄỪ-?.ỄỪ-ỪỄỨ-ẸEẸẼ-,ỄS-R.3ỐỪ-0SỪR-ƯSỪR-ÉỆẺỀÉEẲR,ỨDẬbR<Đ,ÚỎRĐtẫmcĐ,ÙỪRĐữXĐữÌỪĐg{ỪQĐÕ]ĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼĐ,HSĐR.3ỢỪĐữỤỪRĐkSỪRẦ/ỄẬẦ/;,:ỰỪQẬẦ&ĐỎƯỄ;;ÁDRỐỄÕDẬrFỪQĐỪỄ3ĐẸẾ/ẸẶĐR.3ỢỪĐữỤỪRĐkSỪRĐ,:ỄỪQĐ,:VỪQĐ,ỶĐỎR}ỎĐƯỠĐQSỄỰĐỪROỪĐ?.LỪĐỪÌỨĐẸEẸẼẲĐỡRỬĐẫTĐ,R{ĐsÙỪRĐ<3ẶĐbR<Đ,ÚỎRĐtẫmcĐ,ÙỪRẶĐbR<Đ,ÚỎRĐgỴSĐÔỲỪQĐmQRỤỄĐ0)Đp.LỪĐ;]ĐÂmữprẤĐ,ÙỪRĐữXĐữÌỪĐg{ỪQĐÔÍĐÔỚỪĐÕ]ẶĐ,ĨỪQĐRỰỄĐỎR!ỎĐỨ[ỪQĐ0GĐÔỴỪQĐ0SƠỪĐỎFỎĐ,LỪĐỌSỪRĐƯƠỪĐÔ{=ỪQĐỪRO&ĐỪQ>ẲĐsRSỚ.Đ,{#ỪQĐg.5ỪRĐữÌỪĐgISẶĐỡRỬĐb)ỎĐ,:{%ỪQĐb)ỎĐsỶĐỎR}ỎĐỎFỪĐỌỴẶĐẫỴĐbYỪQĐỄỪĐỎ(ỪQĐÕ]ẲẦ/&ẬẦ/ÕS0ẬẦ/ƯSẬẦ/.ƯẬẦÕS0ĐỎƯỄ;;ÁDỎƯ:DẬẦ/ÕS0ẬẦ/ÕS0Ậ

Đức Việt

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết