Cập nhật:  GMT+7
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSow7owJE894buaIU/hu6jhurHhu5ZPKD3huq0oI08uJFkoT+G6oeG6szcoI+G7iC89w5LEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik454bub4bus4buW4buqTsSoa+G7lk/hu7Dhu55PKCM94busT+G6oT0qT+G6oT3DmSFP4bqhw6JPw6BV4bqjT+G6oT1TIU/hu6g8TyEw4bqhT+G6oSooPU9jWeG6o0/huqE94buaKD1PPSooPU9h4bqjxahjT+G7sOG7nDlP4bqhw6EpKCNPxq/DmeG6o0/huqHDoTUkT+G7sMOZY08o4bqzNOG7qE8hMOG6oU/Gr8OZ4bqjT+G6ocOhNSRP4bqh4bqlT+G7qilP4bqh4bqlT+G6oSohTywkw50hT+G6qeG7mk8uKeG7nCRPxq99T+G7qOG7oCgjT+G7qsOZKE8oPeG6s08hMOG6oU/huqHDocagJE/GrzwoI0/huqE9MSRPPTMkT8OaIU8h4buWKCNPKDAkTz3hu5ohTz1jT+G6qXsoI091MOG6oU8oI+G7mmNPxq88JE/hu6jGoE8uw5pjT+G6ocOhNSRPYuG7lig9Ty7hu5ohT+G7qMagKD1P4buo4bqjKCNPxq8kw50oT+G6oT3hu5ooPU8h4bq3JE/huqFZKE/hu6g8TyFQ4bqhT+G6oT3DmShP4buoPT9PPeG6szQoI0/huqnhu5pPxq/DmuG6oU8oIzVP4bqp4bqv4bqhTy5ZKE/huqk4Tz7hu5ZPPeG7nCg9Tzk9w6Phu6hJT8O6PeG6rSgjTygj4bqzNSRP4buwJE/hu7DhurM1KCNPKD3huq0oI08oI+G6szUkT+G6oT5PIT5PKD3huq0oI08oI+G6szUkTz3hu5ZjT+G6oT084buoTyHGoOG7qD1P4bqh4bqlTz19JEZP4bqh4bucJE/DoOG7linhu4RPKD3huq0oI08jIuG7qE/hu6hVY0/huqHDoSTDneG6oU8oPVUoT8avWShP4buw4bqzNSgjT2LEg09iKk8u4buiKCNP4bqhw6HGoCg9SU9r4buWT+G7sOG7nk/huqE9w5pjT+G6ocOhKSgjT+G6oeG6szYoI089Kig9Tyg94bqtKCNPPeG7nOG6oU/hu7AyT+G7qOG6peG7lk8hKig9T+G6ocOhw6PhuqFP4bqpfU/hu7Dhu6woTz3hurM0KCNPLlkoT+G6ocOhNSRPxq9RKCNP4buoxqAkT+G6oT1VKE/hu6g+KE/hu6gpKCNPIeG7oig9Tyw94buiKD1PKD3hurMoI0/hu6AoI0/DoeG7rChPLsagT+G7sOG7nk/Gr+G7pOG6oU8hN08h4buWKCNPKDAkTz3hu5ohT+G6oeG6pU/hu6opw41P4bqgw6HDmShPQeG6o+G7ligjT27hu5wpT+G6oMOhw5koT0HhuqPhu5YoI09u4bucKU8hNCRP4buoPSlPYuG6o8Oa4bqhT8av4buiKE/huqHhu6Q5T+G6oT0zT8O6PeG6rSgjTyMkw5rhu6hPITNP4buoUOG6oU/hu6rGoChIT+G6ocOhKSgjT+G7sDxP4buoPE/Gr+G7miRPw7owJE894buaIU/hu6jhurHhu5ZPKD3huq0oI08uJFkoT+G6oeG6szcoI0lPa+G7miRP4bqhPTNP4buoPE/hu6rGoCgjT+G7qsOaOU8hMOG6oU/Gr+G7miRP4bqhPTNP4bqp4bugKE9i4bqjXSRIT2RP4bqh4bqzNygjTyHhu5YoTyHGoOG7qEhPLOG7rilP4buq4buaJE/huqE94busKU/huqHDoigjT+G7qD3huq1JT3Uw4bqhT8av4buaJE/huqE9M0/huqE9w6NP4bqpJklPdTIkT2RP4bqh4bqzNygjT+G6ocOhKSgjT8av4buaJE/huqE9M0/Gr+G7pOG6oU8uWShPITDhuqFPZE/huqE9M0hP4buqxajhuqNP4buoPeG6rU8oIz064buWT8Ohw5rhuqFPIyThu6IoT+G7qiZIT+G7quG7uE89JOG7tuG6o0hPLD1dKCNPPeG7sk8u4buaIU/hu6rGoCgjTy7hu5ohT+G6qVdITyw9XSgjTz3hu7JP4bqhfU/DoeG7lk/huqHhu5ZPITQkTyFXSE8sPV0oI0/hu6rEgygjT+G7qD3huq1PKCM9OuG7lk/hu7Dhu7ZP4buwxqAoPU/hu7AiSE8oWShP4buwMOG7qE8jJOG7ok/hu7B74buoT+G7sMOdKE/hu7BV4bqjTz0k4bu24bqjTygj4buWY0/hu7DDnShP4buwPElPbMagJE8o4buyKE/hu6jhurHhu5ZPKD3huq0oI08uJFkoT+G6oeG6szcoI08u4buaT8avw5nhuqNP4bqhw6E1JElP4bqgw6FZKE/hu6jGoCRPxq/DmeG6o0/huqHDoTUkT07huqE9Kk/huqE9w5khT+G6ocOiT8OgVeG6o0/huqE9UyFOT8OaY0hP4buwJOG7suG6o0/hu7DDmeG6o0/huqEkWShP4bqgw6HDmShPQeG6o+G7ligjT27hu5wpTzk9xqDhuqFPPSThu7QoT8Oh4buWRk9OdTDhuqFP4bqhKig9T2NZ4bqjT+G6oT3hu5YoPU/GryooPU9h4bqjxahjT+G7sOG7nDlP4bqhw6EpKCNPxq/DmeG6o0/huqHDoTUkT+G7sMOZY08o4bqzNOG7qE5PbMagJE8jKk/hu7Dhu55PIzYkT+G7qD0pT+G6oMOhw5koT0HhuqPhu5YoI09u4bucKU9OITDhuqFP4bqhKig9T2NZ4bqjTk/DmmNITyw9XSgjTyMqTyw9xqDhu6hPKCMp4buaJE/DoOG6pU/huqE9Kk/huqE9w5khT+G6ocOiT+G6ocOhKSgjT+G6oVUhT+G6oeG6szcoI0lPdTDhuqFP4bqhw6EpKCNPKD3huq0oI09jWeG6o0/hu6jDmeG6o08oIz0k4bu04bqhTygj4bueT+G7qOG6seG7lk8oPeG7mk/huqE9M08u4buaTzk94buiJE8oPeG7nGNP4buo4buiIU/hu7Dhu7ZPKFAhT8avUOG6oU/hu7DhurM24buoTyg94bqtKCNPIypPKCPhurM1JE8sPV0oI0/huqkkw53huqFP4bqp4bugKEhPLuG7miFP4bqhPTNPLD1dKCNP4bqhPeG7tk85Pcag4bqhTz0k4bu0KE/hu7DhurM24buoSU9sPSUoPU/DoOG6pU/DoeG6oygjT+G7sDAoI0/huqldTz0qKD1Pw5pjTyMkw6M5T+G6oMOhw5koT0HhuqPhu5YoI09u4bucKU8oPeG7pChPw6Hhu5ZGT051MOG6oU/Gr8OZ4bqjT+G6ocOhNSRP4bqh4bqlT+G7qilJSUlP4buo4bugKCNP4buqw5koTyg94bqzTyEw4bqhT+G6ocOhxqAkT8avPCgjT+G6oT0xJE89MyRPw5ohTklP4bqgxqDhu6hPIyThu6JP4buw4bueT+G6oT3huqNPKD19T8avw5nhuqNP4bqhw6E1JE8u4bucJE/hu6g9KU/hu6g9JSg9TyEqKD1IT+G7sOG7tk8hKig9T+G7qDxP4bqhPeG7tk/huqnFqGNP4bqpxIMoI0/huqHDoSkoI0/hu7A8SE/hu7Dhu7ZPISooPU/hu6g8T+G6oT3hu7ZPPSThu7bhuqNPPcOd4bqhT8avw5nhuqNP4bqhw6E1JE/hu6jhurHhu5ZPISooPUlPw7o9NU/huqnhu6RjSE/huqDDocOZKE9B4bqj4buWKCNPbuG7nClP4buw4bueT+G6oSohT+G7sOG6szbhu6hPITDhuqFPxq/DmeG6o0/huqHDoTUkTz3DneG6oU/DoOG6teG7qE/DoCIoI0/hu7AwKCNGT051MOG6oU8oI+G7mmNPxq88JE/hu6jGoE8uw5pjT+G6ocOhNSRPYuG7lig9Ty7hu5ohT+G7qMagKD1P4buo4bqjKCNPxq8kw50oT+G6oT3hu5ooPU8h4bq3JE/huqFZKE/hu6g8TyFQ4bqhT+G6oT3DmShP4buoPT9PPeG6szQoI0/huqnhu5pPxq/DmuG6oU8oIzVP4bqp4bqv4bqhTy5ZKE5JT2vDmeG6o0/huqHDoTUkTyw9XSgjT+G7qD0/Ty7hu5pPZE/huqHhurM3KCNP4buo4bqx4buWT+G7qOG7oiFPIyTGoOG7qElPbuG7nk/hu7Dhu5ooPU/huqHDoSkoI0/huqHGoOG7qE8jJOG7ok/Gr8OZ4bqjT+G6ocOhNSRPLsOj4buoTyjhu5opT+G7qOG6tygjT+G7qDxPw6AkKD1PLD0lSU/DgCkoI08hMiRPLsOj4buoT8avw5nhuqNP4bqhw6E1JE8jw5koTyPhurckT+G6qTQkT+G7qD3DoygjT+G6oeG7lk89MyhJT8O6PcOa4bqhTy7hu5pPLD0kTz0qKD1P4bqh4bqzNigjT+G7qFVjT+G7sDJPKOG6teG6oU/huql9T+G6qeG6szMoTy5ZKE/Gr8OZ4bqjT+G6ocOhNSRGT04oPeG6rSgjTz3hu5zhuqFP4buwMk/hu6jhuqXhu5ZPISooPU/huqHDocOj4bqhT+G6qX1P4buw4busKE894bqzNCgjTy5ZKE/huqHDoTUkT8avUSgjT+G7qMagJE/huqE9VShP4buoPihP4buoKSgjTyHhu6IoPU8sPeG7oig9Tyg94bqzKCNP4bugKCNP4bqhWShPLsagT+G7sOG7nk/Gr+G7pOG6oU8hN05JT+G7myooPU/huqHhurM2KCNP4buo4bqx4buWT+G6oT0zT+G7qOG6tU8uNChP4buqw5koSE/huqE94bugIU/hu6o+SE/huqE9xqAhTz0k4bu2IU/huqnhu5pP4buoPE8sPcag4bqhT+G6qXsoI0/hu6g9JCg9Tzk94bqv4buoT8avw5nhuqNP4bqhw6E1JElPbsOdKE/hu7BVY0/huqHhu5ZP4buw4bueTz0k4bu24bqjT+G7qMagJE9Ow7owJE894buaIU5PIeG7mk/huqDDocOZKE9B4bqj4buWKCNPbuG7nClP4buw4bueT+G7sOG7sk/hu6jhu6Q5T+G6oTQkSU/hursoPU/hu7Dhu55P4bqh4bqlT+G6ocOh4buiTy41JE/hu6g9KU8oPeG6rSgjT8av4bqzNOG7qE/hu6g9VShP4buqPk/hu6rFqCFP4buo4bqx4buWTyEqKD1P4bqhw6EpKCNP4bqhPTNIT+G7sDxPLuG7mk9OKDAkTz3hu5ohTz1jT+G6qXsoI05IT04oMCRPPeG7miFPPeG7nCg9Tzk9w6Phu6hOSE/huqnhu5pP4buo4bqjIiRP4buoxIMoI08u4buaT04oMCRPPeG7miFP4bqh4bqlT+G7qilOSU9rUSgjT+G6oVUhT+G6oT3hurXhu6hP4buo4bqx4buWTygj4bqzNSRP4buwe+G7qEhP4bqhKeG7mihPxq8wT8av4buaJE/huqE9M0/hu6jhurHhu5ZP4bqgw6HDmShPQeG6o+G7ligjT27hu5wpT+G6oSnGoOG6oU8uWShPITDhuqFPKDAkTz3hu5ohT+G7qD3huqMoI08oPcOa4bqhSE/hu6g8T8Og4bq14buoTyw9xqAkT2HhuqPGoOG6oU8oPcOa4bqhTy7hu5pPKDAkTz3hu5ohTyw9xqDhuqFP4bqpeygjSU9r4buaJE/huqE9M08sPV0oI0/hu6rhu5okSE9kT+G6oT0zT+G6qeG7mk/hu6g94bqtTygjPTrhu5ZPLD1dKCNP4buow5nhuqNPLMSRSE/DocOa4bqhTyMk4buiKE/hu6omTyg94bqzKCNP4buw4bqzNuG7qE/hu6jGoCRP4bqh4bq1T+G7qD1S4bqhT+G7qD1YSE/huqnhu5pPZE/huqHhurM3KCNP4buww5ljT+G7qD3DmuG6oU8jNiRITy7hu5ohTygj4bqzNSRP4buwe+G7qE/huqE+TyE+SE/hu6jhuqMiJE/hu6jEgygjT+G7sOG7nk/hu7AgKCNP4buo4buiIU/hu7DhurM24buoT+G6qTQkT+G6ocag4buoTyMk4buiSU9uPE8u4buaTyEw4bqhT+G6oT3hu5ooPU/hu6hdKCNP4buo4bqx4buWT8av4buaJE/huqE9M0lPw7oj4bqjY+G7uChPQeG6o+G7ligjT+G7m+G7muG7iC85xKg=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triển lãm ảnh “bão lũ và tình người”

Triển lãm ảnh “bão lũ và tình người”
2009-12-13 10:42:42

(TTO) - Tối 12-12, tại Trung tâm du lịch sinh thái Thuận Thảo (TP Tuy Hòa), Chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tại Phú Yên đã khai mạc triển lãm ảnh “Bão lũ và tình người”...

“Đừng đốt” đoạt Bông sen vàng

“Đừng đốt” đoạt Bông sen vàng
2009-12-13 10:41:59

(TTO) - Tối 12-12, bộ phim Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh đã thắng lớn khi cùng lúc đoạt 3 giải thưởng: phim xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất và giải thưởng của báo...

Miss Gibraltar đoạt ngôi Hoa hậu Thế giới

Miss Gibraltar đoạt ngôi Hoa hậu Thế giới
2009-12-13 10:41:30

(VnExress) - Kaiane Aldorino, cô gái 23 tuổi đến từ eo biển Địa Trung Hải, trở thành Miss World 2009. Hương Giang, người đẹp VN, lọt vào top 16 trong đêm chung kết tổ chức tại...

Bên dòng Thạch Hãn

Bên dòng Thạch Hãn
2009-12-12 12:47:03

Trần Vân Hạc Tưởng nhớ các đồng đội của tôi Thấp thoáng trong dòng nước biếc Những cánh mũ tai bèo Những khuôn mặt trẻ trung khát vọng Một ngày mai tươi sáng tin yêu Như...

10 tình nhân nổi tiếng nhất thế giới

10 tình nhân nổi tiếng nhất thế giới
2009-12-12 11:48:46

(VnExpress) - Người tình vừa lộ diện của tay golf Tiger Woods là gương mặt mới nhất trong danh sách những người tình nổi tiếng thế giới.

Tranh của nhiều thế hệ họa sĩ Huế

Tranh của nhiều thế hệ họa sĩ Huế
2009-12-12 11:48:20

(TTO) - Triển lãm Mỹ thuật Thừa Thiên - Huế 2009 đang diễn ra tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Liễu Quán, TP Huế quy tụ 46 tác phẩm với nhiều loại chất liệu như sơn mài, sơn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết