Cập nhật:  GMT+7
N:ỒÔW{ỠằằFÕãẶ;ặ{ÝÕOứ8Ô{cWÔVS]Ôe$ÔằẫWÔ>:1ÝÔ[:Ư[ÔXƯ[ÔặắẩaWÔWPWÔV$[:Ô?ƯẻÔX!W:ÔeQÔ>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}N/:ỒONãÔW{ỠằằFÕãqÝỠXÕOư6ặÔặắ][?ÔWPWÔ}ấWÔặ;@ẳÔWấÔặ:%ÔWầỠÔ[?Q[:ÔẺÔặ#ÔE;$ặÔứỠ}Ô[U}ÔỘỐỘỔÔ{QÔ?;S}Ôặ(Ô{$Ô}ÚWÔV$[:ĨÔặdÔe][?ÔeQÔặQ[ÔặỰặĨÔ>:4[?ÔW:#ÔWPWÔV$[:Ôặắẳẻ=[Ô[:;*}ÔeQÔWPWÔV$[:Ô?ƯẻÔX!W:Ôặ:ẩá[?Ô?ỤãÔWậ[?Ô[:ẩÔ}a;Ô[7;ĨÔ>:3[?ÔY%ÔX!W:Ô{a[ÔẹSẻÔắỠĨÔ:R[ÔW:#ÔeQÔặ;#[Ôặa;Ô>;%}Ôằ]PặÔWPWÔẻ#ẳÔặ4Ô[?ẳẻÔW9ÔWầỠÔWPWÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}…ÔẶ:Ý]Ôặ;[:Ôặ:Ừ[ÔY"ĨÔ[?Q[:ÔẺÔặ#ÔĂẳS[?ÔẶắ!Ôặắ;%[Ô>:Ỡ;Ôặ:cWÔ:;$[Ô[:;$}ÔeấÔVS]Ôe$ÔeQÔW:U}Ôằ"WÔằẫWÔ>:1ÝÔứ:Ư[ÔXƯ[Ôea;ÔWPWÔ?;S;Ôã:PãÔW"Ô:;$ẳÔăẳSÔW:ẳẻ@[Ô}3[Ô[?ỠẻÔặbÔ[:đ[?Ô[?QẻÔYỪẳÔ[U}ÔỘỐỘỔJN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕON;}?ÔW{ỠằằFÕ;ọÝ[ặÝắÕÔằặẻ{ÝFÕé;Xặ:ỊÔỢỐỐãẹỈÔ:Ý;?:ặỊÔƠỔỔãẹỈÕÔằắWFÕ//WJVỠ]ăẳỠ[?ặắ;Je[/XÝằ>ặ]ã/[Ýéằ/ỘỔỐƠ/ỒỒỖXƠỘỐỐỔỒỜặỖỘỢỐ{Ố-ặ;Ý}-eỠWẹ;[-W:]-ặắÝJ<ã?ÕÔỠ{ặFÕứ8Ô{cWÔVS]Ôe$ÔằẫWÔ>:1ÝÔ[:Ư[ÔXƯ[ÔặắẩaWÔWPWÔV$[:Ô?ƯẻÔX!W:ÔeQÔ>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}ÕÔé;Xặ:FÕỢỐỐÕÔ:Ý;?:ặFÕƠỔỔÕÔ/ON/ãONãÔW{ỠằằFÕãọỠãặ;][ÕOẶ;@}ÔeÚWÔẹ;[Ôã: [?ÔV$[:ÔW:]ÔặắỶÔ-Ôh[:ỊÔòỳrÔứqrỗứN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOọ:;#[ÔX!W:Ôặ;@}ÔeÚWÔẹ;[Ôẳ4[ÔeP[-VRW:Ô:ỪẳÔ?;S}Ô{;=ẳÔLẶXMÔW:]ÔặắỶÔÝ}ÔYẩàWÔẶắẳ[?ÔặƯ}ÔẺÔặ#ÔLẶẶẺẶMÔ:ẳẻ$[ÔE)[:Ôũ;[:Ôặắ;%[Ô>:Ỡ;ÔặbÔ[?QẻÔỞ/Ồ/ỘỐỘỔÔạÔỒỢÔẹTÔeQÔặ:!ÔặắỨ[Ôặắ@[ÔY!ỠÔVQ[JÔõƯẻÔ{QÔ}6ặÔặắ][?Ô[:đ[?Ô:]RặÔY6[?ÔW:ầÔY6[?Ôã: [?Ô[?bỠÔX!W:ÔV$[:Ôằa}Ô[:ỨặÔWầỠÔ[?Q[:ÔẺÔặ#ÔĂẳS[?ÔẶắ!Ô[U}ÔỘỐỘỔJÔẶắ][?ÔW:;#[ÔX!W:Ô[QẻĨÔY4;Ôặẩà[?ÔWỪ[ÔYẩàWÔVỠ]Ôã:ầÔ};*[ÔX!W:Ô{QÔặắỶÔÝ}ÔYỠ[?Ô:0WÔ{aãÔỘĨÔ[;@[Ô>:"ỠÔỘỐỘỘ-ỘỐỘỔÔeQÔặắỶÔÝ}Ôằ;[:ÔặbÔ[?QẻÔỒ/Ồ-ỔỒ/ỒỘ/ỘỐỒƠÔ>:3[?ÔY;Ô:0WÔYỠ[?Ôằ4[?Ôặắ@[ÔY!ỠÔVQ[Ô:ẳẻ$[ÔE)[:Ôũ;[:JN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOẶ:Ỡ}Ô?;ỠÔYàặÔặU[?ÔWẩá[?Ôặắẳẻ=[Ôặ:3[?Ô-Ô?;P]ÔXấWÔằẫWÔ>:1ÝÔe=ÔW:;#[ÔX!W:ĨÔặ:RWÔằ)Ôũ@ÔẶ:!Ôễ;Ôứ:;ĨÔÃ:"ÔẶắẩạ[?Ô>:]ỠÔẺÔặ#ÔW3[?ÔW6[?Ô-ÔX;[:ÔXẩả[?Ô-Ôặắẳẻ=[Ôặ:3[?Ô?;P]ÔXấWÔằẫWÔ>:1ÝÔWâ[?ÔY5[?Ô[?:;$ãÔạÔẶẶẺẶÔ:ẳẻ$[ÔE)[:Ôũ;[:ÔYỬẻÔ}R[:Ôe;$WÔã:7ÔV;#[Ôặ:3[?Ôặ;[ÔeQÔ>;#[Ôặ:ẫWÔe=ÔằcÔWỪ[Ôặ:;#ặÔWầỠÔe;$WÔặ;@}ÔeÚWÔẹ;[ÔẶXJÔẶR;ÔE;$ặÔứỠ}ÔYTÔ?:;Ô[:Ự[Ô:Q[?ÔặắU}Ôặắẩá[?Ô:àãÔ}ÚWÔẳ4[ÔeP[ÔạÔặắỶÔÝ}ÔeQÔ[?ẩá;Ô{a[Ô}8;Ô[U}JN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOọấÔặ:%ĨÔặắ][?Ô[U}ÔỘỐỘỐÔYTÔ?:;Ô[:Ự[ÔỔỘỐÔWỠÔẳ4[ÔeP[ÔặR;ÔỘỢÔặ([:ĨÔặ:Q[:Ôã:4ÔạÔWSÔỖÔ>:ẳÔecWỈÔ[U}ÔỘỐỘỒÔW"ÔỒỢỘÔWỠÔẳ4[ÔeP[ÔặR;ÔỘƠÔặ([:ĨÔặ:Q[:Ôã:4ÔeQÔặR;Ô:ẳẻ$[ÔE)[:Ôũ;[:ÔYTÔ?:;Ô[:Ự[ÔỜÔặắẩá[?Ô:àãÔXẩ9[?Ôặ,[:Ôea;Ôe;Ô>:ẳỬ[Ô?ƯẻÔV$[:ÔVRW:Ô:ỪẳÔạÔWPWÔẹTỊÔE)[:ÔqQĨÔE)[:ÔxĨÔE)[:ÔẶẵÔặắ][?Ô[U}ÔỘỐỘỐJN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOỏ]ÔY"ĨÔặ;@}ÔeÚWÔẹ;[ÔẶXÔW:]ÔặắỶÔÝ}ÔặR;ÔWPWÔY!ỠÔVQ[Ô[?ẳẻÔW9Ô{QÔ:#ặÔằẫWÔWỪ[Ôặ:;#ặÔY%ÔW:ầÔY6[?Ôã: [?Ô[?bỠÔX!W:ÔV$[:ĨÔặU[?Ôặ(Ô{$Ô};*[ÔX!W:Ôea;ÔV$[:ÔVRW:Ô:ỪẳÔeQÔẳ4[ÔeP[Ôặắ][?ÔW6[?ÔY5[?JÔEa;ÔằcÔW:(ÔYR]ÔWầỠÔẰạÔẺÔặ#ÔeQÔằcÔ:ẩa[?ÔXỮ[Ô>ệÔặ:ẳỰặÔWầỠÔẶắẳ[?ÔặƯ}Ôủ;%}Ôằ]PặÔV$[:ÔặỰặÔặ([:ÔĂẳS[?ÔẶắ!ĨÔY#[Ô:#ặÔ[?QẻÔỒỚ/Ồ/ỘỐỘỔĨÔẶẶẺẶÔ:ẳẻ$[ÔE)[:Ôũ;[:ÔYTÔặ;@}ÔeÚWÔẹ;[ÔẶXÔea;ÔỒJƠỒỢ/ỒJỚỜỔÔặắỶĨÔYRặÔỞỐJỜHJN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOẶ:cWÔ:;$[Ô[6;ÔXẳ[?ÔVS]Ôe$ÔằẫWÔ>:1ÝÔứ:Ư[ÔXƯ[Ôặ:3[?ÔăẳỠÔ>;%}Ôằ]PặÔẻ#ẳÔặ4Ô[?ẳẻÔW9Ô}ÚWÔWPWÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}ĨÔẶắẳ[?ÔặƯ}Ôủ;%}Ôằ]PặÔV$[:ÔặỰặÔặ([:ÔĂẳS[?ÔẶắ!Ôặ;#ãÔặấWÔặ7ÔW:ẫWÔặỰãÔ:ẳỨ[Ô>#ặÔ:àãÔ[";ÔW:ẳẻ$[ÔW:ẳẻ@[ÔY=Ôe=Ôã: [?ÔW:4[?ÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}ÔeQÔ>:P}ÔằQ[?Ô{0WÔV$[:ÔặU[?Ô:ẳẻ#ặÔPãÔLẶqểMÔặR;ÔW6[?ÔY5[?JN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOũQÔ}6ặÔặắ][?Ô[:đ[?Ô[8Ô{cWÔ[Ư[?ÔWỠ]Ô[:Ự[Ôặ:ẫWÔe=Ôã: [?ÔW:4[?ÔWPWÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}Ô[:ẩÔẶqểĨÔYP;Ôặ:P]ÔYẩá[?ÔLõẶõMÔeQÔẳ[?Ôặ:ẩĨÔ:]RặÔY6[?Ô[QẻÔYTÔã:7ÔV;#[ĨÔặắẳẻ=[Ôặ:3[?Ôe=ÔWPWÔV;$[Ôã:PãÔã: [?ÔW:4[?ÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}ÔVÙ[?Ôe;$WÔ[Ư[?ÔWỠ]ÔằẫWÔ>:1ÝÔeQÔ?;S}Ôặ:;%ẳÔWPWÔ:Q[:Ôe;Ô[?ẳẻÔW9ĨÔY5[?Ôặ:á;Ô>:P}ÔằQ[?Ô{0WÔV$[:ÔẶqểÔạÔẹTÔE)[:Ôp;Ỡ[?ÔL:ẳẻ$[ÔE)[:Ôũ;[:MĨÔặ:!ÔặắỨ[ÔọỠ}Ôũ6ÔL:ẳẻ$[ÔọỠ}Ôũ6MÔeQÔẹTÔqẩa[?Ôq;$ãÔL:ẳẻ$[ÔõỠ>ắ3[?MJN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕO“ứ6;ÔXẳ[?ÔeQÔã:ẩ9[?Ôã:PãÔặỰãÔ:ẳỨ[ĨÔ[";ÔW:ẳẻ$[ÔW:ẳẻ@[ÔY=Ôe=Ôã: [?ÔW:4[?ÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}ÔặR;ÔW6[?ÔY5[?Ôặắ][?Ôặ:á;Ô?;Ỡ[ÔăẳỠÔYTÔ?;ẵãÔ[:đ[?Ô[?ẩá;Ôặ:Ỡ}Ô?;ỠÔ:;%ẳÔYẩàWÔ>;#[Ôặ:ẫWÔW9ÔVS[ÔY%Ôã: [?ÔeQÔã:PặÔ:;$[Ôằa}Ô}6ặÔằ4ÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}Ôã:7ÔV;#[JN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOọ"Ôặ:%Ôặ;[ÔắÙ[?Ô>:;Ô[:Ự[Ôặ:ẫWÔe=Ôã: [?ÔW:4[?ÔWPWÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}ÔYẩàWÔ[Ư[?ÔWỠ]Ôặ:.Ô}0;Ô[?ẩá;ÔằỸÔặ:cWÔ:Q[:Ôặ4ặÔ:9[Ôe;$WÔ>;%}Ôằ]PặÔWPWÔẻ#ẳÔặ4Ô[?ẳẻÔW9Ô?ƯẻÔV$[:ÔeQÔầ[?Ô:6Ô[?Q[:ÔẻÔặ#Ôặắ][?Ôe;$WÔYỬẻÔ}R[:ÔWPWÔV;$[Ôã:PãÔXcÔã: [?ĨÔã:PặÔ:;$[Ôằa}ĨÔăẳS[Ô{ẽÔY;=ẳÔặắ!ÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}JN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOẶbÔY"ÔằỸÔ:R[ÔW:#ÔằcÔ?;ỠÔặU[?Ôặ(Ô{$Ô[?ẩá;Ôặ;=[ÔV$[:ĨÔ}ÚWÔV$[:ĨÔặQ[ÔặỰặÔeQÔặdÔe][?Ôằa}ÔX]ÔWPWÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}Ôặắ][?ÔW6[?ÔY5[?ÔYTÔYẩàWÔY=ÔắỠÔặR;Ôủ#Ô:]RW:Ôăẳ4WÔ?;ỠÔã: [?ÔW:4[?ÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}ÔeQÔắ4;Ô{]R[ÔằẫWÔ>:1ÝÔặƯ}Ôặ:Ừ[Ô?;Ỡ;ÔY]R[ÔỘỐỘỘ-ỘỐỘƠ”ĨÔVPWÔằ)ÔE2Ôủ:ÚWÔưR[:ĨÔủ:]ỠÔÃ: [?ÔW:4[?ÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}ĨÔẶắẳ[?ÔặƯ}Ôủ;%}Ôằ]PặÔV$[:ÔặỰặÔặ([:ÔĂẳS[?ÔẶắ!ÔW:]ÔV;#ặJN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOẶắ][?ÔỘÔYàặÔ>:P}ÔằQ[?Ô{0WÔV$[:ÔẶqểÔeQÔõẶõÔYẩàWÔẶẶẺẶÔ:ẳẻ$[ÔE)[:Ôũ;[:Ôặắ;%[Ô>:Ỡ;ÔặR;ÔWPWÔẹTÔE)[:ÔũƯ}ĨÔE)[:ÔqQĨÔq;=[ÔẶ:Q[:ĨÔủ;}ÔẶ:RW:ÔeQÔặ:!ÔặắỨ[Ôq5ÔẸPÔW"Ô:9[ÔỘJƠỐỐÔ[?ẩá;ÔặbÔỖỐÔặẳ7;ÔặắạÔ{@[ÔW:ẩỠÔYẩàWÔW:Ử[ÔY]P[ÔẶqểÔeQÔõẶõÔYẩàWÔ>:P}ÔY5[?Ôặ:á;ÔặÝằặÔ[:Ỡ[:ÔYẩá[?Ô:ẳẻ#ặÔ{ẵWÔY";ĨÔY]Ô:ẳẻ#ặÔPãÔeQÔ[:!ãÔặ;}ĨÔY]ÔW:;=ẳÔWỠ]ÔeQÔWƯ[Ô[Ụ[?ĨÔe [?ÔÝ]JN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOĂẳỠÔY"Ôã:PặÔ:;$[ÔỘỘỖÔ[Ỡ}ÔeQÔỘỐỚÔ[đÔV!ÔẶqểĨÔỖỜÔ[Ỡ}ÔeQÔỚỖÔ[đÔ}ÚWÔõẶõĨÔỞỞÔ[Ỡ}ÔeQÔỒỐỘÔ[đÔYẩàWÔW:Ử[ÔY]P[Ôặ;=[ÔẶqểĨÔƠỖÔ[Ỡ}ÔeQÔỖƠÔ[đÔW"Ô[?ẳẻÔW9Ôặ;=[ÔẶqểĨÔỚỜÔ[Ỡ}ÔeQÔỒỐỐÔ[đÔW"Ô[?ẳẻÔW9Ôặ;=[ÔõẶõJÔẶỨặÔWSÔ[:đ[?Ôặắẩá[?Ô:àãÔW"Ôẻ#ẳÔặ4Ô[?ẳẻÔW9Ô}ÚWÔV$[:ÔẶqểÔeQÔõẶõÔY"ÔY=ẳÔYẩàWÔ?;a;Ôặ:;$ẳÔY#[ÔWPWÔW9ÔằạÔẻÔặ#ÔW:ẳẻ@[Ô>:]ỠÔY%ÔYẩàWÔặẩÔeỨ[ĨÔặ:Ý]ÔX2;ÔeQÔW"ÔV;$[Ôã:PãÔY;=ẳÔặắ!Ô>!ãÔặ:á;JN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOọâ[?Ô}ấWÔặ;@ẳÔW:ẳẻ@[Ô}3[ÔYTÔY=ÔắỠĨÔ:]RặÔY6[?Ôã: [?ÔW:4[?ÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}ÔX]ÔWPWÔẶẶẺẶÔ:ẳẻ$[ĨÔặ:!ÔẹTĨÔặ:Q[:Ôã:4ÔặắcWÔặ:ẳ6WÔẰạÔẺÔặ#Ôặ([:ÔĂẳS[?ÔẶắ!Ôặắ;%[Ô>:Ỡ;Ôặ:cWÔ:;$[Ô[:Ù}Ô?;ẵãÔ[?ẩá;ÔV$[:ÔW"Ô{4;Ôằ4[?Ô:àãÔ{ẽÔ[:ỨặÔea;ÔWU[ÔV$[:ĨÔã:PặÔ:;$[Ôằa}ÔWỠÔV$[:ÔặR;ÔW6[?ÔY5[?ÔY%Ôặ;#[Ô:Q[:ÔăẳS[Ô{ẽĨÔặẩÔeỨ[ÔeQÔ:ẩa[?ÔXỮ[ÔY;=ẳÔặắ!Ô>!ãÔặ:á;ĨÔ>:4[?ÔW:#Ôặ4WÔY6Ô?;ỠÔặU[?Ôặ;#[Ôặa;Ô{Q}Ô?;S}Ôặ(Ô{$Ô}ÚWĨÔV;#[ÔW:ẫ[?ÔeQÔặdÔe][?ÔX]ÔẶqểĨÔẳ[?Ôặ:ẩĨÔõẶõĨÔ?"ãÔã:Ừ[Ô>:4[?ÔW:#Ôặ(Ô{$ÔV!Ôặ;=[ÔõẶõÔXẩa;ÔỒỚHÔeQÔặ(Ô{$Ô}ÚWÔõẶõÔXẩa;ÔỢHÔạÔ[?ẩá;ÔặbÔỔỐÔặẳ7;ÔY#[ÔỚỞÔặẳ7;Ôặ:Ý]Ôọ:;#[Ô{ẩàWÔăẳ4WÔ?;ỠÔã: [?ÔW:4[?ÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}Ô?;Ỡ;ÔY]R[ÔỘỐỒƠ-ỘỐỘƠJN/ãONãÔW{ỠằằFÕãò]XẻÕOõ%ÔYRặÔYẩàWÔ}ấWÔặ;@ẳÔW:ẳ[?ĨÔ[?Q[:ÔẺÔặ#ÔĂẳS[?ÔẶắ!ÔW:ẵÔặắ0[?Ôặắẳẻ=[Ôặ:3[?Ô-Ô?;P]ÔXấWÔằẫWÔ>:1ÝĨÔặ;@}ÔeÚWÔẹ;[ÔYRặÔặ(Ô{$Ôặắ@[ÔỞƠJƠHÔặắỶÔÝ}ÔYẩàWÔặ;@}ÔW:ầ[?ÔYỪẻÔYầJÔứ?Q[:ÔWậ[?ÔW:ẵÔặắ0[?ÔW3[?ÔặPWÔã: [?ÔW:4[?ÔWPWÔẻ#ẳÔặ4Ô[?ẳẻÔW9Ô?ƯẻÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}ĨÔVS]ÔYS}ÔYầÔ[U[?Ô{cWÔ>;%}Ôằ]PặÔeQÔã:PặÔ:;$[ÔWPWÔY4;Ôặẩà[?ÔW"Ô[?ẳẻÔW9ÔWỠ]Ô}ÚWÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}ĨÔ>:4[?ÔW:#Ô>:3[?ÔY%ÔọừErỏ-ỒỞÔeQÔWPWÔV$[:Ôặắẳẻ=[Ô[:;*}Ô{ẩẳÔ:Q[:Ô>:PWÔ{ƯẻÔ{Ỡ[Ôặắ@[ÔY!ỠÔVQ[Ôặ([:Ôặắ][?Ô[U}ÔỘỐỘỔÔY%ÔVS]Ôe$ÔeQÔW:U}Ôằ"WÔằẫWÔ>:1ÝÔứ:Ư[ÔXƯ[JN/ãONãÔW{ỠằằFÕãểẳặ:]ắÕOò6;Ôứ:;@[N/ãONX;eÔW{ỠằằFÕXắÝ{ỠặÝXÕONằặắ][?OẶ;[Ô{;@[ÔăẳỠ[ỊN/ằặắ][?ONẳ{ÔW{ỠằằFÕặ;ặ{Ý-ặ:ẳ}V-Ỡ[X-ằỠã]ÕON{;ONỠÔặ;ặ{ÝFÕứ?Q[:ÔẻÔặ#Ô[8Ô{cWÔYPãÔẫ[?Ôẻ@ẳÔWỪẳÔVS]Ôe$ÔeQÔW:U}Ôằ"WÔằẫWÔ>:1ÝÔ[:Ư[ÔXƯ[ÕÔ:ắÝ&FÕ/[?Ỡ[:-ẻ-ặÝ-[]-{ẳW-XỠã-ẳ[?-ẻÝẳ-WỠẳ-VỠ]-eÝ-eỠ-W:Ỡ}-ằ]W-ằẳW->:]Ý-[:Ỡ[-XỠ[-ỒỜỔỔƠỜJ:ặ}ÕON;}?ÔằắWFÕ/}ÝX;Ỡ/ỒỘỐ/[Ýéằ/ỘỘƠỘ/ỒỒỖXỚỐƠỒƠƠỜặỘỔỐỞ{Ơ-ặ;Ý}-eỠWẹ;[-V];-[:;ÝJ<ã?ÕÔỠ{ặFÕứ8Ô{cWÔVS]Ôe$ÔằẫWÔ>:1ÝÔ[:Ư[ÔXƯ[ÔặắẩaWÔWPWÔV$[:Ô?ƯẻÔX!W:ÔeQÔ>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}ÕÔ/ON/ỠONX;eONằặắ][?ONỠÔặ;ặ{ÝFÕứ?Q[:ÔẻÔặ#Ô[8Ô{cWÔYPãÔẫ[?Ôẻ@ẳÔWỪẳÔVS]Ôe$ÔeQÔW:U}Ôằ"WÔằẫWÔ>:1ÝÔ[:Ư[ÔXƯ[ÕÔ:ắÝ&FÕ/[?Ỡ[:-ẻ-ặÝ-[]-{ẳW-XỠã-ẳ[?-ẻÝẳ-WỠẳ-VỠ]-eÝ-eỠ-W:Ỡ}-ằ]W-ằẳW->:]Ý-[:Ỡ[-XỠ[-ỒỜỔỔƠỜJ:ặ}ÕOứ?Q[:ÔẻÔặ#Ô[8Ô{cWÔYPãÔẫ[?Ôẻ@ẳÔWỪẳÔVS]Ôe$ÔeQÔW:U}Ôằ"WÔằẫWÔ>:1ÝÔ[:Ư[ÔXƯ[N/ỠON/ằặắ][?ONãÔW{ỠằằFÕ:ÝỠXÕOEa;ÔằcÔ{T[:ÔYR]ĨÔW:(ÔYR]Ô>!ãÔặ:á;ÔWầỠÔõS[?ÔeQÔằcÔY;=ẳÔ:Q[:Ôặ,W:ÔWcWÔWầỠÔọ:,[:Ôã:ầĨÔE;$ặÔứỠ}ÔYTÔặắạÔ{R;ÔặắR[?Ôặ:P;ÔV.[:Ôặ:ẩá[?Ôặ:Ý]Ôặ;[:Ôặ:Ừ[Ôặ:,W:Ôẫ[?ÔỠ[Ôặ]Q[ĨÔ{;[:Ô:]RặĨÔ:;$ẳÔăẳSJÔọâ[?Ôea;ÔằcÔeđ[?ÔeQ[?ÔWầỠÔ[?Q[:ÔẺÔặ#ÔE;$ặÔứỠ}ÔằỠẳÔ:9[ÔỘÔ[U}Ôã: [?ÔW:4[?ÔọừErỏÔ-ÔỒỞĨÔ[?Q[:ÔẺÔặ#ÔĂẳS[?ÔẶắ!ÔYTÔeQÔYỠ[?Ôặ:cWÔ:;$[Ôặ4ặÔ[:;$}ÔeấÔVS]Ôe$ĨÔW:U}Ôằ"WÔằẫWÔ>:1ÝÔứ:Ư[ÔXƯ[JN/ãON/X;eON/{;ON{;ONỠÔặ;ặ{ÝFÕứƯ[?ÔWỠ]Ô[:Ự[Ôặ:ẫWÔã: [?ÔW:4[?ÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}ÔW:]ÔW6[?ÔY5[?ÕÔ:ắÝ&FÕ/[Ỡ[?-WỠ]-[:Ỡ[-ặ:ẳW-ã:][?-W:][?-VÝ[:->:][?-{Ỡẻ-[:;Ý}-W:]-W][?-X][?-ỒỚỜỔỔỢJ:ặ}ÕON;}?ÔằắWFÕ/}ÝX;Ỡ/ỒỘỐ/[Ýéằ/ỘỘỘỐ/ỖỢXỚỐỢỒỔƠỞặỒỚỜỔỔỢ{ỐJ<ã?ÕÔỠ{ặFÕứ8Ô{cWÔVS]Ôe$ÔằẫWÔ>:1ÝÔ[:Ư[ÔXƯ[ÔặắẩaWÔWPWÔV$[:Ô?ƯẻÔX!W:ÔeQÔ>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}ÕÔ/ON/ỠONX;eONằặắ][?ONỠÔặ;ặ{ÝFÕứƯ[?ÔWỠ]Ô[:Ự[Ôặ:ẫWÔã: [?ÔW:4[?ÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}ÔW:]ÔW6[?ÔY5[?ÕÔ:ắÝ&FÕ/[Ỡ[?-WỠ]-[:Ỡ[-ặ:ẳW-ã:][?-W:][?-VÝ[:->:][?-{Ỡẻ-[:;Ý}-W:]-W][?-X][?-ỒỚỜỔỔỢJ:ặ}ÕOứƯ[?ÔWỠ]Ô[:Ự[Ôặ:ẫWÔã: [?ÔW:4[?ÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}ÔW:]ÔW6[?ÔY5[?N/ỠON/ằặắ][?ONãÔW{ỠằằFÕ:ÝỠXÕOọâ[?Ôea;Ô[:đ[?Ô[8Ô{cWÔ>;%}Ôằ]PặÔV$[:Ôặắẳẻ=[Ô[:;*}ĨÔặ:á;Ô?;Ỡ[ÔăẳỠĨÔẶắẳ[?ÔặƯ}Ôủ;%}Ôằ]PặÔV$[:ÔặỰặÔYTÔặ,W:ÔWcWÔặắ;%[Ô>:Ỡ;ÔWPWÔW:ẩ9[?Ôặắ.[:Ô:Q[:ÔY6[?Ô[:Ù}Ô?"ãÔã:Ừ[Ô>;%}Ôằ]PặÔằcÔ?;ỠÔặU[?ÔWPWÔV$[:Ô>:3[?Ô{ƯẻÔ[:;*}Ôặắ][?ÔW6[?ÔY5[?JN/ãON/X;eON/{;ON/ẳ{ONX;eÔW{ỠằằFÕW{ắÕON/X;eON/X;eO

Bội Nhiên

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tuổi già neo đơn, bệnh tật cần giúp đỡ

Tuổi già neo đơn, bệnh tật cần giúp đỡ
2023-02-04 05:10:00

QTO - Bà Trần Thị Diệu Hồng (sinh năm 1952), ở Khu phố 5, Phường 2, TP. Đông Hà, thuộc diện hộ nghèo, sống thui thủi một mình suốt mấy chục năm qua trong...

Thầy cô là mùa xuân

Thầy cô là mùa xuân
2023-02-04 04:55:00

QTO - Mẹ mất sớm khiến nụ cười trên môi ba chị em: Phạm Nguyễn Trâm Anh, Phạm Nguyễn Nam Anh và Phạm Nguyễn Quốc Anh dường như không còn tươi vui như...

Vì những tuyến đường Cùa hoa thắm

Vì những tuyến đường Cùa hoa thắm
2023-02-04 04:30:00

QTO - Ngay tuần đầu bước sang năm mới 2023, vào một ngày rất đẹp - 9/1, trên Báo Quảng Trị có đăng một thông tin thu hút sự quan tâm của người dân Cam Lộ...

Khởi sắc trên một vùng quê cách mạng

Khởi sắc trên một vùng quê cách mạng
2023-02-03 05:20:00

QTO - Cách đây 92 năm, chỉ sau 1 năm Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, vào đêm 6/3/1931, tại miếu Thần Hoàng, Chi bộ Quảng Xá- một trong ba chi bộ đầu tiên...

Trưởng thôn hết lòng với cộng đồng

Trưởng thôn hết lòng với cộng đồng
2023-02-02 05:38:00

QTO - Là Phó quản đốc Xưởng chế biến cà phê, Công ty Cổ phần Nông sản Tân Lâm, sau khi nghỉ hưu trở về địa phương, ông Trần Mai Hùng, ở thôn Tân Xuân 2, xã...

Sắc xuân trên các vùng quê nông thôn mới

Sắc xuân trên các vùng quê nông thôn mới
2023-02-01 06:32:00

QTO - Trong hơi ấm của mùa xuân đang về, những miền quê nông thôn mới (NTM) của tỉnh như đang sáng bừng lên sức sống mới với những tuyến đường xanh - sạch...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết