Cập nhật:  GMT+7
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7PhuqfhurfDmeG7o+G7k8O64bqt4bqqw4Phu6Phuq3huqLhuqThuq3DuuG6ruG6veG6rWzhu6Phu5XDueG6rcO6w73hu6PhurEv4bud4bqr4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0Hhu5zDs+G6vW7huqfhurdO4bul4bqt4bqiw4Dhu7Phu6Phuq3DgMOy4bqi4bqtb8Spw7rhuq3DucO0w7nhuq1v4buRw7nhuq3DueG7m+G6v0Thuq1j4bqrL+G6qy9i4bqpYmPhuq3Eg+G6q+G6qS/huqvhuq3DrMO64bqtdXBt4bud4bqv4bqtw7nhu5vhurThuq1uw6zDueG6reG6quG6rsO54bub4bqtbOG7o+G7lcO54bqtbOG7g+G7o+G6rcO54bub4bq9w7nhu5vhuq3DueG7neG6tOG6reG6ouG7neG7scO54bqtJeG7ncOsw7rhuq1U4budw7Thuq3Eg0Phu4Phuq3hu5zhu4fhu6Phuq1U4budw7ThuqHhuq3hu53Dg0Thu5nDueG6reG7nOG7h+G7o+G6rVXhu4XDueG7m+G6r+G6oeG6rSXhu53hu7HDueG6rWXhuq3Eg0Phu4Phuq0lw4Dhu6Phu5nDg+G6rVXhu4XDueG7m+G6oeG6reG7ncODROG7mcO54bqtJcOA4buj4buZw4Phuq1A4bud4bulw7nhu5vhuq/igKbhuq3DusO94buj4bqtbGbhuqLhuq1v4buJw4Phuq3DgOG6veG6rXThu5154buj4bqj4bqtTcWpw7nhuq3DunbhuqLhuq3huqDhu63huq3huqLhur/Dg+G6rW/DqsO54bud4bqtbGbhuqLhuq1D4bq94bqtbOG7s+G6reG7t+G6rW3Dqm3huq1D4buD4bqt4bua4buj4bul4bqte+G7o+G7meG6ouG6oeG6reG6ouG7nXDhuq3huqLDgOG7i8O54bqtTeG6rOG6veG6rXvhu6Phu5nhuqLhuq3Eg+G7ncODROG7mcO54bqt4bua4buj4bul4bqtVeG7o8O54bud4bqv4bqh4bqtQ+G7g+G6rSXDgOG7o+G7mcOD4bqt4bq8w7nhuq3Eg+G7ncODROG7mcO54bqtJcOA4buj4buZw4Phuq1A4bud4bulw7nhu5vhuq/huq1v4buRw7nhuq3DueG7m+G6v0Thuq3huqsvYuG6rWxm4bqi4bqtb+G7icOD4bqt4bqiw4Dhu6Phu5XDueG6rXThu53hur3hu6Phuq1vw6rDueG7neG6rWxm4bqi4bqt4bqi4bud4bq2ROG6oeG6reG7neG7h+G7o+G6reG6oOG7h8O54bqt4bqi4buB4buj4bqtw7nhu5vhurThuq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqtQ8ODw7nhu5vhuq3DgcOD4bq9w7nhu53huq1v4buH4bul4bqtTeG7r8O54bqtTeG7qeG6o+G6rSXDgOG7s+G7o+G6rcO5ZsO54bub4bqtb+G7jUHhuqHhuq3DueG7m+G6vUThuq1t4budw4NE4buRw7nhuq1s4buj4buVw7nhuq1v4buJw4Phuq3DueG7hcO64bqtw7rDveG7o+G6oeG6rcO54bud4buj4buTw4Phuq3DueG7m+G6tOG6rW7DrMO54bqtb+G7g+G6reG6osOAxILDueG7m+G6rXXDvcO54bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rcO64buP4bqtdeG6tMO94buj4bqtbcOq4bqtdOG7neG7peG6veG7o+G6oeG6rWzDqOG6reG6quG6v8O54bub4bqh4bqt4bqgxanDueG7m+G6oeG6reG6ouG7ncOD4bqh4bqtbeG7neG6veG7o+G6oeG6rcO64bqmbeG6rcO54bq9w7nhu5vhuqHhuq3huqLhu7HDuuG6rWzhu4Ft4bqh4bqt4bub4bud4buN4bqtQ+G6vcO54bud4oCm4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t+G6seG7o8O64bub4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqn4bujTcOzw7nhuqLDs8OA4bqn4bqt4bqg4bqiRHXDszXhuqdC4bujbuG6ouG7ncOh4bqt4bq54bqp4bqpQUPDoOG6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiw6Hhuq3EkWRiQUPDoOG6p+G6reG6oMOAbTXhuqcvL23huqNs4bq94bulw4HDg+G6vcO54bub4bqiw4Dhu6PhuqPhuqrDuS9uw7PhuqB04bqi4bulQS/DucOzQuG6oC9iY+G6qWUv4bqr4bqrZG5j4bqpxJFjZOG6q2XhuqJjxJFl4bqrdcSRLXXhu6VtLWzhu6PDs8O5LWIt4bqr4bqjc0Hhu5vhuqfhuq3hur114bqiNeG6p8OZ4buj4buTw7rhuq3huqrDg+G7o+G6reG6ouG6pOG6rcO64bqu4bq94bqtbOG7o+G7lcO54bqtw7rDveG7o+G6p+G6rULhu6Nu4bqi4budNeG6p+G6ueG6qeG6qeG6p+G6reG7ncOz4buj4bub4bud4bqiNeG6p8SRZGLhuqfhuq0v4bq34bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQU3hur1B4bqi4buj4bulw7nhuqfhurfDmeG7m+G6tOG6rW7DrMO54bqt4bqi4bud4buxw7nhuq0l4budw6zDuuG6rVThu53DtOG6rcSDQ+G7g+G6reG7nOG7h+G7o+G6rVThu53DtOG6oeG6reG7nOG7h+G7o+G6rVXhu4XDueG7m+G6r+G6rW/DqsO54bud4bqtbGbhuqLhuq1v4bq04bu1beG6rcO54bud4buj4buTw4Phuq1tw6rhuqHhuq3huqLhu7HDuuG6reG6oOG6vcOD4bqtbeG7ncODROG7kcO54bqt4oCcw7rhu7fhuq1s4buj4buVw7nigJ3huq1v4buJw4Phuq3DueG7hcO64bqtLeG6reG7hsO54budw6Hhuq3hu5zhuqPhurzhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JeG6pOG6reG6ouG7s+G6rcO64buz4bqt4bqgw6rDueG7m+G6oeG6rW7GsG3huq1s4buz4bqtbOG7o+G7lcO54bqt4bqi4bud4buxw7nhuq0l4budw6zDuuG6rVThu53DtOG6oeG6rSXhu53hu7HDueG6rWXhuqHhuq3huqLhuqTDueG7m+G6rW/hu7XhuqLhuq3huqDhu6fDueG7m+G6reG6ouG7peG6reG6osODw7nhu5vhuq1sxrDhuqLhuq3huqLDgGbDueG7m+G6rUPhu6fhur3huqPhuq3hu5rhu6Phu6fhuq3DgMOy4bqi4bqtbcWpw7nhuq3DgHnhu6Phuq3DgMO94bqi4bqtdeG7geG7o+G6rW3hurbhur3huq3DuuG6ruG6veG6rW/hu7HDueG7m+G6rXTDqMO64bqtbOG6sOG7o+G6reG6oOG7p8O54bub4bqtQeG7neG7h+G6reG6quG6v+G7peG6rWzhu7Phuq114buBw7nhu53huq1sw4Phu63huqLhuq3huqprw7nhuq104bud4buxw7nhu5vhuq1t4buHw7nhuq1v4bq04bu1beG6rW3hu53Dg0Thu5HDueG6rcOA4bq94bqtdOG7nXnhu6Phuq1t4bq24bq94bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rcO54bub4bq04bqtbsOsw7nhuq114buD4bul4bqtdcODROG7mcO54bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rcO54bub4bud4buT4bqtbOG7o+G7lcO54bqj4bqtw5nhu5vhurThuq1uw6zDueG6rcOZ4bubw4NE4buXw7nhuq1O4bq0ecO54bub4bqtxINk4bq54bqt4bqiw4N34buj4bqv4bqt4bu34bqt4bqi4bud4buxw7nhuq0l4budw6zDuuG6rVThu53DtOG6rW3hu53hu6Xhuq1s4buj4buR4bqi4bqh4bqt4bu34bqt4bqq4bquw7nhu5vhuq1s4buj4buVw7nhuq1s4buD4buj4bqtw7nhu5vhur3DueG7m+G6oeG6reG6ouG7ncODROG7k8O54bqt4bqi4bud4bq04buzw7nhu5vhuq1t4bun4bqtbeG7scO54bub4bqt4bqgw4Phu4vhuqLhuq104bud4bul4buHw7nhu5vhuq3hurnhuq0t4bqt4bqrxJHhuq1Ne+G6rcO5w7TDueG6rW3hu51x4bqtbeG7p+G6reG6ouG7neG7leG6rW/DqsO54bud4bqtbGbhuqLhuq3igJxteeG6rW92w7nhu5vigJ3huq1tw6pt4bud4bqtbOG7s+G6reG6ouG6pOG6rcSR4bqtLeG6rcOp4bqt4bud4buH4buj4bqtdcSQ4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyXhu53Dg0Thu5PDueG6rW3hu7HDueG7m+G6reG6oMOD4buL4bqi4bqtw7nhu53hu6nhuq3DucO0w7nhuq1t4budceG6rW/hu6Phuq1s4buj4buVw7nhuq3huqvhuq0t4bqtYuG6rcO54bub4bq04bqtbsOsw7nhuq3Eg23hu53hurbhuq1E4buRw4Phuq114bq/4bqtw7nhu5vhurThu7Phu6Phuq3huqLhu53DrMO54bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG7m+G7o+G6veG6rW/hu6HDueG7neG6r+G6o+G6reG7sMO54bub4bqtTuG6tHnDueG7m+G6rcO54bud4bq9w7nhu53huq1t4bud4bunw7nhu5vhuq1D4buRQeG6rcO54bub4bq04bqtdeG6tMO94buj4bqtbeG6sOG6rXXDtMO54bqt4bqi4budw4NE4buTw7nhuq3DgOG7r+G7o+G6rXVmQeG6rW3hu53DrMO54bqt4bqqcOG6ouG6reG6quG6v+G7peG6reG6ouG7ncODROG7k8O54bqj4bqtVOG7neG7o+G6reG6ouG7i+G6ouG6rW3hu4fhuq1tw6pt4bqtbeG7scO54bub4bqtb+G7peG7gcO54bqtbeG7ncODasO54bqtbHDhuq1D4bulw7nhu5vhuqHhuq3hu7HDueG7m+G6rW3huq7DueG7m+G6reG6ouG7ncODROG7k8O54bqt4bqq4bujw7TDueG6rXTDsuG7peG6rW7hu4nDueG6rW3hu53hu6Phu5Ft4bqt4bqi4budw4NE4buTw7nhuq1Dw4Phu63DueG7m+G6rWzhu6Phu5XDueG6o+G6rU3hu53hu6Phu5Ft4bqt4bqi4budw4NE4buTw7nhuq3DueG7neG7qeG6rW3hurbhur3huq3hu7HDueG7m+G6rU7hurR5w7nhu5vhuq114bujw7TDueG6reG6ouG6sG3huq1scOG6reG6oOG7p8O54bub4bqt4bud4buL4bqi4bqtdcO0w7nhuqHhuq3hu5vhu6Nnw7nhu5vhuq1Dw4Phu63DueG7m+G6oeG6rcOBw4Phu4XDueG7m+G6rcOBw4PEqeG6ouG6rcO54bud4bq04bqt4bqiw4DFqeG6rW3hu5154buj4bqtbeG6tuG6veG6rWzhu6Phu5XDueG6rW3hu4fhuqPhuq174bq04bu14bqi4bqtw4HDg+G6veG6reG6quG6v+G7o+G6rW/hu7XhuqLhuq3huqDhu6fDueG7m+G6rXXDvcO54bqt4bub4buJw7nhuq1s4buz4bqh4bqt4buxw7nhu5vhuq1O4bq0ecO54bub4bqtbeG7neG7peG6rcO5d+G6rcO6w6pE4bqt4bud4bq0w73DueG7m+G6rcO64bqy4buj4bqt4bqi4budw4NE4buTw7nhuq3DgOG6veG6rXThu5154buj4bqtw4Dhu6/hu6Phuq104budw4Phu4vhuqLhuq1u4buJw7nhuq3huqDhur3Dg+G6rXXDvUHhuq3huqDhurR5w7nhu5vhuq3DusOD4but4buj4bqtQeG7neG6tuG6rcO64buz4bqtbMODd+G7o+G6reG6oMOqw7nhu5vhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq34oCcw5rhuq7hur3huq3DueG6v0Thuq1s4buj4buVw7nhuq1txanDueG6rW92w7nhu5vhuq3DuuG7gcO54bud4bqtw7nDtMO54bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rW3Dg3Zt4bqt4bqq4bq04bu14bqi4bqt4bqg4bunw7nhu5vhuq3DgOG6veG6rXThu5154buj4bqtw4Dhu4vhuqLhuq3huqrhu4vhuqLhuq3huqrhu4fhuqPhuq1U4bud4buxw7nhu5vhuq3hu5/huqLhuq114buJw7nhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqt4bqi4budw4NE4buTw7nhuq1t4bquw7nhu5vhuq1Dw4Phu4vhuqLhuq1B4budw6rhuqLhuq3DueG7neG6tMO54bub4bqtbeG7nXHhuq1t4bun4bqt4bqq4bq/4buj4bqt4bqi4budw4NE4buTw7nhuq3DgOG6veG6rW/hurThu7Vt4bqh4bqtbcWpw7nhuq114buB4buj4bqtbHDhuq3huqDhu6fDueG7m+G6rW/DqsO54bud4bqtbuG7geG6ouG6reG6quG6v+G7peG6rWzhu7PhuqPhuq1Oa8OD4bqtbOG7o+G7keG6ouG6rcOA4bq94bqtdOG7nXnhu6Phuq3DuuG6ruG6veG6rcO54bq/ROG6reG6ouG7neG6tOG7s8O54bub4bqt4bubaEHhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqtbOG7i+G6ouG6reG6osOAZm3huq3DueG7neG6tMO54bub4bqt4bqq4buh4bqtb8OsROG6rXXhur/huq3DueG7neG6qMO54bub4bqtbeG7ncODROG7kcO54bqt4oCcw7rhu7fhuq1s4buj4buVw7nigJ3huq1v4buJw4Phuq3DueG7hcO64bqtw7nDtMO54bqtw7nhu5vhurThuq1uw6zDueG6reG7t+G6reG6quG6rsO54bub4bqtbOG7o+G7lcO54bqtbOG7g+G7o+G6rcO54bub4bq9w7nhu5vhuq3huqprw7nhuq3DgcODROG7keG6ouG6reG6osOsw7rhuq3DgOG6veG6rXThu5154buj4oCd4bqh4bqtw7nhu5vhurThuq1uw6zDueG6rcOZ4bubw4NE4buXw7nhuq1N4bq04buzw7nhu5vhuq3Eg2Thurvhuq3huqLDg3fhu6Phuq/huq3hu7fhuq3huqLhu53hu7HDueG6rSXhu53DrMO64bqtVOG7ncO04bqtw7nhu6fhu6Phuq1D4bulw7nhu5vhuq114buj4buTw7nhuq1vakThuq1t4bud4buj4buRbeG6reG6ouG7ncODROG7k8O54bqtbeG6tuG6veG6rcO64buhw7nhu53huq3DgOG6veG6rWzhu6Phu5XDueG6rcOA4buv4buj4bqtw7l34bqtw7rDqkThuq114bq94bul4bqtw7nhu53hur3DueG7neG6rcOA4bq94bqtdOG7nXnhu6PhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JeG7ncODROG7k8O54bqtbeG6tuG6veG6reG7scO54bub4bqtTuG6tHnDueG7m+G6oeG6reG7scO54bub4bqtTeG6tOG7s8O54bub4bqtbeG6rsO54bub4bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6rcO54bub4bq04bqtbsOsw7nhuq3huqLhu53hu7HDueG6rSXhu53DrMO64bqtVOG7ncO04bqtb+G7g+G6rW3hu53hu5Hhuq3DueG7m+G6puG6rW/hurThu7Vt4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rW/hu7XhuqLhuq3huqDhu6fDueG7m+G6rW7huqjhuq3hu5vhu4nDueG6rWzhu7Phuq3huqrhur/huq3huqLDgOG6tMO9beG6rcO6ZuG6ouG6reG7ncaw4bqtdeG6v+G6rcO54buj4buTw7rhuq3hu51E4bqt4bqqxrDDueG7m+G6rW3hu53Dg0Thu5HDueG6reKAnMO64bu34bqtbOG7o+G7lcO54oCd4bqtb+G7icOD4bqtw7nhu4XDuuG6rW/hu4lE4bqtZkHhuq1tw6rhuqHhuq3huqLhu7HDuuG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdMw4N34buj4bqtbeG7neG7o+G7k8OD4bqj4bqte+G6rsO54bub4bqtbOG7o+G7lcO54bqtbOG7g+G7o+G6rcO54bub4bq9w7nhu5vhuq3huqLhu53hu7HDueG6rSXhu53DrMO64bqtVOG7ncO04bqh4bqtJeG7neG7scO54bqtZeG6rcOAdsO54bqtw4Dhur/DueG7m+G6reG6ouG7o+G7kcO54bub4bqtbeG6tOG7s+G7o+G6rcO54bun4buj4bqtbeG6tuG6veG6rcO54bub4bq04bqtbsOsw7nhuq1v4buj4bqtbOG7o+G7lcO54bqt4bqiw4Dhu7fhuq3huqrhu5Phuq1t4bqyw7nhu5vhuq3DueG7neG6tOG6reG6ouG7neG6tHnDueG7m+G6rXXDquG7o+G6oeG6rcO54bub4bq04buz4buj4bqt4bqi4budw6zDueG6rW/hu6fDueG6rW3hu53hu7Phuq3hu7fhuq1s4buz4bqtbOG7o+G7lcO54bqj4bqtT+G7reG7o+G6reG6qsO94buj4bqtw7nhu5vhurThuq1uw6zDueG6oeG6rW3hu53Dg0Thu5HDueG6rcOA4bq94bqtdOG7nXnhu6Phuq1v4buJw4Phuq3DueG7hcO64bqtw7rDveG7o+G6rW3FqcO54bqtbeG7p+G6rcSQ4bqtw7nhu5vhu51y4bq94bqtdeG6v+G6rWzhurTDvW3huq104bud4bu34buj4bqtb+G7icOD4bqtbeG7neG7peG6rcO6duG6ouG6rcO54buFw7rhuq114bq/w7rhuq3hu4XDueG6oeG6rW/DqsO54bud4bqtbGbhuqLhuq3huqLhu53Dg8Spw7nhuq114bu14buj4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyXhu53hu4tE4bqt4bqi4budw4NE4buTw7nhuq3hu7HDueG7m+G6rcOZ4bubw4NE4buXw7nhuq1N4bq04buzw7nhu5vhuq3hu7fhuq3huqLhu53hu7HDueG6rSXhu53DrMO64bqtVOG7ncO04bqtbcSpQeG6rWzhu7PhuqHhuq3DueG7m+G6tOG6rW7DrMO54bqtJcOA4bq0ecO54bub4bqte+G7hcO54bqtw5nhur3DuuG6rcO54bud4bq9w7nhu53huq1t4budw6zDueG6rW3hu53hu4FE4bqtw4Dhur3huq3huqLEqcO54bqtw7rDskHhuq1s4buj4buVw7nhuq1v4buV4bqtb+G7p8O54bqj4bqt4oCcTeG7p+G6reG7m+G7oeG6rXThu53hu7HDueG7m+G6rU3hurThu7PDueG7m2HigJ3huqHhuq3hu7HDueG7m+G6rcOZ4bq9w7rhuq3hu53hu6nhu6PhuqPhuq3hu7DDueG7m+G6rU3hurThu7PDueG7m+G6rW3hu51x4bqt4bqi4bq9ROG6reG6quG6v+G7peG6rXThu53hu6Xhur3DueG7m+G6reG6ouG7ncODROG7k8O54bqh4bqtw7nhu6fhu6PDoeG6reKAnE3hu53Dg0Thu5HDueG6rWzhu6Phu5XDueG6reG7neG7scO64bqtw7nhur1E4bqt4bqi4budw4NE4buTw7nhuq1t4bq24bq94bqt4bub4buj4bq94bqtb+G7ocO54bud4bqt4bqi4bux4buj4bqtbuG6rsO54bub4bqtdeG6tMO94buj4bqt4bud4bq94buj4bqtb+G7leG6rW/DqsO54bud4bqtbGbhuqLhuq1tw6rhuq104bud4bul4bq94buj4bqtb+G6tOG7tW3huq104bud4bul4buHw7nhu5vhuq3EkeG6qeG6rXThu5vhuqPhuq0lw4DhuqThuq1tw6pt4bqtdOG7neG7peG7h8O54bqtbeG7neG7o+G6rUHhu53hu5/huq1t4bud4bul4bqtbeG7ncODROG7kcO54bqtbOG7o+G7lcO54bqh4bqtbeG6ssO54bub4bqtbeG7p+G6reG6ouG7ncOD4bqtw7nhu53EqUHhuq3hu5vhu4nDueG6rcSR4bqtLeG6rWXhuq3huqLDgOG7o+G7mcOD4bqtb+G7r8O54bub4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t03hu6fhuq3huqLhu53hu5Xhuq3DueG7p+G7o+G6rcO54buFw7rhuq3DueG6vUThuq1v4buj4bqtbOG7o+G7lcO54bqtw7rDg3bDueG6reG7nXnDueG6rcO6xrDhu6Phuq3DueG7hcO64bqt4bqq4buh4bqt4bqiw4Dhu7Phu6Phuq3DuuG6tOG6veG6rXXhu4HDueG7neG6oeG6rWzhu6Phu5XDueG6rW92w7nhu5vhuq3DuuG7gcO54bud4bqtw7nhu53hurTDueG7m+G6rW3hu53Dg0Thu5HDueG6rXThu53hur3hu6Phuq3huqLhu53Dqm3huq1v4buJw4Phuq3DueG7hcO64bqtw7rhur/huq3huqLhu53Dg8Spw7nhuq114bu14buj4bqtdeG6v+G6reG6qsOD4buj4bqtw4Dhu6/hu6PhuqPhuq1P4buj4buTw4Phuq1B4bud4buLw7nhuq104bud4bu34buj4bqt4budecO54bqtw7nhuqjhur3huq114bq/4bqt4bub4bujw6rhuq1tw6rhuq104bud4bul4bq94buj4bqtbeG6ssO54bub4bqtbeG6veG7peG6reG7nXnDueG6reG7nWnDueG6reG6oOG7peG6reG6qsO94buj4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rcO54bub4bq/ROG6reG6osOA4bq0w71t4bqtJeG7keG6ouG6o+G6reG7nOG7o+G7mcO54bqt4bub4bujw6rhuq1sw6rDueG6rW3DquG6rXThu53hu6Xhur3hu6Phuq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq1vdsO54bub4bqt4bqi4bqk4bqt4bqrZOG6qeG6rS3huq3huqvEkeG6qeG6rcO54bub4bud4buhw7nhuq1v4buvw7nhu5svdOG7m+G6reG6quG6v+G6rW/hurThu7Vt4bqt4bqi4bud4bq0ecO54bub4bqtdcOq4buj4bqtw7rDg+G6veG6rcO54bub4bq9ROG6reG6ouG7geG7o+G6rWzhu5HDueKAneG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfhu7DDueG7m+G6rSXDgOG6tHnDueG7m+G6rXvhu4XDueG6rcOZ4bq9w7rhuq3hu7fhuq3huqLhu53hu7HDueG6rSXhu53DrMO64bqtVOG7ncO04bqtbeG7neG7o+G6veG6reG6oOG7j+G6oeG6reG6ouG7ncODROG7k8O54bqtbeG6tuG6veG6reG7m+G7o+G6veG6rW/hu6HDueG7neG6reG7scO54bub4bqt4bqgw6rDueG7m+G6rcO54bq9ROG6rXThu53hu7HDueG7m+G6rcOA4bq94bqtdOG7nXnhu6Phuq1vw6rDueG7neG6rWxm4bqi4bqtbcOq4bqtdOG7neG7peG6veG7o+G6rWxnw7nhu5vhuq114bq0w73hu6Phuq3hu53hur3hu6Phuq3DuuG6v+G6rW/DqsO54bud4bqtbGbhuqLhuq3huqLhu7HDuuG6rWzhu4Ft4bqtbeG6rsO54bub4bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6rXXhu6Xhu4Hhu6Phuq3huqLhu53hurZE4bqt4bqg4buHw7nhuq104budw6pt4bqj4bqtTeG7nXHhuq1t4bud4bq04bq94bqtb+G7iUThuq1l4bqt4bub4buj4buz4bqtb+G7r8O54bub4bqt4bud4buv4bqtw4Dhur3huq104budeeG7o+G6oeG6reG6ouG7ncODROG7k8O54bqtbeG6tuG6veG6reG7m+G7o+G6veG6rW/hu6HDueG7neG6reG7scO54bub4bqtb8Oqw7nhu53huq1sZuG6ouG6rW/hurThu7Vt4bqt4bub4buJw7nhuq3huqnhuqHEkeG6rXThu5vhuq3huqLhu7HDuuG6rWzhu4Ft4bqtbeG6rsO54bub4bqtbcOqbeG6rXXhu6Xhu4Hhu6Phuq1tw6rhuq3DueG7neG6tOG6rW3DquG6rcO54bubw6rhuqLhuqHhuq1secO54oCm4bqt4bqqw73hu6Phuq3huqLhu53Dg+G6rcO54budxKlB4bqtdOG7neG7peG7h8O54bub4bqtYuG6reG6osOA4buj4buZw4Phuq1v4buvw7nhu5vhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3w5nhu5vhu53hu5Phuq3huqLhu53hu4fhuq114bq0w73hu6Phuq1vw6rDueG7neG6rWxm4bqi4bqt4bqi4buxw7rhuq1s4buBbeG6rW3hu6fhuq3hu5vhu6PDquG6reG6osOAcOG6rXThu6PDueG7neG6reG6ouG7keG6rW3hur3hu6Xhuq1s4bu34buj4bqtb8OsROG6rXXhur/huq114bul4buB4buj4bqt4bqi4buxw7rhuq3huqDhu6PDueG7neG6reG6osOA4bq04bu3w7nhu5vhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqt4bqi4bqm4bqtw7nhu53hu6PDtMO54bqtw7nDtMO54bqt4bud4bul4bq/w7nhuq3huqLhu6Xhur/DueG6rXThu53Dqm3huq3huqrDveG7o+G6reG6ouG7scO64bqtw7nDg+G7seG7o+G6rcO54bq0w71t4bqtdeG7teG6o+G6rSXhu7HDuuG6rWzhu4Ft4bqtbOG7o+G7lcO54bqtbeG7p+G6rcO64bq/w4Phuq3huqLDgGbDueG7m+G6rWzhu4Ft4bqtb+G7o+G7lcO64bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rW3hu53hu4vDuuG6reG6oGZt4bqt4bqi4bux4bqtQ+G6vcO54bud4bqh4bqtb8Ozw7nhuqHhuq114bqwbeG6rcO54bud4buB4bqiw6Dhuq1t4budw6zDueG6rW/Dg+G7seG7o+G6rW3hu6fhuq3DuuG6v8OD4bqtdeG6sG3huq3DueG7neG7geG6ouG6reG6qsO94buj4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rXXhu7HDueG7m+G6reG6onnhuq3DuuG6v8OD4bqtb+G7qeG6reG6ouG7n+G6vcOg4bqt4bqq4bup4bqt4bqi4buxw7rhuq3DuuG7qcO54bub4bqtbeG7ncOC4bqtdOG7neG7scO54bub4bqtbuG6v0Thuq3DueG7neG6tOG6rcO54bud4buj4buTw4Phuq114bul4buB4buj4bqt4bqi4buxw7rhuq1s4buj4buVw7nhuq104budw6pt4bqj4bqj4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t1Xhu6Xhu4Hhu6Phuq3huqLhu7HDuuG6rcO54bq/ROG6rW3hu6fhuq3huqLhu51w4bqi4bqtbeG7nWZt4bqh4bqtw7nhu5vhu6XDueG6oeG6rcO54bubxrDhuqLhuq114buB4buj4bqt4bub4buj4bq/w4Phuq1t4bud4buL4bqi4bqtbuG7o8O54bud4bqtbuG6tOG7ucO54bub4bqh4bqtbuG7l+G6rW3hu53hu5Hhuq1s4buj4buRw7nhuq3huqLhu53hur/DueG7neG6rcO54bud4buj4buTw4Phuq3DuuG7p8O54bqt4buFw7nhuq1vxKnDuuG6rW/hur/huq3hu53hurR5w7nhu5vhuq3huqpw4bqtbOG7o+G7lcO54bqtdOG7nXnhu6PhuqHhuq3DucO0w7nhuq3huqLDgMO0w7nhuq3huqLhu51w4bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6rW3hu6fhuq3hu5vhu6PDquG6rWzDqsO54bqtw4Dhu4vhuqLhuq1t4bq94bul4bqj4bqt4bua4bujw6rhuq3huqLhu7HDuuG6rWzhu4Ft4bqtbOG7o+G7lcO54bqtw7rhur/huq3huqLhu53hurR5w7nhu5vhuq11w6rhu6Phuq1v4buRw7nhuq3huqLhu53Dg+G6rcO6w4Phur3huq3huqLhu4Hhu6Phuq1s4buD4buj4bqtbOG7o+G7lcO54bqt4bqi4bud4buxw7nhuq0l4budw6zDuuG6rVThu53DtOG6rXXhur/huq3huqLhuqThuq1jxJHhuqnhuq0t4bqtZOG6qeG6qeG6rcO54bub4bud4buhw7nhuq1v4buvw7nhu5svdOG7m+G6o+G6rcOaeOG7o+G6rcO54bub4bq/ROG6oeG6rcO54bub4bq04bqtbsOsw7nhuq3huqLhu53hu7HDueG6rSXhu53DrMO64bqtVOG7ncO04bqtbeG7nXHhuq1t4buJw7nhuq1vw6rDueG7neG6rWxm4bqi4bqtb+G6tOG7tW3huq104bud4bul4buHw7nhu5vhuq1j4bqtLeG6rWThuq104bub4bqt4bqi4buxw7rhuq1s4buBbeG6rXXhur/huq1v4buD4bqtbeG7p+G6reG6ouG7o+G7k8O54bqt4bqiw4Dhu6Phu5nDg+G6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3huqLhur1E4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t+G7tuG6reG6ouG7neG7scO54bqtJeG7ncOsw7rhuq1U4budw7Thuq3hu53hu6Phu5nDueG6rW3hu6fhuq3hu515w7nhuq3EkeG6qeG6reG6ouG7ncODROG7k8O54bqtb8Oqw7nhu53huq1sZuG6ouG6reG7m+G7icO54bqtbOG7s+G6rW3hu6fhuq1t4buxw7nhu5vhuq3huqDDg+G7i+G6ouG6reG6ouG6pOG6reG6q+G6qeG6rS3huq3huqvEkeG6rU174bqt4bqqw73hu6Phuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqtdeG7peG7geG7o+G6reG7neG7ocO54bud4bqtw7nhu5vhur/DueG7neG6rcO54bub4bud4buT4bqtw7nhu53hurThuq114bq0w73hu6Phuq3hu53hur3hu6PhuqHhuq114bq0w73hu6Phuq1s4bq94bqtbeG6veG7peG6rXXhurThu7PDueG6rW/DqsO54bud4bqtbGbhuqLhuq1tw6rhuq104bud4bul4bq94buj4bqh4bqtdeG6tMO94buj4bqt4bub4bud4buN4bqh4bqtdeG6tMO94buj4bqt4bqi4buxw7rigKbhuq0lw4Dhu6XDueG7m+G6rW3hu53Dg0Thu5HDueG6reKAnMO64bu34bqtbOG7o+G7lcO54oCd4bqt4bud4buxw7rhuq3DueG6vUThuqHhuq1tw6pt4bqt4bqi4budw4NE4buTw7nhuq1vw6rDueG7neG6rWxm4bqi4bqtbcOq4bqtdOG7neG7peG6veG7o+G6rXXhur/huq1t4bun4bqt4bqi4budw4Phuq3DueG7ncSpQeG6rW3hur3hu6Xhuq3DueG7neG7i+G6ouG6o+G6rSXhu53Dg0Thu5PDueG6rcO54bud4buj4buTw4Phuq3DueG7neG7i+G6ouG6rW/DqsO54bud4bqtbGbhuqLhuq1v4bq04bu1beG6rXThu53hu6Xhu4fDueG7m+G6rcSR4bqp4bqtdOG7m+G6oeG6rW3FqcO54bqt4bqi4budw4NE4buTw7nhuq3hu5/huqLhuq1t4bqyw7nhu5vhuq3huqLhuqThuq1i4bqp4bqtLeG6rWPhuqnhuq104bub4bqtbcOq4bqtdOG7neG7peG6veG7o+G6o+G6rSXhu53Dg+G6rcO54budxKlB4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rW3hu53Dg0Thu5HDueG6reKAnMO64bu34bqtbOG7o+G7lcO54oCd4bqtb+G7icOD4bqtw7nhu4XDuuG6rWzhu6HDueG7neG6rcOBw4PDrMO54bqt4bqi4bqk4bqtZOG6rS3huq3DqeG6reG6osOA4buj4buZw4Phuq1v4buvw7nhu5sv4bqi4budw4NE4buTw7nhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JeG7neG7peG7hcO54bqt4bqi4bud4bulZuG6ouG6reG7m+G7ueG6reG6ouG6pMO54bub4bqtbeG7pcO54bqt4bub4bud4buN4bqtQ+G6vcO54bud4bqt4bqi4bq0eeG7o+G6rcOA4bun4buj4bqtw4Dhur3huq104bud4bup4buj4bqt4bqq4bq/w7nhu5vhuq114bq0w73hu6Phuq1v4buV4bqtbeG7neG7peG6reG6quG6v+G7peG6reG6ouG7neG6rsO54bub4bqtQ+G7rUHhuq3DuuG6v+G6reG6ouG7neG6tHnDueG7m+G6rXXDquG7o+G6rW9o4bqi4bqt4bqgw63DueG6rWzDtMO54bqtw7rhu4HDueG6reG6ouG7ncODROG7k8O54bqh4bqtw7nhu5vhurThuq1uw6zDueG6rSXDgOG7icO54bqtTOG7rcO54bqtxIPEkWLhuq3huqLDg3fhu6Phuq/huq3hu7fhuq0l4bud4buxw7nhuq1l4bqh4bqtQ+G7g+G6rSXDgOG7o+G7mcOD4bqtVeG7hcO54bub4bqt4bud4buv4bqt4bud4bu34bujw6Hhuq3igJzhu7bhuq0l4bud4buxw7nhuq1l4bqt4bud4buj4buZw7nhuq1t4bun4bqt4bub4buJw7nhuq1i4bqp4bqp4bqt4bqi4budw4NE4buTw7nhuq1vw6rDueG7neG6rWxm4bqi4bqt4bub4buJw7nhuq1s4buz4bqtbeG7p+G6rW3hu7HDueG7m+G6reG6oMOD4buL4bqi4bqt4bqi4bqk4bqt4bq54bqtLeG6reG6q8SR4bqtTXvhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3JcOA4bulw7nhu5vhuq1t4budw4NE4buRw7nhuq3igJzDuuG7t+G6rWzhu6Phu5XDueKAneG6rW/hu4nDg+G6rcO54buFw7rhuq1t4bun4bqtdOG7neG7peG7h8O54bub4bqtxJHhuqk34bqt4bqi4budw4NE4buTw7nhuq3DgOG6veG6rXThu5154buj4bqtdeG6v8O64bqtw7nhu5vhu53hu5Phuq114bq0w73hu6Phuq3hu5vhu53hu43huqPhuq1Nw6pt4bqt4bqi4budw4NE4buTw7nhuq1txanDueG6rXXhu4Hhu6Phuq114bq/w7rhuq3DueG7m+G7neG7k+G6rW/DqsO54bud4bqtbGbhuqLhuq1tw6rhuq104bud4bul4bq94buj4bqtbGfDueG7m+G6rXXhurTDveG7o+G6reG7neG6veG7o+G6oeG6rXXhurTDveG7o+G6rWzhur3huq1t4bq94bul4bqtdeG6tOG7s8O54bqj4bqtTuG6ruG6rXXhur/huq1t4budw4NE4buRw7nhuq3DgOG6veG6rXThu5154buj4bqtb+G7icOD4bqtw7nhu4XDuuG6rcO54bud4bqow7nhu5vhuq1s4buhw7nhu53huq3DgcODw6zDueG6rcO6eOG7o+G6reG6ouG7ncODROG7k8O54bqt4bqi4budw4Phuq1v4bq04bu1beG6reG6ouG6pOG6rWLhuq0t4bqtY+G6reG6osOA4buj4buZw4Phuq1v4buvw7nhu5vhuq3huqLhuqThuq3hu5vhu53hu43huq1D4bq9w7nhu53huqHhuq1tw6rhuq104bud4bul4bq94buj4bqtbeG6rsO54bub4bqtbcOqbeG6rXXhu6Xhu4Hhu6Phuq3huqLhu53hurZE4bqh4bud4buH4buj4bqt4bqg4buHw7nhuq104budw6pt4oCd4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t8OZ4bub4bq04bqtbsOsw7nhuq0lw4Dhu4nDueG6reG7nOG6qMOD4bqtxINkxJHhuq3huqLDg3fhu6Phuq/huq3hu7fhuq0l4bud4buxw7nhuq1l4bqh4bqtQ+G7g+G6rSXDgOG7o+G7mcOD4bqtVeG7hcO54bub4bqt4bub4bunQeG6rW3hu53Dg0Thu5nDueG6oeG6rW7huq7huq104bud4buxw7nhu5vhuq1t4bun4bqt4bqi4bq/w4Phuq3huqLhu6XhuqHhuq3huqLhu53Dg0Thu5PDueG6rXXDvcO54bqtb+G7leG6reG6quG6tHnDueG6rXThu5154buj4bqtQ+G6veG6oeG6rcO54bud4bq0w7nhu5vhuq3DueG7m+G6tOG6rW7DrMO54bqtJeG7neG7scO54bqtZeG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3DueG7neG6qMO54bub4bqtw7nhu4XDuuG6reG7m+G7icO54bqtb8OsROG6rW/hu4Phuq3huqLhu6HDuuG6rW3Dqm3hu53huq1s4buj4buRw7nhuq3DueG7neG6qMO54bub4bqtdOG7neG7p+G6rXThu53hu4XDueG6oeG6reG7neG7gcO54bqtbeG7neG7keG6rW3hurbhur3huq3huqrhuq7DueG7m+G6rWzhu6Phu5XDueG6rWzhu4Phu6Phuq3DueG7m+G6vcO54bub4bqt4bqi4bud4bq/w7nhu53huq114bu14buj4bqt4bqi4bud4buR4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6rW/DqsO54bud4bqtbGbhuqLhuq3huqLhu53hurZE4bqh4bqt4bud4buH4buj4bqt4bqg4buHw7nhuqPhuq1Nw4Lhuq3huqLhuq5E4bqt4bqi4bqkw7nhu5vhuq3DuuG6ruG6veG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3DueG7hcO64bqtw7rhur/huq3huqDhuqzhuq1u4bqww7nhu5vhuq114bul4buB4buj4bqtw7nhu5vhurThuq114bq0w73hu6Phuq1t4bqw4bqtQeG7neG6ruG6reG7neG7tUHhuq3huqrDveG7o+G6reG6ouG6pMO54bub4bqtdeG7peG7geG7o+G6reG6ouG7neG6tkThuqHhuq3hu53hu4fhu6Phuq3huqDhu4fDueG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdPecO54bqtbeG6rOG6rcO54bud4bq04bqt4bqi4bqk4bqt4bqi4buR4bqi4bqtw5nhu5vDg0TDtMO54bqtb8Oqw7nhuq1t4bud4bul4bqtb+G7kcO54bqt4bqi4budw6rDueG7m+G6rcOp4bqtw6zDuuG6rXVwbeG7neG6oeG6rcO54bub4bq04bqtbsOsw7nhuq3huqLDgOG7pcO54bub4bqt4bqi4bud4buxw7nhuq1t4budxrDDueG6rcO54bub4bud4buT4bqtdeG6tMO94buj4bqt4bqi4bud4bq9w7nhu53huq1s4bq94bqtw7rhur/DueG6rW/hu5Xhuq1vw6rDueG7neG6rWxm4bqi4bqtbcOq4bqt4bud4buvw7nhu5vhuq3DuuG7p+G6oeG6rcO54bub4buzw7nhu5vDoOG6rXXhurTDveG7o+G6rW/DqsO54bud4bqtbcOq4bqtdOG7neG7peG6veG7o+G6oeG6reG7neG7rcOg4bqtdeG6tMO94buj4bqtb8Oqw7nhu53huq1sZuG6ouG6reG7m+G7neG7jeG6rUPhur3DueG7ncOg4bqt4bqi4bud4buH4bqtdeG6pOG6rWzhu6fDueG7m+G6rW/hu5Xhuq1vw6rDueG7neG6rWxm4bqi4bqtw7rhuqZt4bqtdcOq4bqh4bqtw7rhuqZt4bqtw7nhur3DueG7m+G6reG7neG7pWht4bqtbuG6rsO54bub4bqtb8Oow7nhuq11w7Nu4bqtb+G7leG6rW3DrMOD4bqtw7rhuqZt4bqt4bub4buJw7nhuq1s4buz4bqj4bqtJeG6pOG6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq3DqeG6rcOsw7rhuq11cG3hu53huq3DueG7hcO64bqtw7nhur1E4bqtbeG7neG7peG6rW/hu5HDueG6reG6ouG7ncOqw7nhu5vhuq3hu5rhu6PDtMO54bub4bqtw7nhu4XDuuG6reG6oOG6vcOD4bqh4bqtw7nhu5vhurThuq1uw6zDueG6reG6oMO14bqtdeG6v8O64bqtw7nhu5vhu53hu5Phuq114bq0w73hu6Phuq3DgcODw7LhuqLhuq1vw6rDueG7neG6rWxm4bqi4bqtbcOq4bqtbeG7neG7o8O6w6Dhuq114bq0w73hu6Phuq3hu5vhu53hu43huq1vw6rDueG7neG6rWxm4bqi4bqt4bub4bud4buN4bqtbeG7rcO64bqt4bud4bq9ROG6reG6ouG7neG7h+G6rW3DrMOD4bqt4bqq4bq/w7nhu5vhuq1tw6zDg+G6rW3DquG6rW3hu4XDueG7m+G6oeG6rW3DquG6rUPhu4Hhu6XhuqHhuq1tw6rhuq3hu6XDueG7m+KApuG6rU/DqsO54bud4bqtbGbhuqLhuq3huqLhu53hurZE4bqh4bqt4bud4buH4buj4bqt4bqg4buHw7nhuq1B4bud4buH4buj4bqt4oCcdeG7o8O54bud4bqt4bud4bul4buB4bqi4oCd4bqt4bqi4budw7Phu6Xhuq3DuuG6ruG6veG6rcO54bud4bq04bqt4bqqxKlE4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t0/hur3DueG7m+G6reG7neG7reG7o+G6reG7neG7h+G6rW3hu53Dg2rDueG6rWxw4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rW3hu7HDueG7m+G6rW/hu6Xhu4HDueG6rW3Dg+G7reG7o+G6rW3huq7DueG7m+G6rW/hu5Xhuq3huqLhu6Phu5FB4bqt4bqi4bqwbeG6reG6quG6tHnDueG6rXThu5154buj4bqh4bqtw7nhu5vhurThuq1uw6zDueG6rVXDtOG6rXvhu4XDueG6rU3hurThu7PDueG7m+G6rcSDZMSR4bqt4bqiw4N34buj4bqv4bqh4bqtbeG7neG6tuG6reG6ouG6v8OD4bqtb8Oqw7nhu53huq1sZuG6ouG6rUPhur3huq1s4buz4bqtbeG7p+G6rW3hu7HDueG7m+G6reG6oMOD4buL4bqi4bqtZOG6q+G6qeG6rU174bqtdeG6v8O64bqtw7nhu5vhu53hu5Phuq114bq0w73hu6Phuq3huqrDrEThuq3DgMSC4bqi4bqtbeG7neG7oeG6reG7t+G6reG6ouG7neG7scO54bqtW8ODw6zDueG6rVV2beG6rcSDQ+G7g+G6reG7muG7o+G7peG6rXvhu6Phu5nhuqLhuqHhuq3hu5rhu6Phu6Xhuq1V4bujw7nhu53huq/huq1t4bud4bul4bqtbOG7o+G7keG6ouG6oeG6rW3hu53Dg0Thu5HDueG6reKAnMO64bu34bqtbOG7o+G7lcO54oCd4bqtw7nhu4XDuuG6rcO54bq9ROG6rXThu53DquG6reG6ouG7ncODxKnDueG6rXXhu7Xhu6PhuqPhuq0l4bqk4bqtw7nhu5vhur9E4bqt4bqrL2Lhuq1v4buRw7nhuq3DueG6vUThuqHhuq3DueG7neG7o+G7k8OD4bqt4bqi4bq/w4Phuq1vw6rDueG7neG6rWxm4bqi4bqtQ+G6veG6rWzhu7Phuq1t4bq24bq94bqtQ+G7g+G6reG7muG7o+G7peG6rXvhu6Phu5nhuqLhuqHhuq3huqLhu51w4bqt4bqiw4Dhu4vDueG6rU3huqzhur3huq174buj4buZ4bqi4bqtxIPhu5rhu6Phu6Xhuq1V4bujw7nhu53huq/huqHhuq1D4buD4bqtJcOA4buj4buZw4Phuq3hurzDueG6rcSDJcOA4buj4buZw4Phuq1A4bud4bulw7nhu5vhuq/huq1sZuG6ouG6rW/hu4nDg+G6rW3hu53Dg0Thu5HDueG6reKAnMO64bu34bqtbOG7o+G7lcO54oCd4bqtb+G7icOD4bqtw7nhu4XDuuG6reG6ouG7geG7o+G6rcO54bub4bq04bqt4bqiw4DhurThu7PDueG7m+G6rU3hu6/DueG6rU3hu6nhuq3huqrhur/huq1v4buD4bqt4oCc4bqiw4DEgsO54bub4oCd4bqtw7nhu53huqjDueG7m+G6rcO64buP4bqtbcOq4bqtbMOo4bqt4bqq4bq/w7nhu5vhuqHhuq3huqDFqcO54bub4bqh4bqt4bqi4budw4PhuqHhuq1t4bud4bq94buj4bqh4bqtw7rhuqZt4bqtw7nhur3DueG7m+G6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurdPaG3huq1s4buj4buZ4bqi4bqh4bqtbeG7p+G6reG6ouG6v8OD4bqtb8Oqw7nhu53huq1sZuG6ouG6rUPhur3huq1s4buz4bqtbeG6tuG6veG6reG7scO54bub4bqtVcO04bqtT8OCbeG6reG6vMO54bud4bqt4bu34bqt4bqi4bud4buxw7nhuq1bw4PDrMO54bqtVXZt4bqtxIND4buD4bqt4bua4buj4bul4bqte+G7o+G7meG6ouG6r+G6rW/DqsO54bud4bqtbGbhuqLhuq1v4bq04bu1beG6reG7m+G7icO54bqt4bqrxJHhuq3huqLhu4vDueG6rW3DquG6reG6oMWpw7nhu5vhuqPhuq3hu5rhu6PDquG6rW3DquG6rWzDqOG6reG6quG6v8O54bub4bqt4bud4buj4buZw7nhuq3huqLhu4Hhu6Phuq3hu5vhu6Phur3hu6Xhuq1vdsO54bub4bqt4bqi4bqk4bqtw6nhuqnhuq0t4bqt4bq74bqp4bqtw7nhu5vhu53hu6HDueG6rW/hu6/DueG7my904bubw6Dhuq1tw6rhuq3huqDFqcO54bub4bqtbeG7p+G6reG7m+G7o8Oq4bqtdOG7neG7peG7h8O54bub4bqtZOG6qeG6rcO54bub4bud4buhw7nhuq1v4buvw7nhu5svdOG7m+KApuG6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfigJwl4bq/w4Phuq1vw6rDueG7neG6rWxm4bqi4bqtQ+G6veG6rWzhu7Phuq1t4bq24bq94bqt4bub4buj4bq94bqtb+G7ocO54bud4bqt4bqi4bux4buj4bqtbeG7p+G6rW3hu53Dg0Thu5HDueG6reKAnMO64bu34bqtbOG7o+G7lcO54oCd4bqt4bu34bqtw7nhu5vhurThuq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqtQ8ODw7nhu5vhuq3DgcOD4bq9w7nhu53huq1v4buH4bul4bqtTeG7r8O54bqtTeG7qeG6rWxnw7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7k+G6rXXhurTDveG7o+G6reG6qsOsROG6rcOAxILhuqLhuq1t4bud4buh4bqtb8Oqw7nhu53huq1sZuG6ouG6rW/hurThu7Vt4bqt4bub4buJw7nhuq3huqvhuqHEkeG6reG6ouG7i8O54bqtbcOq4bqtbMOo4bqh4bqt4bqgxanDueG7m+G6o+G6reG7nOG7o+G7mcO54bqt4bqi4bud4buz4buj4bqt4bqi4buj4buR4bqi4bqtb+G6vcO54bub4bqt4bqi4budw4PEqcO54bqtdeG7teG7o+G6rcO5w7TDueG6reG6oOG6vcOD4bqtdOG7neG7o+G6reG6osOA4bu34bqt4bqq4buT4bqtbOG7s+G6rW/hu5Xhuq1sw6rDueG6reG7neG7h+G7o+G6reG6oOG7h8O54bqt4bqq4bq/4bqt4bqi4buj4buRQeG6reG6ouG7ncO0w7rhuq3DueG7neG7o8O0w7nhuq114buj4buZw4PhuqHhuq3huqLhur/Dg+G6rW/DqsO54bud4bqtbGbhuqLhuq1D4bq94bqtbOG7s+G6rW3hurbhur3huq3hu5vhu6Phur3huq1v4buhw7nhu53huq3huqLhu7Hhu6Phuq1t4bqyw7nhu5vhuq3DueG7neG6tOG6rcO54bud4buj4buTw4Phuq3huqLhur/Dg+G6rW/DqsO54bud4bqtbGbhuqLhuq1D4bq94bqtbOG7s+G6rW3hurbhur3huq1D4buD4bqt4bua4buj4bul4bqte+G7o+G7meG6ouG6oeG6reG6ouG7nXDhuq3huqLDgOG7i8O54bqtTeG6rOG6veG6rXvhu6Phu5nhuqLhuqHhuq1D4buD4bqtJcOA4buj4buZw4Phuq3hurzDueG6rW/hur3DueG7m+G6rXThu51qw7nhuq3huqLDgOG6tHnDueG7m+G6rcOBw4Phur1E4bqt4bqiw4Dhu7fhuq114buB4buj4bqtw7nhu5vhurThuq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqtb+G7leG6reG6ouG7o+G7kUHhuq3huqLhurBt4bqtb8Oqw7nhu53huq1sZuG6ouG6reG6ouG7neG6tkThuqHhuq3hu53hu4fhu6Phuq3huqDhu4fDueKAneG6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurck4bq9w4Phuq3DueG7neG6qMO54bub4bqtw7nhu5vhur9E4bqtw7nhu5vhu51x4bqt4bqi4buR4bqi4bqtw5nhu5vDg0TDtMO54bqtb8Oqw7nhuq0jw4PEkOG6rcOa4buD4bul4bqtYuG6qWJj4bqh4bqt4bqi4bud4buz4buj4bqtb+G7o+G7lcO64bqtw7nhur9E4bqtw7nhu5vhurThuq1uw6zDueG6reG6osOAw7TDueG6rW9w4bq94bqtbOG6v8O54bqt4bqiccO54bud4bqtb+G6vcO54bub4bqtdOG7nWrDueG6reG6osOA4bq0ecO54bub4bqtw4Dhur3huq104budeeG7o+G6oeG6rcO64bq9w7nhu5vhuq3huqLhu53Ds+G7peG6rcO54buj4buTw7rhuq3huqLhu6PDueG6reG6quG7k+G6rcO6duG6ouG6rcO54buFw7rhuq3DuuG6tOG6veG6reG6ouG7ncODxKnDueG6reG7m+G7o+G7p+G6reG7ncWp4bq94bqh4bqt4bqi4buxw7rhuqHhuq1tw6rhuq1v4buJROG6rXThu53hu6Xhur3DueG7m+G6o+G6sS9B4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0FM4bulbkThuqfhurfDmeG7m+G6vUThuq3huqLhuqThuq3DueG7neG6qMO54bub4bqtbeG7ncODROG7kcO54bqtdOG7neG6veG7o+G6reG6ouG7ncOqbeG6rW/hu4nDg+G6rcO54buFw7rhuq3DusO94buj4bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6rcO54bub4bq04bqtbsOsw7nhuq3huqrhuq7DueG7m+G6rWzhu6Phu5XDueG6rWzhu4Phu6Phuq3DueG7m+G6vcO54bub4bqtbeG6ssO54bub4bqtw7nhu53hurThuq3huqrhuq7DueG7m+G6rW3huqzhur3huq114buBbeG7neG6rU3huqzhur3huq174buj4buZ4bqi4bqh4bqtTeG6rOG6veG6rSXhuq7DueG7m+G6rW/hu4Phuq3igJzhuqLDgMSCw7nhu5vhuq11w73DueKAneG6reG6qsO94buj4bqtw7nhu53hu6Phu5PDg+G6rXXhu6Xhu4Hhu6Phuq3huqLhu53hurZE4bqh4bqt4bud4buH4buj4bqt4bqg4buHw7nhuq1t4bun4bqt4bub4bujw6rhuq3huqLDgHDhuq104bujw7nhu53huq3huqLhu5Hhuq1t4bq94bul4bqh4bqt4bqi4buB4bul4bqtb3bDueG7m+G6rXXhuqZt4bqtbeG7neG7peG6rcO54bub4bq04bqtbsOsw7nhuqHhuq114bq/w7rhuq1t4bud4bq24bqtw7nhu5vhurThuq3huqLDgOG6tOG7s8O54bub4bqh4bqtdOG7neG6veG7o+G6reG6ouG7ncOqbeG6reG6ouG7neG6tkThuqHhuq3hu53hu4fhu6Phuq3huqDhu4fDueG6reG7neG7o+G7mcOD4bqtw4HDg+G7h+G6reG7nXnDueG6reG6osOA4bulw7nhu5vhuq3DueG7hcO64bqtYuG6qWJj4oCm4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQeG6vMOD4bqi4bud4bulw4Dhuqfhurfhu5zhu4fhu6Phuq3hurzDueG6sS9B4bq3

Hải An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngư dân rộn ràng “mở biển” đầu năm

Ngư dân rộn ràng “mở biển” đầu năm
2023-02-06 05:10:00

QTO - Những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều tàu cá xa bờ của ngư dân trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt vươn khơi bám biển...

Đi chợ không dùng tiền mặt

Đi chợ không dùng tiền mặt
2023-02-04 04:35:00

QTO - Việc mua bán hàng hóa tại các chợ nói chung trên địa bàn tỉnh như cửa hàng, siêu thị, chợ truyền thống..., đặc biệt mua bán vào dịp trước, trong và...

Săn mực nhện mùa biển động

Săn mực nhện mùa biển động
2023-02-01 04:36:00

QTO - Trong những ngày lang thang qua nhiều làng biển dọc theo miền chân sóng, tôi được gặp và trò chuyện với nhiều lão ngư nắm giữ những “độc chiêu” đánh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết