Cập nhật:  GMT+7
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5c3Q1Dhu4ZC4buhUeG7teG7huG7ocOD4bqk4buhw4N4w5Thu6Hhu47FqeG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oVFE4bqm4bqg4buhw5Thu6vhu4Lhu6HDlUThu4ZD4buhw4rDguG7oeG6oEPhu4Lhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HhuqLhu7Phu4bhu6FR4buY4buGQuG7ocOAROG6rOG7huG7oeG7kz3hu6lE4buhc+G7meG7lS9DceG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSW8SCxanhuqLhu5/hu5fhu5fhu5fhu5fhu5fhu6E3Q1Dhu4ZC4buhUeG7teG7huG7ocOD4bqk4buhw4N4w5Thu6Hhu47FqeG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oVFE4bqm4bqg4buhw5Thu6vhu4Lhu6HDlUThu4ZD4buhw4rDguG7oeG6oEPhu4Lhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HhuqLhu7Phu4bhu6FR4buY4buGQuG7ocOAROG6rOG7huG7oeG7kz3hu6lE4buhceG7meG7oeG7l+G7l+G7l+G7l+G7oTdDUOG7hkLhu6FR4bu14buG4buhw4PhuqThu6HDg3jDlOG7oeG7jsWp4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhUUThuqbhuqDhu6HDlOG7q+G7guG7ocOVROG7hkPhu6HDisOC4buh4bqgQ+G7guG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6ouG7s+G7huG7oVHhu5jhu4ZC4buhw4BE4bqs4buG4buh4buTPeG7qUThu6Fy4buZ4buhPeG7qUThu6Fz4buN4buhKsOJ4buGQ+G7oUPhu5pM4buGQuG7oeG7hkJD4bqk4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6HhuqBD4buC4buh4bq+xanhu4Lhu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDgEThuqzhu4bhu6Hhu5Phuqtk4buZ4buhLeG7oTbhu4jDlOG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG6vk5E4buhw5RDw4Lhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG6oMaw4bqg4buhw4PDicWp4buhw5JD4buaS+G7hkLhu6FRxILhu4bhu6HDgEThuqzhu4bhu6HhuqDhu5bFqeG7ocOU4bq44buGQ+G7oeG6q+G7kOG7seG7hkLhu6Fk4buOw4nhu6Hhur7hu6nhu6HhuqDhu4Thu6Hhu4ZC4buQ4buK4buG4buh4bq+xanhu4Lhu6HDg+G7iOG7hkLhu6HhuqLhu4pE4buh4bqi4bup4buCw7Xhu6HDg3jhuqDhu6HDgEThuqbDlOG7oeG6vuG7qeG7oeG6vsWp4buC4buhw4Phu4jhu4ZC4buhw5Thu47hurbDtOG7oWZF4buhUeG7uVTDteG7oeG6oEvhu6FD4buIROG7oeG6oEPhu5BU4bqs4buG4buhw4PEqEThu6Hhu4ZCQ+G6pOG7oeG7hkJDROG6psOS4buh4bqgQ+G7guG7oeG6vuG7nuG6oOG7oeG6vuG7mk7hu4ZC4buh4bq+xanhu4Lhu6HDg+G7iOG7hkLhu6Hhu4bhu6lU4buh4buO4bu1w5Thu6Hhur5M4buG4buhw4BPROG7oeG6oMaw4bqg4buhw4pD4buQ4buh4bqgw43hu4ZC4buh4buGQkNE4bqmw5LDteG7ocOKQ+G7kOG7oeG6oEPDguG7oVPhu5Dhu7XDlOG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oeG7huG7mkzhuqDhu6FR4bup4buhw5RDw4nhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhU+G7kOG7tcOU4buhw4pDQeG7kOG7oeG6vsWp4buC4buhw4Phu4jhu4ZC4buhw4PFqeG7hkLhu6HhuqDhu7fhu4bhu6Hhu4ZD4buz4buG4buh4bq+4bue4bqgw7Thu6FkQ01E4buhQkTFqeG7huG7oeG7jOG7kMWp4buhY0/hu6E1xanhu4Lhu6HDg+G7iOG7hkLhu6Et4buhZEPhu5pL4buGQuG7ocOAROG7hkPhu6FR4bup4buhaOG7reG7oUPhu4hE4buh4buTNSotZD3hu6HDs+G7oWhb4buZ4buhw4Phu63hu6HDlMSQ4bqgQ+G7oeG6oOG7nuG6oOG7ocOSQ8OMROG7oUNOw5Lhu6HhuqDGsOG6oOG7ocODw4nFqeG7ocOSQ+G7mkvhu4ZC4buhw5TEqOG7oeG6oEPhu5zhuqDhu6HhuqDGsOG6oOG7oUPhu4Lhu6vDlOG7ocOD4buI4buGQuG7ocOUQ8ON4buGQuG7ocOUROG7hsO14buhw5Thu5BU4bq04buG4buhw5Thu47hu5BU4bqk4buGw7Xhu6FR4bu54buG4buhw4Phu4jhu4ZCw7Xhu6HDlOG7muG7oVHhu7Xhu4bDteG7oUPhu5pM4buGQuG7oeG6osOB4buG4buh4bq+xanhu4Lhu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDgEThuqzhu4bhu6HDgMOJ4buh4bux4buGQ+G7oUPhu5pP4buGQuG7ocOVxanhu5Dhu6HDleG7nuG7oeG6oMOM4buh4buAw41E4buhw5Thu47hu5pN4buGQuG7oeG7hkNQ4buGQuG7ocOUQ8ON4buGQuG7ocOUROG7huG7oVHhuqThu6HDlEPDieG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu6Hhur7FqeG7guG7ocOD4buI4buGQsO14buhw5RF4buA4buhw4pEw4Lhu4Dhu6FRROG6puG6oOG7oeG6vuG7qeG7gMO14buh4bqgQ+G7kFThuqzhu4bhu6HDg8SoROG7oeG7hkJD4bqk4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6HDkkPhu5jhu6FDTsOSw7Xhu6Hhu4ZD4bu1w5Thu6Hhur7hu6nhu6HDg8OMROG7oVFMROG7oeG6vsWp4buC4buhw4Phu4jhu4ZC4buhw5Thu47hurbDtOG7lcOUxanDgOG6vsSC4buhw5XDlFThur7Egmzhu5/hu4DFqeG7jkJE4buG4buNcsOSU+G7ocWp4buQw5Thu4Lhu5/hu5fhu5XDlOG7juG7l+G7lcOU4bqi4buX4buVROG7gELhu6HDleG7juG6oGzhu58vL+G6oMO0w4DFqeG7guG7jOG7kMWp4buGQsOU4buORMO0UeG7hi/huqLEgsOVw4rDlOG7gsOSL+G7hsSCUsOVL3HDunLhu6cvdOG7peG6onFwdXRydXXDlHFxcHFzceG6vnHDtOG6vMOSQuG7n+G7oS/hu5fhu5Uvw5ThuqLhu5fhu5Uvw5Thu47hu5fhu5XDlOG7juG7l+G7lcOU4bqi4buX4buVw5Lhu5ckQ+G7kOG7hkLhu6HDlMWpVOG7oeG6vuG7qeG7gOG7ocOV4bur4bqgQ+G7ocOAROG6rOG7huG7lS/DkuG7l+G7lS/DlOG6ouG7l+G7lS/DlOG7juG7l+G7lS/DlMWpw4Dhur7EguG7l+G6q+G7kMWp4buhw4pD4bux4buC4buhw5XGsMOU4buh4buGQ+G7kOG7oeG6oOG7t+G7kOG7oUNH4bqg4buh4buGQkPhuqThu6Hhu4ZCduG7huG7oUPhu6vhu4bhu6HDg+G6rOG7oeG6oEPhu5BU4bqs4buG4buhw4PEqEThu6FRROG6puG6oOG7oeG6vuG7qeG7gOG7oVHhu6nhu6FT4buQ4bu1w5Thu6HDikNB4buQ4buh4bq+xanhu4Lhu6HDg+G7iOG7hkLhu6FP4buhccO64buhU+G7rcO14buhw5RDw4nhu6HDlOG7juG7teG7huG7oVHEguG7huG7ocOAROG6rOG7huG7oeG6oOG7lsWp4buhdOG7oUPhu5BU4bqm4buG4buhw5XFqeG7kOG7oVHhu5Thu6HhuqDGsOG7oeG6oEPDgsOU4buhQ+G7qeG7hkLhu6Hhur7hu4Lhu6vDlOG7oeG6oOG7hOG7oULhu7fhu4bhu6Fxw7RycHDhu6Hhur7FqeG7guG7ocOD4buI4buGQuG7ocOD4buv4buGQuG7ocOKVeG7oUNH4bqg4buh4buGQkPhuqTDtOG7oTdC4buC4bupROG7oeG6oMaw4bqg4buh4buGQuG7qeG7hkPhu6Hhu4ZCQ+G6pOG7ocOU4buO4buQVOG6pOG7huG7ocOUQ8OM4buGQuG7oeG7hkPhu5rhu6HDiuG7puG7ocOUQ+G7kOG7ucOU4buhU+G7s1Thu6HhuqLhu57hu4ZCw7Xhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6Hhu4bhu4Thu4bDteG7ocODxanhu4bhu6HDlU5E4buh4buGQ+G7nsWp4buhw5TEqOG7hkLhu6FDTsOSw7Xhu6HhuqDhu4Thu6FC4bu34buG4buhc3Bw4buh4bq+xanhu4Lhu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDg+G7r+G7hkLhu6HDilXhu6FDR+G6oOG7oeG7gMWpVOG7oeG6oMON4buGQuG7oeG7hkJDROG6psOSw7Thu6Fk4buO4bq04buG4buh4bqgS+G7ocOVT+G7oVFE4bqm4bqg4buhw4Phu6/hu4ZC4buhw4pV4buhQ0fhuqDhu6Hhu4ZCQ+G6pOG7oeG6oOG7lsWp4buh4buGQuG7mk1E4buh4bqi4buz4buG4buhw4PDicWp4buhw5JD4buaS+G7hkLhu6FRxILhu4bhu6HDgEThuqzhu4bDteG7oeG6oMaw4bqg4buhw5Thu47hu5pN4buGQsO14buhw5Thu47hu5Dhu4ZC4buhw5Thu7Phu4Dhu6HhuqLhu6tU4buh4buGQkPhuqThu6HDlOG6uOG7hkPhu6HDleG6suG7ocOUxKjhu6HhuqBD4buc4bqg4buhw4Phu6nhu4Lhu6HDlOG7q+G7guG7oeG6oMaw4bqg4buh4bq+TMOS4buh4buGQnbhu4bhu6FD4bur4buG4buhQnbhu4bhu6FRTEThu6HDgMOM4buhw5Thu47EkOG7oVFE4bqm4bqg4buh4bq+4bup4buA4buhQ+G7gnjhuqDhu6HDlOG7q+G7guG7ocODROG6pOG7kOG7ocOKROG6puG7huG7ocOD4bqs4buh4bq+xanhu4Lhu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDlOG7nuG7ocOU4bur4buC4buhUUThuqbhuqDhu6Hhur7hu6nhu4DDteG7oeG6oEPhu5BU4bqs4buG4buhw4PEqEThu6Hhu4ZCQ+G6pOG7oeG7hkJDROG6psOS4buhw5XFqeG7kOG7ocOD4bup4buC4buhw5Thu6vhu4LDtOG7oWZE4bqm4bqg4buhQ0rhu6HDlOG7jk7hu6Hhu4ZC4bua4buh4bqi4buz4buG4buh4bqgQ+G7kFThuqzhu4bhu6HDg8SoROG7ocOVxanhu4ZC4buh4bqgxrDhuqDhu6Hhu4ZCQ+G6pOG7ocOSQ0Thu6Hhu4bDjeG7hkLhu6Hhu4ZCQ0ThuqbDkuG7ocOU4burROG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG7hktE4buhw4pDw43hu4ZC4buh4bqgRuG7huG7oeG7jOG7kOG7puG7ocOD4bu1w5Thu6HDg+G6rOG7ocOU4buO4buK4buGQuG7ocOU4buOR8OUw7Xhu6HhuqBD4buv4buG4buh4buG4buQw41E4buhw4B34buGQuG7oeG6oMaw4bqg4buh4bq+TMOS4buhw4Phu6nhu4Lhu6HDlOG7q+G7guG7oeG7hkJD4bqk4buhw4Phu5pO4bqg4buhU8SC4buA4buh4bq+4bup4buhQkThu7FE4buhw5JDxrDDkuG7ocOUQ0TDgsOU4buhw5RD4bue4bqgw7Thu6Fk4bur4buC4buh4bqgS+G7oUPhu4hE4buhw4Phuqzhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6Hhur7FqeG7guG7ocOD4buI4buGQuG7ocOU4buO4bq24buhUeG7mOG7hkLhu6HDgEThuqzhu4bhu6HhuqDhu4Thu6HDlEPhuqzhu6FR4bup4buC4buh4bq+4bup4buA4buhUUThuqbhuqDhu6HDlOG7q0Thu6HhuqDGsOG6oOG7ocOKQ+G7kOG7oeG6oMON4buGQuG7oeG7hkJDROG6psOSw7Xhu6HhuqLhu4LFqeG7hkPhu6Hhu4ZCQ0ThuqbDksO14buh4buGQ+G7qeG7oeG7gMawVOG7ocOV4bux4buG4buhU+G7kOG7tcOUw7Xhu6HhuqBDw4Lhu6HDgETDguG7huG7ocOU4buO4buC4buGQsO14buh4buGQuG7guG7qUThu6HDlOG6uOG7hkPhu6FR4bup4buhw5RDxanhu4Dhu6FCRMWp4buhU+G7kOG7tcOU4buhw4pDQeG7kOG7oeG6vsWp4buC4buhw4Phu4jhu4ZCw7Thu6E94bq04buG4buh4bqg4bur4buGQ+G7oVFE4bqm4bqg4buhw4Phu6nhu4Lhu6HDlOG7q+G7guG7oeG7hkJD4bqkw7Xhu6Fk4buO4buQ4buGQuG7ocOU4buz4buA4buhfURMROG7ocOUQ0Thuqbhu5Dhu6FRROG6puG6oOG7oeG6vuG7qeG7gOG7ocOU4bq44buGQ+G7ocOUxKjhu6HhuqBD4buc4bqg4buh4bqgxrDhuqDhu6HDleG7qeG7huG7oUJExanhu4Lhu6HhuqLDieG6oEPhu6FRROG6puG6oOG7oeG6vuG7qeG7gOG7oeG6vuG7muG7kOG7ocOD4buI4buGQuG7oU/hu6HhuqDGsOG6oOG7ocODw4nFqeG7ocOSQ+G7mkvhu4ZC4buhUcSC4buG4buhw4BE4bqs4buG4buP4buhw5TEqOG7oeG6oEPhu5zhuqDhu6HDikPhu7Phu5Dhu6Hhu4bDjEThu6FRTEThu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6ouG7gsWp4buGQ+G7oeG7hkJDROG6psOS4buhU+G7kOG7tcOU4buhw4pDQeG7kOG7oeG6vsWp4buC4buhw4Phu4jhu4ZC4buh4buGQ+G7muG7oSTDjeG7hkLhu6HDlFThu6HhuqDEqOG7ocOSQ+G7t+G7huG7ocOUQ+G7mkvhu4ZC4buh4buA4burROG7oWTFqeG7gOG7oeG6q+G7kFTDteG7oSTDjeG7hkLhu6HDlFThu6HhuqDEqOG7ocOSQ+G7t+G7huG7oVPhu5Dhu7XDlOG7ocOKQ0Hhu5Dhu6Hhur7FqeG7guG7ocOD4buI4buGQuG7oeG6q+G7kMWp4buGQuG7oWThu47hu5Dhu4ZCw7Xhu6Ekw43hu4ZC4buhw5RU4buh4bqgxKjhu6HDkkPhu7fhu4bhu6FmROG6psOU4buhZEN24buGQsO14buhJMON4buGQuG7ocOUVOG7oWQ3W1vhu6HDlEPhu5pL4buGQuG7oeG7gOG7q0Thu6E94bup4buhYsOJxanhu6Et4buhZsag4buGQuG7oWThu6nhu5DigKbhu6HDlMSo4buh4bqgQ+G7nOG6oOG7ocOUQ+G7nuG6oOG7oUNE4bqm4buG4buhw5Thu5rhu6FR4bu14buG4buhQ0fhuqDhu6Hhu4ZCQ+G6pOG7ocOSQ0Thu6Hhu4bDjeG7hkLhu6Hhu4ZCQ0ThuqbDksO14buhU+G7kOG7tcOU4buhw4pDQeG7kOG7oeG6vsWp4buC4buhw4Phu4jhu4ZC4buh4bqgQ+G7guG7oeG6vsWp4buC4buhw4Phu4jhu4ZC4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqDhu5Thu4Dhu6FT4but4buhUcSC4buG4buhw4BE4bqs4buG4buhZOG7jkThuqbhu5Dhu6HhuqlD4buC4buGQuG7oVHhu6nhu6Fb4buxROG7oTXhu6/hu4ZCw7Thu6FjT+G7oTUqLWQ9w7NoW+G7ocOSQ8OMROG7oUNOw5Lhu6FRTEThu6HhuqDGsOG6oOG7ocOVT8O14buh4buGQuG7qeG7hkPDteG7oeG6ouG7gsWp4buGQ+G7oeG7hkJDROG6psOS4buhw5TEqOG7oeG6oEPhu5zhuqDhu6HDg8OMROG7ocOUQ+G7guG7q0TDteG7ocOU4bua4buhUeG7teG7huG7oVFE4bqm4bqg4buh4bq+4bup4buA4buhUeG7qeG7oVPhu5Dhu7XDlOG7ocOKQ0Hhu5Dhu6Hhur7FqeG7guG7ocOD4buI4buGQuG7oeG6oEPhu4Lhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HhuqLhu7Phu4bhu6Fxw7rhu6FT4but4buhUcSC4buG4buhw4BE4bqs4buG4buhw5Thu6tE4buhw5RDw4nhu6HDlOG7juG7teG7huG7oSThu6DFqeG7oWZE4bqmw5Thu6Hhu5ND4buQVOG6puG7huG7oX1E4buC4buhNUThu4ZD4buZw7Thu6EqeOG6oOG7ocOAROG6psOUw7Xhu6FDROG6puG7huG7oeG7hsWpVOG7oT3hu4jhu6E1Ki1kPcOzaFvhu6HDg8Wp4buGQuG7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocOKQ8WpROG7oeG6ouG7nuG7ocaw4buG4buhw5TEqOG7hkLhu6HDlEPhuqzhu6FR4bqk4buh4bqi4burVOG7oeG7hkJD4bqkw7Xhu6FRROG6puG6oOG7oeG6vuG7qeG7gMO14buhU+G7kOG7tcOU4buhw4pDQeG7kOG7oeG6vsWp4buC4buhw4Phu4jhu4ZCw7Xhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HDg+G7hOG7oeG7muG7kOG7ocOUROG6tOG7huG7oeG7gOG7iMOU4buhw5XDjOG7oUPhu5BU4bqm4buG4buh4buGQkPDqOG7guG7oVHEguG7huG7ocOAROG6rOG7huG7oeG7gEThuqThu4bhu6Fk4buO4buQ4buGQuG7ocOAw4nhu6Hhu7Hhu4ZD4buhQ+G7mk/hu4ZC4buhw5XFqeG7kOG7oVHhu5Thu6HhuqDGsOG7oeG6oEPDgsOUw7Thu6EkxrDhuqDhu6HhuqBD4buaS+G7hkLhu6HDlOG7jkXhu4ZD4buhU+G7kOG7tcOU4buhw4pDQeG7kOG7oeG6vsWp4buC4buhw4Phu4jhu4ZC4buhw5XFqeG7hkLhu6Fb4bup4buG4buh4bqr4buQw4zhuqDhu6Hhu5Mm4bqpY+G7mcO14buhw4Phu5rFqeG7ocODROG6pOG7kOG7oeG6ouG7msOT4buGQuG7oVFE4bq04buG4buhw5XFqeG7hkLhu6E3Q+G7ucOUw7Xhu6Eq4buc4bqgw7Xhu6FkQ8awROG7oTXFqeG7huG7ocOV4bqy4buhw4Phu5pO4bqg4buh4bua4buQ4buhw5RE4bq04buG4buh4bqgQ+G7guG7oeG6oOG7guG7huG7ocSC4buA4buh4buGQuG7muG7oeG6ouG7s+G7huG7oeG6oMaw4bqg4buhw4PDicWp4buhw5JD4buaS+G7hkLhu6HDgMOJ4buh4bux4buGQ+G7oUPhu5pP4buGQuG7oVFMROG7oeG6oENE4buhw5JDxJDhu6HDlEPhu7XDkuG7oeG7hkPhu7XDlMO04buhKnjhuqDhu6HDgEThuqbDlOG7ocOKQ0Thu6HhuqBD4buaS+G7hkLhu6HDlOG7jkXhu4ZD4buhJuG6qWPhu6Hhu4BMROG7ocOD4buaTuG6oOG7ocOKVeG7oeG6vuG7q0Thu6FR4bup4buC4buhw4Phu7fhu5Dhu6HDlEPGsOG7hkLhu6F1L3JwccO64buhUUxE4buhc8O0dXBw4buh4bqgQ+G6uOG7ocOUROG6tOG7kOG7ocOV4bqy4buhw4Phu5pO4bqg4buh4bua4buQ4buhw5RE4bq04buG4buh4bqgQ+G7guG7oeG6oMaw4bqg4buhQ+G7kFThuqbhu4bhu6FRxILhu4bhu6HDgEThuqzhu4bhu6HhuqDhu5bFqeG7oXThu6HDlOG6uOG7hkPhu6Hhu4BE4bqk4buG4buhZOG7juG7kOG7hkLhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HDg+G7hOG7oeG6oOG7hOG7oeG6q+G7kOG7seG7hkLhu6Fk4buOw4nhu6HDlENF4buhUUThuqbhuqDhu6Hhu4BP4buh4bqgxrDhuqDhu6Hhur5Mw5Lhu6HDlETDguG7hkLhu6Fb4bup4buG4buhUeG7qeG7oeG7muG7kOG7ocOUROG6tOG7huG7ocOU4buQVOG6rOG7huG7oeG6oMaw4bqg4buh4bq+xanhu4Lhu6HDg+G7iOG7hkLhu6FR4buY4buGQuG7ocOAROG6rOG7huG7ocOD4bqs4buh4bqgQ+G7kEHhu4bhu6HDgMOJ4buh4buGQ+G7s+G7huG7oeG6vuG7nuG6oOG7ocOD4buE4buG4buhw4Phu7fhu5Dhu6HhuqBD4bq44buhw5RE4bq04buQ4buhw5JD4buz4buG4buhw4DEqOG7oeG6oEPhu5pL4buGQuG7ocOU4buOReG7hkPhu6Em4bqpY+G7oeG6vuG7qeG7oVFE4bqm4bqg4buh4bq+4bup4buA4buhQ8OCw5Thu6HDleG7nOG6oOG7oeG6oOG7t+G7huG7ocOUQ0TDgsOUw7Thu6HhuqPhu4ZC4buh4bqpQ8Wp4buG4buhZuG7r+G7huG7oTVE4buGQ8O14buhfUTGsOG7gOG7ocODw4zhuqDhu6FjT+G7oTUqLWQ9w7NoW+G7oeG6oEPhu4Lhu6HDgETDgsOUw7Xhu6Hhu4Dhu4jDlOG7oeG6vsWp4buC4buhw4Phu4jhu4ZC4buhU+G7kOG7tcOU4buhw4pDQeG7kOG7ocOVxanhu4ZC4buhw5RDw4nhu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buhW+G7qeG7huG7oeG6q+G7kMOM4bqg4buh4bqg4buE4buhw5RD4bqs4buhw4Phu6vDlOG7oeG7gOG7nOG6oOG7ocOUQ+G7kOG7oeG7hkPhu7nDkuG7oXRw4buhw5Thu45E4bqm4buQ4buhw4Phu4rhu4ZCL8OUQ8aw4buGQsO14buh4buGw4Lhu5Dhu6HDlMSQ4buGQ+G7ocOU4buO4buQ4buGQuG7ocOAReG7hkPhu6HDlENF4buh4buA4buc4bqg4buhw5RD4buQ4buh4buGQ+G7ucOS4buh4buG4bupVOG7ocOAd+G7hkLhu6FC4bu34buG4buhw5RD4buQ4buh4buGQ+G7ucOS4buh4buA4buIw5Thu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6Hhur7FqeG7guG7ocOD4buI4buGQuG7ocOSQ8So4buhw5RDw43hu4ZC4buhT+G7ocOU4buO4buC4buGQuG7oeG7huG7mkzhuqDDtOG7oWZF4buhUeG7uVTDteG7oVPhu5Dhu7XDlOG7ocOKQ0Hhu5Dhu6Hhur7FqeG7guG7ocOD4buI4buGQuG7oeG6vuG7qeG7oUPhu5pM4buGQuG7ocODROG7ocOSQ+G7mOG7oUNOw5Lhu6HDg+G6rOG7oeG6vsWp4buC4buhw4Phu4jhu4ZC4buhw5Thu47hurbhu6HDlMSQ4bqgQ+G7oeG6vsagVOG7oVHDjOG7hsO14buhw4pE4buGQ+G7oeG7hkJDROG6puG7gOG7ocOU4buO4buaTOG6oOG7ocOKQ0Thu6Hhur7hu7nDkuG7oeG7hkJDROG6psOSw7Thu6Eq4bqs4buhQkThu7Hhu4Dhu6HDgEzDlOG7ocOKQ+G7hOG7ocOKQ+G7r+G7huG7oeG6oEPhu4Lhu6Hhu4ZC4buaTUThu6HhuqLhu7Phu4bhu6FR4buY4buGQuG7ocOAROG6rOG7hsO14buh4buGQuG7guG7qUThu6FRROG6puG6oOG7oeG7muG7kOG7ocOUROG6tOG7huG7oeG6oEPhurjhu6HDlEThurThu5Dhu6FT4buQ4bu1w5Thu6HDikNB4buQ4buh4bq+xanhu4Lhu6HDg+G7iOG7hkLhu6HhuqBD4buC4buh4bqgxrDhuqDhu6HDg8OJxanhu6HDkkPhu5pL4buGQuG7oeG7huG7qVTDteG7oWNP4buhNSotZD3Ds2hb4buhw4Phu63hu6HDikTDguG7huG7oeG7hkJDw4nhu6HEkT03JeG7ocOU4bq44buGQ+G7oVPEguG7gOG7oVPhuq7DlOG7oUNK4buhw5Thu45O4buhw4pE4buGQ+G7ocOSQ8SQ4buh4bqgQ+G7guG7oeG7gEpE4buh4bq+xanhu4Lhu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDgEThuqzhu4bhu6HDlEPFqeG7gOG7oUJExanhu6FT4buQ4bu1w5Thu6HDikNB4buQ4buh4bq+xanhu4Lhu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDlOG7ouG7oXXhu6Et4buhcXDhu6HDlOG7jkThuqbhu5Dhu6HDg+G7iuG7hkLDtOG7oT3hurThu4bhu6HhuqDhu6vhu4ZD4buhw4Phu4Thu6HDlENNROG7oUJExanhu4bhu6Hhu4zhu5DFqcO14buh4bqg4buE4buhw5RD4bqs4buhw5RD4bu1VMO14buhUUThuqbhuqDhu6HhuqDGsOG7oeG6oEPDgsOU4buhQ+G7qeG7hkLhu6Hhur7hu4Lhu6vDlOG7ocOKQ8ON4buGQuG7oeG6oEPhurjhu6Hhu7Hhu4ZD4buhQ+G7mk/hu4ZC4buhw5Thu47hu57huqDhu6HDlETDgsOS4buhw4PDguG7huG7oeG7hkNQ4buGQuG7oeG7hkLhu5pNROG7oVHhu5pL4buG4buhw4pDS0Thu6HDgMaw4buA4buhw4BE4bqs4buG4buh4buA4bup4buh4bqgxrDhuqDhu6FD4buC4burw5Thu6HDg+G7iOG7hkLhu6HhuqLDieG6oEPhu6FR4buU4buh4bqi4buQ4buh4bq+w4nhuqBD4buhUcSC4buG4buhw4BE4bqs4buG4buh4bqgxqDhu4ZC4buhw4DDieG7ocOUQ0ThuqbDlOG7oUPhu6tE4buh4buGeOG7hkLhu6Hhu4bhuqTDtOG7oSrFqeG7hkLhu6Hhur7hu6nhu6Hhu4Dhu5jFqeG7ocOU4buOR+G7hkLhu6HDg0Thuqzhu4Dhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG6ouG7kOG7oeG6vsOJ4bqgQ+G7ocOAROG6rOG7huG7oeG7hkPhu5rhu4ZC4buh4buG4buv4buA4buh4buGxalU4buh4buAw4xE4buh4bq+4buC4buhUeG6pOG7oeG7hkLhu5BU4buh4bqgS+G7oeG7hkLhu5Dhu4rhu4bhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buhw4BE4bqs4buG4buhw43hu6Hhu4ZDROG6qOG7gMO14buhQ+G7sUThu6HDleG7seG7huG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOD4bux4buA4buhw4Dhu7Hhu4Lhu6HhuqBD4bu1w5Thu6Hhur7hu5pO4buGQuG7ocOKQ0TDguG7huG7ocOKQ8aw4bqgQ+G7oeG6ouG7kOG7oeG6vsOJ4bqgQ+G7ocOKQ8ON4buGQuG7oVHhuqThu6HDgEThuqzhu4bDtOG7oTdC4bup4buGQ+G7oeG6ouG7kOG7oeG6vsOJ4bqgQ+G7oeG6q+G7kOG7seG7hkLhu6Fk4buOw4nhu6HDgMOJ4buh4bux4buGQ+G7oUPhu5pP4buGQuG7oeG7hnjhu4ZC4buh4buG4bqkw7Xhu6Hhur7hu5pO4buGQuG7ocOKQ8aw4bqgQ+G7oUJE4bux4buA4buhw5Xhu5LDlOG7oeG7hkJDROG6tOG7gOG7ocOU4buOR+G7hkLDteG7oeG7hkPhu7XDlOG7oeG6vuG7qeG7oVHhu6nhu4Lhu6HDg07DlOG7oeG6oMWp4buC4buhw4NE4bqs4buA4buh4bqi4buQ4buh4bq+w4nhuqBD4buhQ8Oow7Thu6El4buQ4buh4bq+w4nhuqBD4buhw5Thu4Lhu6nhu4bhu6HDlOG6uOG7hkPhu6FCROG7seG7gOG7ocOV4buSw5Thu6HDg8OC4buG4buhdXBu4buh4bqg4bux4buhUeG6pOG7oeG6vuG7mk7hu4ZC4buhw4pDxrDhuqBD4buh4bq+w4Hhu4bhu6HhuqLhu4LFqeG7hkPhu6HDlEPhu5DDtOG7oSXhu57hu6HDikTDguG7hsO14buhw5RF4buGQ+G7ocOU4buO4bur4buGQuG7oUJE4bux4buA4buhw5Xhu5LDlOG7oeG7huG7qVThu6HDleG6suG7ocOK4bqu4buC4buh4bqgRuG7huG7oeG6ouG7qUTDtOG7oWZF4buhUeG7uVTDteG7ocOD4bqs4buhw5Thu6Lhu4ZC4buhw4Dhu5pM4bqg4buhw4pDduG6oOG7ocOSQ+G7lOG6oOG7oeG7seG7hkPhu6FD4buaT+G7hkLDteG7ocOURMOCw5Lhu6HDlOG7lOG6oOG7ocOSQ8aww5Thu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6HhuqLhu5Dhu6Hhur7DieG6oEPhu6HDlEPEguG7guG7oUPhu5pM4buGQuG7ocOA4bqk4buG4buhUVDhu4ZC4buh4bqg4bu34buG4buhQ+G7kFThu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDleG7nOG6oOG7oeG7gOG7q+G7hkPhu6HDlMSo4buGQuG7oUNOw5Lhu6HhuqDhu5bFqeG7oeG7hkLhu6nhu4ZD4buh4bqi4buQ4buh4bq+w4nhuqBD4buhw5Thu6Lhu6HhuqBL4buh4buM4buQxanhu4bhu6Hhu4zhu5Dhu7Hhu4bhu6Hhur5V4buhw4PDguG7huG7oUNE4bqmw5Lhu6FD4buIROG7oeG6ouG7kOG7oeG6vsOJ4bqgQ8O14buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqLhu4LFqeG7hkPhu6Hhu4ZCQ0ThuqbDkuG7oeG6ouG7kOG7oeG6vsOJ4bqgQ8O14buhw4pDxrDhuqBD4buh4bqi4buQ4buh4bq+w4nhuqBD4buhUeG7qeG7oeG7hkLhu5pNROG7oeG6ouG7s+G7huG7ocOU4buOROG6rOG7huG7ocOKQ8WpROG7oeG6oMaw4bqg4buhQkThu7FE4buhw5JDxrDDkuG7ocOSQ8aww5Thu6HDlOG7jkThuqzhu4bhu6HhuqLhu5Dhu6Hhur7DieG6oEPhu6FCduG7huG7oVFMROG7ocOA4bux4buC4buhUeG6puG7oeG7gMONROG7ocOU4buO4buaTeG7hkLDtOG7oWThu47hurThu4bhu6HDlEPhu57huqDhu6HDlMOC4buh4bqgxrDhuqDhu6FD4buI4buhw4pE4buGQ+G7oeG6ouG7gsWp4buGQ+G7oeG6osOJ4bqgQ+G7oVHhu5Thu6HhuqLhu5Dhu6Hhur7DieG6oEPhu6FRxILhu4bhu6HDgEThuqzhu4bhu6HhuqDGoOG7hkLhu6HDgMOJ4buh4bux4buGQ+G7oUPhu5pP4buGQuG7oeG7hnjhu4ZC4buh4buG4bqk4buhUeG7qeG7oeG6oOG7t+G7huG7ocOD4buaTuG6oOG7oUPhu5pP4buGQuG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqgQ8SQ4buGQ+G7ocOVxrDhuqBD4buhQ0rhu6HDlOG7jk7hu6Hhu4ZD4bua4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqLhu4LFqeG7hkPhu6Hhu4ZCQ0ThuqbDksO14buh4buGQuG7muG7oeG6ouG7s+G7huG7ocODxrDhu4ZD4buhw4B2w5Thu6FD4buxROG7ocOV4bux4buGw7Thu6Eq4bqs4buhQkThu7FE4buh4buM4buQVMOCw5Thu6HDikPhu4Thu6HDikPhu6/hu4bhu6HDlOG7juG7mkzhuqDhu6Hhu4B2w5Thu6HhuqBD4buC4buh4buGQuG7mk1E4buh4bqi4buz4buG4buhw5XDjOG7hkLhu6HDgHfhu4ZC4buh4buGQkPhuqThu6HDikThu4ZD4buh4bqi4buCxanhu4ZD4buh4bqiw4nhuqBD4buhUeG7lOG7oeG6ouG7kOG7oeG6vsOJ4bqgQ+G7ocOAROG6rOG7hsO14buhw5Thurjhu4ZD4buh4bqg4bu34buG4buh4bqg4buE4buh4bqgQ8SQ4buGQ+G7ocOVxrDhuqBD4buh4bqg4buU4buhw5RD4bqs4buhw4PDjEThu6FRTEThu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6ouG7gsWp4buGQ+G7oeG7hkJDROG6psOS4buhUeG7qeG7oUPhu4jhu6HDikThu4ZD4buh4bqi4buCxanhu4ZD4buh4bqiw4nhuqBD4buhUeG7lOG7oeG6ouG7kOG7oeG6vsOJ4bqgQ+G7ocOU4burROG7oeG6oMaw4bqg4buhw4pD4buQ4buh4bqi4buQ4buh4bq+w4nhuqBD4buhw4BE4bqs4buG4buh4buGQ+G7muG7oUNK4buhw5Thu45O4buh4buAROG6qOG7huG7ocOSQ8SQ4buhw5RD4buQ4bq04buh4bq+w43hu6Hhu4zhu5Dhu7dU4buh4buG4buv4buA4buhcnBxw7rhu6FR4bup4buhQkThu7Hhu4Dhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG7huG7r+G7gOG7ocOURMOCw5Lhu6HDlEPEguG7guG7j+G7oUNK4buhw5Thu45O4buh4bq+4butROG7ocOV4buQ4bu1w5Thu6FRxalU4buhUcOM4buG4buhw5Xhu7Hhu4bhu6FT4buQ4bu1w5Qt4buhw4pE4buGQ+G7oeG6ouG7gsWp4buGQ8O04buhKsOMROG7oVFMROG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqi4buCxanhu4ZD4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6HhuqLhu5Dhu6Hhur7DieG6oEPhu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocODw4nFqeG7ocOA4bup4buG4buhw5Thurjhu4ZD4buh4bqg4buE4buhw5RD4bqs4buhQ0rhu6HDlOG7jk7hu6FR4bqk4buhQkTGsOG7ocOUQ+G7kOG6tOG7ocOD4bu1w5TDteG7ocOUQ+G7kMOCw7Xhu6HDlEPhu5Dhu6Hhu4ZD4bu5w5LDteG7oUJExrDhu6HDg0Thuqbhu4bDteG7oeG7huG7mkzhuqDigKbhu6Hhu4ZDd+G7gOG7oUJE4buSw5Lhu6HDg8OT4buhQ+G7iOG7ocOKROG7hkPhu6HhuqLhu4LFqeG7hkPDteG7oeG6ouG7gsWp4buGQ+G7oeG7hkJDROG6psOS4buh4bqi4buQ4buh4bq+w4nhuqBD4buhUeG7mk7DlOG7oeG7jOG7kMWp4buhQkTFqUThu6HDg+G7guG7q+G7huG7ocOKQ+G7hOG7ocOKQ+G7r+G7huG7oUNE4bqm4buG4buh4buGxalUw7Thu6E94bq04buG4buh4bqg4bur4buGQ+G7oUNK4buhw5Thu45O4buhw5Thu6lE4buh4bqgQ8SQ4buGQ8O14buh4buGQuG7qeG7hkPhu6HhuqLhu5Dhu6Hhur7DieG6oEPhu6HhuqDhu7fhu4bhu6HDisSQ4bqgQ+G7oeG6oOG7t+G7kOG7ocOKQ8ONROG7ocOSQ+G7lOG6oOG7oeG6ouG7kOG7oeG6vsOJ4bqgQ+G7ocOAROG6rOG7huG7ocOAd+G7hkLhu6HhuqDGsOG6oOG7oUPhu4Lhu6vDlOG7ocOD4buI4buGQuG7oeG7hkPhu5rhu43hu6HDkkPGsMOU4buhw4Phu4jhu4ZC4buh4bqgxrDhuqDhu6HDkkPhu4Lhu4ZC4buhw5Thu47hu6nhu4Lhu6HDgOG7seG7guG7oVHhuqbhu6Hhu4DDjUThu6HDlOG7juG7mk3hu4ZC4buh4bq+4bup4buA4buhw5Xhu6vhuqBD4buhw4BE4bqs4buGw7Xhu6HDlMSo4buh4bqgQ+G7nOG6oOG7ocOU4buQVMOC4buG4buhw43hu6HDlMON4buhw4Dhu5BVw5Thu6Eqw43hu4ZC4buhW+G7qeG7oS3hu6Ek4bugxanhu6FmROG6psOU4buhLeG7oSThu6DFqeG7oWThu5jhu4ZCw7Xhu6HhuqDGsOG6oOG7oUPhu4Lhu6vDlOG7ocOD4buI4buGQuG7oVHhu6/hu4bhu6FD4buExanDteG7oVHhu6/hu4bhu6Hhu4ZCQ+G6psO14buhw5RD4bqs4buh4bqi4buU4bqgw7Xhu6HDlEPhuqzhu6HDlEPFqeG7guKApuG7oTbhu4jDlOG7ocOUQ+G7nuG6oOG7ocOUw4Lhu6Hhur7hu6nhu6FDROG6puG7huG7oeG7hsWpVOG7ocODxanhu6HDlcOM4buh4bqgxrDhuqDhu6FD4buI4buh4bqi4buz4buG4buh4bqgxrDhuqDhu6FT4but4buhUcSC4buG4buhw4BE4bqs4buG4buhw5RDxanhu4Dhu6FCRMWp4buh4bqgxrDhuqDhu6FD4buC4burw5Thu6HDg+G7iOG7hkLhu6HhuqLDieG6oEPhu6FR4buU4buh4bqi4buQ4buh4bq+w4nhuqBD4buh4bqi4buaTEThu6HhuqLhu6vhu4ZC4buh4bq+xanhu4Lhu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDkkPEqOG7ocOUQ8ON4buGQsO14buh4bqgQ+G7msWp4buh4buM4buQxanhu6HDg+G7qeG7guG7ocOU4bur4buC4buh4bqgQ+G7kFThurThu4bhu6Hhu4DDjeG7huG7oeG7hkJDROG6psOS4buhUeG7lMO14buhUUXhu6FR4bu5VOG7oeG6oOG7t+G7huG7ocOUxKjhu6HhuqBD4buc4bqg4buh4bqgxrDhuqDhu6Hhur5Mw5Lhu6HDg+G7qeG7guG7ocOU4bur4buC4buhw5VL4buh4bqg4bu1w5Lhu6Hhu4ZCQ+G6pOG7oeG6ouG7kOG7oeG6vsOJ4bqgQ+G7oeG7hkPhu5rhu43hu6Hhur7huqjhu6HDlOG7s+G7hsO14buhw4Dhu6nhu4bDteG7ocOAxanhu47DteG7ocOA4buQ4buK4buGQsO14buhw4DDgsOSw7Xhu6FD4buaTOG7hkLhu6HhuqLDgeG7huG7oeG6ouG7kOG7oeG6vsOJ4bqgQ+KApuG7oeG6oMaw4bqg4buh4bq+TMOS4buhw5Thu7nDkuG7oUPhu5Dhu7Xhu4bhu6Hhu4ZCduG7huG7oUPhu6vhu4bhu6Hhu4ZCQ0ThuqbDkuG7oVHhu5Thu6HhuqLhu5Dhu6Hhur7DieG6oEPhu6HhuqBD4buC4buh4bq+xanhu4Lhu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HDg+G7iOG7ocOU4buQxKhE4buh4bqgxrDhuqDhu6FT4but4buhUcSC4buG4buhw4BE4bqs4buGw7Thu6Eq4buzVOG7oeG6vuG7qeG7ocODROG6pOG7kOG7ocOKROG6puG7huG7oeG6oOG7t+G7huG7ocOD4bqs4buh4bq+xanhu4Lhu6HDg+G7iOG7hkLhu6HhuqDhu4Thu6HDlEPhuqzhu6HDlEPFqeG7gOG7oUJExanhu6FR4bup4buC4buh4bqgxrDhuqDhu6HhuqLhu4LFqeG7hkPhu6Hhu4ZCQ0ThuqbDkuG7oeG6ouG7kOG7oeG6vsOJ4bqgQ8O14buh4bqg4buE4buhw5RD4bqs4buhU+G7kOG7tcOU4buhw4pDQeG7kOG7oeG6vsWp4buC4buhw4Phu4jhu4ZC4buhw5XFqeG7hkLhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG7huG7mkzhuqDhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6HDikPhu5Dhu6FR4bue4bqgw7Thu6FbSuG7ocOU4buOTuG7oeG6oMaw4bqg4buhU+G7reG7oVHEguG7huG7ocOAROG6rOG7huG7oeG7gE/hu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6vuG7qeG7hkLhu6Hhu4ZCQ+G6pOG7ocOU4buO4buQVOG6pOG7huG7ocOUQ8OM4buGQuG7ocOV4bux4buG4buhU+G7kOG7tcOU4buh4bqgxrDhuqDhu6HDleG7seG7huG7ocOSQ0Hhu4Dhu6HDkkPhu5ThuqDhu6FR4buU4buh4bqgQ+G7guG7oeG6ouG7kOG7oeG6vsOJ4bqgQ+G7oeG7hkPhu5rhu6HDleG7seG7huG7oVPhu5Dhu7XDlOG7oeG6oMaw4bqg4buh4buAeMOU4buhQ+G7qeG7hkLhu6Hhur7hu5rhu5Dhu6Hhu4ZE4bqm4buAw7Xhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG7gHjDlOG7oUPhu6nhu4ZC4buh4buGw43hu4ZC4buhw5Xhu7Hhu4bhu6HhuqDhu5bFqeG7ocODw4nFqeG7ocOSQ+G7mkvhu4ZC4buP4buhw5Xhu7Hhu4bhu6FT4buQ4bu1w5Thu6HhuqDhu5Dhu4ZC4buh4buc4buGQuG7ocOUQ+G7nuG6oOG7ocOSQ0Hhu4Dhu6HhuqBD4buC4buh4bqgxrDhuqDhu6HDikPGsOG6oEPhu6HDleG7q+G7hsO14buh4buGQ+G7qeG7oUPhu6nhu4ZC4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDg8OJxanhu6HDgOG7qeG7huKApuG7oWRDTUThu6FCRMWp4buG4buhw5RMRMO14buh4buGQuG7qeG7hkPhu6HhuqLhu5Dhu6Hhur7DieG6oEPhu6HhuqDhu7fhu4bhu6HDlETDguG7huG7oUPhu6nhu4ZD4buh4buO4bup4buhw5Xhu4LGsMOU4buh4bqgxrDhuqDhu6Hhu4zhu5BU4buhQ+G7guG7q+G6oEPhu6HhuqBDROG7ocOURMOCw5TDteG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqi4bue4buhxrDhu4bhu6HDg+G7t+G7kOG7ocOU4bua4buhw4Phuqzhu6HhuqDhu4Thu6HhuqBL4buhw5VP4buhw4pEw4Lhu4bhu6Hhu4ZCQ8OJ4buhw5Thurjhu4ZD4buhw4NE4bqk4buQ4buh4bqgQ+G6uOG7hkPhu6Hhu4zhu5BU4buh4buAw43hu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6Hhu4zhu5BU4buhQ+G7guG7q+G6oEPhu6HhuqBDROG7ocOURMOCw5Thu6HDkkPhu5jhu6FDTsOSw7Xhu6HDlEPhu5Dhu6FD4buKROG7ocOD4bu1w5Thu6HDg8OMROG7oVFMROG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqi4bue4buhxrDhu4bhu6HhuqLhu5Dhu6Hhur7DieG6oEPhu6Hhu4ZCQ+G6uOG7oeG6ouG7msOT4buGQuG7oVHEguG7huG7ocOAROG6rOG7huG7ocOKQ8ON4buGQuG7ocOKQ+G7seG7ocOUQ0Thu6HDg+G6rOG7ocOU4bur4buC4buh4buM4buQ4bum4buhw4Phu7XDlOG7oeG6oEPhu4Lhu6Hhu4ZD4buz4buG4buh4bqi4buz4buG4buhUeG7mOG7hkLhu6HDgEThuqzhu4bhu6FD4buC4burw5Thu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDleG7seG7huG7oVPhu5Dhu7XDlMO14buhw5Thu6vhu4Lhu6FRROG6puG6oOG7oeG6vuG7qeG7gMO14buhw5Thu6/hu4ZC4buhw5RD4buQ4buh4buGQ+G7ucOS4buhw5Thu6tE4buh4bqgQ0rhu6HhuqBD4buC4buh4buGQuG7mk1E4buh4bqi4buz4buGw7Thu6E94bupRMO14buh4bux4buGQ+G7jeG7oTXhu7I24buhZFvFqDdb4buVL8OS4buX


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Vàng mắt”... vì vàng

“Vàng mắt”... vì vàng
2024-06-22 05:55:00

QTO - Trong thời gian qua, giá vàng liên tục tăng khiến nhiều người khi cần mua mặt hàng này để trả nợ hoặc phục vụ cho việc cưới hỏi gặp không ít khó...

Vĩnh Thủy phát triển nông nghiệp toàn diện

Vĩnh Thủy phát triển nông nghiệp toàn diện
2016-07-18 05:42:22

(QT) - Xã Vĩnh Thủy (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) có thế mạnh là vùng đồng bằng, bán sơn địa nên thuận lợi trong việc phát triển nền nông nghiệp theo hướng đa dạng cơ cấu cây...

Giúp phụ nữ nghèo giảm nghèo bền vững

Giúp phụ nữ nghèo giảm nghèo bền vững
2016-07-17 14:18:19

(QT) - Thời gian qua, nhiều phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được các cấp hội phụ nữ quan tâm, hỗ trợ sinh kế bền vững, giúp biết cách khai thác tiềm năng, thế mạnh của...

Trồng thanh long ruột đỏ trên vùng đất ngập lụt

Trồng thanh long ruột đỏ trên vùng đất ngập lụt
2016-07-14 03:18:17

(QT) - Làm thế nào để khai thác tốt hơn vùng đất thường xuyên bị ngập lụt, đó là trăn trở của cựu chiến binh Đỗ Đức Duệ, thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (Quảng...

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở Triệu Nguyên

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở Triệu Nguyên
2016-07-14 03:14:10

(QT) - Là một xã vùng cao, Triệu Nguyên (huyện Đakrông, Quảng Trị) xác định rõ muốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trước hết phải cải thiện đời sống của...

Tin liên quan

Gợi ý