Cập nhật:  GMT+7
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDfhu5rDs+G7ucWp4buN4bqh4buX4bqpxqHhuqHigJxm4bq/eOG6oeG7m3Phu43igJ3huqFo4bu54bqn4bqhZ+G7ucawZuG6oeG7l+G7jWx44bqhRuG6p8ah4bqh4buWdeG6oeG7r+G6p+G6oXfDsmrhuqHDs+G7jeG7p+G7jTYvw7LDozc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4buxw5Jp4bqnZ8OgN+G7msOy4bqi4bubw7PhuqHhu5vDs+G6qeG6sOG6oWjhur944bqhd8Oy4bqt4bubw7PhuqHhurEvxIPhuqPEg8OjMeG6oeG7l+G6v+G7m+G6oWjhur944bqhd+G7jcSp4bub4bqh4buXcuG6ocOy4bqp4bubw7PhuqHDs+G6v+G7m+G6ocOj4bqhd8Oq4bub4bqhZuG6p+G7neG6oWfhu7nGsGbhuqHhu5fhu41seOG6oeG6p+G7m+G6oeG6ruG7neG6p+G6oWbhu7XhuqfhuqHDsnjhurBs4bub4bqhRuG6p8ah4bqh4buWdeG6oWjhu7nGsGbhuqHhuq54w6p34bqh4buVw7Lhu4d44bqhduG6p+G7m8Oz4bqhd8Oyw7ThuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6ocag4bqkMuG6oUbhu6PhuqF3w7Jt4bqh4bub4buj4buN4bqhaOG6veG6sOG6oeG7l+G6qeG6oeG7lWp34bqh4buteGLhuqFm4bu14bqn4bqh4buteOG6reG6oXfhu6/DteG7m8Oy4bqh4bubw7nhuqHhu5fDgGbhuqF3w7XGoeG6oeG7leG7jWrGoeG6oXfDssO04bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7Mx4bqh4buX4buNxKnhu5vhuqHhu5Vqd+G6ocOD4bun4buN4bqhZuG6rWbhuqFm4bul4bqh4buteOG6p+G7mzHhuqFn4bud4bqn4bubw7LhuqHhu5vDs8Oy4buNbOG7seG6oWbhu7XhuqfhuqHhu5dj4bubw7LhuqFo4bqr4bud4bqhw7J44bqwbOG7m+G6oUbhuqfGoeG6oeG7lnXhuqHhu5vDsmXGoeG6oXfhuqvhu53huqFm4bul4bqhw7J14buN4bqhZsOy4bud4bqhxqHDqXfhuqHDsuG6qeG7m8Oz4bqhZ+G7ucawZuG6oeG7l+G7jWx44bqhaMO04bqn4bqh4buxw7Lhu7nhu6Xhu5vDs+G6ocOD4bu54bul4bub4bqh4buv4bqn4bqhd8OyauG6ocOz4buN4bun4buNMuG6oeG7msOy4bu54bubw7PhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqh4buX4bqpxqHhuqHigJxm4bq/eOG6oeG7m3Phu43igJ3huqHhu6144bqn4bub4bqhd+G7r+G7oeG7m8Oz4bqhw4PhuqnhuqHDs+G7o+G7seG6oeG7scOy4bq/4bub4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqHhu5vDsnDhuqHDg+G6qeG7neG6ocOD4buNbGbhuqFo4bu54bqn4bqhZuG6p+G7neG6oWfhu7nGsGbhuqHhu5fhu41seOG6oeG6p+G7m+G6oeG6ruG7neG6p+G6oWbhu7XhuqfhuqHDsnjhurBs4bub4bqhRuG6p8ah4bqh4buWdeG6oeG6rnjDqnfhuqHhu5XDsuG7h3jhuqF24bqn4bubw7PhuqHGoOG6pOG6oeG7l+G6qeG6oWbDssO04bqh4buWxKnhuqFXw7LDtOG6oVfDsnnhurDhuqEq4bq94bub4bqhNHbhu43hu5vDsuG6oeG7m2TGoeG6ocOj4bqlw6LDozUx4bqhw5Phu43huq3GoeG6oWhzZuG6oUZy4bubw7PhuqF34bqw4bqhRsO64bqh4buxw7Lhur/hu5vhuqHhuqbDk+G7ruG7jEc64bua4bqmxqDhu4xGVuG6oSrhu41sd+G6oeG7muG6p8ah4bqhLeG6ocahdXfhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZuG7neG7m+G6oeG7rXjEqeG6ocOy4bu54bul4bubw7PhuqFG4bqnxqHhuqHhu5Z14bqhaOG6p+G7m8Oz4bqhduG7jeG7m8Oy4bqhdnPhu5vDs+G6ocOD4bqp4bqh4buX4bqpxqHhuqHDg+G7jWxm4bqhd+G6q+G7jeG6oVfhu7Ay4bqhw5J04bqhRsOy4buP4bqhxqDhu43hu5vDsjI2L+G7sTc2d+G6p+G7heG7l2nhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DGoeG6p+G7r8Oz4buN4bubIMSD4bux4bqu4bqh4bqneHfhu53DoDc2d+G7rzc2d2c3NuG7jcahw7PhuqF24buvZj7DoC8vZjLhu4Xhuqfhu53hu6144bqn4bubw7N34buv4buNMsOD4bubL2dpduG7lXfhu53hu7Ev4bubacSCdi/Eg8OjxIPDoy/hurHDomfEg+G6o+G6s+G6seG6s+G6scOid8Oj4bq34bq1w6LhuqPhurXhu5fDozLhu5nhu7HDs8Og4bqhLzc2L3dnNzYvd+G7rzc2d+G7rzc2d2c3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdGw7LDtOG6oeG7lsSp4bqhV8Oyw7ThuqFXw7J54bqw4bqhKuG6veG7m+G6oTThu5vDs+G7neG6qeG7jeG6oWbDveG7m8Oz4bqh4buFxKnhu5vhuqF34buv4bqt4buNNeG6oWbDveG7m8Oz4bqh4buXY+G7m8Oy4bqhaOG6q+G7neG6ocOyeOG6sGzhu5vhuqFG4bqnxqHhuqHhu5Z14bqhd8O1xqHhuqHDsuG7jW144bqhxqFy4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhd+G7r3Thu5vDs+G6oWbhur3hurDhuqFn4bu5xrBm4bqh4buX4buNbHjhuqF34bqr4buN4bqhd+G7keG7m8Oy4bqhV+G6veG6sOG6oeG7muG7jeG7m8Oy4bqhLeG6oULhu5vDsiDhuqHhuqYyKjYv4buxNzYvd2c3Ni934buvNzYvd+G6p+G7heG7l2k3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdW4buN4bubw7LhuqHhu6/huqfhuqHDg+G6qeG6oeG7l+G7p+G7m+G6oeG7l8Sp4bub4bqh4bup4bqhxqF1d+G6ocODw73hu5vDs+G6oeG7rXjEqeG6oXfDsnjhur/hu5vhuqHhu5ty4bubw7PhuqE04bquY+G6oUbhuqfGoeG6oVfDsuG7teG6sDHhuqHDsnjhurBs4bub4bqhRuG6p8ah4bqh4buWdTXhuqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqhw4Phu6fhu43huqHhu7nhu6dm4bqhxqHhu6XhuqHhu5fhuqnGoeG6oeG7leG7jeG7m8Oy4bqhZ+G7neG6p+G7m8OyMeG6oXbhuqd44bqh4buVw7Lhu43huqHDsuG7oWbhuqHDsmp34bqhV8OS4buwV+G6oWbDssO04bqhKuG6veG7m+G6oXfDsuG7jeG6oWjDueG6ocOD4bqp4bud4bqhV+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFI4bqr4buN4bqhw7Lhu6Fm4bqh4buU4buN4bubw7LhuqF3auG6oVfhu7Ay4bqhw5J04bqhRsOy4buP4bqhxqDhu43hu5vDsjLhuqFXc3fhuqHhu5vDs8Oy4buNbOG7seG6oeG7m2TGoeG6ocSD4bqj4bqj4bqvMeG6oWbDssO04bqhKuG6veG7m+G6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhw4Nr4bqh4buteMSp4bqhxqHhuqnhuqHhu6nhuqHhu5fhuqvhu43huqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7scOyc+G6oWht4bqhd8Oyw4Bm4bqhw7Lhu41s4bub4bqh4bu54bunZuG6ocah4bul4bqhZuG7teG6p+G6ocahw7Xhu5vDsjLhuqFX4buvYuG7jeG6oeG7rXjhuqfhuqHhu5vDsuG7jWt44bqhZnLhu5vDs+G6ocOD4buNbGbhuqHhu5XDsuG6rWbhuqHhu5vDsuG6p3jhuqHDg+G6qeG6oWjhu41txqHhuqFnw4Hhu5vDs+G6oWbDsuG6veG7m+G6oWZ4c+G7jeG6oWbDveG7m8Oz4bqhZuG7teG6p+G6oWbDssO04bqh4buX4bqp4bqhRnLhu5vDs+G6oXfhurDhuqFGw7rhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6oeG6psOT4buu4buMRzrhu5rhuqbGoOG7jEZW4bqhKuG7jWx34bqh4bua4bqnxqEy4bqhSOG6veG6sOG6oeG7l+G6qeG6oWZy4bubw7PhuqF34bqw4bqhd8OyeHVm4bqhxqF1d+G6oXfhu4Hhu7HhuqFo4bud4bqp4bub4bqhdmLhu5vhuqHhuq54w6p34bqhZ+G7ucawZuG6oeG7scOy4buHxqHhuqHhu5fhu6fhu5vhuqHhu6nhuqHGoOG6pDLhuqEq4bun4buN4bqhw4Phuqfhu43huqF34buv4buf4bqh4buX4bqp4bqhw7Phu43huq3GoeG6oWhzZuG6oWjhu41reOG6ocOy4bqp4bubw7Ix4bqhZsOyw7ThuqEq4bq94bub4bqhZuG7o+G6oeG7m8Oy4buNa3jhuqFm4bul4bqhw7J14buN4bqhaG3huqHhu5fhuqnGoeG6ocOD4buNbGbhuqHDg+G7p+G7jeG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqFoc+G7jeG6oXfhuq1m4bqh4buX4bun4bub4bqhw4PhuqnhuqHhu6144bqn4bub4bqhd+G7r+G7oeG7m8OzMuG6oeG7rHjhuq3huqF34buvw7Xhu5vDsuG6oeG7l+G6qcah4bqhw4Phu41sZjHhuqF3w7XGoeG6oeG7leG7jWrGoeG6oXfDssO04bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqFo4bq/eOG6oeG7r+G6p+G6oWbDsuG7neG6oWbhuq1m4bqh4buX4bud4bqr4buN4bqh4bubcuG7m8Oz4bqhdmLhu5vhuqFm4bu14bqn4bqhKuG7jWx34bqh4bua4bqnxqEx4bqhZsOyw7ThuqHhu4Xhu41qd+G6oWjhu7nGsGbhuqHGoXV34bqhZ+G7neG6p+G7m8Oy4bqh4bubw7PDsuG7jWzhu7HhuqHhu6nhuqHGoOG6pOG6oWjhuqfhu5vDs+G6oWbhur/hu5vhuqHGoXV34bqh4buX4bud4bqr4buN4bqhZuG6veG6sOG6oWfhu7nGsGbhuqHhu5fhu41seOG6oeG7l+G6qeG6oeG6p+G7m+G6oeG6ruG7neG6p+G6oWht4bqh4buF4bqp4bud4bqhZsOyauG6oXfDsnhzZjLhuqFIbeG6oWbhu6PhuqF2YuG7m+G6oeG7scOy4buHxqHhuqHhuq54w6p34bqh4buVw7Lhu4d44bqhduG6p+G7m8Oz4bqhxqDhuqQx4bqh4buF4bqn4bub4bqhaOG6v3jhuqFmw7LDtOG6oSrhur3hu5vhuqHhuq7hur3hurDhuqFnw4Dhu5vDs+G6ocODw73hu5vDs+G6oeG7m8OzeOG6sMSp4bub4bqh4buX4buNbHjhuqF34bqr4buN4bqhd+G7keG7m8Oy4bqh4buEw7Xhu5vDsuG6oeG7sMOy4bu54bunZuG6oeG7m8Oy4bu54bubw7PhuqFn4bud4bqh4bubw7Lhu41reOG6oeG7m8OzeOG6sMSp4bub4bqh4bubw7Lhur3hu5vhuqHhu5XDsuG6rWbhuqHhu5vDsuG6p3jhuqHhu5vEqeG7m+G6oeG7hcO04bqhd8Oyw6p34bqh4buF4bqr4buNMuG6oeG7luG6v+G7m+G6ocOz4buN4bup4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhd+G7r+G7j+G6oeG7m8Oy4bun4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqh4bubw7Lhu7nhuqHhu5fhu43EqeG7m+G6oeG7l+G6q2bhuqF3w7XGoeG6ocOy4buNbXjhuqHhu6144bqn4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oXfDsuG6veG7mzHhuqFmw7LDtOG6oeG7heG7jWp34bqhaOG7ucawZuG6oeG7l+G7neG6q+G7jeG6oWbhur3hurDhuqHhu5vhuqnhurDhuqHhu6nhuqHhu614xKnhuqHhu5vDsuG6qeG6oUbhuqfGoeG6oeG7lnXhuqHGoeG7oWbhuqF3w4DhuqHhu5vDsuG7jcSp4bub4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhZuG6rWbhuqHDg8O94bubw7PhuqFodOG7jeG6oeG7r8OB4bubw7PhuqHhu5XDsuG6reG6oeG7m8Oy4buNa3gy4bqh4buaw7Lhu41reOG6ocOz4buN4bqn4bqhaMO14bubw7LhuqHhu6nhuqFow7ThuqfhuqHhu7HDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqhaGPhuqFmxJF34bqhw4Nr4bqhaG3huqHhu5vDqnjhuqFm4bqn4bud4bqh4buF4bqt4bub4bqhZsOy4bud4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oWfhur3hu5vhuqHhu7HDsuG6p+G6oWbDsmrhuqHhu5vhu7nhu6dm4bqheHPhu5vDs+G6ocOyZeG7m8Oz4bqh4bubw7PhuqnhurAx4bqh4bubw7LDqnfhuqHhu5fhuqnhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oeG7hcO04bqh4buFbOG7m8Oy4bqhw4Nr4bqhw7Phuqfhu5sy4bqh4buaw7PhuqfhurDhuqHhu5fhu4Hhu7HhuqF3QWbhuqFmw7LDtOG6oeG7m8OyxanhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhd8Oy4bq94bub4bqhw4Phuqnhu53huqF3w7Jy4bub4bqhV+G6veG7m+G6oT944bq94bubMeG6oeG6rmPhuqFG4bqnxqHhuqFXw7Lhu7XhurDhuqHGoXjhuqfhuqHEg+G6oeG7lcOz4bqhZuG6p+G7neG6oWjhu7nhuqfhuqHDg+G6qeG7neG6oVfhu7Ay4bqhw5J04bqhRsOy4buP4bqhxqDhu43hu5vDsuG6oWht4bqhw7PhuqDhu43huqF24bqn4bubw7PhuqHGoOG6pOG6oeG7scOy4bq94bub4bqhd+G7j2bDsuG6oWbhuq1m4bqhd8Oy4bqp4bubw7LhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6oWfhu7nGsGbhuqF34buP4bubw7LhuqHDg+G6qeG6oWjhu7nGsGbhuqFmw7LDquG7seG6oeG7m8Oy4buB4bubMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34oCc4buseOG6reG6oXfhu6/DteG7m8Oy4bqh4buxw7Lhur3hu5vhuqF34buPZsOy4bqhZuG6rWbhuqF3w7Lhuqnhu5vDsuG6oeG7scOy4bq/4bub4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhZuG6p+G7neG6oWfhu7nGsGbhuqHhu5fhu41seOG6oeG6p+G7m+G6oeG6ruG7neG6p+G6oeG7qeG6ocag4bqk4bqhaOG7ucawZuG6oXfDssOAZuG6ocOy4buNbOG7m+G6ocOyanfhuqF2QWbhuqHhu5vDs8Oy4buNxKnGoeG6oeG7m8Ozw6l3MeG6oeG7lcOyxJF34bqh4buVw7Jp4bqhw4Phu6fhu43huqHDo+G6peG6oXfhu43EqXjhuqFmw7J44buH4bub4bqhw4Nr4bqhw7LhuqnGoeG6oeG7l+G7ucaw4bubw7PhuqFn4bu5xrBm4bqhZsOyw6p3MeG6oeG7m8Oyw6p34bqh4buX4bqp4bqhdmLhu5vhuqHhu7HDsuG7h8ah4bqh4buxw7Ji4buN4bqhZuG7o+G6oeG7m8OzeHThu5vhuqHDs3Nm4bqhd8OB4bqhd8Oy4buNxKnhu5vhuqHhu5vDsuG7jcSp4bubMeG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqh4buxw7LhuqfhuqF34buvdeG7m+G6oXfhuqvhu7HhuqFmw7LDqncx4bqhZuG6rWbhuqHhu5fhu53huqvhu43huqHhu7HDsuG7s+G6ocOz4buN4bqnMjIy4bqh4buE4bqn4bub4bqhaOG6v3jhuqHhu7HDsuG7j+G6p+G6oWhz4buN4bqhd+G6rWbhuqHhurDEqXjhuqFm4bq/eOG6oXZi4bub4bqh4buxw7Lhu4fGoeG6oeG7scOyYuG7jeG6oXbDquG6sOG6ocOt4bux4bqh4buX4bqr4bubw7LhuqHhu5fDquG6sOG6oXfhu43hu5vDsuG6oWfhur944bqhw4PhuqnhuqF34bqt4bub4bqh4buFdXcx4bqhd3jhurDhuqHhu5vDsuG7jcSp4bub4bqhZ+G7neG6oWZy4bubw7PhuqHhu5vDs8OybOG6oeG7m+G6qeG6sOG6oeG7qeG6oUbhuqfGoeG6oeG7lnXhuqFmw7Lhu7nhuqfhuqHhu5fhuqnGoeG6oWjhu7nGsGbhuqHhu5vEqeG7m+G6ocOy4buh4bqhZsOyw6rhu7HhuqHhu5vDsuG7geG7m+G6oWfhuqvhu5vDs+G6oWbhuqfhu53igJ0x4bqhZsOyw7ThuqEq4bq94bub4bqhZsOy4bud4bqh4buF4buNancyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdW4bqneOG6oeG7lcOy4buN4bqhdmLhu5vhuqHhu7HDsuG7h8ah4bqhaOG7ucawZuG6oWbDssOq4bux4bqh4bubw7Lhu4Hhu5sx4bqhZnLhu5vDs+G6oXfhurDhuqFm4bu14bqn4bqhZsOyw7ThuqEq4bq94bub4bqhxqHhu6fhu43huqF34buNauG7m+G6ocOy4bqp4bubw7LhuqFm4bqtZuG6oXfDsuG7teG6oXfhu7Nm4bqhaG3huqHhuq54w6p34bqh4buVw7Lhu4d44bqhduG6p+G7m8Oz4bqhxqDhuqQy4bqhSG3huqHhuq54w6p34bqhaOG7ucawZuG6oWbhuqfhu53huqFn4bu5xrBm4bqh4buX4buNbHjhuqHhuqfhu5vhuqHhuq7hu53huqfhuqF24bqn4bubw7PhuqHGoOG6pDHhuqHhu5dy4bqhw7Lhuqnhu5vDs+G6oWjhu6PhuqHhu7HDsmLhu43huqF34buvYuG7jeG6oeG7rXjhuqfhuqHhu5vDsuG7jWt44bqhZnLhu5vDs+G6oWjhu53huqvhu5vhuqHhu5vDsuG7ueG6oXdpdnfhuqFm4bqtZuG6oXfDsuG6qeG7m8Oy4bqh4buxw7Lhur/hu5vhuqF3w7Jp4bud4bqh4bqwxKl44bqhZuG6v3jhuqFm4bu14bqn4bqhaHPhu43huqF34bqtZjHhuqHhu5fhuqnGoeG6oWbhuq1m4bqhd8Oy4bu14bqhd+G7s2bhuqHDsmLhu43huqHhu6144bqn4bubMuG6oVfDgeG6oeG7lcOy4buN4bqh4buX4bqpxqHhuqF3w7Lhu7XhuqF34buzZuG6oWhq4bub4bqh4buVw7Lhu43huqHhuq54w6p34bqh4buVw7Lhu4d44bqhaOG7ucawZuG6ocOy4bqp4bubw7PhuqFo4buN4bqh4buxw7Ji4buN4bqhxqHDqnfhuqHhu5XDsuG7nWLhu5vDs+G6oeG6seG6oXfDsuG6reG7m8OzMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buUbeG6oXfDgeG6oeG7lcOy4buN4bqhdmLhu5vhuqHhu7HDsuG7h8ah4bqhZuG6p+G7neG6oWfhu7nGsGbhuqHhu5fhu41seOG6oeG6p+G7m+G6oeG6ruG7neG6p+G6oWjhu7nGsGbhuqFoc+G7jeG6oXfhuq1m4bqhZsOyw6rhu7HhuqHhu5vDsuG7geG7m+G6ocOD4bqp4bqh4bqueMOqd+G6oeG7lcOy4buHeOG6oXbhuqfhu5vDs+G6oXfDssO04bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7PhuqHGoOG6pDHhuqFmw7LDtOG6oSrhur3hu5vhuqFoY+G6oXfhu4/hu5vDsuG6oWhq4bub4bqhw4Phu41sZuG6oeG6ruG6veG6sOG6oWfDgOG7m8Oz4bqhw4PDveG7m8Oz4bqh4bubw7N44bqwxKnhu5vhuqHhu5fhu41seOG6oWht4bqhaGLGoeG6oeG7hWLhu53huqHhu5vDs3h04bub4bqh4bubw7N44bqwxKnhu5vhuqHhu5fhu41seOG6oWjhur944bqhw4Phuqnhu53huqFmw7Lhu53huqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqh4bubw6p44bqhZuG6p+G7neG6oeG7qeG6oWjDtOG6p+G6oeG7scOy4bu54bul4bubw7My4bqhRsOyw7ThuqFoY+G6oWbDveG7m8Oz4bqhw4Phu6fhu43huqHhu5dj4bubw7LhuqFo4bqr4bud4bqhw7J44bqwbOG7m+G6oUbhuqfGoeG6oeG7lnXhuqHhu4Xhuqnhu5vhuqHhu4XhuqtmMeG6oWjhu43huqHhu5XDsmLhu53huqF24bqtd+G6oWjhu41reOG6oeG7leG7jWzhu5vhuqFow6p34bqhaOG6p+G7jeG6oWht4bqhd+G7r+G7jW3hu5vhuqHhu5XDsuG6p+G7jeG6oXfhu6904bubw7PhuqF3w7LhuqDhuqHhu5vDs8Oy4buNbMah4bqh4bqvMeG6t+G6ocOy4bqn4bqhd+G6q+G7jeG6oeG6rmPhuqFG4bqnxqHhuqFXw7Lhuqnhu5vDsjHhuqFG4bqnxqHhuqFGw7Lhu4/hu5vDsjHhuqFG4bqnxqHhuqHhu5rDs8Oy4buT4bqn4bqhw4PhuqnhuqFG4bqnxqHhuqHDkuG7jWp4MuG6oeG7rHjhuq3huqF34buvw7Xhu5vDsuG6oXfhu6/hu41t4bub4bqh4buVw7Lhuqfhu40x4bqhZ+G7neG6p+G7m8Oy4bqh4bubw7PDsuG7jWzhu7HhuqFm4bu14bqn4bqhZsOyw7ThuqFoY+G6ocOyw7nhuqF34buvxrDhuqHDs+G7jXPhu5vDszHhuqHhu7HDsuG6veG7m+G6oeG7heG7o+G7m+G6oXfhu6/EqeG7m+G6oWfhu41s4bub4bqhd+G7j2bDsuG6ocSD4bqhw7Lhuqcx4bqhaHThu5vDs+G6oXfDssWp4buN4bqhZuG6oOG6oWbhuq3hu5vhuqHhu4V14bqh4buV4bqk4bqhd8OyeOG7gXfhuqF34buvw4Bm4bqhd+G7jWrhu7HhuqHDg2vhuqHDsuG7ueG7p+G7m8Oz4bqhZ+G7g+G7m+G6oeG7rXjhurDhuqF34buvw7Xhu5vDsuG6oeG7l+G6qcah4bqhaMOqdzHhuqFmw7JkxqHhuqF24bujZuG6oWbhur3hurDhuqHhuqfhu5vhuqHhuq7hu53huqfhuqFmw7Lhu53huqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZ+G6veG7mzLhuqHDkuG7jWzhu5vhuqF34bqr4buNMeG6oeG7scOy4bq/4bub4bqh4buX4bun4bub4bqhZ+G7jWzhu5vhuqF34buPZsOy4bqhZuG6veG6sOG6oeG6p+G7m+G6oeG6ruG7neG6p+G6oWjhu7nGsGbhuqF34buvdOG7m8Oz4bqhd8Oy4bqg4bqh4bubw7PDsuG7jWzGoeG6oXfhuqvhu43huqFG4bqnxqHhuqHhu5Z14bqhaGt44bqhduG7jeG7m8Oy4bqhd+G7r+G7ueG7qeG7m8Oz4bqhw4PhuqnhuqHhu7HDsuG6rXfhuqF34buv4buNbeG7m+G6oXdzdzLhuqHigJxXw7Jp4bud4bqh4buF4buNxKnhu5vhuqHhu4Vi4bub4bqhw7PDsuG7jeG6oeG7m8Oy4bun4bqhw7Phu43huqLhuqfhuqHDsnjhurBs4bub4bqhRuG6p8ah4bqh4buWdeG6ocOD4bun4buN4bqhRnLhu5vDs+G6oXfhurDhuqFGw7rhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6oeG6psOT4buu4buMRzrhu5rhuqbGoOG7jEZW4bqhKuG7jWx34bqh4bua4bqnxqEx4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4bqz4bqhd8Oy4bqt4bubw7PhuqFo4bq/eDHhuqHGocO54buN4bqhd8Oy4bqt4bubw7PhuqHDsnjhurBs4bub4bqhRuG6p8ah4bqh4buWdeG6oXbhu4nhuqHhuq54w6p34bqhw7Phur/hu5vhuqHDo+G6oXfDquG7m+G6oWbhuqfhu50x4bqhd8OB4bqhd8Oy4bqt4bubw7PhuqF3w7JB4bqh4bq14bqhd+G7r+G7qeG6oWjhu40x4bqh4buVw7Lhu43huqFoYsah4bqh4buFYuG7neG6ocO64bub4bqhaMO04bubw7LhuqFo4bu5xrBm4bqh4bubw7N4dOG7m+G6oeG7m8OzeOG6sMSp4bub4bqh4buX4buNbHjhuqF34bqr4buN4bqhZsOyw7kx4bqhxqHDueG7jeG6oXfDsuG6reG7m8Oz4bqh4bqueMOqd+G6oXfDgeG6ocSD4bqhLeG6oeG6r+G6oXfDquG7mzLhuqEqw7XhuqHDg+G7geG6sOG6oeG7m8OzeHThu5vhuqHhu5vDs3jhurDEqeG7m+G6oeG7l+G7jWx44bqhaOG6v3jhuqHDg+G6qeG7neG6oeG7scOyYuG7jeG6oWbhur/hu5vhuqHhu6/DqnfhuqHhu5vDsuG7jWt4MeG6oWfhu41s4bub4bqhd+G7j2bDsuG6oXfhu6904bubw7PhuqFm4buj4bqhd8OybeG6oeG7scOyYuG7jeG6ocah4bup4bqh4buvdeG7m8Oz4bqh4buXxKnhu5vhuqFoauG7m+G6ocOy4bqp4bubw7PhuqFmw7Lhu7Nm4bqhw7LDrWbhuqF34bqn4bqhxqHhu6fhu43huqFo4bqt4bux4bqhQeG7m8Oz4bqhaOG7teKAnTHhuqFmw7LDtOG6oSrhur3hu5vhuqFmw7Lhu53huqHhu4Xhu41qd+G6oXfDssSpxqEyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu5rDs+G7neG6qeG7jeG6oXZi4bub4bqh4buxw7Lhu4fGoeG6oWbhuqfhu53huqFn4bu5xrBm4bqh4buX4buNbHjhuqHhuqfhu5vhuqHhuq7hu53huqcx4bqhw7Lhu41s4bub4bqh4bub4bqn4bqw4bqhZsOyw7ThuqEq4bq94bub4bqhaOG6p+G7m8Oz4bqhd+G7jWrhu7HhuqF34buzZuG6oeG7lWp34bqh4bubc+G7jeG6ocOD4bun4buN4bqh4buxw7Lhu4/huqfhuqFoc+G7jeG6oXfhuq1m4bqhaOG7ueG6p+G6oXfDssSpxqHhuqHGoXV34bqhdnPhuqF2YuG7m+G6oeG7scOy4buHxqHhuqHhu5ty4bubw7PhuqF2YuG7m+G6oWbhu7XhuqfhuqHDsnjhurBs4bub4bqhRuG6p8ah4bqh4buWdeG6oeG7m8Oy4bu54bqhd+G7jcSpeOG6oUbDveG6pzHhuqF34buN4bubw7LhuqHhu4V1d+G6oeG7m8Ozw7JsMeG6oWbhuqfhu53huqFm4bqp4bqhw7Phuqfhu43huqHhu5dp4budMeG6oWbDssOo4bqhw4Nl4bubw7PhuqF24bqn4bubw7PhuqHGoOG6pOG6oWht4bqhw7Phu43hu6fhu43huqF3w7Lhu41seOG6ocOD4bqp4bqhd2l2d+G6oXfDsuG6oOG6oWbhuq1m4bqhd8Oy4bqp4bubw7LhuqHhu7HDsuG6v+G7m+G6oWfhu7nGsGbhuqFmw7LDqncx4bqhd8O1xqHhuqHhu5Xhu41qxqHhuqFm4bul4bqhw7J14buN4bqhaOG6v3jhuqHhu6/huqfhuqFmw7Lhu53huqHhu5ty4bubw7PhuqF2YuG7m+G6oeG7rXjEqeG6oeG7m8Oy4bqpMuG6oeKAnEbhuqfGoeG6oeG7lnXhuqHhu5fhuqnhuqHGoXV34bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oWjDtOG6p+G6oeG7scOy4bu54bul4bubw7PhuqFm4buj4bqhd8OyauG6ocah4bqr4bubw7LhuqHDg2vhuqHhu7HDsuG6rXfhuqF34buv4buNbeG7m+G6oWbhur3hurDhuqFn4bu5xrBm4bqh4buX4buNbHjhuqFm4bqtZuG6oeG7l+G7neG6q+G7jeG6ocOD4bun4buN4bqhZ+G7jWzhu5vhuqF34buPZsOy4bqh4buXxKnhu5vhuqFoauG7m+G6ocOz4bq/4bub4bqhw6PhuqPhuqPhuqHDsuG6pzLhuqFXeOG6sOG6oeG7m8Oy4buNxKnhu5vhuqHhu5fhur144bqh4bub4bqn4bqwMeG6oWjhur944bqh4buv4bqn4bqhdmLhu5vhuqHhu7HDsuG7h8ah4bqhZuG6p+G7neG6oWfhu7nGsGbhuqHhu5fhu41seOG6oWbDsuG7teG6oeG6sGp44bqh4bup4bqhd8Oyw7ThuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7m+G7ueG7p2Yy4bqhVuG6p3jhuqHhu5vDsuG7jWt44bqh4bubw7nhuqHhu5fDgGbhuqF3w7XGoeG6oeG7leG7jWrGoeG6oXfDssO04bqhd+G7r+G7ucWp4bubw7Mx4bqh4buX4buNxKnhu5vhuqHhu5Vqd+G6ocOD4bun4buN4bqhZ+G7neG6p+G7m8Oy4bqh4bubw7PDsuG7jWzhu7Ex4bqhaMOpZuG6oeG7heG7jWx34bqh4buX4bqp4bqhdsOA4bqhw7Phu4154bux4bqhaOG7q+G6oWbhu7XhuqfhuqFmw7LDtOG6oeG7lsSp4bqhV8Oyw7ThuqFXw7J54bqw4bqhKuG6veG7mzHhuqHhu5fhur/hu5vhuqFo4bq/eOG6oXfhu43EqeG7m+G6oWbhu6PhuqHGoXV34bqhdmLhu5vhuqHhu7HDsuG7h8ah4bqhZuG6p+G7neG6oWfhu7nGsGbhuqHhu5fhu41seOG6oWbhu7XhuqfhuqHDsnjhurBs4bub4bqhaOG7ucawZuG6oeG6rnjDqnfhuqHhu5XDsuG7h3jhuqHhu6144bqn4bqhd8Oyw7ThuqF34buv4bu5xanhu5vDs+G6ocag4bqkMuG6oUjhur3hurDhuqHhu5fhuqnhuqHhu5Vqd+G6oeG7rXhi4bqhxqF1d+G6oeG7rXjhuq3huqF34buvw7Xhu5vDsuG6oeG7m8O54bqh4buXw4Bm4bqh4buxw7LDquG7m+G6oWjDqnjhuqFm4bu14bqn4bqh4buXY+G7m8Oy4bqhaOG6q+G7neG6ocOyeOG6sGzhu5vhuqFG4bqnxqHhuqHhu5Z14bqh4bubw7Lhu7nhu5vDs+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHhu5fhuqnGoeG6oeKAnGbhur944bqh4bubc+G7jeKAneG6oeG7rXjhuqfhu5vhuqF34buv4buh4bubw7PhuqHhu5vDssOqd+G6oeG7l+G6qeG6oWbDssO04bqhKuG6veG7mzHhuqHGoXV34bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oWbhu53hu5vhuqFG4bqnxqHhuqHhu5Z14bqhaOG7jeG6oeG6ruG6p+G6oeG7m8Oy4bu54bubw7PhuqHhu5d4cuG7m+G6oeG7m8Op4bubw7PhuqHhu5fhu5/hu5vDs+G6ocOD4bun4buN4bqh4buteMSp4bqh4bubw7LhuqnigJ0x4bqh4buww7Lhu6PhuqFGw7Lhu7XhuqF3w7Rmw7LhuqFY4buE4buaR+G6ocOyeOG6sGzhu5vhuqFG4bqnxqHhuqHhu5Z14bqhV+G7r+G6v+G7m+G6ocOS4bud4bqp4buN4bqh4buW4buN4bubw7LhuqFmw7Lhu43huqfhuqF24buLMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34bqm4bubw7LhuqEq4bu3Ni/hu7E3


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi
2024-07-17 05:10:00

QTO - Dù mới làm trưởng thôn 2 năm nhưng bằng sự tận tụy, nhiệt tình với công việc, ông Lê Hải Bình (sinh năm 1963), Trưởng thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa,...

Làm giàu từ mô hình trang trại tổng hợp

Làm giàu từ mô hình trang trại tổng hợp
2021-05-20 06:12:50

QTO - Ở tuổi 50, anh Nguyễn Đông, hội viên nông dân thôn Tân Thuận, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa đã có quy mô trang trại chăn nuôi lợn khép kín cho thu nhập...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết