Cập nhật:  GMT+7
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/huqzhuqEl4buRVuG6o+G6u8OjVjAqw6NWMOG6qSXhuq1Ww6I3w6xWw6zhuqkl4bqtViAp4bqtVsOs4bq7Ilbhu4VWw6zhuqNl4bqtVkfhuqPhuqnhuq3huqFW4bqiJsOjxagv4bqjWMavxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhuqIxPSDhu67Gr+G7pEjDjOG7plYtVuG6omI9ViLhuqPhu4vhuq3huqFWw6LhuqNl4bqt4bqhVsOi4bqjxINWw6zhuqPDo1Yw4buLPVbDrWXDo1bhuq3hur3Do1Yiaz1WIiQiVsOi4bqj4buLViAp4bqtViJtVsOsaeG6qeG6reG6oVbDrOG6qSXhuq1Ww6zhurfhuq3huqNW4bqjbeG7geG6reG6oVYwN+G6rVbDouG7l1bhuq3DoznhuqdWQOG7tlbhuq064bqnVuG6reG6oSXhu5FWw6zhuqMl4bqt4bqjVuG6pXtnVuG6pi7DrFbDrGl74bqtViAp4bqtVsOs4bq7IlbDrOG6o8Op4bqt4bqhVuG6reG6ozzDrFbhu47DoznDrFbhuqw94bqnVlhAL1hYVuG7pFgjw51XLVZZV1jhu7bhu6ZVVuG6o2XhuqdWaOG7iz1WWFcvWFgvWVdY4bu2VVbDrOG6o2Xhuq1WR+G6o+G6qeG6reG6oVbhuqImw6NVVsO0P1bhu5tW4but4bq/w6NW4buk4bqj4buL4buROeG6rVbhuqJt4buB4bqt4bqhVuG6ouG6qz1VVkjhu4sm4bqt4bqhVsOMaeG6seG7plbDrOG6vVYi4bqjbiJW4oCc4bqs4bqhJeG7kVbhuqPhurvDo1YwKsOjVjDhuqkl4bqtVsOiN8OsVsOs4bqpJeG6rVYgKeG6rVbDrOG6uyLigJ1UVjDhuqvhuq1W4bqt4bqje+G6rVYgPeG6reG6o1bhuqPDoznhu4tW4bqkJeG6reG6oVbhu4864bqtVuG6o+G6qz1WIjxnVuG6o+G7i+G7kTnhuq3Dmlbhu6/hurnhuq3huqFWIuG6o8SDVsOM4bqjJMOjVuG7jjrhuq1W4bqi4bqpKsOsVVbhu4rhu47DjOG7jsOM4buKVVbhu7HhuqNrVuG6reG6o8OjOeG6p1bhu4rhu6vDgsOMVsOM4bq34bqt4bqjVmvhu5FUVuG6pT/huq3huqNWMCrhuqlW4buK4bur4bqmw4zDjEjhu47huqxWw6zhurfhuq3huqNW4buPJVbhuq3huqPDozjhu4tWIuG6v1Zo4buLPeG6rVVWXT3huq1VVuG6reG6oSXhuq3huqNWw6xvVsOs4bq34bqt4bqjVjA34bqtViLhur9Ww63hu4VW4buPJVbhuq3huqMp4bqtViAp4bqtVsOs4bqjZeG6rVZH4bqj4bqp4bqt4bqhVuG6oibDo1YwN+G6rVYgw7PDmsWow6w9XeG6pTFWw63DrOG7keG6pTHhu6Lhu67huqc9aeG6ocOj4bqtU1lnw7RWPeG7i8Os4bqp4buuxq/FqMOsacavxajDrCDGr8Wow6PhuqfhuqFWw61pIuG7ouG7ri8vIsOaXT3huqlo4buLPeG6reG6ocOsacOjw5rhu4/huq0vIDHDrcOiw6zhuqlnL+G6rTHDtcOtL1jhu7bhu7Lhu7Qv4buyQCDhu7RXQFjhu7jDneG7tsOsWFjhu7TDnSPhu7jhuqVYw5rhurVn4bqh4buuVi/Gr8WoL8OsIMavxagvw6xpxq/FqMOsacavxajDrCDGr8WoZ8av4buxJCJWMOG6ueG6reG6oVYi4bqjxINTVsOM4bqjJMOjVuG7jjrhuq1W4bqi4bqpKsOsVVbhu7HhuqNrVuG6reG6o8OjOeG6p1bhu4rhu6vDgsOMVsOM4bq34bqt4bqjVmvhu5FUVkfhuqMq4bqnVuG7juG6s+G6reG6o1VWR+G6o+G6q1bhu7HhuqNrVsOs4bqxIuG6o1bhu4rhu6vhuqbDjMOMSOG7juG6rFbDrOG6t+G6reG6o1bDrC7huq3huqFWaOG7iyVWIuG6o+G6qVYiJCJW4bqj4bq7ViAp4bqtxagvZ8avxagvw6wgxq/FqC/DrGnGr8WoL8OsPV3huqUxxq/DjOG6o2Xhuq1WR+G6o+G6qeG6reG6oVbhuqImw6NW4bqlJVbDrOG6o2Xhuq1Ww6LDo+G6reG6o1bDrDdW4bqn4buBw6NWMG3hu4MiVsOs4bqjJeG6reG6o1bhuqV7Z1YiJCLhuqNWMCnhu5FW4bqj4bq/4bqtVlhXVuG6rTrhuqdWIOG6qVbhuq3huqMp4bqtViAp4bqtVuG6p+G6u8OsVsOtw6lWw7Q/VuG7hVbhuqPhu4vhu5E54bqtVuG6oibDo1bhuqQ64bqt4bqhVuG6pTbhuq1W4bqle2dW4bqt4bqh4bqjw6M5Z8OaVuG7reG6qVYwLiJWw6zhuqPEqVYw4bqxPVbhuqPhuq/huq3huqNWMOG6ucOjVuG6reG7icOjVVYwbeG7h+G6reG6oVbDrSRWMMOjVuG6pSrDo1bDouG6o+G6q1bDouG6ozrhuq1W4bqlKsOjViIkIuG6o1bDtD1Ww6xp4buL4bqt4bqhVsOsKeG6p1bhuqPhu4vhu5E54bqtVVbhuq3huqFt4buHw6NWICnhuq1WImLhuq1WXWZW4bqt4bqhZlbhu4/hu4HDo1YiJCLhuqNWw60m4bqtVsO04buLPMOsVuG6p+G7gcOjVsOsb1bDrGnhurnhuq3huqFW4bql4buJPVYi4bqj4buL4buRYeG6rVbDrT3huq3huqFWw6xp4bq54bqt4bqhViIp4buRViJl4bqt4bqhVuG6reG6oeG6o8OjOWdW4bqtNuG6rVZdbeG7gSJWMD7hu4tW4bqhLmdWaTzDrFbhuq3huqPDozjhu4tWw6LhuqPhuqtWw6LhuqM64bqtw5pWw43huqnhuq3huqFWMG3hu4MiVsOtw7NW4bqlP+G6reG6o1YwKuG6qVVW4bqhw6Phu4lnVjBmViJrPVYiPGdWa+G7kVVWIuG6o8SD4bqt4bqjVmjhu4vhu5E44bqtVVbhuqcuw6xWw6xpe+G6rVVWMOG6qSXhuq1Ww6zhuqNhVVYiJCJW4bqlw7MiVuG6pW3hu4Phuq3huqFW4buPbFbDrGk94bqt4bqhVuG7hVYw4bqxPVZn4bqjbeG6v+G6reG6oVVWw63Ds1bhuq3DqlbhuqXDsyJWIms9VuG6reG6oW3hu4fDo1YgKeG6rVbhuq024bqtVjA34bqtVuG6rT3hu5FWMOG7h8OjVsOtw6nhuq3huqFWIms9VuG6reG6oW3hu4fDo1YgKeG6rVbDreG7geG6p1bhur3huq1WMOG6seG6reG6o1VWZ+G6oyTDrFbDrGnDo2Hhuq1WMMOjVuG6pTbhuq3DmlbDjOG6o2Xhuq1W4bqjw6M54bqtVsOi4bqjZeG6reG6oVYiYuG6rVbhuqPhurtWMOG6q8OjVVbhuqPhurtW4bqt4bqh4bqjw6jhuqlWImLhuq1WWVhW4bqj4bq7w5pWWFdX4bugVuG6o+G6u1Yi4bqrVjDDoznhuq1Ww6zhuqM7Z1bDrSThuq3huqHDmlbhu7EkIlbhuqPhuqkqw6xWMOG6u+G6reG6oVbhu4864bqtVuG6o+G6qz1VVsOs4bqjYVYgaiJWw6zhuqNhVsOs4bqjPeG6qVYwbeG7gyJWIOG7i+G7kVbDrGnhuq9VVmfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtVVbDtCnhu5FWIMOz4bqt4bqhVuG6rTdnVsOtw6nhuq3huqFW4buPOuG6rVbhuqfDo+G6reG6o1VW4bqlJeG6reG6o1bhuqcq4bqt4bqjw5pW4buxZeG6reG6oVbDrCQiVuG7jzlWw63Do+G6reG6o1bhuqdlw6NWw6xpbeG7h+G6reG6oVYwbeG7gyJWIuG6o+G7iVbDrGlj4bqt4bqhw5pW4bqiw6M54bqtVuG6reG6oW3hu4fDo1YgKeG6rVYwPeG6reG6oVbDrHtnVsOsaeG7i+G6reG6oVZn4bqjJMOsVsOsacOjYeG6rVbhuqcq4bqt4bqjViIp4buRViI94bqpVsOt4buLVVYiJVZn4bqjNlVWw6074bqtVVYi4bqjOuG6rVbhuq3hu4tlw6PigKZW4bqt4bqjLOG6p1bDouG6oz3Do1bDrOG6oyQiVsOsw6nDrFbDrMOjOOG6p1bhuq064bqt4bqhVVbDrOG6ozdW4bqnKuG6reG6o1Yiaz1W4buPxKnhuq3huqFW4bqnw6M44bqtVuG6reG7icOjVjA8w6xWMD3Do1Zp4bq74bqt4bqhVuG7jyVW4bqnJeG7i1bhuqdmw5pWR+G6oyTDrFZdw6Nh4buLVsOsKsOjVuG6reG6oSXhu5FW4bqj4bq7w6NVVjDhurnhuq3huqFWIuG6o8SDVsOM4bqjJMOjVuG7jjrhuq1W4bqi4bqpKsOsVVbhu7HhuqNrVuG6reG6o8OjOeG6p1bhu4rhu6vDgsOMVsOM4bq34bqt4bqjVmvhu5FWXcOjYeG7i1YgbeG6v+G6reG6oVbhu48lVuG6oeG6o8OjVuG6reG6o3vhuq1W4bqt4bqj4buN4bqt4bqhVsOiN8OsVmjhu4smVjAqw6xWMG3hu4MiViJrPVbDrOG6o2Xhuq1WR+G6o+G6qeG6reG6oVbhuqImw6NWw6xp4bqp4bqt4bqhVsO0KeG7kVYgw7Phuq3huqFWaOG7izZW4bqjbeG6v+G6reG6oVbhuqfhu4HDo8OaVsOMaeG6qeG6reG6oVbDrOG6o+G7h8OjVuG6ocOjPeG6rVbDrOG7gcOjVVYw4bq54bqt4bqhViLhuqPEg1YwOFbhuq3huqHhuqPhurFWXT3huq1WImXhuq3huqFWw6wkIlbhuqcuw6xWw6xpe+G6rVbhu48lVuG6reG6oW3hu4fDo1YgKeG6rVYiJCJWw6zhuqNl4bqtVsOsaTbhuq1WMOG6sT1WXSXhuq1Ww7Q/VuG7m1bhu63hur/Do1YibOG6reG6oVbhuq3huqNtVsOs4bqpJeG6rVbhuqPhu4vhu5E54bqtVuG6om3hu4Hhuq3huqFW4bqi4bqrPVbDrMOjN2dWw6xqIlYwfeG7kVbhuqcq4bqt4bqjVuG6o+G6v+G6rVbhuq3hu409VuG7j8OjOSJWImvhuq3huqFWIsOpVVbhuqfhu4VWaeG6u+G6reG6oVbDouG6o8Opw6NWMCrDo1Yw4bqpJeG6rVbDojfDrFbDrOG6qSXhuq1WICnhuq1W4buFVjDhurE9VmfhuqNt4bq/4bqt4bqhVVbDrDrhuq3huqFWIm3hu4fhuq3huqFWw63Ds1Yw4bq54bqt4bqhVsOs4bqj4buLe+G6rVbDtD9W4bqj4bq7w6PDmlbhu689ViAq4bqt4bqhVuG6o+G6qz1WIiQiVuG6o+G6r+G6reG6o1bDrOG6o24iVsOse2dW4bqj4buDZ1bhuq3huqMp4bqtViAp4bqtVVYw4bqpJeG6rVbDojfDrFYiJCJWICnhuq1Ww6zhursiVVbhu4974bqtVjDhurvhuq3huqFW4bqt4bqhbeG7h8OjViAp4bqtViLhuqM8Z1bhuqMl4bqt4bqjViLhuqNrVsOsaW3hur/huq3huqFVViLhuqPEg+G6reG6o1bDrSQi4bqjVVZn4bqjJGdW4bql4buLe8OsViJrPVbhu68m4bqt4bqhVVbhuqzhuqMlVuG6rW3hu4EiVVbhuq3hurvDo1Zo4buL4buRVVZo4buL4buRViLhuqM3VVbhuqNt4bq/4bqt4bqhVm3hu4EiVsOsKsOjVjDhurE9VmfhuqNt4bq/4bqt4bqhw5pW4buvfeG7kVbhuqcq4bqt4bqjVuG6rSnhuq3huqFWIj3huqlWIuG6ozzDrFbhuqVt4buD4bqt4bqhViIkIlZn4bqj4bqp4bqt4bqhVsOsaSXhuqlWw6zhuqPDo1Yw4buLPVbhu5E24buLVuG6rW3hu4EiVVYiJCJWIuG7i+G6uyJW4buPe+G6rVYw4bq74bqt4bqhViDhuqlW4bqmLsOsVsOsaXvhuq1W4buPJVYiJCJWw6zhur1WIuG6o24iVsOs4bqjJeG6reG6o1bhu4/Dozbhuq1WZ+G6oyTDrFYw4bq74bqt4bqhw5pWw4zDozdnVsOsaiJWMOG6vcOjVuG6p+G7gcOjVuG6reG6u8OjViDhu4vhuq3huqFW4buPJVZn4bqjbeG6v+G6reG6oVbDrOG6o24iVuG6o+G6qSrDrFYw4bq74bqt4bqhViJrPVbhuqcuw6xWw6xpe+G6rVVWw6w64bqt4bqhViJt4buH4bqt4bqhViJl4bqt4bqhVsOsJCJW4bqhw6Mk4bqnVsOtJMOsVVZn4bqjJMOsVuG6o+G7i+G7kVYgKeG6rVYi4bqja1VWw6zhuqPhu4kiVjB94buRVmfhuqMkw6xWw6xpw6Nh4bqtVsOiw6Phuq3huqNWw6w3Vi1Ww7Q/VuG6o+G6u8OjVVbDtCnhu5FWIMOz4bqt4bqhVmjhu4s2VuG6o23hur/huq3huqFW4bqt4bqhJeG7kVYiJeG6reG6oVbhuqHDoyXhu4tWMDNnVVbhu4864bqtVuG6p8Oj4bqt4bqjw5pW4bqs4bqjKeG6rVYg4bqxZ1bhuq0l4buRVVbDjOG6t+G6reG6o1Zr4buRVVbhuqLhu6/huqzhu61VVuG7iuG7q+G6rOG7rVVW4buK4bur4bqmw4zDjEjhu47huqxWw6zhurfhuq3huqNWw6wu4bqt4bqhVuG7tFbDreG7izzDrFZo4buLJVYi4bqj4bqpVuG7tFbhuqPhurtWICnhuq1UVsOM4bq34bqt4bqjVjDhuqkl4bqtVVbhuqPhu4vhu5E54bqtVuG6om3hu4Hhuq3huqFW4bqi4bqrPVVWw7Q/VuG7m1bhu63hur/Do+KAplbDrC7huq3huqFWaOG7iyVWIuG6o+G6qVbhuq3huqMp4bqtViAp4bqtVsOsaeG6qeG6reG6oVbDrOG6o2Xhuq3Dmlbhu4rhu6vhuqzhu61W4bqj4buL4buROeG6rVbhuqJt4buB4bqt4bqhVuG6ouG6qz1WImXhuq3huqFW4bqt4bqje+G6rVYgPeG6reG6o1bhuqPDoznhu4tW4bqkJeG6reG6oVbhu4864bqtVuG6o+G6qz1WIuG6o+G6qVbDrOG6o2Xhuq1WR+G6o+G6qeG6reG6oVbhuqImw6NW4buPJVbhuqHDoz1WMOG6r+G6reG6o1bhu4864bqtVuG6o+G6qz1Ww6xp4bqp4bqt4bqhVsOs4bqjZeG6rVbhuq064bqnVllXWOG7tsOaVsOMw6Phuq1VVibhuq3huqNTVsOU4buKw7nhuqxW4buOw4PhuqzhuqLFqC9nxq8=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hỗ trợ đối tượng hoàn cảnh khó khăn

Hỗ trợ đối tượng hoàn cảnh khó khăn
2016-11-11 07:57:09

(QT) - Hôm qua 10/11/2016, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT&TMC), Hội Khuyến học và Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Thủy (Vĩnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết