Cập nhật:  GMT+7
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2RXw7J3w7rhur3hu5nDrXjhur3hu5fhu4l44bq94buXw4nhu5nhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6veG7l8Spd8O64bq94bq+4bul4buhd+G6veG6rMO5xqF44bq94bqsReG6veG6rEXhurZ3w7rhur3DmcOB4bq94buYw7nhu6fhur1W4buld8O5Yy/DueG6v2Rj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMOZxqHDreG7leG6u2ThuqshPOG6vTfhuqjDsndi4bq9LeG6veG7luG7iXjhur3hu5fDieG7meG6veG7r+G7i+G6vXdxd+G6veG6rMSpd8O64bqn4bq94buv4buL4bq9w7pB4buZ4bq94buZRMOt4bq9duG6ouG7peG6veG7mXh34bq9d8O6ReG6ruG7peG6reG6vVd54bq94buv4buJ4bul4bq94buZ4buLd8O64bq9w4LhuqjDrXfhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3DucODd+G6veG7l0Hhu6Xhur3hur7EguG7peG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6veG7l8Spd8O64bq94bq+4bul4buhd+G6veG7mUTDreG6veG7lsSpd8O64bqn4bq9V8O54buL4bq9d0XEguG7meG6veG6rMOt4bqt4bq94buYw7lE4bq94bqsxrDhu5nDueG6vcOZw4Hhur3hu5jDueG7p+G6vVbhu6V3w7nhur3huqzhurh3w7rhur3hu63DuW93w7rhur3hu5fGsHfDueG6veG7lsSpd8O64bq94bqsw63hur3hu6/hu4vhur3hu5bEqXfDuuG6veG7mUTDreG6veG7l+G7iXjhur3hu5fDieG7meG6p+G6veG6vmt34bq9duG7pXfDueG6reG6veG7ksOs4buZ4bq9w5nDgeG6veG6vuG7pXDhuqzDouG6veKAnFfDukXhuq7hu6Xhur3hu5nDrOG7mcO54bq9duG7iXfDuuG6veG6tMO5xKnhu6Xhur3hu5l54bq94buX4buJeOG6veG7l8OJ4buZ4bq94buZw6zhu5nDueG6vXbhu4l3w7rhur3hu6/hu4t24bq9d3F34bq94bqsxKl3w7rhur12xILhu6Xhur3DuXjhu4t34bq94bqsw7nhu4t3w7nhur3hu5dF4bqw4buZ4bq9d8O54bulcnbhur3hur5D4oCd4bq94bqrw5nDgeG6veG7mMO54bun4bq9VuG7pXfDueG6p+G6vTx44buLd+G6veG6rMO14bq04bqn4bq9V8O54buL4bq94buG4bqo4buN4bqs4bq94buTxKl34bq94buYw7nhu6d3w7nhur3huqzhuqTGsOG6vSHhuqhB4buZ4bq9w7rhu6XDreG6p+G6vcOZ4buL4bq9V8OA4bul4bqn4bq94bq/aWlm4bqn4bq94bqsw7XhurThur1p4bqn4bq94bqs4bqkw613w7rhur3hu4Fo4buHYuG6reG6vTzDucaheOG6vVfDukXhuq7hu6Xhuqfhur3igJzhu5nEkHfDuuG6vXfDuUXhur3huqbhu7l3w7rhur3hurTDucSp4bul4bq94buZeeG6vXfDuuG6qMOBd+G6vXbEguG7peG6veG7mXnhur13RcSC4buZ4bqn4bq94butw7nhu7l3w7rhur3hu5l54bq9d8O64bqow4F34bq94bqsw7nFqeG6veG6puG7uXfDuuG6veG7meG7iXfhuqfhur3hu63DueG7uXfDuuG6veG7mXnhur3DukHhu5nhur3huqzDucWp4bq94buZw7Lhu4Lhur3DueG7m3jhuq3hur1Xw7pF4bqu4bul4bq94buv4buLduG6veG7mcOs4buZw7nhur124buJd8O64bq94bq0w7nEqeG7peG6veG7mXnhur3hu5fhu4l44bq94buXw4nhu5nhuqfhur3hu63DueG7uXfDuuG6veG7mXnhur3hu5fhu4l44bq94buXw4nhu5nhur3huqzDucWp4bq94buVQuG6veG6rOG7i+G7peG6vcO64bul4bu14bul4bq9duG7jeG7guG6veG7mcSQd8O64bq94butw7nhu7l3w7rhur3hu69qd8O54bq94buX4buJeOG6veG7l0XhurDhu5nhur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhuq3hur01xanhur124bqoQXfhur3DuuG7pcSp4bul4bq94bq0w7l5d8O64bq94buZw7l44bq94buVw7J34bq94bqsw4Dhu5nhuqfhur3DuuG7pcSp4bul4bq94bq0w7l5d8O64bq94buZw7l44bq94buveOG7i+G7peG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu6/hu4vhur12w4Dhuqzhur3hu5nhu7l3w7rhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94bqseOG6veG6rMOs4bqs4bq9duG7i+G6veG6rOG6uuG6vXbFqXfDueG6veG7rcO54bu5d8O64bq94buZeeG6veG7l+G7iXjhur3hu5fDieG7meG6p+G6veG7rcO54bu5d8O64bq94buZeeG6veG7mWt34bq94buTxKl34bqn4bq94bqs4bq64bq9dsWpd8O54bq94buXauG6vcO5ROG6vcO5eMOs4bq94buG4buN4bqo4bq94buGw63hur3huqzDucWp4bq94buZw7134bq94buv4buLduG6vXfhuqDhu6Xhur3hur7hu6Vy4buZ4bq9w7rFqeKAneG6veG6qzfhuq044bqtWuG6p+G6vSnhurzDreG6veG7l+G6oOG7peG6veG7r0Hhu6Xhur3hu6/hu4t24bq94bq+4bulcuG7meG6p+G6vVfDueG7i+G6veG7huG6qOG7jeG6rOG6veG7k8Spd+G6vSnhurrhur3huqzDucO14bqs4bqn4bq9w5nhu4vhur1Xw4Dhu6Xhuqfhur3hu4bhuqjhu43huqzhur3hu5PEqXfhur3hu6/hu4934bq94bqsw7nDieG6vWfhuqfhur3huqzhuqTDrXfDuuG6veG7h+G7h2Lhuq1j4bqsw63hu5Phu6/GoeG6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurt2w63huqTDuuG7pXfDouG7geG6tOG7huG6vcOt4bqo4bqseOG6u2Rj4bqs4bqkZGPhuqzhu5VkY+G7pXbDuuG6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhuq3hu5PDrXjDguG6qMOtd8O64bqs4bqk4bul4bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G6v+G7g8Oq4buDL+G7g2jhu5Xhu4Xhu4Hhur/hu4Hhur/hu4Nn4bqsZ2fhu4Phur9n4buv4bq/4bqt4bux4bq0w7rhurvhur0vZGMv4bqs4buVZGMv4bqs4bqkZGPhuqzhuqRkY+G6rOG7lWRj4bq0ZFfDuuG7i+G7guG6vcO5w4Dhu6Xhur3hu5lEw63hur3DguG6qOG7oeG6vcO5RcODd8O64bq9LeG6vcSod8O5w6LDmSPhur3hu5jhu44+Yy/hurRkYy/huqzhu5VkYy/huqzhuqRkYy/huqzDreG7k+G7r8ahZDzhuqR4d8O64bq94buZw6zhu5nhur3hu61G4bq94buW4buJ4bul4bq9w7nDgOG7peG6p+G6veG7lsSpd8O64bq94bqsw63hur3hu5dx4bqo4bq9d8O54buNd+G6vXbhu4l3w7nhur3huqzEguG7peG6veG6puG6uuG6veG7meG7j3fhur3huqzDueG7pXDhuqzhur3hur7hu4vhur3DuuG7pcOs4bq94bqs4bqkxrDhur13w7nDsnfhur3hur5rd+G6veG6psOy4bqo4bq94bqmbOG7meG6veG7mUTDreG6veG6vuG7pXLhu5nhur13w7J3w7rhur3hu5nDrXjhur3hu5fhu4l44bq94buXw4nhu5nhur3hu5nDrOG7mcO54bq9duG7iXfDuuG6veG7mUTDreG6veG7mcOsd+G6veG7k8OA4bqn4bq94buXxKl3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bqn4bq94buXw4F3w7rhur3huqzDueG6ruG7peG6veG7mcO54bup4bq94bqkw63hur3hurTDuUXDg3fDuuG6vcO5RcSCd8O64bqn4bq94buT4bulcnfhur3hurTDucOs4bq04bq94buX4buN4bqo4bq94bqs4bqkw613w7nhur3hu5nDuUF3w7rhur3hu5nDuUThur13w7rDueG7q8Ot4bq94buZw6zhur13w7nDsnfhur3huqzhuqR4d8O64bq94buZw6x34bq94buTw4Dhuqfhur3hu5fEqXfDuuG6veG6vuG7peG7oXfhuq3hur0o4bu34bq94bqk4buLd8O64bq94buv4buL4bqn4bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7mcOsd+G6veG7k8OA4bqn4bq94buXxKl3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bq94buZ4buPd+G6veG6tMO5xKnhu6Xhur3hu5l54bq94buX4buJeOG6veG7l8OJ4buZ4bq94buZw6zhu5nDueG6vXbhu4l3w7rhuqfhur3hu69B4bul4bq94bqmQXfDuuG6vcO64bulxKl34bq94buVxrDhuqfhur3hu6/hu4t3w7nhur124buJd8O54bqt4bq94buYeeG6veG7l+G7iXjhur3hu5fDieG7meG6veG7mcOs4buZw7nhur124buJd8O64bq94bqm4buf4bq9w7rhu6XhuqrhurThur3hu5nDuXjhur13w7pF4bqu4bul4bq94buZw6x34bq94buTw4Dhuqfhur3hu5fEqXfDuuG6veG6vuG7peG7oXfhur3hu5l54bq94bqo4buC4bq94bqs4bund+G6p+G6veG7mXnhur3hu5fhu6Vx4bqo4bq94but4bulcnfhur3hu5dz4bq9w7l44buLd+G6veG6rMO54buLd8O54bq9d8O54bulcnbhur3hur5D4bq94bq+4buL4bq9w7p54bq04bq94bq0w7nhu4934bq94bq+4buLeOG6veG6puG6uuG6veG6rOG6pEXhurZ3w7rhur3huqzDueG7i3fDueG6p+G6veG7r8SCd+G6vXbhu4l3w7nhur3hu5lEw63hur3hu5bEqXfDuuG6veG6rMOt4bql4bq9dsSC4bul4bq94oCc4buXxqF24bq9w7lw4bqs4bq94bqmw4nhu5nhur12xal3w7nhuqfhur3huqx44buLd+G6veG6rMOyduG6veG6rHjhu4t34bq94buE4bq94bq0w7lDd8O64bq94bqm4bq64bq9POG6oOG6vcOC4bqoQeG7meG6veG6vuG7i+G6veG7lcOyd+G6veG6rMOA4buZ4bqn4bq94bq0w7lD4buZ4bq94bq+Q+G6vXfDucOyd+G6veG7lcOyd+KAneG6veG6q+G7lsSpd8O64bq94buYw4B3w7rhur3huqbEqXfhur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhuqfhur01a3fhur3hu63hu6Vyd+G6veG7luG7ieG7peG6vcO5w4Dhu6Xhur3hu5fhu4nhu6Xhur3hu5Phu6Vz4bqo4bq94bqseOG7i3fhur3DguG6qEHhu5nhur3hu6/hu4934bq94bqsw7nDieG6vTfhu6Thuqfhur1Xw7nhu4vhur3hu4bhuqjhu43huqzhur3hu5PEqXfhur3hu5jDueG7p3fDueG6veG6rOG6pMaw4bq9IeG6qEHhu5nhur3DuuG7pcOt4bq9LeG6vSnhurrhur3huqzDucO14bqs4bqn4bq9w5nhu4vhur1Xw4Dhu6Xhuqfhur3hu4HDquG6v+G6v+G6p+G6veG6rOG6pMOtd8O64bq94buH4buH4bq/4bq9LeG6veG7h+G7h+G7gWLhuq3hur08xal3w7nhur3huqzhuqThu4l3w7rhur3huqzDucOtduG6vXfDucSQd8O64bqn4bq94bqm4bqo4buC4bq94bqsw7l4w6zhu6Xhur3hur5x4bq94bqsReG6veG6rEXhurZ3w7rhur3hu5nDueG7p3fDueG6veG6rOG6pMaw4bqn4bq94buX4buJeOG6veG7l8OJ4buZ4bq94bq+4buL4bq94buvQeG7peG6veG6pkF3w7rhur3hu5lEw63hur12w4Dhuqzhur3huqZB4bq94buZw6x34bq94buTw4Dhuqfhur3hu5fEqXfDuuG6veG6vuG7peG7oXfhur3DueG7pXJ34bq9d8Ot4buC4bq94bq24bq9dsOA4bqs4bq94bqmQeG6vXfDuuG7i3fDueG6p+G6veG7l8aww63hur3hurTDuUXDg3fDuuG6p+G6veG7mcOD4bq9w4LhuqjDrXfhuqfhur3hu5fDg3fhur3hur7GsOG6veG7r+G7i+G6veG6pOG7jeG6rOG6vXfDusO54bul4buhduG6veG6rOG6pOG7s3fDuuG6p+G6veG7r+G7i+G6vXfDuuG6qOG7guG6veG7mcOD4bq94buXxqHhur3hu5Xhu7PDreG6veG7l3B34bq94bqm4bq64bq94bqsw4F34bq94bq+eHfDuuG6veG7mUTDreG6veG7lsSpd8O64bqn4bq94bqm4bq64bq94bqmQXfDuuG6veG7mcO9d+G6veG7mUTDreG6veG7mcO5cOG6veG7l8OA4bq94bqsw63huq3hur084bqkeHfDuuG6veG7l+G7pXHhuqjhur3hu63hu6Vyd+G6vcO54bulcnfhur13w63hu4Lhuqfhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6veG7l8Spd8O64bq94bq+4bul4buhd+G6veG7mXnhur3huqThu43huqzhur13w7nhu6Vx4bqo4bq94buZw4Phur3DucOA4bul4bq9w7nhu7Phu5nhur3huqzDteG6tOG6p+G6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bqn4bq94bqs4bqo4bq94buVReG6snfDuuG6veG6tMO54buNd+G6veG7l+G7jeG6qOG6p+G6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG6rOG7i+G7peG6vXdrd8O64bqn4bq9d8O54bulceG6qOG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5dq4bq94bqs4bqk4bq24bq94bqsw7nhu4t3w7nhur13w7nDinfDuuG6veG6rOG7jXbhur3DukXDg3fDuuG6veG6rOG7peG7oeG6qOG6veG7k+G7pXPhuqjhur3hu5lEw63hur3hu5nDuUThur13w7rDueG7q8Ot4bq9w613w7nhur3DuUJ3w7rhur3hu5nDrOG7mcO54bq9duG7iXfDuuG6veG6rMO54bqu4bul4bq94butRuG6veG7l+G6oOG7peG6vXbEguG7peG6reG6vSl4d8O64bqn4bq94buT4buhd+G6veG7meG7iXfDueG6veG7l3nhur3hu5nDvXfhur3hu5l54bq9dsOA4bqs4bq94buTw4Dhur3hurTDucO1d+G6veG7mcOsd+G6veG7k8OA4bqn4bq94buXxKl3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bq94bqs4bqkRcSC4buZ4bq94bqm4bq64bq94bqmw63hu4Lhur124buh4bq9w4Lhuqjhu4Jxd+G6veG7r+G6uuG7meG6p+G6veG6puG6uuG6veG7mcOsduG6veG7leG6ouG6veG7mUTDreG6veG7l8OBd8O64bq94bqs4bulcXfhur3hur7hu4vhur3hu63hu6Vz4bqo4bq9w7lF4bq2d8O64bq94bqsw7lD4bq94buGw63hur3hu6/hu4nhur3hur7EguG7peG6veG7meG6qMOA4buZ4bq94bqmQXfDuuG6veG7mUTDreG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu6/DrXjhur3hu5fDgHfDuuG6veG7l2rhur3huqzhuqThurbhur3huqzDueG7i3fDueG6vXfDucOKd8O64bq94buZeHfhur3huqbDsuG6qOG6vXbhu7Phuqzhur3hu5fDrXfDuuG6veG7r+G7i3bhur3huqzhuqB34bq9w7nhu4nhu6Xhur3hu5dwd+G6vXdxd+G6veG7reG7pXfDueG6veG6rHDhuqfhur3hu4Zq4bq9w7nDgOG7peG6veG7mUTDreG6veG7l+G7jeG6rOG6vXdFxILhu5nhuqfhur3DusOy4buC4bq9xKl3w7nhur3DuUXhurZ3w7rhur3hu4bhu43huqjhur3hu5dwd+G6veG7r+G7q3fDueG6veG6vuG6uuG7meG6veG7mcO54bund8O54bq94bqs4bqkxrDhuqfhur3hu6/hu4t24bq94bqm4bqo4buC4bq9w7rhu6XEqXbhur13w7rDueG7peG7oXbhur3huqzhuqThu7N3w7rhur134bulcXbhur3huqzhu6V34bq94buZRMOt4bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bq94bq+xILhu6Xhur3hu5bEqXfDuuG6veG6vuG7i+G6vVfDueG7i+G6vXdFxILhu5nhuqfhur3hu6/hu4vhur3hu5fhu6Vx4bqo4bq94but4bulcnfhur3huqzDueG6qMO1d+G6veG7r+G6sOG7peG6veG7mcO5eOG6veG7mcOs4buZ4bq94bqsw7lw4bq94buv4bq64buZ4bq94bqsw7lC4bq94buXxrDhu5nDueG6veG7r+G6sOG7peG6veG7lUN3w7rhur3hu5nDuUF3w7rhur3hurTDucOs4bq94buZw6zhu5nDueG6vXbhu4l3w7rhur13RcSC4buZ4bq94bqsw63huq3hur1Xw7nDinfDuuG6veG7k+G7pXPhuqjhur3DueG7pXJ34bq94bqmw63hur3huqbhuqrhuqzhur3hur5x4bq94buX4buJeOG6veG7l8OJ4buZ4bqn4bq94buvQeG7peG6veG6pkF3w7rhur3hu5lEw63hur12w4Dhuqzhur3hu5PDgOG6veG6tMO5w7V34bq94buZw6x34bq94buTw4Dhuqfhur3hu5fEqXfDuuG6veG6vuG7peG7oXfhur3DueG7pXJ34bq9d8Ot4buC4bq94buXw613w7rhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94buT4bulc+G6qOG6vcO54bulcnfhur3hurTDueG6oOG6veG7k+G7pXB34bq9d8O5ReG6veG6psOt4bqow6Lhur3hu5Jtd8O64bq9duG7s+G7peG6veG6rOG7p3fDueG6veG6rHjDrHfhur3hu5nDg+G6vcO5w4Dhu6Xhuqfhur3huqzDueG6uuG7meG6veG7lUN3w7rhur3hu5dz4bq94buZeeG6veG7mcO5w4nhu5nhuqfhur3hu5l54bq9w4Lhuqjhu4Jxd+G6p+G6veG7rXPhur3hu5nEqeG6veG6vuG7pXLhu5nhur3hu63hu5t44bq94buTw6jhuqfhur3hu63hu5t44bq94buZw6x3w7nhuqfhur3hu5lD4buZ4bq94buTw4Dhur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rhuq3hur3hu6zDueG7peG6veG7mXnhur3DguG6qOG7gnF34bq94bqsw7nFqeG6veG7r+G6sOG7peG6veG7lUN3w7rhur3hu5dz4bq94bqsw7nDrXbhur13w7nEkHfDuuG6p+G6veG7l0Phu5nhur3hu63DuXjhu5vhuqzhur3huqzhu4vhu6Xhur3huqbEqXfhur3hu5lEw63hur1Xw7nhu4vhur13RcSC4buZ4bq94bq+4buL4bq94buZRMOt4bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bqt4bq9POG6uuG6veG7mcOteOG6veG6rOG6uuG6veG7l+G7ieG7peG6p+G6veG7mXjhu6Xhur3huqzDuUXhuq53w7rhur3hu5XDsnfhuqfhur3hu63DueG7uXfDuuG6veG6rMO54buN4buC4bq94buTw4nhu5nhur3hu4bhuqrhu5nhur3huqzhuqRFxILhu5nhur13w7nDinfDuuG6veG7k8OJ4buZ4bq94buG4bqq4buZ4bq94buZRMOt4bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bql4bq94buZ4bq8w63hur3DguG6qOG7gnF34bqn4bq9w7nDrOG7mcO54bq94buVxrDhu5nDueG6p+G6veG6vuG7peG6veG6tMO54buJduG6veG7lcOyd+G6veG7mcO5ROG6vXfDusO54bul4buhduG6veG6rOG6pOG7s3fDuuG6p+G6vcOC4bqo4buhd+G6veG7l+G7peG6vXfDusO54burw63hur3hur5D4bq94bq0w7lDd8O64bq94bqm4bq64bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bqt4bq94busw7nhu7l3w7rhur3hu5nDucaw4bqo4bq9w7nhu7Phu5nhur3huqzDteG6tOG6p+G6vXfDusO54bul4buhd+G6veG7mcOJ4bqo4bqn4bq94bqs4bqkw63huqjhur3hu5XDgeG7peG6veG7mcO54bqo4buC4buhd+G6vXbhu7l34bq94bq+4buL4bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hu5fDgOG6veG7r+G7hOG6veG7r+G6qMO1d+G6p+G6veG6rMO54bulcOG6qOG6veG7mcO14bq04bq9d8O5w7Xhuqzhur3huqzFqXfDueG6vcO5xal3w7nhur3huqzDueG6ruG7peG6veG6puG6uuG6p+G6veG7mcO54bund8O54bq94bqs4bqkxrDhur3hu5dz4bq94buv4buLduG6veG6vuG7pXLhu5nhuqfhur3hu5dz4bq94bq0w7nDrOG6rOG6vcO54bqo4buC4bq94bq+w63hu6Xhur3huqzhuqTDveG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6veG7l8Spd8O64bq94bq+4bul4buhd+G6veG6tMO5Q+G7meG6veG6vkPhur084bqg4bq9w4LhuqhB4buZ4bq94bq+4buL4bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bqt4bq9w5nhu7Phur3huqbhurzhur3hu5VDd8O64bq9d8O6w7J34bq94bqmw6zhu5nDueG6veG7r2p3w7rhur3hurTDueG7p+G6p+G6vXbhuqjDreG6veG6pmx24bq94bqs4bqkw613w7rhur3huqzDueG7pXDhuqzhur3hu5PGsOG6veG7r+G7i3bhur3hur7hu6Vy4buZ4bqn4bq94bqs4bulcOG6tOG6veG7rcO5w6zhu5nDueG6vcOC4bqow6zhur12w4nhu5nhur3hu5nDuXjhur3hurTDueG7m+G6tOG6p+G6veG7lUJ3w7rhur3huqzhu6Vxd+G6veG7mUTDreG6vVfDueG7i+G6vXdFxILhu5nhuqfhur3hu5lEw63hur3huqzDteG6tOG6veG6rMO5c+G6veG7mcO5eOG6vXZD4buZ4bq94buX4bun4buZw7nhur3hu5nDrOG6vXfDucOyd+G6reG6veG7rMO54bul4bq94buZeeG6veG7mcO5w4nhu5nhur3DguG6qOG7gnF34bq94bq+4buL4bq94buZeeG6veG6rOG7pXF34bqn4bq9dsOA4bqs4bq94bqmQeG6veG7mcOsd+G6veG7k8OA4bqn4bq94buXxKl3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bq94buvw6144bq94bq+4buLeOG6veG7r0Hhu6Xhur3huqZBd8O64bq9w7lF4bq2d8O64bq94buv4buJ4buZ4bqn4bq94bqmw63hur3hu5fhu7PDreG6p+G6veG7mXjhu6Xhur3huqzDuUXhuq53w7rhur3hu61I4bq94buZRcODd8O64bqn4bq94bq0w7nhu5vhurThur13RcSC4buZ4bqn4bq94butw7nhu7l3w7rhur3hu5nDucaw4bqo4bq94bqs4bqo4bq94buVReG6snfDuuG6p+G6veG6pMOod+G6veG7r+G6qOG7gnJ34bqn4bq94bqs4bq64bq94buXw6x3w7nhur124buN4bqs4bq94bq0w7nDtHbhur3hu5nDueG7jeG6rOG6veG7l+G7iXjhur3hu5fDieG7meG6veG7mcOs4buZw7nhur124buJd8O64bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG6psOsd8O64bq94buZRMOt4bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7mcOsd+G6veG7k8OA4bqn4bq94buXxKl3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bqt4bq9V8O5w4p3w7rhur3hu5PGsOG6veG7mcOtd+G6p+G6veG7k8aw4bq94buZw6x44bq9d8O64bqo4buC4buhd+G6veG7r+G7i+G6veG7mcOsd+G6veG7k8OA4bqn4bq94buXxKl3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bq94bqs4bqkeHfDuuG6vXfDucOKd8O64bq94bq+Q+G6vcOsd+G6veG7r8SCd+G6veG6tuG6vXdFxILhu5nhur3huqzDreG6veG6vuG6uMOt4bq9w4LhuqjDreG6veG7r+G7i+G6vXfDucOKd8O64bq9duG7pXfDueG6veG7mcO5w4l3w7rhur3hu5nDuXjhur3huqbhurrhur3hur7hu6Xhur3hurTDueG7iXbhur3hu5fhu4l44bq94buXw4nhu5nhuqfhur3hu69B4bul4bq94bqmQXfDuuG6vXbDgOG6rOG6veG7mcOs4buZw7nhur13w7rDueG7peG7oXbhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3hu5lEw63hur12w4Dhuqzhur3hu5PDgOG6veG6tMO5w7V34bq94buZw6x34bq94buTw4Dhuqfhur3hu5fEqXfDuuG6veG6vuG7peG7oXfhur3hurbhur13RcSC4buZ4bq94bqsw63huq3hur08xal3w7nhur3DucWpd8O54bq94bqs4bqk4buhd+G6veG7l2rhur3hu6/hu4t24bq94bqs4bqgd+G6vcO54buJ4bul4bq94buXcHfhur3huqjhu4Lhur3hu5XDrXfDueG6veG6vuG7i+G6veG6psOJ4buZ4bq94buZw7nhu6Vwd+G6veG7l+G7jeG6qOG6veG7mUTDreG6veG7lsSpd8O64bqn4bq94buZRMOt4bq94buZw7lw4bq94buXw4Dhuqfhur3hu6/hu4t24bq94buGeeG7peG6vXbDvXfhur3hu6/DvXfDuuG6veG6rOG7pXfhur3hu5lEw63hur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhuqfhur3DusOy4buC4bq9d8O5w4p3w7rhur3huqzhuqThurbhur3hu6/hurrhu5nhur3hu63DueG7uXfDuuG6vXfDueG7teG6veG7r+G7i3bhur3EqXfDueG6vcO5ReG6tnfDuuG6veG7huG7jeG6qOG6veG6rMSC4bul4bq94buZ4bu5d8O64bq94buZ4bqow4Dhu5nhur3hu5fhuqDhu6Xhur12xILhu6Xhuqfhur3huqzEguG7peG6veG6puG6uuG6vXfDusO54bulcuG6tOG6veG7meG7uXfDuuG6vXfDusO54bulcuG6tOG6vcO5ecOt4bqn4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7l+G7ieG7peG6vcO5ecOt4bq94buX4buN4bqs4bq9d0XEguG7meG6veG7mUTDreG6veG7lsSpd8O64bq94bq+4buL4bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bq94bqsw63huq3hur01xanhur3hur7DteG7guG6p+G6vXfDsnfDuuG6veG7mcOteOG6veG7l+G7iXjhur3hu5fDieG7meG6veG7mcOs4buZw7nhur124buJd8O64bq94buZw7l44bq94buZw6x34bq94buTw4Dhuqfhur3hu5fEqXfDuuG6veG6vuG7peG7oXfhur3DueG7pXJ34bq9d8Ot4buC4bq94buv4buL4bq9dsOA4bqs4bq94bq+4buNd+G6veG7l3Hhur3hu5nhu43hurThur3huqzDueG7pXDhuqzhuq3hur3hu5Zz4bq94bqs4bulcOG6tOG6veG6rEPhu5nhur13w7J3w7rhur3hu5nDrXjhur3hu5fhu4l44bq94buXw4nhu5nhur3hu5nDrOG7mcO54bq9duG7iXfDuuG6veG7mUTDreG6veG7mcOsd+G6veG7k8OA4bqn4bq94buXxKl3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bq9w7nhu6Vyd+G6vXfDreG7guG6veG6rMO5xqF44bq94bqsReG6veG6rEXhurZ3w7rhuqfhur3hu5fhu4l44bq94buXw4nhu5nhur3DmcOB4bq94buYw7nhu6fhur1W4buld8O54bqn4bq94bqs4bqkRcSC4buZ4bq9dmzhuqzhur3hur7hu4vhur3hu5nDuUThur3hu4Jw4bqo4bq94buZ4buPd+G6veG6rMO14bq04bq94bqs4bqk4bqod8O64bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94bqsQeG6rOG6vXbDgOG6rOG6veG6pkHhur3hu5Phu6Vyd+G6veG6tMO5w6zhurThur3huqbDreG6qOG6veG7l8Oy4buCw6Lhur1Ww4Dhuqzhur3hu6/hu4vhuqfhur3huqxrd8O64bq94buZReG6rnfDuuG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq9w7rhu6XDrHjhur3hu5VD4buZ4bq94buZw7nhu6d3w7nhur3huqzhuqTGsOG6p+G6veG6rEXhur3huqxF4bq2d8O64bqn4bq94buX4buJeOG6veG7l8OJ4buZ4bqn4bq94buvQeG7peG6veG6pkF3w7rhur3hu5nDuXjhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6veG7l8Spd8O64bq94bq+4bul4buhd+G6reG6veG7luG7iXjhur3hu5fDieG7meG6veG7mcOs4buZw7nhur124buJd8O64bq94buv4buL4bq94bq0w7nEqeG7peG6veG6pMOt4bq94bqmw4nhu5nhur3hu6/hu4t24bq94bq+4bulcuG7meG6veG7mcO5eOG6veG7lsSpd8O64bqn4bq9w7rhu6XDiuG6veG6vsOKd8O64bq94butSOG6veG7r+G6qMO14bqs4bq94buZRMOt4bq94buWxKl3w7rhuqfhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3huqxB4bqs4bq94buXReG6rnfDuuG6veG7r0Hhu6Xhur3hu5lEw63hur3hu5bEqXfDuuG6peG6veG7r+G6qOG7uXfhur3hu5du4bqs4bq94buv4bqw4bul4bq94bun4buZw7nhur3hu5lEw63hur3hu5bEqXfDuuG6p+G6veG7mUTDreG6vXfDucOyd+G6veG7lcOyd+G6veG7r+G7oXfhur3huqzhuqThu6F34bq94buv4bqw4bul4bq94bun4buZw7nhur3huqThu6Xhu6F3w7rhur3hu5lEw63hur12xal3w7nhuq3hur084bqo4buC4bq94bq+w7Xhu4Lhuqfhur3huqzDueG6ruG7peG6vcO64bulw6134bq9w4LhuqjDreG6vXbDgOG6rOG6veG6pkHhur3hu5nhu43hurThur1E4buC4bq94buXxKl3w7rhur3hu5nDuUXDreG6vXfDucO1d+G6veG6rMO5w4nhu5nhur3hu5fhu4/hu4Lhur3hu5dE4bq94bqs4bund8O54bq94buZw7nhu43huqzhur3hurTDucOJ4buZ4bq94bqs4buJ4bq04bq94buZRMOt4bq9d8O5w4p3w7rhur3huqzDrOG7meG6veG7l8OAd8O64bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94buZ4bq64buZ4bq94bqs4bq44bq9dm7huqzhur3huqzhuqTDrOG7peG6veG7mUTDreG6veG7mcOD4bq94buZw7lw4bq94bqsw7nGsOG6veG6rOG6pEXhuq53w7rhuqfhur3hu5lEw63hur3hu5fhuq7hu6Xhur3huqZBd8O64bq94buGauG6vcO5w4Dhu6Xhur3hu5nEkHfDuuG6vXfDuUXhur3hu4Lhu6Hhuqjhur3hu5nhu4/huqjhur3hu5fDveG7peG6vcO54bu14bul4bq9d8O64buL4buC4bq94buZ4buLd8O64bq94buZw6144bq94buZRMOt4bq94buX4buJeOG6veG7l8OJ4buZ4bq94buZw6zhu5nDueG6vXbhu4l3w7rhur3huqzhuqR4d8O64bq94buX4bulceG6qOG6veG7reG7pXJ34bq9dsSC4bul4bq9w7nhu6Vyd+G6vXfDreG7guG6p+G6veG7lXjhur3hu5d54bq94buZw7lFw63hur3huqzDuUXhuq53w7rhur3hu4bhuqjhu4Lhu6F34bqn4bq94bqs4bun4buZw7nhur3hu5nhurrhu5nhur3hur7hu4vhur3hu5nDuUThur3hu5fDgHfDuuG6veG6rOG7pXB34bq9w7nhu4t3w7nhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6vcO64bulw6x44bq94buVQ+G7meG6veG7mcO54bund8O54bq94bqs4bqkxrDhur3huqxF4bq94bqsReG6tnfDuuG6p+G6veG7l+G7iXjhur3hu5fDieG7meG6p+G6veG7r0Hhu6Xhur3huqZBd8O64bq94buZw6zhu5nDueG6vXbhu4l3w7rhur3hu5nDuXjhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6veG7l8Spd8O64bq94bq+4bul4buhd+G6reG6vTXFqeG6veG6rMO5cOG6p+G6veG7mcO5RcOt4bq94butxrDhurThur3huqzDueG6ruG7peG6veG6vuG7i+G6veG7reG7peG7oXfhur3DguG6qOG7gnDhuqzhur13w7prd+G6veG7mcO5bnfhur3hu5l54bq9w7nhu6Vy4bqo4bq9w4LhuqjEqeG6vXfDucOKd8O64bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94buZ4bq64buZ4bq9d8Sp4buC4bq94bqm4buld8O54bq94bqs4bqkeHfDuuG6vXbDgOG6rOG6veG7k8OA4bq94bq0w7nDtXfhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6veG7l8Spd8O64bq94bq+4bul4buhd+G6p+G6veG6rMO5w7V24bq94buZw7nhu6fhur3hu5l54bq94buZxKnhur12w4Dhuqzhur3huqZB4bq94buZw6x34bq94buTw4Dhur3hu5l54bq94buZw7nDieG7meG6veG6vkPhur3hu5nDrXjhur3hu5nEkHfDuuG6veG6vuG7peG6veG6tMO54buJduG6veG7rUjhur3hu6/huqjDteG6rOG6veG7lsSpd8O64bqn4bq94bq0w7nDrOG6tOG6veG7r+G6qMO14bqs4bq9V8O54buL4bq9d0XEguG7meG6reG6veG7lHjhur3hur7DteG7guG6p+G6veG6tMO5xKnhu6Xhur3DuXDhuqzhur3huqbDieG7meG6veG7mXjhu6Xhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3hur7hu6Vy4buZ4bq9w7rhu6XDrHjhur3hu5VD4buZ4bq94buZw7lE4bq9d8O6w7nhu6vDreG6vVbDrOG7meG6vS3hur3hu67hu6F34buld+G6p+G6veG6rEXhur3huqxF4bq2d8O64bq9w5nDgeG6veG7mMO54bun4bq9VuG7pXfDueG6p+G6veG7l0Xhuq53w7rhur3hu69B4bul4bq9w4LhuqjDrXfhur3hu5fhu6VzduG6veG7mUTDreG6veG7lsSpd8O64bq94bq+4buL4bq94bqsxal3w7nhur3DucWpd8O54bq9d8O54bulcnbhur3hur5D4bq94buZw6zhu5nDueG6vXbhu4l3w7rhur3hu5nDuXjhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6veG7l8Spd8O64bq94bq+4bul4buhd+G6p+G6veG6rOG6pEXEguG7meG6vcO5cOG6rOG6veG7r+G7i+G6veG6rOG6pHh3w7rhur3hu5fDgOG7peG6vXfDusSQ4bq94buZw6x34bq94buTw4Dhur3hu69qd8O54bq94buX4buJeOG6veG7mUTDreG6veG7lsSpd8O64bqn4bq9V8O54buL4bq9d0XEguG7meG6p+G6vVZu4bqs4bq94bqs4bqkw7V34bqn4bq94buXeOG7i3fhur3huqzDuXPhur3hu5nDrOG7meG6veG7meG7jeG6tOG6veG6rMO5xqF44bq94buX4bqqd8O64bq94bqs4buld8O54bq94bqsw7nhu4934bq9V8O6w7nGsOG6vcOC4bqo4buCcOG6rOG6veG7mUTDreG6veG7lsSpd8O6w6Lhur3igJw8eOG7i3fhur3hu5bEqXfDuuG6vXfDusO54bul4buhduG6veG6rOG6quG7meG6vcO54buz4buZ4bq94bqsw7XhurThur3hu5nDuUThur13w7rDueG7q8Ot4bq9VsOs4buZ4bq9LeG6veG7ruG7oXfhu6V34bqn4bq94bqsReG6veG6rEXhurZ3w7rhur3DmcOB4bq94buYw7nhu6fhur1W4buld8O54bqt4bq9VuG6ouG7peG6veG7meG7jeG6tOG6vUThu4Lhuqfhur124bqi4bul4bq94buZw7nhu6Xhur3hu5PDgOG6veG7mXnhur3hu61w4bq9w7l44buJ4buZw7nhur3hu5fGsHfDueG6veG7rUbhur3hu63hu6VzduG6veG7l+G7pXN24bq94bq+4bulcuG7meG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7lOG7peG6veG7mcO54bqq4buZ4bq94buZRMOt4bq94buYw7lE4bq94bqsxrDhu5nDueG6vcOZw4Hhur3hu5jDueG7p+G6vVbhu6V3w7nhur3hur5x4bq9d8Oyd8O64bq94buZw6144bq94buX4buJeOG6veG7l8OJ4buZ4bq94buZw6zhu5nDueG6vXbhu4l3w7rhuqfhur3hu5nDuUF3w7rhur3hu5nDuUThur13w7rDueG7q8Ot4bq94buZw6zhur13w7nDsnfhuqfhur3hu5nDuUF3w7rhur3huqxF4bq94bqsReG6tnfDuuG6veG7mcOD4bq9w7nDgOG7peG6p+G6veG6rMO54bq64buZ4bq94buVQ3fDuuKAneG6veG6q+G7lsSpd8O64bq94buYw4B3w7rhur3huqbEqXfhur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhuqfhur01a3fhur3hu63hu6Vyd+G6veG7luG7ieG7peG6vcO5w4Dhu6Xhur3hu5fhu4nhu6Xhur3hu5Phu6Vz4bqo4bq94bqseOG7i3fhur3DguG6qEHhu5nhur3hu6/hu4934bq94bqsw7nDieG6vTfhu6Thuqfhur1Xw7nhu4vhur3hu4bhuqjhu43huqzhur3hu5PEqXfhur3hu5jDueG7p3fDueG6veG6rOG6pMaw4bq9IeG6qEHhu5nhur3DuuG7pcOt4bq9LeG6vSnhurrhur3huqzDucO14bqs4bqn4bq9w5nhu4vhur1Xw4Dhu6Xhuqfhur3hu4HDquG6v+G6v+G6p+G6veG6rOG6pMOtd8O64bq94bq/4buHaWLhuq3hur3DmcOt4bul4bq94buv4buL4bqn4bq94bqsw7lF4bqud8O64bq94buG4bqo4buC4buhd+G6veG7r+G7i3bhur3huqxB4bqs4bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur3huqzDucOtd8O54bq94bqs4bqkw63huqfhur3hu63hu6VzduG6veG6rOG6pMOt4bqn4bq9w4LhuqjEqXfhur3hu6/hu4Thur3DguG6qMOs4bq94bqs4bqkxal3w7nhur3huqTDqHfhur3hu6/huqjhu4Jyd+G6p+G6veG6rOG6qOG6veG7lUXhurJ3w7rhur3hurTDueG7jXfhur3hu5fhu43huqjhur3hu5lEw63hur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6veG7l8Spd8O64bq94bq+4bul4buhd+G6p+G6veG6rOG7iXjhur3hu5fhu6Vx4bqo4bq94but4bulcnfhur3hu5nDuXjhur3DueG7s+G6veG6rMO5ReG6rnfDuuG6veG7huG6qOG7guG7oXfhur3hu6/hu4t24bq94bqsQeG6rOG6veG7mcO5w4nhu5nhur3huqzhuqTDrOG7mcO54bqn4bq9d8O54bulcnbhur3hur5D4bq94buXReG6sOG7meG6vcO64bulw6144bqn4bq94buZw7nhu43hurThur3DueG7i3fDueG6vXfDusO54bul4buhduG6veG7rUjhur3hu6/huqjDteG6rOG6veG7lsSpd8O64bqn4bq94bq0w7nDrOG6tOG6veG7r+G6qMO14bqs4bq94buZRMOt4bq9V8O54buL4bq9d0XEguG7meG6reG6veG7kuG7oXfhur3hu5nhu4l3w7nhur3hu5d54bqn4bq94bq0w7nEqeG7peG6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq9duG7ueG7peG6veG6rOG6pEXhuq53w7rhur3huqZBd8O64bq94buZRMOt4bq94buZw4Phur3DguG6qMOtd+G6p+G6veG7l8ODd+G6veG6vsaw4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG6puG7ieG7mcO54bq94bq+w4p3w7rhur124buJd8O54bq94bq+4buL4bq94buv4buLduG6veG7mcO5eOG6veG7mcOsd+G6veG7k8OA4bqn4bq94buXxKl3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bq94buZeeG6vXdw4bq04bq94bqmQXfDuuG6veG7r+G7i3fDueG6vXbhu4l3w7nhuqfhur3hu5l54bq94buX4buJeOG6veG7l8OJ4buZ4bq94buZw6zhu5nDueG6vXbhu4l3w7rhur3huqzhuqR4d8O64bq94bqmw6x3w7rhuqXhur3hu5nhu43hurThur3huqzhuqThu6F34bq94buv4buLduG6vcO6RcODd8O64bq94buZw7l44bq94buZ4buN4bq04bq94buVRcSC4bul4bql4bq94buZw6x34bq94buTw4Dhuqfhur3hu5fEqXfDuuG6veG6vuG7peG7oXfhur134buh4bqo4bq9w7pFw4N3w7rhur3hu5nDuXjhur3DguG6qOG7j3fhur3hu5nDueG6qnfDuuG6p+G6vXd54bul4bq94bq+4buL4bq94buv4buLduG6veG7l+G7peG6veG7l+G7ueG7peG6veG6vsSC4bul4bq9d8O5w63huqjhuq3hur3hu5bDgXfDuuG6veG6rMO54bqu4bul4bqn4bq94oCc4bqs4bun4buZw7nhur3hu5nhurrhu5nhur3hurTDucO9d8O64bq9d8O64bq4w63hur3hur7hu4vhur3hu5lFw4N3w7rhur3DguG6qOG7gnDhuqzhur3hu5fhu43huqjhur3huqzhuqTDrXfDueG6veG6tMO5w713w7rhuqfhur3hu5nDuUF3w7rhur3huqzDucOtduG6vXfDucSQd8O64bqn4bq94buvanfDuuG6veG6tMO54bun4bql4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7i3fDueG6veG6rOG7pXDhuqzhur3hu63hu6VyduKAneG6veG6q+G7lsSpd8O64bq94buYw4B3w7rhur3huqbEqXfhur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhuqfhur01a3fhur3hu63hu6Vyd+G6veG7luG7ieG7peG6vcO5w4Dhu6Xhur3hu5fhu4nhu6Xhur3hu5Phu6Vz4bqo4bq94bqseOG7i3fhur3DguG6qEHhu5nhur3hu6/hu4934bq94bqsw7nDieG6vTfhu6Thuqfhur1Xw7nhu4vhur3hu4bhuqjhu43huqzhur3hu5PEqXfhur3hu5jDueG7p3fDueG6veG6rOG6pMaw4bq9IeG6qEHhu5nhur3DuuG7pcOt4bq9LeG6vSnhurrhur3huqzDucO14bqs4bqn4bq9w5nhu4vhur1Xw4Dhu6Xhuqfhur3hu4HDquG6v+G6v+G6p+G6veG6rOG6pMOtd8O64bq94buF4buFYuG6reG6veG7ksOt4bq94buv4buL4bqn4bq94bqsw7lF4bqud8O64bq94buG4bqo4buC4buhd+G6vXfhu6Hhuqjhur3hu5nDrXjhur3huqzhu6d3w7nhur3huqzhu6fhu5nDueG6veG7meG6uuG7meG6veG6rOG6uuG6vcO64bulw6zhu5nhur3huqzhuqjhur3hu5VF4bqyd8O64bq94bqkw6h34bq94buv4bqo4buCcnfhur3hurTDueG7jXfhur3hu5fhu43huqjhur3hur5x4bq9duG7s+G7peG6vXZu4bqs4bq94buZRMOt4bq9duG6ouG7peG6veG7mcOsd+G6veG7k8OA4bqn4bq94buXxKl3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bqn4bq94buXw4B3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bq9w7nhu7Phur134buh4bqo4bq94buZw6144bq94bqs4buld8O54bq94bqsw7nhu4934bq94bqs4bq64bq94buv4bq64buZ4bqn4bq94bqs4bq64bq94buZReG6rnfDuuG6p+G6veG7rcO5bOG7meG6veG6tMO5Q+G7meG6veG7rcO5eeG6veG7rcO5a3fhuqfhur3hu5XDrHbhur13w7rDueG7q+G6veG7lcOsduG6veG7r+G7i3bhuqfhur3hu5XDrHbhur3hu5nDucaw4bqo4bq94bqs4bqkw6zhu5nDueG6vXfDueG7pXJ24bql4bq94buv4bqo4bu5d+G6veG7k8OsduG6veG6psOs4bqs4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3huqzhu6V0d+G6veG7meG6qMOA4buZ4bq94bqmQXfDuuG6p+G6vcOC4bqow6134bq9w7ly4bq9dsO14bqs4bq94bqsw7nhu6Vw4bqs4bq94bq+4buL4bq9w7psd+G6veG7k3nhur3hu5nDuW7huqzhur3hu5nDueG7n+G6veG6vsSC4bul4bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bq94buvw6144bq94buXw4B3w7rhuqXhur3huqzhu6fhu5nDueG6veG7meG6uuG7meG6veG7mcO5ROG6veG7l8OAd8O64bq94bq+4buL4bq94bqmw6x3w7rhur3huqzhu4l44bq94bqs4bqkeHfDuuG6vXbhu7Phu6Xhur3DuXjhu4nhuqzhur3hu5fDgHfDuuG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bqn4bq9w7p54bq04bq94bq0w7nhu4934bq94buZQnfDuuG6veG6rHjhu4t34bq94buWxKl3w7rhuqfhur3huqx44buLd+G6veG7lcOyd+G6p+G6veG6rHjhu4t34bq9w4LhuqjDsnfhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3huqzDuWx3w7rhur3hu6/hurDhu6Xhur3hu5nhu7l3w7rhur3hu5nhuqjDgOG7meG6veG7l+G6oOG7peG6vXbEguG7peG6veG7l+G7jeG6rOG6vXdFxILhu5nhuqfhur3hur7FqeG6vXZD4buZ4bq94bqs4bul4buh4bqow6Lhur3hu5TDsnfhur3DuuG7peG7i+G6qOG6p+G6vXdFxILhu5nhur124buJd8O54bqn4bq94buVw7J34bq94buZw7lE4bqn4bq94buZ4bu5d8O64bq94buTbXfDuuG6p+G6veG6vmt34bq9duG7pXfDueG6reG6veG7kkF34bq94buv4buL4bqn4bq94bqsw7lF4bqud8O64bq94buG4bqo4buC4buhd+G6veG7r+G7i3bhur3huqxB4bqs4bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur3huqzDueG7peG6veG7l+G6qMOt4bq94butw7nGoXfhur3huqzDuUXhurZ3w7rhuqfhur3hu63GsOG6tOG6veG6rMO54bqu4bul4bq9d+G7oeG6qOG6vcO6RcODd8O64bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG6rEHhuqzhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94bqsQeG6rOG6p+G6veG7mXnhur3hu5nDueG7p3fDueG6veG6psOs4buZw7nhur3hu5dq4bul4bq9d8O6w4Dhur3huqzDueG7tcOt4bq94buXw6x3w7rhur3hur7EguG7peG6vXfDucOKd8O64bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7mXnhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzhuqR4d8O64bq94bq0w7nDrOG6rOG6vcO54bulcnfhur3hur7hu4vhur3hu5fhu43huqjhur3huqzhuqTDrXfDueG6veG7mcO5QXfDuuG6veG6rMO5w6124bq9d8O5xJB3w7rhuqfhur3huqzhu6Xhu6Hhuqjhur3hu5nhurrhu5nhuqXhur3hu63hu6Xhu6F34bq9w4Lhuqjhu4Jw4bqs4bq94buG4bq84bq94buv4buE4bq9d8O6w7nhu6Xhu6F24bq9duG7pXfDueG6p+G6veG7rcaw4bq04bq94bqsw7nhuq7hu6Xhuqfhur3hu5fhuqp3w7rhur3hurTDucOs4bq04bq94buv4bqow7Xhuqzhur3hu5dB4bul4bq94bq+xILhu6Xhur13w7nDinfDuuG6veG7mcOsd+G6veG7k8OA4bqn4bq94buXxKl3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bq94bq+4bul4bq94bq0w7nhu4l24bq94butSOG6veG7r+G6qMO14bqs4bqn4bq9w7l4buG7meG6veG7mXnhur3hu5Phu6Vz4bqo4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6puG6qOG7guG6veG6rMO5eMOs4bul4bq94bq+ceG6veG7l+G7iXjhur3hu5fDieG7meG6p+G6veG7r0Hhu6Xhur3huqZBd8O64bqn4bq94bqsw7nDrXbhur13w7nEkHfDuuG6p+G6veG7k+G6qOG7uXfhur3hu6/DteG6qOG6p+G6veG7r+G7i3bhur3DuuG7peG7i+G6qOG6veG7k+G7jeG6rOG6veG7mcO54bund8O54bqt4bq9V2t24bq94buv4buL4bqn4bq94bqsw7lF4bqud8O64bq94buG4bqo4buC4buhd+G6veG6rOG7iXjhur124buz4bul4bq94buX4bulceG6qOG6veG7reG7pXJ34bq94buZw7l44bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bq94bqsw7nDrXbhur3DuuG7pcOt4bq9w7rhu6XDrHbhur3huqbDrOG6rOG6vcO5eOG7ieG6rOG6veG7l8OAd8O64bqn4bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur3hu5lEw63hur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6veG7l8Spd8O64bq94bq+4bul4buhd+G6reG6veG7lsSpd8O64bq94bqsw63hur3huqzhurjhur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhur124buL4bq94bqkw63huq3hur3hu5jDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6veG7l8Spd8O64bq94bq+4bul4buhd+G6veG7r+G7i+G6veG7mXh34bq9xqF24bq94buZRMOt4bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bqt4bq94buYeeG6veG6rMO5c+G6veG7rcO5b3fDuuG6veG7l8awd8O54bq94bqkbXfDusOi4bq9V3Dhuqjhur3hu63DueG7uXfDuuG6veG7mXnhur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhur3huqzDucWp4bq94butw7nhu7l3w7rhur3hu5l54bq94buZw6zhu5nDueG6vXbhu4l3w7rhuqfhur3hu63DueG7uXfDuuG6veG7mXnhur3hu5bEqXfDuuG6reG6veG7mMOsd+G6veG7k8OA4bqn4bq94buXxKl3w7rhur3hur7hu6Xhu6F34bq94buZeeG6veG6rMO54bq64buZ4bq94bqm4bq64bq9w7lw4bqs4bq94buvw713w7rhur3hurTDuUN3w7rhur3huqbhurrhur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhur3huqzDucWp4bq9dsSC4bul4bq94buXReG6sOG7meG6veG7lcOyd+G6veG6rOG7pXfhuqfhur3hu5XDsnfhur3hurTDuUPhu5nhuqfhur3hu5XDsnfhur3hu4Lhu6Hhuqjhuqfhur12xILhu6Xhur3hu69qd8O54bq94buX4buJeOG6veG7l0XhurDhu5nhur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3huqzDuWx3w7rhur3hu6/hurDhu6Xhur13w7nhu6VyduG6veG6vkPhur3hu5lEw63hur3hu5nDrOG7mcO54bq9duG7iXfDuuG6reG6vVbhuqhBd+G6veG6vsO14buC4bqn4bq94bq0w7nEqeG7peG6veG7rcO54bu5d8O64bq9d8O64bq4d8O64bq9d8Oyd8O64bq94buZw6144bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hu5fDgOG6veG7lcOyd+G6veG6rOG6pOG7p+G6p+G6vcO5eOG7i3fhur3huqzDueG7pXJ34bq9w7ly4bq94bqsw7lBd8O64bq94bq0w7nDrOG6tOG6veG7r+G6qMO14bqs4bqn4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq9d8O6w7nhu6Xhu6F24bq9IeG6qOG7guG6veG7mcO5cOG6veG7lMOyd+G6veG7mcO5ROG6veG6tuG6veG7mcOD4bq94bqm4bq24bqn4bq94bqs4buJeOG6vXbhu7Phu6Xhur3hu5fhu6Vx4bqo4bq94but4bulcnfhur3huqzDueG6qMO1d+G6veG7r+G6sOG7peG6veG7l3Phur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhur3huqzDucOtduG6vcO64bulw63hur3hu63hu6VzduG6veG6rOG6pMOt4bqn4bq9w7rhu6XDrHbhur3huqbDrOG6rOG6vXbhu7Phu6Xhur3DuXjhu4nhuqzhur3hu5fDgHfDuuG6veG7mUTDreG6veG7mcOs4buZ4bq94buZw4Phur3DguG6qMOtd+G6vcOC4bqo4buCcXfhur3hu6/hurrhu5nhur3huqzhurjhur084bqk4bqod8O64bq9RcODd8O64bq94buXcHfhur3hu5nDg+G6veG6puG6tuG6peG6veG7l8OBd8O64bq94bqsw7nhuq7hu6Xhuqfhur124buz4bul4bq94buZw6x34bq94buTw4Dhuqfhur3hu5fEqXfDuuG6veG6vuG7peG7oXfhur3hurTDucSp4bul4bq94buv4bqo4bu5d+G6vcO6bHfhur3hu5N54bq94bq+xILhu6Xhur3DguG6qOG7j3fhur3hu5nDueG6qnfDuuG6p+G6veG6tMO5xKnhu6Xhur3hu6/huqjhu7l34bq94buGw4l3w7rhur3hu5fDrHfDuuG6veG7r+G7i+G6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu69qd8O54bq94buX4buJeOG6p+G6veG7l8OBd8O64bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3hu6/hu4vhur3igJx3w7pF4bqu4bul4bq94buX4buP4buC4bq94bqsxILigJ3hur3huqzhuqThuqh3w7rhur3huqzDueG7i3fDueG6veG7mUTDreG6vXfDucOyd+G6veG7lcOyd+G6reG6veG7luG7jeG6qOG6veG6rOG6pMOtd8O54bq94butw7ls4buZ4bq94bq0w7lD4buZ4bq94bqsxal3w7nhur3huqzhuqThu4l3w7rhur3huqbhuqjhu4Lhur3huqzDuXjDrOG7peG6veG6vnHhur3hu5fhu4l44bq94buXw4nhu5nhur3hu5nDrOG7mcO54bq9duG7iXfDuuG6veG6tuG6vXbDgOG6rOG6veG6pkHhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6veG7l8Spd8O64bq94bq+4bul4buhd+G6vcO54bulcnfhur13w63hu4Lhur3hu6/hu4vhur3hur7hu4134bq94buXceG6vcO5cOG6rOG6veG6psOJ4buZ4bq94butw7l54bq94butw7lrd+G6veG6vuG7i+G6veG6tMO5w4nhu5nhur3huqzhu4nhurThuq3hur3hu5Z54bq94buv4buL4bq9d8O54bulcnbhur3hur5D4bq94buZRMOt4bq94bqseOG7i3fhur3hu5bEqXfDuuG6p+G6veG6rHjhu4t34bq94buVw7J34bq94bq+4buL4bq94bqseOG7i3fhur3DguG6qMOyd+G6p+G6vXfDueG7jeG6rOG6veG7r+G7i+G6vXfDueG7pXJ24bq94bq+Q+G6veG7mUTDreG6veG7r2p3w7nhur3hu5fhu4l44bqn4bq94buZw7nhu6nhur3DueG6qOG7guG6veG6tuG6veG7mcOs4buZ4bq94buXw4N34bq94bq+xrDhur3hu5nDg+G6veG6puG6tuG6reG6veG7mMOs4buZ4bq94buT4bulcnfhur3hurTDucOs4bq04bq94buZw4Phur3hu5PEqXfhur3huqzhuqThu6F34bq94buZeeG6vcOC4bqow6134bq9w7ly4bq9dsO14bqs4bq94bqsw7nhu6Vw4bqs4bq94bq+xILhu6Xhur13w7nDreG6qOG6p+G6veG7rcO54bu5d8O64bq94bqsw7lz4bq94buGxqF24bq9d8O54bud4bq9dsOA4bqs4bq9d8OA4bul4bq94buV4bqod8O64bq9d+G7i3jhuq3hur084bqo4buC4bq9d8O54bul4buhd+G6veG6rOG6pHh3w7rhur3DguG6qMOs4bq94bqs4bqkxal3w7nhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bqn4bq94buZ4buPd+G6veG7mXnhur3hu5nDrOG7meG6vcO5xal3w7nhur3huqzDucOJ4buZ4bqn4bq94buT4bulcnfhur3hurTDucOs4bq04bq94bq0w7lC4bq9w7nhurDhurThur3hur7EguG7peG6veG6rMO54bq64buZ4bq94bqs4buldHfhur3hu5nDg+G6vcOC4bqow6134bqn4bq94buXw4N34bq94bq+xrDhur3hu5dz4bq94bq+4bulcuG7meG6veG7k8OB4bul4bq94buVReG6snfDuuG6p+G6vXfDsnfDuuG6veG7mcOteOG6veG7l+G7iXjhur3hu5fDieG7meG6veG7mcOs4buZw7nhur124buJd8O64bq94buZRMOt4bq94buZw6x34bq94buTw4Dhuqfhur3hu5fEqXfDuuG6veG6vuG7peG7oXfhur3huqzDucaheOG6veG6rEXhur3huqxF4bq2d8O64bq9w5nDgeG6veG7mMO54bun4bq9VuG7pXfDueG6veG7mXnhur3hu61w4bqs4bq9w4LhuqjEqeG6veG6rMO54bulcOG6rOG6veG6rMO54bq64buZ4bqn4bq9w7p54bq04bq94bq0w7nhu4934bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94buZeeG6vcO54bulcuG6qOG6vcOC4bqoxKnhur3hu5jDueG7qeG6veG6rMO5xrDhur3DquG7hy3hu5g8Lzw24bq94buZRMOt4bq94buSw4Dhur3hu5jDueG7p3fDueG6veG6rOG6pMaw4bq94bq+ceG6veG6rOG7pXDhurThur3huqxD4buZ4bq94buXw7Thu4Lhur124buJd8O54bq9w7nhu7Phu5nhur3huqzDteG6tOG6veG6vuG7i+G6veG7r+G7i3bhur3huqzDucaheOG6veG6rOG7jXbhur3DukXDg3fDuuG6veG7l+G7iXjhur3hu5fDieG7meG6vcOZw4Hhur3hu5jDueG7p+G6vVbhu6V3w7nhur3huqzhuqR4d8O64bq94buWxKl3w7rhur3hur7hu4vhur3huqzhuqR4d8O64bq94bqseOG7i3fhur3hu4Zq4bq9w7nDgOG7peG6reG6vTwp4bqt4bq9V8OaPjhUV+G6vTVLV+G6vTXhu6RXw5ljL+G6tGQ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vĩnh Linh - 60 năm lũy thép, lũy hoa

Vĩnh Linh - 60 năm lũy thép, lũy hoa
2014-01-24 12:46:39

* Đồng chí NGUYỄN ĐĂNG QUANG, TUV, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh (Quảng Trị) Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơ- ne- vơ lập lại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết