Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5Phuqbhurbhu4vhurxO4bq8VeG6rE7hu5bhuqxO4bq+w5nhu5rhuqx7LuG7tCXhuqwjKuG6vOG6rHvFqMOZ4bua4bqsTOG6vOG6rOG7l+G7nMOKQOG6rMOa4bu24bqsPVbDmeG7muG6sC/hu5zhuqrhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6v8OT4bq8TuG6puG6tsSCxanDmeG6rVtAPcOTJCThuq7huqwt4bqs4bujPeG7pMOZ4bua4bqsJT3EqMOZ4bqsT+G7iirhuqxN4buc4bui4buSKuG6rCXhu5wh4bqsTOG7hl3huqDhuqwl4bq8XeG6rHvhu7Ql4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqs4bujw4xd4bqs4bq14bq8w5nhuqzhu4vhu5zhurzhuqxV4bq+w5rhuqzhu5rhu6LDneG7ouG6rOG7nMOMw5rhuqzDmlbhuqwl4buAw5rhuqxdw5TDmeG6rCXDjMOa4bqsTEfDmeG7muG6rE3hu5zhu6Lhu5DDmeG6rCXhu5xGw5nhu5rhuqxFLeG6quG6oOG6rEUtQ+G6oOG6rEUt4bqo4bqsJT0uw51N4bqsM8OZJeG7pMOZ4bui4buk4bqsxanDk+G7ok3huqx74bq+4bqs4bua4bui4bq+w5nhu5zhuqx7w5LhuqxN4bucWeG7ouG6rOG7tuG6rHvFqMOZ4bua4bqsTOG7rMOZ4bqi4bqwL0DhurbhurAl4bq8TFXDk+G6rCQlXVXDk8O94bqmw5rhurw94bua4buiw5nDgUJAW+G6rOG6vCol4buk4bqm4bq24bqwJT3hurbhurAlTuG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcO94bqmQuG6uuG6qOG6puG6rOG6vFUlw73huqbhu4vhurxO4bq8VeG6rOG7muG7ouG6vOG7pOG6rEzhu6bDmeG7muG6rHvhu5LhuqxA4buc4bue4bq84bqsxanDk+G7ok3huqLhuqbhuqx94buiTiXhu5zDveG6pkPhurrhurrhuqbhuqxM4bukPU7Dkz3DveG6puG6quG6puG6rCQ9TcO94bqm4bucJSVAw4EvL3vDmcOTW0A9w5MkJOG6osOZw5MlL+G6veG7olXDkyQv4budKkxTw5NNJS9DTC/hurxCL+G6vEUvxJDDiS/DmeG6vE7hurxV4bqiU0Dhu5rhuqYv4bq24bqwL0DhurbhurAvJU7hurbhurAvJT3hurbhurAlPeG6tuG6sCVO4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7i+G6vE7hurxV4bqs4bua4bui4bq84buk4bqsTOG7psOZ4bua4bqse+G7kuG6rEDhu5zhu57hurzhuqzFqcOT4buiTeG6ouG6sC9A4bq24bqwLyVO4bq24bqwLyU94bq24bqwLyXhurxMVcOT4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7m+G6vMag4bq84bqs4buL4bq8TuG6vFXhuqxN4bucUeG6rE3hu5zhu6ThuqxP4bus4bui4bqsQOG7nC5Zw5nhu5rhuqzhu4TDmeG6rMOJ4bqsT+G7ouG7lMOa4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rCTDkyXhuqxP4buIKuG6rCXhu6LDlMOZ4bqg4bqsw5pITeG6rE4/4bqs4bq8w5nhu5zhuqzhu5pIQOG6rHvhu4rDmeG6rE/hu5LhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsVOG7nMOMKuG6rOG7muG7ouG6vOG7pOG6rEzhu6bDmeG7muG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7i+G6vE7hurxV4bqsTeG7nFnhu6LhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqwl4busJeG6rFThu5zhu6LhuqxP4buU4bqsw5rhu4ol4bqsQuG6rE/hu6Lhu5TDmuG6rEw9w5PhurxU4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rCTDkyXhuqwl4bucIeG6rOG7nOG6vOG7ouG6oOG6rMOZ4bucLsOZ4bua4bqs4bq8w5nhu5zhuqxVxKhA4bqsJSFN4bqsJT3hu4rDmeG6rOG6vMOZ4bqs4bua4buiw53hu6Lhuqzhu5zDjMOa4bqsw5pW4bqsTEfDmeG7muG6rEDhu5zhu6TDmeG7muG6rE9W4bqsJeG7nCpd4buQJeG6rEDhu5w6TeG6rCU94bukw5nhu5rhuqwkw5Ml4bqsTcWow5nhuqxV4buA4bui4bqi4bqs4buL4bq8TuG6vFXhuqxV4buiw5TDmeG6rCU6TeG6rOKAnCU94bq84bqsJeG7isOZ4oCd4bqsJeG6vF3huqx74bu0JeG6rCThu6zhuqxCQsOJ4bqsJeG7nOG7kOG6rOG7muG7osOd4bui4bqsM8OZJeG7pMOZ4bui4buk4bqsxanDk+G7ok3huqxMR8OZ4bua4bqsw5nhu5w+w5nhu5rhuqxNJuG6rE/DisOZ4buc4bqsJeG7nCrEqMOZ4bqsJeG6vF3huqx74bq+4bqsVOG7kCXhuqwl4bucJk3huqwkw5Ml4bqsJeG7nCHhuqxM4bq84bqsTeG7nFHhuqwk4bq8KuG6rELEkOG6rEDhu5wmJeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsWpw5Phu6JN4bqg4bqsw5nhu5ou4buy4bui4bqsQOG7nOG7huG7ouG6rHsu4bu0JeG6rCMq4bq84bqse8Wow5nhu5rhuqxV4buk4buA4bui4bqsT+G7lOG6rCXhu5zhurzDmuG6rE4p4bqs4buX4bucw4pA4bqsw5rhu7bhuqw9VsOZ4bua4bqg4bqsT+G7guG6rFXhu6Thu4Dhu6Lhuqwl4bq8XeG6rHvhu7Ql4bqsJSjDmeG7muG6rOG7nOG6vOG7ouG6rFXhu4jDmeG6rFXGryXhuqx74bq+4buk4bqsTeG7nCrDmeG7muG6rFThu5Al4bqs4buL4buiVOG7pFXhurxd4bqs4bql4bq8e11Ow5PDmVThu6Thuqzhu7bhuqx7xajDmeG7muG6rCU9LsOdTeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7oz3EqMOZ4bqsJeG7nEbDmeG7muG6rMWpw5Phu6JN4bqsT+G7guG6rOG7muG7oiZA4bqs4buL4bq8TuG6vFXhuqzDmcOMw5nhu5rhuqwl4buc4bq+w5nhu5zhuqwl4bueTeG7nOG6rCXhu4Dhu6Lhuqzhu5fhu5zDikDhuqzDmuG7tuG6rD1Ww5nhu5rhuqxVw5TDmeG6rEThuqrhuqwlPcSow5nhuqwl4bucRsOZ4bua4bqg4bqs4bqq4bqsJT3EqMOZ4bqsJeG7nCrhurzhuqLhuqzhu4vhu5rhu7Dhu6Lhuqwk4bq84buk4bqsw5nhur5d4bqsT+G7guG6rE3hu6bhuqzEkOG6rE3hu5whTeG6rHvhu7DhuqxPUE3hu5zhuqDhuqxN4bucUeG6rFTDksOa4bqs4bqq4bqsTeG7nCFN4bqse+G7sOG6rE9QTeG7nOG6rCThu6Thuqx7w53hu6LhuqxUMeG6rFU6TeG6rE074bq84bqs4bq1U+G7pD3DmeG6rOG6teG7pD3hu5rhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu5nhuqx7xajDmeG7muG6rEzhu6zDmeG6rOG7i+G6vE7hurxV4bqsJMOV4bqs4buaSEDhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6Lhuqwl4bucRsOZ4bua4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rE1IQOG6rOG7gXvhurzDmeG6rMOtUypM4buiTeG7ok3huqwt4bqs4bq9w5M9w5nhurzDmU7hu6ThuqzFqcOTPU7hurwkTeG7pOG6ouG6rMWpw5M9TuG6vCRN4buk4bqsVeG6vuG6rOG7nOG7gCXhuqzhu5rhu6Lhu6zDmeG7muG6rCThu6zhuqzhuqpF4bqsT+G7rsOZ4bua4bqs4bucLlnDmeG7muG6rOG7o8OMXeG6rOG6teG6vMOZ4bqs4buL4buc4bq84bqse8Od4bui4bqs4buL4bq8TuG6vFXhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6M94bukw5nhu5rhuqzDmlYl4bqsJT3EqMOZ4bqsVOG7nMOKTeG6rE3hu5zhu6Lhu5Iq4bqsJeG7nCHhuqxM4buGXeG6oOG6rOG7nOG7gCXhuqzhu5rhu6Lhu6zDmeG7muG6rCThu6zhuqxE4bqsM8OZTl3huqzDrCo9PeG6vF3huqxbKuG7iiXhuqwkRk3huqwl4bucRsOZ4bua4bqsJeG6vF3huqx74bu0JeG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rOG6pyFN4bqsw6zhu6JN4buc4bq8w5NV4bqs4bq1w5M9PcOTPeG6rHvDneG7ouG6rCUx4bqsJOG7rOG6rEUtQuG6rEUtQ+G6rEUtQuG6rCThurwq4bqsVOG7nOG7ouG6rExQ4bqsTeG7nOG7isOZ4bqsJeG7nC5Zw5nhu5rhuqzDmkYl4bqsTcOK4bqsTeG7nMOMw5nhuqzhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbDrCo9PeG6vF3huqxMUOG6rE3hu5zhu4rDmeG6rCXhu5wuWcOZ4bua4bqsT+G7iCrhuqwkw5Ml4bqsJeG7nCHhuqzhu5zhurzhu6LhuqDhuqzDmeG7nC7DmeG7muG6rOG6vMOZ4buc4bqsw5nhu5zhurzDmeG7nOG6rE3hu5zhu6bDmeG7muG6rHsu4bu0JeG6rCMq4bq84bqsJCnhuqxN4bus4bqse+G6vuG6rE/hu4Al4bqsQOG7nOG7pMOZ4bua4bqsT1bhuqwl4busJeG6ouG6rOG6tcOTPT3Dkz3huqwl4bucxKjDmuG6rE3hu5zhu57huqxU4buc4buww5nhu5rhuqwl4buA4buk4bqsw5lX4bui4bqsw5rhu6zhu6LhuqxPw5PhuqxOxq/hurzhuqwl4bucKU3huqwkKeG6rMOZ4bq+4buk4bqsT+G7rOG7ouG6rHvDneG7ouG6rOG7nOG7gCXhuqzhu5rhu6Lhu6zDmeG7muG6rCThu6zhuqxE4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buZ4bqse8Wow5nhu5rhuqwk4bq8KuG6rMOsKj094bq8XeG6rCTDleG6rOG7mkhA4bqs4buc4buAJeG6rOG7muG7ouG7rMOZ4bua4bqsJOG7rOG6rOG6qsSQ4bqsxanhu6JNJeG7pD3huqzhu6M94buk4buiTVThu6LhuqDhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6Lhuqx7KOG6vOG6rCXhu5xGw5nhu5rhuqwzVcOTW+G6vMOZTj3huqzhuqXhu6RV4bua4bukQOG7pFXhu6R74bqsRS1E4bqsQy1F4bqsRS1D4bqsRS1E4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buZ4bqsw5lW4bui4bqsTirDmeG7muG6rE9Zw5nhuqzDmT7huqDhuqzhu5zhu4Al4bqs4bua4bui4busw5nhu5rhuqwk4bus4bqsJMOKKuG6rMOt4bui4bqs4buL4bq84bqsVcavJeG6rHvhur7hu6Thuqx7xajDmeG7muG6rEzhu6zDmeG6rExHw5nhu5rhuqxN4buc4bui4buQw5nhuqwl4bucRsOZ4bua4bqsRS1C4bqg4bqsRS1C4bqsJT0uw51N4bqsJeG6vF3huqx74bu0JeG6rCThu6zhuqzhurrhurrhuqwl4buc4buQ4bqs4bua4buiw53hu6Lhuqzhu53hu6Q94bq8w5nhurzhuqzDouG7oj0kJcOT4bq84bqs4bqi4bqs4buX4bucw4pA4bqsw5rhu7bhuqw9VsOZ4bua4bqsVeG6vuG6rOG7muG7ouG7huG7ouG6rE4qXeG6rMOZ4buc4buKJeG6rCU94bukw5nhu5rhuqzhu5zhu5jhuqwl4buc4busw5nhu5rhuqzDqj3hurzDmU7huqzhu51V4bq8w5rhuqzDreG7ouG6rOG7i+G6vOG6rE3hu5wu4bq84bqsey7hu7Ql4bqsIyrhurzhuqx7xajDmeG7muG6rEzhu6zDmeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7o+G7gOG7ouG6rOG7muG7ouG7huG7ouG6rDMqJCU94bq8VeG7ouG6vOG6rMOa4bu24bqsPVbDmeG7muG6rE/hu4gq4bqsw5nhu4TDmuG6rMOZ4bq8XeG6rMOt4bui4bqs4buL4bq84bqsT+G7guG6rCU94bu24bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsJeG6vF3huqx74bu0JeG6rOG7oz0qw5nhu5rhuqzGoSrhu6xN4bqsT+G7iCrhuqwl4buiw5TDmeG6rFXGryXhuqx74bq+4buk4bqsw5pWJeG6rCU9xKjDmeG6rE3hu5wqw5nhu5rhuqxU4buQJeG6rMOqPeG6vMOZTuG6rOG7nVXhurzDmuG6ouG6rGnhu5zhu6LhuqxP4bum4bqsTeG7sOG6rCXhu5wq4bq84bqsaeG7osOa4bqsw6JV4buiUyQlw5M9JOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsOiVeG7olMkJcOTPSThuqx74bq+4bqsJeG6vF3huqx74bu0JeG6rCThu6zhuqzDmlYl4bqsJeG7nOG7kOG6rOG7muG7osOd4bui4bqsw6Lhurw94bukVeG7osOZw5PhuqzGsOG7pHrDmeG7ouG6vE1U4bui4bqsT+G7kirhuqxP4buC4bqsTFDhuqxV4buk4buA4bui4bqs4bu24bqs4buX4bucw4pA4bqsw5rhu7bhuqw9VsOZ4bua4bqi4bqs4buL4bucPsOZ4bua4bqsT+G7rOG7ouG6rCXhu5w74bqsT8OKw5nhu5rhuqzDmeG7muG7gOG7ouG6rMOZ4buc4buKJeG6rE/hu6zhu6Lhuqx7w53hu6LhuqzDreG7ouG6rOG7i+G6vOG6rE3hu5xR4bqsTcWow5nhuqzDrOG6vD3hu6Lhurzhuqzhu53hu5zhurw94bq8QOG7pHvhurzhuqDhuqzhur094bq8w5lNw5MkTeG6vOG6rOG7nU3hu5zhu6Lhurx74bukw5nDk+G6oOG6rMWp4buiTSXhu6Q94bui4bq84bqsM3rhurw9w5PDmVThurzhuqx74bq+4bqs4buXw5MlPeG6vOG6rGl74buiJeG7pHvhurzhuqLhuqzhu5nhuqx7xajDmeG7muG6rEzhu6zDmeG6rMOt4bui4bqs4buL4bq84bqsJMOV4bqs4buaSEDhuqxpe+G7oiXhu6R74bq84bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w6Lhu6I9JCXDk+G6vOG6oOG6rMOZ4buaLuG7suG7ouG6rHso4bq84bqsJeG7nCrhurzhuqzDmeG7muG7sOG7ouG6rCThurzhu6Thuqzhu6M9KsOZ4bua4bqsxqEq4busTeG6oOG6rE/hu4LhuqxVxq8l4bqse+G6vuG7pOG6rCUh4bqsVOG7kCXhuqzhu5fhu5zDikDhuqzDmuG7tuG6rD1Ww5nhu5rhuqzhu5zhurzhu6LhuqzDmeG7hMOa4bqsJT0uw51N4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buj4bucJl3huqwzw5nhurAvQOG6tg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sao trẻ F1 gặp tai nạn nghiêm trọng tại Monaco

Sao trẻ F1 gặp tai nạn nghiêm trọng tại Monaco
2011-05-29 09:13:22

(VnExpress) - Sergio Perez (đội Sauber) gặp tai nạn khi thực hiện phần thi trong vòng phân hạng tại chặng đua F1 Monaco chiều thứ bảy. Ngay sau đó tài năng trẻ người Mexico...

Messi san bằng kỷ lục của Van Nistelrooy

Messi san bằng kỷ lục của Van Nistelrooy
2011-05-29 09:12:59

(VnExpress) - Bàn nâng tỷ số lên 2-1 trong trận chung kết thắng MU hôm qua giúp Cầu thủ hay nhất thế giới chinh phục thêm một kỷ lục nữa ở Champions League.

Thu phục MU, Barca lên đỉnh châu Âu

Thu phục MU, Barca lên đỉnh châu Âu
2011-05-29 09:12:43

(VnExpress) - Bị Wayne Rooney một lần chọc thủng lưới, nhưng Lionel Messi cùng đồng đội vẫn tạo được màn trình diễn tuyệt vời và giành chiến thắng xứng đáng 3-1 ở chung kết...

Djokovic thua set đầu tiên tại Pháp mở rộng

Djokovic thua set đầu tiên tại Pháp mở rộng
2011-05-28 14:18:45

(VnExpress) - Juan Martin del Potro bất ngờ có một set thắng trước ngôi sao người Serbia trong trận đấu tối thứ sáu. Trọng tài đã cho hoãn trận đấu do sự cố ánh sáng.

Barca sẽ xáo trộn hàng thủ trước MU

Barca sẽ xáo trộn hàng thủ trước MU
2011-05-28 14:18:30

(VnExpress) - Nhật báo Marca cho rằng HLV Guardiola nhiều khả năng sẽ điều chỉnh nhân sự trong đội hình xuất phát do hậu vệ trái Eric Adidal chưa đủ khả năng đá chính.

Tình hình lực lượng của MU và Barca

Tình hình lực lượng của MU và Barca
2011-05-28 14:18:12

(VnExpress) - Vẫn còn một số khúc mắc, nhưng nhìn chung cả hai đội bóng đều đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhân sự cho trận chung kết Champions League, diễn ra tối thứ bảy.

Làm thế nào để MU đánh bại Barca

Làm thế nào để MU đánh bại Barca
2011-05-28 14:17:59

(VnExpress) - Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, Steve McClaren, hiến kế cho MU trong trận chung kết Champions League gặp Barca tối nay, trong một bài phân tích trên BBC.

Nam ca sĩ Hàn Quốc treo cổ tự tử

Nam ca sĩ Hàn Quốc treo cổ tự tử
2011-05-28 06:35:43

TTO - Dư luận Hàn Quốc chưa khỏi bàng hoàng sau cái chết của nữ MC Song Ji Seon cách đây gần một tuần thì sáng qua (27-5), nam ca sĩ Hàn Quốc Chae Dong Ha (30 tuổi), cựu thành...

“Gấu PO tái xuất”

“Gấu PO tái xuất”
2011-05-28 06:35:13

Tiếp nối thành công của Kungfu Panda ra mắt vào hè 2008 đạt doanh thu đến 633 triệu USD, được đề cử giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất và mang về 10 giải Annie (giải thưởng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết