Cập nhật:  GMT+7
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7ThurxnJOG6qWPDquG6qSRhPMOq4bqpJMOgacOq4bqtJOG6u8Spw6okw7J9w6okcOG7jzThu40k4bq7w7UpJGHhuqk04buNJOG6u+G7lWvDquG6rSRhKeG6vyThu43huqnhuqHhur8k4bqp4buVxKnDquG6rSThuqk+w6rhuq0k4bqp4buBKSTDoHvhu40k4bqp4bqr4bq14buPJG/hu499JOG7jWjhu43hu7Iv4bqpKuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7huqjhuqEpw6E94bu0WU/hu4zDnSTigJMk4bqoZ+G6vSTDqilxJCFXO1cmJSohViThu4174bqrJOG6qOG7jFAkTuG6qeG7lcSpYSThu4zhuqlkViRwWyThuqzhuqvhur8k4bq8w7pWJOG6qeG7j3HhurXDqiThuqzhuqvhur8k4bq64bqrw6rhuqlWJEHhuqnhuqskYeG7kWEk4buMw7Npw6rhuq0k4buNw7Phu4Phu40k4bufPiThu7l94bq/JOG7n+G6tSThu43huqnhu5thJOG7nzbhu40k4buNxJHDquG6qSRZ4buM4buM4buq4bu54bue4buM4buew50kw6BbJOG7jcOsJGHhuqnhu5dhJOG6qcOt4bqrJMOq4bqt4bqpZCTDoDXhu48kOWok4bq9ZyThuqljw6rhuqkk4oCcQTzDquG6qSTDoGnDquG6rSThurvEqcOqJMOyfcOqJHDhu4804buNJOG6u8O1KSRh4bqpNOG7jSThurvhu5Vrw6rhuq0kYSnhur8k4buN4bqp4bqh4bq/JOG6qeG7lcSpw6rhuq0k4bqpPsOq4bqtJOG6qeG7gSkk4bufPiTDqjPDquG6rSRhKeG6vyThuqnhuqvhurXhu48kb+G7j30k4buNw7PhurHDqiTDoOG7icOqJOG7n2Qkw6HhuqvhurXDqiThu41iYeG6qeKAnVfhu7IvbuG7tOG7suG7jSk54bq74bqhJMOy4buNceG6u+G6oeG7pj3hur0pw7Phuq3huqvDquG7rCZucCQp4buP4buN4bq/PeG7tOG7suG7jcOz4bu04buy4buNw6Hhu7Thu7Lhuqvhur3huq0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hVzkp4bq/b+G7jynDquG6reG7jcOz4bqrV+G7n8OqL8Oh4bqhw7Lhurnhu43hur9uL8Oq4bqh4buhw7IvKiEqKC86IcOhJio7KjslLuG7jSomKCwlJuG6uypXw6lu4bqtPSQv4bu04buyL+G7jcOh4bu04buyL+G7jcOz4bu04buy4buNw7Phu7Thu7Lhu43DoeG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buM4bqpKeG6vSRv4buPKcOqJOG6vWck4bqpY8Oq4bqpJGE8w6rhuqkkw6Bpw6rhuq0k4bq7xKnDqiTDsn3DqiRw4buPNOG7jSThurvDtSkkYeG6qTThu40k4bq74buVa8Oq4bqtJGEp4bq/JOG7jeG6qeG6oeG6vyThuqnhu5XEqcOq4bqtJOG6qT7DquG6rSThuqnhu4EpJOG7jXvhuqsk4bqo4buMUCRO4bqp4buVxKlhJOG7jOG6qWThu7IvbuG7tOG7si/hu43DoeG7tOG7si/hu43Ds+G7tOG7si/hu40pOeG6u+G6oeG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04bq8ZyThuqljw6rhuqkkw6Dhu5VrYSThu43Ds+G6q8Oiw6ok4bq54bqpKeG6qyThu4174bqrJGE8YSThuqjhu4xQJOG6ujPhur0kQSnhur8kWXBbJOG7nmXDquG6qSThuroz4bq9ViThuqnhu49x4bq1w6ok4bueZcOq4bqpJOG6uuG6q8Oq4bqpw50k4buNw7PhurHDqiTDoeG6q+G6tcOqJOG7jWJh4bqpJChWISThuqkpJOG7n8Sp4bqrJDosJOG6qcOtJOG7jeG6qSnhur0k4bqt4bqrKVYkw7Lhu50kw6Hhu5HDquG6rSThuq3huqtow6rhuq0k4bq7w7UpJOG6qMOKJCzhu64k4bqo4buMUCTDucOqJOG7uWPDquG6qSRZcFskQSnhur0k4buM4bqpKcOq4bqpViThuqnhu49x4bq1w6okQSnhur0k4bq6w63DnSThu43Ds+G6scOqJMOh4bqr4bq1w6ok4buNYmHhuqkkKiZWKCThuqkpJOG7n8Sp4bqrJC4sJOG6qcOtJOG7jeG6qSnhur0k4bqt4bqrKVYkw7Lhu50kw6Hhu5HDquG6rSThuq3huqtow6rhuq0k4bq7w7UpJOG7jOG6qeG6q+G6scOqJOG7lOG7jyQhJOG7nz4k4bqo4buMUCRO4bqp4buVxKlhJOG7jOG6qWQk4buNw7PhurHDqiTDoeG6q+G6tcOqJOG7jWJh4bqpJCY6JOG6qSkk4bufxKnhuqskOjsk4bqpw60k4buN4bqpKeG6vSThuq3huqspViTDsuG7nSTDoeG7kcOq4bqtJOG6reG6q2jDquG6rSThurvDtSkk4bqoQSQoO1fhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buM4bqpKeG6vSThuq3huqspJOG7jeG6qeG7m2Ek4bqp4bqr4bq1w6ok4bq9ZyThuqljw6rhuqkkYTxhJOG6qcOtJMOqZ8Oq4bqtJMOhM8OqJMOg4buVa2Ek4bqp4buLJOG7jcOzayQqJSXGryThuq3huqtow6rhuq0k4bq7w7UpJOG7nz4kPyXGryRu4bqpM8OqJDnhu4HDqlckw4Bpw6rhuq0k4buN4bqpauG6qyTDoOG7lWthJOG6qeG7lcSpw6rhuq0kw6E4w6okYTxhJOG6ucO6JOG7jeG6qeG7jzbhu40kw6rhuqnhu5UkOeG7gcOqJG7huqkzw6ok4bqpa24k4bq7ciThu43huqnhuqHhur8k4buNxqHDquG6rSThuq3huqsp4bqrJMOg4bq/e8OqJMOy4bqrw6rhuqkk4buNw7Phu5Vsw6rhuq0kYeG7kykk4bq7w7Up4buuJOG7l8Oq4bqtJMOh4buRw6rhuq0kYeG7iSThuq3huqvEqeG6qyThuqnhu4EpJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kYTxhJGFnw6rhuq0kw6Dhur97w6ok4bq7PuG6vSTDoDThu41WJOG6reG6q+G6oeG6vyTDsntWJOG7jeG6qeG7jyThuqnhur97YeG6qeG7riRw4budJOG6u3Ik4bqtaGEkw7N7JMOyKeG7jyThu43huqnhu48k4bqp4bq/e2HhuqkkOSDDquG6rSRh4bqp4bq3JG7huqk34bq9JMOy4bqrw6rhuqkk4bqp4buDYSThu4zDs+G6q2Hhur/DoeG6ocOz4bq9KSTDoMOiJOG6uz7hur0kbuG6qTPDqiQ54buBw6ok4bqp4buj4buPJGHhu4nhu64kbuG6qeG7h8Oq4bqtJOG7jcOzxqEkw7Iz4buPViQ54bq1w6rhuqkk4bqpe+G6qyThu43huqnhuqHhur8kbuG6qeG7leG7icOq4bqtJG7huqk8biRv4buPfcOqJOG6u3Ikw6FkYeG6qSThuql74bqrJOG7jcOsw6rhuq0k4bqpa24kWeG6qk7hurzDnVck4bq44bq34buNJG/hu499ViThu4174bqrJOG6qOG7jFAk4bq6M+G6vSRBKeG6vyThu5/hurMkw6pdw6rhuq0kw7Lhu4804buNJGwkw7Phu4/DrcOq4bqtJOG6vWck4bqpY8Oq4bqpJDljw6rhuqkkb+G7jzPDqiTDoHvhu40kLD9WPyThu417L+G6qSlWJGEp4bq/JOG6qeG7icOqJMOy4bq/JOG7n8Sp4bqrJMOz4buPw63DquG6rSTDoHvhuqsk4buNw7M+JGHhu5MpJMOq4bqt4buVauG6qyTDoTPDqiQhVj8k4buNey/huqkp4buuJOG7n+G6syThuqnhuqvhurXhu48kb+G7j30k4bq54bqrw6rhuqkk4buN4bq3JOG6u2vhuqskw6rhuqnhu482w6okbCTDs+G7j8Otw6rhuq0k4bq9ZyThuqljw6rhuqkkw6B74buNJOG6qeG7icOqJCY/ViYk4buNw7PhuqvhurXhu48kw6Bpw6rhuq0v4bqpKVYkYSnhur8k4bqp4buJw6okw7Lhur8k4bufxKnhuqskw7Phu4/DrcOq4bqtJMOge+G6qyThu43Dsz4k4bqtNcOqJColVjok4buNw7PhuqvhurXhu48kw6Bpw6rhuq0v4bqpKVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buMe+G6qyThuqjhu4xQJMO5w6ok4bu5Y8Oq4bqpViTDql3DquG6rSTDsuG7jzThu40kbCTDs+G7j8Otw6rhuq0k4bq9ZyThuqljw6rhuqkkw6B74buNJOG6rTXDqiQsISThu417L+G6qSlWJGEp4bq/JOG6qeG7icOqJMOy4bq/JOG7n8Sp4bqrJMOz4buPw63DquG6rSTDoHvhuqsk4buNw7M+JOG6rTXDqiQoVjsk4buNey/huqkp4buuJOG7n+G6syThurtr4bqrJMOq4bqp4buPNsOqJGwkw7Phu4/DrcOq4bqtJOG6vWck4bqpY8Oq4bqpJMOge+G7jSThuqnhu4nDqiQmOyThu43Ds+G6q+G6teG7jyTDoGnDquG6rS/huqkpViRhKeG6vyThuqnhu4nDqiTDsuG6vyThu5/EqeG6qyTDs+G7j8Otw6rhuq0kw6B74bqrJOG7jcOzPiThuq01w6okLlY/JOG7jcOz4bqr4bq14buPJMOgacOq4bqtL+G6qSlXJOG7jHvhuqsk4bqo4buMUCRO4bqp4buVxKlhJOG7jOG6qWRWJMOqXcOq4bqtJMOy4buPNOG7jSThu4174bqrJMOz4buPw63DquG6rSThur1nJOG6qWPDquG6qSTDoHvhu40kLCVWKiThu417L+G6qSlWJGEp4bq/JOG6qeG7icOqJMOy4bq/JOG7n8Sp4bqrJMOz4buPw63DquG6rSTDoHvhuqsk4buNw7M+JCxWOyThu417L+G6qSnhu64k4buf4bqzJOG6u2vhuqskw6rhuqnhu482w6okbCTDs+G7j8Otw6rhuq0k4bq9ZyThuqljw6rhuqkkw6B74buNJCouViok4buNw7PhuqvhurXhu48kw6Bpw6rhuq1WJGEp4bq/JOG6qeG7icOqJMOy4bq/JOG7n8Sp4bqrJMOge+G6qyThu43Dsz4k4bqtNcOqJDtWOyThu43Ds+G6q+G6teG7jyTDoGnDquG6rS/huqkp4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tOG7jHvhuqsk4bqpw63huqskw6rhuq3huqlkViRhPGEkw6B74bqrJDnhuqvDouG7jyTDoFskw6A8w6rhuqkk4bqt4bqrPCRhKeG6vyRhPGEk4bq54bq34buNJG/hu499JMOge+G7jSTDoOG7lWthJGHhu5MpJOG6vWck4bqpY8Oq4bqpVyTDgDBhJDnhuqvhurXhu40k4bq7PiThu43Ds+G6v8Oq4bqtJOG7n+G7kSTDoGfDquG6rSRw4buPM8OqJMOqPnFWJOG7jeG6qWrhuqsk4buN4bqr4bq34buNJMOh4bqr4bqlw6okOeG6q+G6t8OqJDk04buNJOG6u2vhuqtWJGE8YSThurvhur974bqrJMOyM+G7jyQ54bq1w6rhuqkkw6rhuqnhu5UkOeG6tcOq4bqpJMOge+G6vyRnw6pWJDnhurXDquG6qSQ5e2Ek4bq7PFYkw7M1cSRhPGEk4bq74bq/e+G6q+KApiRu4bqpPOG7jSTDsuG6q8Oq4bqpJOG7nz4k4bqtM3Ek4bqpe+G6qyTDquG6qeG7lcOq4bqtJOG7jXvhuqskw7Phu4/DrcOq4bqtJOG6vWck4bqpY8Oq4bqpJMOqXcOq4bqtJMOy4buPNOG7jSThu43huqnhu48kw6Dhu5VrYSThu584w6okw7M04buNJGEp4bq/V+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu4zhuqlnw6rhuq0kb+G7jykk4bq9ZyThuqljw6rhuqkkYeG7h8OqJOG6reG6q8O1biTDquG6reG7lWrhuqskw6Ezw6ok4bufNsOqJMOh4buRw6rhuq0kYTxhJOG7jeG6q+G6t8OqJDnDrSThurnDuiThu43huqnhu4824buNJOG6vcOt4buNJGE8YeG6qSRh4buBJOG6qeG6q+G6teG7jyRv4buPfSThu58+4bq/JMOyfcOqJHDhu4804buNJOG6ueG6qWfDquG6rSTDquG6qeG7o8Oq4bqtJGwk4bq9ZyThuqljw6rhuqkk4buNw7Njw6rhuqkkw6HhuqvhuqXDqiThur0+JGHhu4fDqiQ8biTDoeG7kcOq4bqtJOG7nz7hur8kw6rhuqnhu6PDquG6rSTDoeG6q+G6tcOqJOG7jWJh4bqpJOG7jcOzacOq4bqtJOG6u8O1KSRh4buTKSThuq3huqspJMOgY8Oq4bqpJOG6vWPDquG6qVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04bq64bqxJMO5w6rhu7IvbuG7tA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đầu tư 8 dự án nông nghiệp công nghệ cao

Đầu tư 8 dự án nông nghiệp công nghệ cao
2018-05-08 15:14:49

(QT) - Để thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Chỉ thị số 26, ngày 6/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp...

Vĩnh Linh: Dưa hấu được mùa, được giá

Vĩnh Linh: Dưa hấu được mùa, được giá
2018-05-07 15:50:38

(QT) - Những ngày này, các hộ gia đình nông dân ở huyện Vĩnh Linh đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch cây dưa hấu. Vụ dưa hấu năm này trên địa bàn huyện vừa được mùa vừa được...

59 hộ dân hiến đất xây dựng nông thôn mới

59 hộ dân hiến đất xây dựng nông thôn mới
2018-05-07 15:49:58

(QT) - Thời gian qua, người dân trên địa bàn xã A Bung, huyện Đakrông đã tích cực góp sức xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phong trào hiến đất nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết