Cập nhật:  GMT+7
gỳkĩúÃõỀỀđỉẼ7ỵỆÃủỉh&ẸĩụÉỆĩúõẰĩụỵwĂĩỆpẮĩúẦẮýềĩỆẾpẮĩôẼĩúôúĩÃẰồỵĩỆẪỵĩẼỳồĂềĩỆỗẮýĩúÍEẮýĩúẦẮýĩỆôúĩÊỂộẮĩÃOĩụộĂĩuộẰĩỆẾrỆĩỆỈĩõẮĩỆẰốẮĩMổĩỳẪỵĩỆẾẰẮýĩùAẼĩ7ửỆĩ?ýỂNựẮĩụôẮĩÝỵôẼĩ?ýẴg/ỳkhgẼĩúÃõỀỀđỉẼỲủõùỉhễ47fĩ-ĩ?ýốNĩkọ/kl/ljkmềĩ8U?ÙĩỆÁẮỳĩ4ỂộẮýĩ7ẾAĩụổĩẾõĩÚỳÁĩỆỳAĩỀẬĩkó/Ú7-8U?ÙĩKữĩKỵvúĩĂẸĩụÉỆĩúõẰĩụỵwĂĩỆpẮĩúẦẮýềĩỆẾpẮĩôẼĩúôúĩÃẰồỵĩỆẪỵĩẼỳồĂềĩỆỗẮýĩúÍEẮýĩúẦẮýĩỆôúĩÊỂộẮĩÃOĩụộĂĩuộẰĩỆẾrỆĩỆỈĩõẮĩỆẰốẮĩMổĩỳẪỵĩỆẾẰẮýĩùAẼĩ7ửỆĩ?ýỂNựẮĩụôẮĩÝỵôẼĩ?ýẴĩljknệĩ7ẰốẮĩKỗẮĩẮỳÍĩỀõỂêĩ?ỗĂĩljkmềĩúpẼĩHNềĩúỳỷẮỳĩÊỂNữẮềĩuõẮĩẮýốẮỳềĩụẰốẮĩỆỳwĩúôúĩúpẼĩụổĩúỳÁĩụồẰĩỆỳỈúĩỳỵvẮĩẮýỳỵựĂĩỆỄúềĩÊỂNửỆĩÃỵvỆĩúôúĩuỵvẮĩẼỳôẼềĩýỵộỵĩẼỳôẼĩúẦẮýĩỆôúềĩùẰĩKrNĩỆỹẮỳĩỳỹẮỳĩõẮĩẮỵẮỳĩúỳỷẮỳĩỆẾAĩụÍÉúĩýỵJĩKJẮýềĩỆẾrỆĩỆỈĩõẮĩỆẰốẮĩMổĩỳẪỵĩụÍÉúĩụộĂĩuộẰềĩỆồẰĩỀỈĩụẨẮýĩỆỳỂrẮĩKốĩẮỵữĂĩỆỵẮĩỆẾẰẮýĩúôúĩỆqẮýĩÃĐẼĩẮỳỡẮĩùỡẮĩỆẾựẮĩụAõĩuốẮĩỆÁẮỳệĩ7ẾẰẮýĩùAẼĩ7ửỆĩ?ýỂNựẮĩụôẮĩÝỵôẼĩ?ýẴĩljknĩỀơẼĩỆĐỵĩỀừĩùỵxẮĩẾõĩẮỳỵữỂĩỳẰồỆĩụẪẮýĩúỳỷẮỳĩỆẾAềĩẢỵẮỳĩỆửềĩKỗẮĩỳẶõềĩMổĩỳẪỵĩÊỂõẮĩỆẾẴẮýềĩụỡNĩÃốĩỆỳEỵĩụỵwĂĩĂốĩúôúĩỆỳửĩÃỈúĩỆỳFĩụAúỳĩýỵõĩỆỗẮýĩúôúĩỳẰồỆĩụẪẮýĩúỳẬẮýĩẼỳôĩKốĩuẴẮĩỆẪỵĩẼỳồĂĩỆỷúỳĩúỈúĩỳẰồỆĩụẪẮýĩẼỳồĂĩỆẪỵệĩỤwĩỆỗẮýĩúÍEẮýĩúẦẮýĩỆôúĩÊỂộẮĩÃOềĩụộĂĩuộẰĩõẮĩẮỵẮỳĩúỳỷẮỳĩỆẾAềĩỆẾrỆĩỆỈĩõẮĩỆẰốẮĩMổĩỳẪỵềĩuộẰĩKvĩõẮĩỆẰốẮĩúỳẰĩẮỳỡẮĩùỡẮĩKỂỵĩỆửỆềĩụẶẮĩMỂỡẮềĩ8U?ÙĩúỳÁĩỆỳAêĩkệĩ&ẸĩụÉỆĩỆpẮĩúẦẮýĩỆẾpẮĩôẼĩúôúĩÃẰồỵĩỆẪỵĩẼỳồĂĩKốĩỆvĩẮồẮĩMổĩỳẪỵĩụộĂĩuộẰĩõẮĩẮỵẮỳĩỆẾrỆĩỆỈĩỆẾÍĐúềĩỆẾẰẮýĩKốĩỀõỂĩ7ửỆĩ?ýỂNựẮĩụôẮĩÝỵôẼĩ?ýẴĩljknĩỆẾựẮĩụAõĩuốẮĩỆẰốẮĩỆÁẮỳĩỆỊĩẮýốNĩkò/kl/ljkmĩụửẮĩẮýốNĩlọ/l/ljknệĩlệĩ6Ẹĩ7ỳẦẮýĩỆỵẮĩKốĩ7ẾỂNữẮĩỆỳẦẮýĩúỳHĩỆẾỹĩẼỳẬỵĩỳÉẼĩKĐỵĩÚẦẮýĩõẮĩỆÁẮỳềĩ6ẸĩẳỗẮĩỳẶõềĩ7ỳwĩỆỳõẰĩKốĩÙỂĩÃAúỳềĩàNĩuõẮĩ&ờỆĩỆẾrẮĩ7BĩÊỂẬúĩẳỵvỆĩ?õĂĩỆÁẮỳĩKốĩúôúĩỆBĩúỳÌúĩỆỳốẮỳĩKỵựẮềĩ8U?ÙĩúôúĩỳỂNvẮềĩỆỳAĩMổềĩỆỳốẮỳĩẼỳẬĩKốĩúôúĩúDĩÊỂõẮĩỆỳẦẮýĩỆpẮĩuôẰĩúỳỷĩỆẾựẮĩụAõĩuốẮĩụsNĩĂồẮỳĩúẦẮýĩỆôúĩỆỂNựẮĩỆẾỂNữẮềĩKrẮĩụẪẮýĩỀỡỂĩẾẪẮýềĩỳỵvỂĩÊỂộĩụwĩúôúĩỆqẮýĩÃĐẼĩẮỳỡẮĩùỡẮĩẮỡẮýĩúõẰĩỆỵẮỳĩỆỳqẮĩúộẮỳĩýỵôúĩúôúỳĩĂồẮýềĩúỳpẼĩỳốẮỳĩỆẬỆĩẼỳôẼĩÃỂrỆềĩỆỷúỳĩúỈúĩỆỳõĂĩýỵõĩỆỳỈúĩỳỵvẮĩụÉỆĩúõẰĩụỵwĂĩỆpẮĩúẦẮýềĩỆẾpẮĩôẼĩỆẪỵĩẼỳồĂĩKốĩÃẰồỵĩỆẾỊĩỆvĩẮồẮĩMổĩỳẪỵệĩmệĩ*ỈúĩÃÍÉẮýĩÚẦẮýĩõẮĩẮỳỡẮĩùỡẮĩẼỳôỆĩỳỂNĩKõỵĩỆẾẲĩẮẲẮýĩúẬỆềĩẼỳẬỵĩỳÉẼĩúỳờỆĩúỳừĩKĐỵĩúôúĩỀẸềĩuõẮềĩẮýốẮỳềĩụẰốẮĩỆỳwĩỆỳõĂĩĂÍỂĩúpẼĩHNềĩúỳỷẮỳĩÊỂNữẮĩúôúĩúpẼĩỆỗẮýĩúÍEẮýĩúẦẮýĩỆôúĩÊỂộẮĩÃOĩẮỳốĩẮÍĐúĩKữĩõẮĩẮỵẮỳĩỆẾrỆĩỆỈềĩỆẾỵwẮĩẢỳõỵĩúôúĩuỵvẮĩẼỳôẼĩúẦẮýĩỆôúĩuộẰĩKvĩõẮĩỆẰốẮĩúôúĩĂGúĩỆỵựỂĩỆẾẴẮýĩụỵwĂĩKữĩúỳỷẮỳĩỆẾAềĩẢỵẮỳĩỆửềĩKỗẮĩỳẶõềĩỆốỵĩỀộẮĩúDĩÊỂõẮềĩụDẮĩKAĩKốĩỆỷẮỳĩĂồẮýềĩỆốỵĩỀộẮĩúHõĩẮỳỡẮĩùỡẮệĩ7ỗẮýĩúÍEẮýĩúẦẮýĩỆôúĩýỵôẰĩùGúềĩÊỂộẮĩÃOĩụẬỵĩỆÍÉẮýĩKỵĩẼỳồĂĩẼỳôẼĩÃỂrỆĩỆồỵĩúẪẮýĩụẨẮýĩùỡẮĩúÍềĩẮỳpỆĩÃốĩỆỳõẮỳĩỆỳỵửỂĩẮỵựẮĩỳÍếĩÊỂõẮĩỆỡĂĩỆồẰĩụỵữỂĩẢỵvẮĩụwĩúôúĩụẬỵĩỆÍÉẮýĩụờúĩMôềĩỆFĩỆỳõềĩỆẾÍEẮýĩýỵôẰĩùÍẺẮýềĩúDĩỀẸĩýỵôẰĩùGúĩKữĩụAõĩẼỳÍDẮýĩỳẲõĩẮỳrẼĩKĐỵĩúẪẮýĩụẨẮýếĩỆBĩúỳÌúĩýỵộỵĩÊỂNửỆĩỆẬỆĩúôúĩKGềĩKỵvúĩĂỡỂĩỆỳỂtẮềĩỆẾõẮỳĩúỳpẼĩỆẾẰẮýĩẮỳỡẮĩùỡẮềĩỆỷúỳĩúỈúĩẼỳôỆĩỳỵvẮềĩẼỳẬỵĩỳÉẼĩúFẮýĩKĐỵĩúôúĩÃỈúĩÃÍÉẮýĩúỳÌúĩẮỗẮýĩẮýỗẮĩúỳờẮĩKốĩMĨĩÃOĩẮýỳỵựĂĩỀẬĩụẬỵĩỆÍÉẮýĩKỵĩẼỳồĂĩẼỳôẼĩÃỂrỆềĩỳồẮĩúỳửĩẮýỂNựẮĩẮỳỡẮĩụỵữỂĩẢỵvẮĩÃốĂĩẼỳôỆĩỀỵẮỳĩỆẪỵĩẼỳồĂềĩỆvĩẮồẮĩẸĩúDĩỀẸệĩ7ỳỈúĩỳỵvẮĩẮýỳỵựĂĩỆỄúĩỤỵvẮĩỀẬĩnlỏ/Ỳ7kĩẮýốNĩko/kl/ljkmĩúHõĩUẪĩỆẾÍẸẮýĩUẪĩÚẦẮýĩõẮềĩúỳHĩụẪẮýĩÃốĂĩỆẬỆĩúẦẮýĩỆôúĩẮơĂĩỆỹẮỳĩỳỹẮỳềĩỆẾỵwẮĩẢỳõỵĩúôúĩẢửĩỳẰồúỳềĩẼỳÍDẮýĩôẮĩẼỳẲẮýềĩúỳẬẮýĩỆẪỵĩẼỳồĂềĩỆvĩẮồẮĩMổĩỳẪỵếĩỆrẼĩỆẾỂẮýĩụpỂĩỆẾõẮỳĩúẶĩỳỵvỂĩÊỂộĩKĐỵĩúôúĩÃẰồỵĩỆẪỵĩẼỳồĂềĩỆẾỵvỆĩẼỳôĩúôúĩuỗẮýềĩẮỳẶĂĩỆẪỵĩẼỳồĂĩỳẰồỆĩụẪẮýĩỆẾựẮĩụAõĩuốẮềĩẮỳpỆĩÃốĩúôúĩuỗẮýĩẮỳẶĂĩỳẰồỆĩụẪẮýĩĂõẮỳĩụẪẮýềĩuồẰĩÃỈúềĩúẶĩKIĩẢỳỷềĩẢỳẦẮýĩụwĩupỆĩẮýEĩMộNĩẾõệĩnệĩÚỳHĩỆAúỳĩ8U?ÙĩúôúĩỳỂNvẮềĩỆỳAĩMổềĩỆỳốẮỳĩẼỳẬĩúỳÁĩụồẰĩỆỳỈúĩỳỵvẮĩỆẬỆĩúẦẮýĩỆôúĩÊỂộẮĩÃOĩẮỳốĩẮÍĐúĩKữĩõẮĩẮỵẮỳĩỆẾrỆĩỆỈĩỆẾựẮĩụAõĩuốẮềĩỆẾẰẮýĩụẶĩúqẮĩỆrẼĩỆẾỂẮýĩýỵộỵĩÊỂNửỆĩỆẬỆĩúôúĩỆẾõẮỳĩúỳpẼềĩĂỡỂĩỆỳỂtẮĩỆẾẰẮýĩẮẪỵĩuẪĩẮỳỡẮĩùỡẮềĩúôúĩKpẮĩụữĩÃỵựẮĩÊỂõẮĩụửẮĩẮýÍEỵĩẮÍĐúĩẮýẰốỵềĩỆẦẮĩýỵôẰềĩùỡẮĩỆẪúệệệĩẢỳẦẮýĩụwĩỳỹẮỳĩỆỳốẮỳĩụỵwĂĩẮẶẮýĩẼỳÌúĩỆồẼĩKữĩõẮĩẮỵẮỳĩỆẾrỆĩỆỈếĩỆẾỵwẮĩẢỳõỵĩỆỳỈúĩỳỵvẮĩúẶĩỳỵvỂĩÊỂộĩ?ýỳAĩÊỂNửỆĩỀẬĩọọ/?4-Ú3ĩẮýốNĩln/ọ/ljkkĩúHõĩÚỳỷẮỳĩẼỳHĩKữĩỆỗẮýĩúÍEẮýĩỆỳỈúĩỳỵvẮĩúôúĩýỵộỵĩẼỳôẼĩụộĂĩuộẰĩỆẾrỆĩỆỈĩõẮĩỆẰốẮĩýỵõẰĩỆỳẦẮýềĩẢỳẦẮýĩụwĩMộNĩẾõĩúôúĩKGĩỆõỵĩẮồẮĩýỵõẰĩỆỳẦẮýĩẮýỳỵựĂĩỆẾẴẮýềĩẼỳGúĩKGĩẮỳỡẮĩùỡẮĩụỵĩÃồỵĩõẮĩỆẰốẮềĩỆỳỂrẮĩÃÉỵĩỆẾẰẮýĩùAẼĩỆẾÍĐúềĩỆẾẰẮýĩKốĩỀõỂĩ7ửỆếĩỆỵửẼĩỆGúĩỆẾỵwẮĩẢỳõỵĩỆỳỈúĩỳỵvẮĩẮýỳỵựĂĩỆỄúĩÚẦẮýĩụỵvẮĩỀẬĩkọòọ/ÚỤ-77ýĩẮýốNĩỏ/kk/ljklĩúHõĩ7ỳHĩỆÍĐẮýĩÚỳỷẮỳĩẼỳHĩKữĩKỵvúĩỆỗẮýĩúÍEẮýĩỆỳỈúĩỳỵvẮĩ?ýỳAĩụAẮỳĩmó/ljjỏ/ĩ?Ụ-Ú3ĩúHõĩÚỳỷẮỳĩẼỳHĩỆẾẰẮýĩÊỂộẮĩÃOĩKốĩỀĨĩùGẮýĩẼỳôẰềĩẢỳẦẮýĩụwĩMộNĩẾõĩỆỹẮỳĩỆẾồẮýĩụẬỆĩẼỳôẰĩỆẾôỵĩẼỳũẼĩỆẾẰẮýĩùAẼĩỆửỆếĩỆẾỵwẮĩẢỳõỵĩỆỳỈúĩỳỵvẮĩ3ỳôẼĩÃvẮỳĩKữĩÊỂộẮĩÃOĩKIĩẢỳỷềĩKrỆĩÃỵvỂĩẮBềĩúẦẮýĩúGĩỳCĩỆẾÉếĩúẶĩẼỳÍDẮýĩôẮĩuộẰĩKvĩõẮĩỆẰốẮĩúôúĩụỵwĂĩuơẮĩẼỳôẰĩỳẰõềĩKỂỵĩúỳDỵĩýỵộỵĩỆẾỷĩKốĩúôúĩỳẰồỆĩụẪẮýĩÃxĩỳẪỵĩỆẾựẮĩụAõĩuốẮệĩoệĩÚôúĩ6Ẹêĩ?ẦẮýĩẮýỳỵvẼĩKốĩ3ỳôỆĩỆẾỵwẮĩẮẦẮýĩỆỳẦẮềĩ7ốỵĩẮýỂNựẮĩKốĩ&ẦỵĩỆẾÍEẮýềĩ%ỳẰõĩỳẴúĩKốĩÚẦẮýĩẮýỳvềĩấĩỆửềĩÚẦẮýĩỆỳÍDẮýĩúỗẮĩúÌĩúỳÌúĩẮỗẮýềĩẮỳỵvĂĩKGĩúHõĩĂỹẮỳĩẼỳẬỵĩỳÉẼĩỆẬỆĩKĐỵĩúôúĩẮýốẮỳêĩÚẦẮýĩõẮềĩỲộỵĩÊỂõẮềĩUẪĩụẪỵĩUỵựẮĩẼỳẲẮýềĩ4ỂộẮĩÃOĩỆỳAĩỆẾÍEẮýĩKốĩ7ỳỂửĩỆỗẮýĩúÍEẮýĩúẦẮýĩỆôúĩẢỵwĂĩỆẾõềĩẮýỗẮĩúỳờẮềĩẢỳẦẮýĩụwĩMộNĩẾõĩỆỹẮỳĩỆẾồẮýĩụqỂĩúDĩýỡNĩẾẬỵĩÃẰồẮĩỆỳAĩỆẾÍEẮýếĩụsNĩĂồẮỳĩụpỂĩỆẾõẮỳĩẼỳẲẮýềĩúỳẬẮýĩuỂẦẮĩÃrỂềĩýỵõẮĩÃrẮĩỆỳÍDẮýĩĂồỵềĩKrẮĩúỳỂNwẮĩuỂẦẮĩuôẮĩỳốẮýĩúpĂềĩỳốẮýĩýỵộềĩỳốẮýĩẢũĂĩúỳpỆĩÃÍÉẮýềĩẢỳẦẮýĩụộĂĩuộẰĩKvĩỀỵẮỳĩõẮĩỆẰốẮĩỆỳỈúĩẼỳsĂềĩẮỳpỆĩÃốĩúôúĩĂờỆĩỳốẮýĩẼỳGúĩKGĩỆửỆĩễÃÍDẮýĩỆỳỈúềĩỆỳỈúĩẼỳsĂềĩuôẮỳĩẢưẰềĩẾÍÉỂềĩuỵõềĩẮÍĐúĩýỵộỵĩẢỳôỆfếĩúỳHĩụẪẮýĩẼỳẲẮýĩẮýỊõĩúôúĩÃẰồỵĩùAúỳĩuvẮỳệĩóệĩÚôúĩúDĩÊỂõẮềĩuõẮềĩẮýốẮỳềĩụẰốẮĩỆỳwĩÃốĂĩỆẬỆĩúẦẮýĩỆôúĩýỵôẰĩùGúĩúôẮĩuẪềĩúẦẮýĩúỳÌúềĩKỵựẮĩúỳÌúềĩẮýÍEỵĩÃõẰĩụẪẮýềĩỳẪỵĩKỵựẮĩýÍDẮýĩĂtỂĩúỳpẼĩỳốẮỳĩẼỳôẼĩÃỂrỆềĩýỵJĩýỹẮĩẮửẼĩỀẬẮýĩKỗẮĩỳẶõếĩụẨẮýĩỆỳEỵềĩỆỗẮýĩúÍEẮýĩúẦẮýĩỆôúĩẢỵwĂĩỆẾõềĩẼỳẲẮýĩẮýỊõĩKỵvúĩúôẮĩuẪềĩẮỳỡẮĩKỵựẮĩKỵĩẼỳồĂĩẼỳôẼĩÃỂrỆềĩỆỳõĂĩýỵõĩỆvĩẮồẮĩMổĩỳẪỵĩỆẾẰẮýĩùAẼĩ7ửỆệĩòệĩỤốỵĩ3ỳôỆĩỆỳõẮỳ-ĩ7ẾỂNữẮĩỳỹẮỳĩỆÁẮỳềĩUôẰĩ4ỂộẮýĩ7ẾAĩKốĩúôúĩẼỳÍDẮýĩỆỵvẮĩỆỳẦẮýĩỆỵẮĩụồỵĩúỳỄẮýĩỆỗẮýĩúÍEẮýĩỆỂNựẮĩỆẾỂNữẮĩKữĩụÉỆĩúõẰĩụỵwĂĩỆpẮĩúẦẮýĩỆẾpẮĩôẼĩỆẪỵĩẼỳồĂềĩẢAẼĩỆỳEỵĩẼỳộẮĩôẮỳĩuỵwỂĩùÍDẮýĩýÍDẮýĩẮýÍEỵĩỆẬỆềĩKỵvúĩỆẬỆĩỆẾẰẮýĩụpỂĩỆẾõẮỳĩẼỳẲẮýềĩúỳẬẮýĩỆẪỵĩẼỳồĂềĩỆvĩẮồẮĩMổĩỳẪỵệĩấựỂĩúqỂĩýỵôĂĩụẬúĩúôúĩỀẸềĩỆỳHĩỆẾÍẸẮýĩúôúĩuõẮềĩẮýốẮỳềĩụẰốẮĩỆỳwềĩúỳHĩỆAúỳĩ8U?ÙĩúôúĩỳỂNvẮềĩỆỳAĩMổềĩỆỳốẮỳĩẼỳẬĩMỡNĩùỈẮýĩẢửĩỳẰồúỳĩKốĩỆẾỵwẮĩẢỳõỵĩỆỳỈúĩỳỵvẮĩúỳÁĩỆỳAĩẮốNĩKốĩuôẰĩúôẰĩẢửỆĩÊỂộĩKữĩ8U?ÙĩỆÁẮỳĩễÊỂõĩÚẦẮýĩõẮĩỆÁẮỳfĩụwĩỆỵửẼĩỆGúĩỆỳủẰĩùẤỵĩúỳÁĩụồẰệg/Ẽh


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phát huy vai trò của Đoàn Luật sư Quảng Trị

Phát huy vai trò của Đoàn Luật sư Quảng Trị
2013-12-20 04:35:07

(QT) - Được thành lập từ năm 1990, hơn 20 năm qua, Đoàn Luật sư Quảng Trị đã từng bước được củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, dần đáp ứng yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố...

Đại đội cảm tử mở đường máu ra đảo

Đại đội cảm tử mở đường máu ra đảo
2013-12-17 13:21:13

* Đồng chí LÊ VĂN HIỀN, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) Có một Đại đội cảm tử mà chiến công thầm lặng của họ gắn với sự tồn tại của một hòn đảo cách đất liền 15 hải...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết