Cập nhật:  GMT+7
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTeG7pz/hu64m4buiWDzhu47huqAmWDzhuqHEg+G7juG7rCzhu47hu6xU4bqv4buOZDvhu4484bueP+G7jmVY4buOxIPhu6LhurHhu44pJj/hu47hurEyeyrhu47Do+G6p2HhurFMLybDlE1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHhu6FY4buiVuG7jE1K4bqu4bquxrBL4buOLeG7juG7oeG6scOpQHvhu47huq8mfVA/4buO4busNz/hu448ND/hu457KuG6pzk/4buO4bun4bq/4buO4buQ4buc4buO4bqv4bqxNT/hu47hu6c/4buuJuG7olg84buO4bqgJlg84bqhxIPhu47hu6ws4buO4busVOG6r+G7jmQ74buO4bqvND/hu4484bueP+G7jmVY4buOxIPhu6LhurHhu44pJj/hu45XUuG7juG6sTJ7KuG7jsOj4bqnYeG6seG7jmThu6Dhu47hu64mUMOp4buOZVjhu47huqPhurHhu57hu47huq8y4buu4buOVzThu47huq/Do317KuG7jj404bqv4buOV+G6pzl7KuG7jibGrz7hu47DoeG7jm/hu6I84bqvPz59w6NY4buOSuG7p+G6v0vhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1M4bqv4bui4busPFjhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4w+4buiw6MqP3vDjeG7kOG6oWXhu47hu6LhurHhuq994buMTUzhuq/Do01M4bqvVk1MPz4q4buO4buiPOG6r+G7guG7jOG7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buY4buUw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7kOG7nOG7muG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4zhu44m4bqv4bqv4bqhw40vL+G7rOG7on3huqPhurHhu6J7KuG6r8OjP+G7iGR7L+G6oX3Do+G6r+G7ojzEgy/DlS/huq7Do+G6sX17KuG6o+G6seG7onsqJj9Y4bqhL8SQw7Lhu5bhuqHhu4Hhu5rFqcOV4buIKOG6oSrhu4wvTUwv4bqvVk1ML+G6r8OjTUzhuq/Do01M4bqvVk1E4buNROG7juG7rDc/4buOPDQ/4buO4bunP+G7ribhu6JYPOG7juG6oCZYPOG6ocSD4buI4buOZnsm4buO4bqv4bqn4buOPD8j4bqx4buO4buuw6Lhu6Lhu47Dg1jhurHhuq9Yw6PEg0wv4bqvVk1ML+G6r8OjTUwv4bqv4bui4busPFhNTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNxILhu6LhurHhu47Eg+G6q+G7juG7rjLhu4574bugw6nhu4rhu47huqAmWDzhuqHEg+G7ji3hu45E4buNROG7juG6r+G6qXsq4buOKj/hu6B7JuG7jsOU4bua4buO4buhw7NE4buOxrA8w6k+4bqhP+G7ruG7jldS4buOPOG7tnvhu47huq8/4bu4eyrhu45lP3vhu448Nj/hu4jhu47hu6FSeyrhu47huq8/e+G7jsODWOG6seG6r1jDo8SD4buO4bqvw6M64buuJuG7jjw5P+G7juG7onsmw43hu47hu4zhuq4xP+G7juG6rybhu6B7JuG7juG6rybhu6jhuq/hu45lP3vhu448Nj/hu45X4bu4e+G7jmQ4P+G7jnsmY3sq4buOeyrhuqc5P+G7jj7hu6Dhu47huq8xP+G7jjzhu6A+4buOJiLhu47huq8mxajhuq/hu45kInsq4buOZEDhu44+O3sm4buM4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xN4bquw6Phuqc44buu4buOV1vhu4rhu47huqAmWDzhuqHEg+G7jldS4buO4busLOG7juG7rlF7JuG7jsSD4bue4bqv4buO4busVOG6r+G7jio/Y+G7jsSD4bui4bqx4buOKSY/4buO4buieybhu47hu64mUMOp4buOZVjhu45kOD/hu47huq8y4buu4buOVzThu47DlOG7kuG7lOG7jik+Lyo/OeG7jsOh4buOKSbhurHhu45k4bqr4buu4buOKj84P+G7jiZQe+G7juG6rzLhu67hu45XNOG7jsag4buQ4buOKT4vKj854buI4buO4buBeybhu47hu67huqV7KuG7jikmMXsq4buOZOG6p2Hhuq/hu47huqPhurHhu6Lhu47hu67hu57hu67hu47hu67hurE04buu4buOKT89PuG7juG6r8Oj4bui4buOZEDhu457M3sq4buOVzThu47hu64ze+G7iOG7juG6oCZYPOG6ocSD4buO4busLOG7juG7rFThuq/hu45k4bug4buOV+G6p2Hhu67hu47huq8mUeG7iOG7juG7jeG7psOp4buOPOG7oOG7jjzGr3vhu47huq8m4bqt4buOJuG7oj/hu47huqAmWDzhuqHEg+G7juG7rCzhu47hu6xU4bqv4buOKj9j4buOZDvhu4484bueP+G7jmVY4buOxIPhu6LhurHhu44pJj/hu45XUuG7jsSDYuG7jlbhurV7KuG7jsOj4bqnYeG6seG7iOG7jsOz4bue4buu4buOeybhu6Dhu47huq/hu6A/4buO4bqvw6Nh4buO4buuJn3hu47huqAmWDzhuqHEg+G7jmThu7B74buO4buuJuG6p+G7ouG7juG7rDt7JuG7jjzhurHhu6h74buOxIPhu6LhurHhu47Eg+G6q+G7juG7rjLhu44+OD/hu457JsWo4bqv4buOe+G7oMOp4buI4buO4bquw6N9eyrhu44pJj/hu45XW+G7iuG7juG7pT/hu7Z74buOV33hu6B74buO4busNz/hu448ND/hu47hu6fhur/hu47hu64mfeG7juG7rD/hu7jhuq/hu4rhu44mIuG7juG6rybFqOG6r+G7jmQieyrhu45kOD/hu44m4bugeybhu45XNHsq4buO4buuw6Lhu6Lhu47huqAmWDzhuqHEg+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG6oCZYPOG6ocSD4buOV1Lhu47huq/hurHDqeG7tnvhu47hu6wy4buOKj9S4buO4bqv4bqp4buOV+G6pzl7KuG7jlfhurHhu6Lhu45l4buieybhu47Eg+G7ouG6seG7jsawPMOpPuG6oT/hu67hu47hu6V9e1Z9e+G7juG7kMOVw5Thu5Dhu4jhu47huq7hurHDqeG7jnsmP+G7tnvhu4rhu44+OD/hu45X4bumw6nhu47hu6J7JuG7jldS4buO4bqvw6PDoeG7jjxQP+G7jsOh4buOPjThuq/hu44qP1E/4buOV8Wo4bqx4buO4bqvUD/hu47huqAmfVh7P2Xhu4rhu457JuG6p3sq4buO4buuJuG6p+G7ouG7juG7riZ94buO4bqvJsWow6nhu44+O3sm4buOPMWow6nhu448UD/hu47huqEmfXsq4buOVzThu457JuG6p+G7juG6ryY5P+G7jiZ94bugeyrhu44pPz7hu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3huqAmWDzhuqHEg+G7jipUe+G7juG7rFvhu47hu67hurE04buu4buOVzk/4buO4buieybhu45kOD/hu44mM+G7juG7rDc/4buI4buO4bqu4bqxw6nhu457Jj/hu7Z74buK4buO4bqvw6NR4buOPDk/4buO4bqhJiB7KuG7jmTFqHvhu47hu6zhu5594buO4buuJjrhu4rhu457KjE/4buOxIPhu6J94buO4busNz/hu448ND/hu457KuG6pzk/4buO4bun4bq/4buO4bqvJuG6qeG7ouG7jnsm4buoe+G7iuG7juG7onsm4buOZOG7sHvhu47hu65de+G7juG7jCbhu6I+4buO4buuJjc/4buM4buI4buOxakqfeG7oD/hu44m4buiP+G7jjzGr3vhu47hu6ws4buO4busVOG6r+G7jmQ74buO4bqvND/hu4484bueP+G7jmVY4buOxIPhu6LhurHhu44pJj/hu47hurEyeyrhu47Do+G6p2HhurHhu4rhu457Uz7hu47hu5DDlcOV4buc4buK4buO4bqgJlg84bqhxIPhu47hu65de+G7juG6r8Ojw6Hhu47huq8m4bugeybhu47huq/hu6Y+4buOVz89PuG7juG7rsOi4bui4buOKj84P+G7juG6r8Oj4bqxw6lAe+G7juG6ryYxeyrhu44pJj/hu44+NOG6r+G7juG6rznhu47hu6zhu5594buOPOG7nuG7juG7rlHhu47hu67DouG7ouG7juG7gXsm4buOV1N7KuG7jj404bqv4buO4bqvxag+4buOUXsm4buO4bqgJlg84bqhxIPhu45X4buieyrhu44mOuG6r+G7jmThu6B94buO4bqv4buq4bqx4buO4buuxq974buOxIPhu6Lhu47huq9QP+G7jj404bqv4buO4busY+G7ouG7juG6rz8j4buu4buOw6Hhu47huq/Do+G6pzl7KuG7jldQP+G7jiYi4buu4buOxIJ94bqx4bqvJuG7jsOz4buiw6N9PD974bui4buI4buOxILhu6LhurHhu45XW+G7iuG7juG6oCZYPOG6ocSD4buO4bqv4bqxw6nhu7Z74buO4busMuG7juG7onsm4buOxIPhu7Thu44pJjF7KuG7jjzDmuG6oeG7jjxQP+G7jsSD4buiP+G7jjzGrz7hu4574bugw6nhu457Y+G7ouG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcO54buIb0wv4bqhTQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dời sư tử lạ khỏi trụ sở UBND tỉnh Long An

Dời sư tử lạ khỏi trụ sở UBND tỉnh Long An
2014-10-02 06:59:30

(TN) - Ông Lê Minh Đức, Chánh văn phòng UBND tỉnh Long An, cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo dời 4 tượng sư tử đá ra khỏi khu nhà làm việc của UBND tỉnh và trả lại cho chủ cũ là...

Chung kết Hoa hậu VN Thế giới tại Nhật

Chung kết Hoa hậu VN Thế giới tại Nhật
2014-10-02 06:58:51

(TN) - Cuộc thi Hoa hậu VN Thế giới 2014 lần đầu tiên được tổ chức, quy tụ gần 200 thí sinh đến từ Mỹ, Nhật Bản và VN. Sau hơn 4 tháng diễn ra (bắt đầu từ tháng 5.2014), ban...

3 người đẹp thi “chui” bị cấm biểu diễn

3 người đẹp thi “chui” bị cấm biểu diễn
2014-10-02 06:58:25

(TN) - Tường Vy, Huỳnh Thúy Anh (thi Hoa hậu người Việt tại Mỹ vào tháng 8 vừa qua) và Cao Thùy Linh (đang dự thi Miss Grand International tại Thái Lan) vừa bị Cục Nghệ thuật...

Những CĐV Hàn Quốc đặc biệt

Những CĐV Hàn Quốc đặc biệt
2014-10-01 06:10:26

(TT) - Suốt kỳ Asiad 17, luôn có một nhóm những CĐV đặc biệt người Hàn Quốc ủng hộ hết mình cho những cầu thủ VN trong các trận đấu bóng đá (bao gồm...

Anh Khôi vô địch cờ vua U-12 thế giới

Anh Khôi vô địch cờ vua U-12 thế giới
2014-10-01 06:09:56

(TTO) – Kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi vừa xuất sắc đánh bại đối thủ người Nga để đăng quang ngôi lứa tuổi U-12 nam Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới 2014 diễn ra tại Durban (Nam Phi).

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết