Cập nhật:  GMT+7
4bup4buKw714w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VOG7ieG7iOG7pMOT4bq8d+G7q+G6qeG6vOG7pOG6osOTw5Phu4jDieG6ongteEXhuqLhu4x44buM4buK4bquw4l4w5rhu47DiU944bqw4buM4buKeOG7iuG7rFLhu4zDjHjhu4zhu4rhuqrhu6R44buk4buK4buEeMOM4buI4bug4buI4bupL+G7isO94bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUxIPhurzhuqLhurh34bur4buJ4buJeC144bqp4bq84buk4bqiw5PDk+G7iMOJ4bqieMOdVuG6onjhurrhu6xRw4l4RUrhu4zhu4p4w4nhu4rhu5Dhu4x4w5PEgnjhu4zhu4rDlcOSeOG7jOG7iuG6rsOJeMOa4buOw4lPeMOJw5V44bqw4buM4buKeOG7iuG7rFLhu4zDjHjhu4zhu4rhuqrhu6R44bukw5rhu47hu4zDjHjhu7V5eOG7jOG6ssOSeFXhu6bhuqLDuXjhu6TDmuG7juG7jMOMeMOS4bua4bukeMOJ4bum4buaw4l44buk4buK4bqyw5J44bq4w5R4w4nhu6rhuqJ44buk4bquVHjDieG7isSoeOG7jOG7iuG6rsOJeMOa4buOw4lPeOG6p+G6vMOaw5rhuqLhu4zDjOG7p+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6sg4bqi4buMeOG7jOG7iuG6rsOJeOG6qSR44buk4buKxILhu4zhu4p4w5NDVHjDncSC4buOeOG7jOG6ssOSeMO94bqgw4DDvXjhu4zEguG7tnjhurrhurZ44bq6w4Phu4zhu4p4ReG6ruG7iHjhu4zhu4rhu4hG4bumeOG7pOG7guG7jHjhu6Thu6bhu5zhu4h44buM4buc4buIeOG7pOG7iOG7hOG7jMOMeOG7pMOa4buO4buMw4x4w5PEguG7jMOMeOG7jOG7iuG6rsOJeMOa4buOw4lPeOG7jOG7iuG7rHjhuqnhu7Z4MOG7iuG6vMOS4buIw4nhuqLDk3jDrOG7jsOS4bqi4buMw4nhurzDuXjhu4vDk+G7iFRP4buM4buO4bukw7l4w6PDmuG6vOG6vOG7jHgx4bqi4bu2eMOdxIJ44bqj4buO4buOeOG6o+G7iMOM4buK4buk4bq8w5rDmeG7peG7peG7pXjhurpIeMOM4buIxILhu4zhu4p44bq64busUcOJeMOd4buI4buM4buKeOG6uFd44bukw5rhu4Lhu4zhu6V4MOG7puG7msOJeEVC4bumeMOJ4buK4buQ4buMeOG7jMSC4bu2eMOTxIJ4w5Lhu5rhu6R44bukw5rhu47hu4zDjHjhu4zhu4pZ4buMw4x44buK4buO4bqu4bukeOG6uuG7muG7jMOMeE89eOG7jOG7iEfDknjhu7V5eOG7jOG6ssOSeMOa4bqieMOS4bq04bukeOG7pOG6rlR4w4nhu4rEqHjDmuG7jsOJT3jhuqfhurzDmsOa4bqi4buMw4zhu6fhu6kvVOG7q+G7qVR4w4nDk+G6osOZw5nhu6F3VCDhu47hurjhu7Z34bur4bup4buk4bqiRcOT4bq8eMOZ4buk4bu2w5Phurzhu6F3w5LhuqLDmsOM4buI4buMdeG7s1Thu7R44bqi4bum4buk4buOd+G7q+G7qeG7pMOa4bur4bup4buk4bq44bur4bup4buIw5LDjHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXfDk+G6r8OS4bqiw4zhurx3eOG6osOT4buk4buhd3d44buKw5lU4bqiw4nhurzhu6F3eXd4ReG7jsOa4bq44bq8w5rhu6F3w713eOG7iuG7tlThurzDmsOT4buI4buMT+G7oXd3eOG7juG7jMOJw5Phu4jDiU/hu6F3w5rhurzhu6Thu6bDmuG7jHjDmeG7iuG7juG7suG6r8OS4bqiw4zhurzFqeG7pOG7iuG7iMOZ4bulw5nDmsOJxrB3eMOZw5rDieG7oXfhu4rhu6Thu6RUdS8vVOG7iuG7iOG6vOG7jEXhuqLhu4zDieG7puG7peG7pOG7puG7juG7iOG7pMOa4bq84bulw53hu4wv4buk4buI4bqi4buM4bu24buO4buML+G6r8OS4bqiw4zhurzDtOG7iOG6vOG7suG7peG6osOZVOG7tHThu4nhu4rhu6bDkkXhu4zhuqLhu4jDk+G6rzHhu6Hhu7l5eUFBw713L+G7q+G7qS/hu6Thurjhu6vhu6kv4bukw5rhu6vhu6nhu6TDmuG7q+G7qeG7pOG6uOG7qyDhu5bhu4x44buk4buKxILhu4zhu4p4w53hu4jhu4Lhu4x4w4nhu6rhuqJ44bqp4bq84buk4bqiw5PDk+G7iMOJ4bqieC14OuG7jOG7inV4MMOT4bqiw5nhu4rDkuG7psOZ4buIw4nhu6kvVOG7q+G7qS/hu6Thurjhu6vhu6kv4bukw5rhu6vhu6kv4buk4bqiRcOT4bq84bur4bqp4bq84buk4bqiw5PDk+G7iMOJ4bqieMOTxIJ4w5Lhu5rhu6R44bukw5rhu47hu4zDjHjhu4zhu4pZ4buMw4x4ReG6ouG7jHjhu4zhu4rhuq7DiXjhu4rhurzhuqLDneG7tnjDkuG6vOG7pOG6osOTeOG7pOG7isSC4buM4buKeMOJ4buU4buMw4x44buM4buK4bqq4bukeOG7pMOa4buO4buMw4x4w5NLw4nhu4p4w5lYeMOd4bug4buIeOG7iuG7nuG7jHjDvXl5eOG7pMOa4buIR+G7pnjhuqLDk0Xhu6bDknhFw4Phu4x4w5rhuqJ44buk4buOxILhu4x44buk4buK4buEeMOM4buI4bug4buI4buleCDhuqLhu4x44buM4buK4bquw4l44bukVuG7jMOMeMOM4buIxILhu4zhu4p4w4nhu4rEqOG7jHjDjOG7iOG6sOG7iHjDo8Oa4bqiw5LDkuG7tnjDncSCeOG6uuG7rFHDiXjDk+G7rOG7pnjhu6Thu4Lhu4x44bukw5rhu47hu4zDjHgg4bqw4buOeOG7pMSC4buMw4x4w6zhu47DiU944bqi4buM4bq4eMOa4buOw5PDk3jEg+G6osOTw5N44buOw4144bqj4bqiw5Lhurzhu6V44buJ4bqi4bu2eOG7pMOa4buW4buMw4x44bqt4bqiw5rDmXjEqcOTw5rhu4jDieG7injDieG7quG6onjhu4zhu4rDlcOSeMOJ4buK4buOeEXhu4jhu4Thu6R1eHfhu4nhu4pD4bukeOG7iuG6ruG7jOG7inhU4buKxajDiXjDncSCeOG6qsOSeMODVHhP4buK4buIeOG6uuG7rFHDiXjhu6Thuq5UeMOJ4buKxKh44bqn4bq8w5rDmuG6ouG7jMOM4buneEVK4buM4buKeMOJ4buK4buQ4buMeMOTxIJ4ReG6ouG7jHjhu4zhu4rhuq7DiXjDicOVeOG6sOG7jOG7injhu4rhu6xS4buMw4x44buM4buK4bqq4bukd+G7pXgl4buM4buKeMOJ4buw4buMw4x4RcSC4bu2eOG7pOG7knjDk8OU4buMw4x4w5Lhu4Thu4x4w5Lhu5p4w53hu6Dhu4h44buM4buKw5XDknjhuq/DmuG7juG7jHjhuqnhuqLhu4jhurjhurzhu4zDuXhF4bqi4buMeOG7jOG7iuG6rsOJeOG6uuG7ruG7jMOMeOG7pOG7iuG7rnhF4bqieOG7pMOa4buO4buMw4x44bq44bqi4buM4buKeMOZw4PDieG7isO5eMOZ4bqi4bumeMOjw5rhurzhurzhu4x4MeG6ouG7tnV4d+G6r8Oa4buO4buMeOG6qeG6ouG7iOG6uOG6vOG7jHjDk+G7puG7lOG7jHjDicOVeE/hu4R44buK4buO4bquw4nhu4p4w4nhu4rhu454w5Lhu5Dhu4h4w53hu4hHw4nhu6V4w5DDlXjDk8SCeOG6uuG7iEbhu6Z4w5LEgnjDieG7isWo4buMw4x44buk4bqieOG7jOG7guG7jHjhu4rhu5DDiXjhu4rhu5Lhu4h34bul4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vDkOG6pMOJeEXhu4hH4bukw7l44bq44bqi4buM4buKeMOJ4bqieGJ6euG7tnhiw5lF4buO4bumw5rhu4zhurx44bq64busUcOJeOG7tOG7hFR44buk4buK4buueMOJ4buKxKjhu4x44bukw5rhu47hu4zDjHjhurjhuqLhu4zhu4p4w5nDg8OJ4buKeOG7jOG7ilnhu4zDjHhF4bqi4buMeOG7jOG7iuG6rsOJeMOa4buOw4lPeOG7isSC4buMw4x44bq6QuG7pnjhu6TDmuG7juG7jMOMeOG7tXl44buM4bqyw5J4VeG7puG6osO5eMOdxIJ44bq64busUcOJeOG6p+G6vMOaw5rhuqLhu4zDjOG7p3jDieG6onjhu4zDjFHhu4h4w5PEgnjhu4rhu6bhu7ZG4buMeOG7pOG7iuG7juG6ruG7iHjDmeG7luG7jMOM4buleOG6q+G7iuG6qOG7jHjhurhLVHjhu4zEguG7tsO5eOG7pOG6rlR4w4nhu4rEqHjDmeG7hnjhu6TDmuG6ouG7jnjDjOG7iOG6sOG7iHjhuqfhurzDmsOa4bqi4buMw4zhu6d44buK4bum4bu2RuG7jHjhu6Thu4rhu47huq7hu4h4w4nhu4rhu4544bq44bqi4buM4buKeMOJ4bqieGJ6euG7tnhiw5lF4buO4bumw5rhu4zhurx4w53EguG7jnjhu4zDjMSC4bu2eOG6oC1BeOG7pOG6ruG7iHjhuq3hu47hu4zhurjhu47hu4zDuXgl4buM4buK4bul4bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7qeG7pOG6okXDk+G6vHjDmeG7pOG7tsOT4bq84buhd8OS4bqiw5rDjOG7iOG7jHXhu7NU4bu0eOG6ouG7puG7pOG7jnfhu6vhu6nhu6TDmuG7q+G7qeG7pOG6uOG7q8O9eXhF4bqi4buMeOG7jOG7iuG6rsOJeMOa4buOw4lPeMOJw5V44bqw4buM4buKeOG7iuG7rFLhu4zDjHjhu4zhu4rhuqrhu6R44bukw5rhu47hu4zDjHjhu7V5eOG7jOG6ssOSeFXhu6bhuqJ14bupL1Thu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q8O94buleOG6qeG6vOG7pOG6osOTw5Phu4jDieG6onjhu7Phu6V4w6PDmuG6vOG6vOG7jHgx4bqi4bu2eOG7teG7pXjhuq/DmuG7juG7jHjhuqnhuqLhu4jhurjhurzhu4x44bu34buleOG7i8OT4buIVE/hu4zhu47hu6R44bu54buleOG6qeG7tngw4buK4bq8w5Lhu4jDieG6osOTeMOs4buOw5LhuqLhu4zDieG6vHhB4buleOG6reG7iOG7jE/hu4jhu4x4aeG6osOaT3jDgeG7pXgg4bumw5PDk+G6vOG7pHjDjVTDmnjDkuG7tnjDtOG6osOT4bq84buM4buk4buI4buM4bq8eMOA4buleCDDk+G7iOG7jE94w73DgOG7s3jhuqDhu6V4Ynp64bu2eGLDmUXhu47hu6bDmuG7jOG6vHjDvXnhu6V44bqj4buO4buOeOG6o+G7iMOM4buK4buk4bq8w5rDmeG7peG7qS9U4bur4bupL+G7pOG6uOG7q+G7qS/hu6TDmuG7q+G7qS/hu6ThuqJFw5Phurzhu6vhu6lUeMOJw5PhuqLDmcOZ4buhd1Qg4buO4bq44bu2d+G7q+G7icSD4bqvOOG6q3jEg2/hu4fhuqvDo+G7qS9U4bur4bupVHjDicOT4bqiw5nDmeG7oXdUIOG7juG6uOG7tnfhu6vFqeG7ieG7iuG6vOG7jngw4buO4buM4buk4bqiw4nhu6TDkuG7psOZ4buIw4nGsOG7qS9U4bur


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trở về từ ký ức

Trở về từ ký ức
2011-06-02 06:05:04

TT - Ngày 1-6, đúng 8g sáng tổng đài Trở về từ ký ức với số điện thoại (08) 62605555 đã chính thức hoạt động. Ðây là điểm bắt đầu cho chương trình Trở về từ ký ức dự kiến lên...

Sáng bừng sức sống chuẩn bị “lên sóng”

Sáng bừng sức sống chuẩn bị “lên sóng”
2011-06-02 05:55:45

TT - Sau vòng bán kết (diễn ra ngày 31-5 tại Nhạc viện TP.HCM), cuộc thi tìm kiếm ban nhạc nữ House of Dreams - Sáng bừng sức sống đã tìm được 15 gương mặt cho vòng chung kết.

Patrice Evra sẽ cùng Park Ji Sung đến TP HCM

Patrice Evra sẽ cùng Park Ji Sung đến TP HCM
2011-06-01 11:28:19

(VnExpress) - Ngoài Park Ji Sung, trong danh sách các ngôi sao bóng đá đến sân Thống Nhất thi đấu với CLB Navibank Sài Gòn ngày 15/6 còn có nhiều ngôi sao như hậu vệ Patrice...

Federer vào bán kết gặp Djokovic

Federer vào bán kết gặp Djokovic
2011-06-01 11:28:03

(VnExpress) - Trong trận đấu với Gael Monfils ở tứ kết tối qua, tay vợt nam số ba thế giới đã giành chiến thắng sau 3 set.

Juventus bổ nhiệm người cũ làm HLV trưởng mới

Juventus bổ nhiệm người cũ làm HLV trưởng mới
2011-06-01 11:27:48

(VnExpress) - Cái tên tiếp theo được chọn cho sứ mạng dẫn dắt Juventus trở lại đỉnh cao là Antonio Conte, cựu danh thủ từng cùng chính CLB đoạt 5 scudetto và một lần vô địch...

Triển lãm về Ấn Độ tại Pháp

Triển lãm về Ấn Độ tại Pháp
2011-06-01 10:01:55

TT - Bố trí như một cuộc đối thoại giữa Pháp và Ấn Độ, triển lãm Paris, Delhi, Bombay... đang được tổ chức tại Trung tâm Pompidou với tác phẩm của khoảng 50 nghệ sĩ hai nước...

Sẽ phát hành lịch bloc Kỷ lục Việt Nam

Sẽ phát hành lịch bloc Kỷ lục Việt Nam
2011-06-01 10:01:37

TT - Một bộ lịch bloc với nội dung giới thiệu các kỷ lục gia và các đơn vị sở hữu kỷ lục Việt Nam sẽ được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam phát hành nhân mùa lịch năm 2012.

Quay phim ở viện tâm thần

Quay phim ở viện tâm thần
2011-06-01 10:01:22

TT - Không có trường quay nhưng sau khi thuyết phục thành công các bác sĩ, êkip đoàn làm phim Trái tim lỡ nhịp (30 tập, đạo diễn: Lê Văn Thảo, biên kịch: Vinh Trân) đã thực...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết