Cập nhật:  GMT+7
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO1IOG6quG7teG6pOG7l0/huqbEgkvhu5fhu6LDkuG7teG7l+G7teG7luG7l09N4bqm4buX4bu1w5V04buX4bu44bq6w7rhurjhu5fhu7jhu7LhurUo4buXT0LhurjhuqThu5fhurXDk+G7peG6uMOC4buX4bqnTeG6quG7l09N4buQw4zhu7Xhu5fEkFDhu5fhuqThur5L4buXT+G6pOG7kuG7l3Bu4buX4bq1w5Phu4Thu7Xhu5fhuqRH4bqm4buXxJDhuqThurx04buX4buBKSnhu48v4bqk4bubw7Xhu49Lw7Xhu49PdOG7s0VB4buXTk/hu55FQcOs4buVw4l0TcOC4bqm4bq4bOG7nUvhu6Lhu5d0w5NP4bq64buVw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O1w7LhurXhuqfhu43hu5ct4buXIOG6quG7teG6pOG7l0/huqbEgkvhu5fhu6LDkuG7teG7l+G7teG7luG7l09N4bqm4buX4bu1w5V04buX4bu44bq6w7rhurjhu5fhu7jhu7LhurUo4buXT0LhurjhuqThu5fhurXDk+G7peG6uMOC4buX4bqnTeG6quG7l09N4buQw4zhu7Xhu5fEkFDhu5fhuqThur5L4buXT+G6pOG7kuG7l3Bu4buX4bq1w5Phu4Thu7Xhu5fhuqRH4bqm4buXxJDhuqThurx04buX4buBKSnhu49PdOG7s0VB4buXTk/hu55FQcOs4buVw4l0TcOC4bqm4bq4bOG7nUvhu6Lhu5d0w5NP4bq64buVw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14bqn4bqk4buK4bqm4buXw4LhuqZ04bq44buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7uOG6qnThu5fhu7nhuqbhurbDieG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu7jDueG6puG7l+G7s+G6puG6tsOT4buXT+G6pHTDieG7l+G7t+G7lOG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu51zL3Phu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bql4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtXLhuqThu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buB4bun4buXIeG6puG6uuG7l+G7tOG6pOG7r8OTbuG7lyHhuqbhurrhu5cg4bqm4bq44bqk4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtSDDg+G7l+G7snXhu5cxw4LDk+G7nsOD4bq4buG7l+G7tHThurrhu5fhu4HDk+G7r+G6uOG7lyhG4bq4w4Lhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O1cuG6pOG7o8ah4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7geG7p+G7lyjhu5DDjOG6uMOC4buXIEfhu7Vu4buXKOG7kMOM4bq4w4Lhu5co4bq8dOG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Uo4bq6w7rhurjDguG7l8Oqxanhurjhu5dAw4lu4buXIMOD4buXMeG6pOG7kOG7l+G6p+G6psSC4bq44buPL0/hu7fDteG7jy9PTcO14buPT03DteG7j0/hu7fDtXLhuqThu6PGoeG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu4Hhu6fhu5dU4buX4buB4bqm4bq4w4Ju4buXKOG7kMOM4bq4w4Lhu5co4bq8dOG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7XhurPhuqTDucOJ4buX4bu44buS4bu14buX4bu04bqk4buvw5Nu4buXIOG7nuG7lyLhuqbhuq7Dk+G7l8Oq4buv4bq44buPL0/hu7fDteG7jy9PTcO14buPT03DteG7j0/hu7fDteG7tOG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu5vhu5/huqThu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buB4bun4buXIeG6puG6uuG7lyjhu6XhuqZu4buXIeG6puG6uuG7lyDhuqbhurjhuqThu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1IMOD4buX4buydeG7lzHDgsOT4buew4Phurhu4buX4bu0dOG6uuG7l+G7gcOT4buv4bq44buXKEbhurjDguG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu5vhu5/huqThu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buB4bun4buXKMOS4bu1buG7lyjhu5DDjOG6uMOC4buXKOG6vHThu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1KOG6usO64bq4w4Lhu5fDqsWp4bq44buXQMOJbuG7lyDDg+G7lzHhuqThu5Dhu5fhuqfhuqbEguG6uOG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu5vhu5/huqThu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buB4bun4buX4bqn4buv4bq44buXIHhLbuG7lyjhu5DDjOG6uMOC4buXKOG6vHThu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bqz4bqkw7nDieG7l+G7uOG7kuG7teG7l+G7tOG6pOG7r8OTbuG7lyDhu57hu5ci4bqm4bquw5Phu5fDquG7r+G6uOG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu6PGoS9z4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG6peG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Vy4bqk4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7geG7p+G7l8OqQ+G6uOG6pOG7l+G6p+G6pMO54bu14bqkbuG7l8OqQ+G6uOG6pOG7lyDhuqbhurjhuqThu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1IMOD4buX4buydeG7lzHDgsOT4buew4Phurhu4buX4bu0dOG6uuG7l+G7gcOT4buv4bq44buXKEbhurjDguG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Vy4bqk4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG6p+G6p+G7lyjhu6Xhuqbhu5cgxanhurjDgm7hu5co4bul4bqm4buXIMWp4bq4w4Lhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1KOG6usO64bq4w4Lhu5fDqsWp4bq44buXQMOJbuG7lyDDg+G7lzHhuqThu5Dhu5fhuqfhuqbEguG6uOG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Vy4bqk4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7geG7p+G7lyjhu5DDjOG6uMOC4buXKOG6puG6sEtu4buX4bu4dMSQTeG7guG6uMOC4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG6s+G6pMO5w4nhu5fhu7jhu5Lhu7Xhu5fhu7ThuqThu6/Dk27hu5cg4bue4buXIuG6puG6rsOT4buXw6rhu6/hurjhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14bu04buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7m+G7n+G6pOG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu4Hhu6fhu5fDqkPhurjhuqThu5ch4bqmdOG6uMOCbuG7l8OqQ+G6uOG6pOG7lyDhuqbhurjhuqThu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1IMOD4buX4buydeG7lzHDgsOT4buew4Phurhu4buX4bu0dOG6uuG7l+G7gcOT4buv4bq44buXKEbhurjDguG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu5vhu5/huqThu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14buB4bun4buXKOG7peG6puG7l+G6s+G6pMOSbuG7lyjhu6Xhuqbhu5cgxanhurjDguG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Uo4bq6w7rhurjDguG7l8Oqxanhurjhu5dAw4lu4buXIMOD4buXMeG6pOG7kOG7l+G6p+G6psSC4bq44buPL0/hu7fDteG7jy9PTcO14buPT03DteG7j0/hu7fDteG7m+G7n+G6pOG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu4Hhu6fhu5fhuqdN4bqm4bqww5Phu5cg4bq64bq4w4Ju4buX4bqnTeG6puG6sMOT4buX4bqz4bqk4bq64bq4w4Lhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bqz4bqkw7nDieG7l+G7uOG7kuG7teG7l+G7tOG6pOG7r8OTbuG7lyDhu57hu5ci4bqm4bquw5Phu5fDquG7r+G6uOG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu5sv4bubxqHhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bql4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtXLhuqThu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O14bqz4bqk4buQ4buK4bq4w4Lhu5fhu51u4buX4bqn4bqz4buX4bu44buC4bq4w4Lhu5cow7rhu48vT+G7t8O14buPT+G7t8O1IMOD4buX4buydeG7lzHDgsOT4buew4Phurhu4buX4bu0dOG6uuG7l+G7gcOT4buv4bq44buXKEbhurjDguG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Vy4bqk4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7geG7p+G7lyjhu6Xhuqbhu5fhuqdN4buQ4buK4bq4w4Ju4buXKOG7peG6puG7lyDFqeG6uMOC4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtSjhurrDuuG6uMOC4buXw6rFqeG6uOG7l0DDiW7hu5cgw4Phu5cx4bqk4buQ4buX4bqn4bqmxILhurjhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O1cuG6pOG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu4Hhu6fhu5fhuqdN4bqm4bqww5Phu5cow4p0buG7l+G6p03huqbhurDDk+G7l+G6s+G6pOG6uuG6uMOC4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG6s+G6pMO5w4nhu5fhu7jhu5Lhu7Xhu5fhu7ThuqThu6/Dk27hu5cg4bue4buXIuG6puG6rsOT4buXw6rhu6/hurjhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14bu04buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7m+G7n+G6pOG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7XhurPhuqThu5Dhu4rhurjDguG7l+G7m27hu5fhuqfhu4Hhu5fhurXDk+G7peG6uMOC4buX4bqnTeG6quG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Ugw4Phu5fhu7J14buXMcOCw5Phu57Dg+G6uG7hu5fhu7R04bq64buX4buBw5Phu6/hurjhu5coRuG6uMOC4buPL0/hu7fDteG7jy9PTcO14buPT03DteG7j0/hu7fDteG7m+G7n+G6pOG7jy9P4bu3w7Xhu49P4bu3w7Xhu4Hhu6fhu5fhu7R0w4nhu5fhuqfhuqR04bq44bqkbuG7l+G7tHTDieG7lyBH4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDtSjhurrDuuG6uMOC4buXw6rFqeG6uOG7l0DDiW7hu5cgw4Phu5cx4bqk4buQ4buX4bqn4bqmxILhurjhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu49PTcO14buPT+G7t8O14bub4buf4bqk4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG7geG7p+G7l+G6p03huqbhurDDk+G7l8Oq4buv4bq4buG7l+G6p03huqbhurDDk+G7l+G6s+G6pOG6uuG6uMOC4buPL0/hu7fDteG7j0/hu7fDteG6s+G6pMO5w4nhu5fhu7jhu5Lhu7Xhu5fhu7ThuqThu6/Dk27hu5cg4bue4buXIuG6puG6rsOT4buXw6rhu6/hurjhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu48vT3Thu7NFQcO14bu4MsOaMeG7l+G7uOG7suG6tSjhu5fhuqd9MSjhu5fhurXhuq3hu6QxIeG7l+G6p8Oie+G7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7jy9PdOG7s0VBw7U=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở thôn bản

Góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở thôn bản
2009-09-17 12:11:25

(QT) - Là già làng của một thôn, xã đặc biệt khó khăn, đời sống của người dân còn nghèo nàn, lạc hậu, tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, nhiều năm nay già làng Vỗ Hảo ở...

Nấm móng và cách dùng thuốc

Nấm móng và cách dùng thuốc
2009-09-16 17:45:37

(SK&ĐS) - Nấm móng chủ yếu do vi nấm Trichophyton (rubum hoặc menta - rophyles) gây ra. Ngoài ra cũng có thể do một số vi nấm khác như Candida, nấm hoại thư sinh hơi...

Liệu pháp ẩm thực chữa chứng mộng giao

Liệu pháp ẩm thực chữa chứng mộng giao
2009-09-16 17:45:12

(SK&ĐS) - Phụ nữ khi đang trong "giấc nồng" mơ thấy quan hệ tình dục với nam giới, y học cổ truyền gọi là mộng giao hay bạch dâm. Khi đó từ trong âm đạo chảy ra một chất...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết