Cập nhật:  GMT+7
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhP0g2w63hur0ow6I0w6wo4bub4buDw63hur0o4buU4budNcOt4bq7KOG7muG7l+G7hyjhu5vhur03aSMo4bubYcOt4bq7KOG7leG7nTMow6Jtw6oo4bubcsO0w63hurso4bqz4bq94bq/w63hur0oxqEy4bqz4bq9Ji/hur08Pybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurzhuqUx4bq1IT8l4buU4buaKigtKMON4bq94bqhw60oZ+G7rSjDrcOqxJFpKF1bKMOtN2kow63hurszxrAo4bua4bq9cuG7jcOt4bq7KOG6t8Oqw63hur0oLShIw6rEkeG7myjGoeG7hSg+Ii8iKCU8MH0iLT4pPD4qIyjhurMy4bqzKMOibsOt4bq7KOG6s+G6veG6vyhQxrAo4bulw6piw60o4bq2McOtKOG7muG6vXLDtcOt4bq7KOG7peG7oSjhu5rhu4PDreG6vShwxrDhu7go4bua4buXcuG7jcOt4bq7KMON4bq7xKnhurMoU8Ot4bq7Iyjhu5rhu5dy4buRw63hurso4bq2McOtKOG7msOzKOG6s+G6vXPhurMo4bua4buDw63hur0ocMawQCjhu5rhu5fDo8OtKOG7pDfDrSjhurzhu53hu6vDreG6vSMo4bqy4bq9cCjDreG6vcOqxJFpKFDGsCjhurcxw60oR8OqZWko4bub4buXMSjhu5rhu4PDreG6vShwxrBAKEhiKOG6tjIow43hurvhu53GsGLDrSMo4buY4bq94buLKOG6suG6vXAo4bub4buH4bqz4bq9KOG6vMOCw43hurQo4bub4buDw63hur1AKEkxw6oo4bua4bq9c+G6syMo4buY4bq94buLKOG6suG6vXAo4bub4buH4bqz4bq9KOG7nOG6tsON4bq0KOG7m+G7g8Ot4bq9QCjDjeG6u+G7ncaww6nDrSjhurzDueG7nSjhurRxw63hursjKOG7mOG6veG7iyjhurLhur1wKOG7m+G7h+G6s+G6vSjhu5zhurbDjeG6tCjhu5vhu4PDreG6vUAoSHLhu43DreG6uyjhu5rhu5fhu53DreG6uyjhu5rhur1sw63hursjKOG6suG6vXAo4bub4buH4bqz4bq9KOG7nOG6tknhu5rhu5rhu5Thu6TDjSjhu5vhu4PDreG6vUAo4buY4bq9NGkow4Jz4bqzKOG6suG6veG6oeG7nSMo4bua4buXcuG7kcOt4bq7KMOCw6wzw60ow6I0w6oo4bq3w6pl4budKOG7lOG7nW3hurMo4bq9b8OqKOG7m+G7g8Ot4bq9QChIYijhurJsw63hurso4bq04budw63hursjKOG6usOqMmkow6Jt4bqzKOG6smzDreG6uygxw60o4bub4buDw63hur1AKOG6vG4o4bua4bq9McOt4bq9KOG7mnUjKOG6suG6veG7gyjhur3hu53GsCjhu5vhu5dy4buRw63hurso4bq2byjhurLhurzhu5TGoCjhu5vhu4PDreG6vUAow43hurvhu53GsMOpw60o4bukN8OtKOG6vOG7n8Ot4bq7Iyjhurbhur8o4bub4bq9cijhu5rhur0zw63hur0ocMawKMOCbMOt4bq7KOG6vDMo4bqz4bufw63hurso4bqzMuG6syjDom7DreG6uyjhurPhur3hur/hu7gow43hurvhu53GsMOpw60o4buU4bud4bqhw60o4bqy4bq94bq/w63hur0jKOG7muG7nOG7pCMo4buY4bq94buLKOG6suG6vXAo4bub4buH4bqz4bq9KOG7nOG6tsON4bq0KOG7m+G7g8Ot4bq9QCjDjeG6u+G7ncaww6nDrSjDgnPhurMo4bq0ccOt4bq7Iyjhu5rhu5zhu6QjKFDGsCjhu6XDqmLDrSjhu5rhur1yw7XDreG6uyjhu5vhu5d14bqzKOG6vMOCw43hurQo4bub4buDw63hur1AKOG6szLhurMo4bul4buHKMOiNMOqKOG6t8OqZeG7nSjhu5Thu51t4bqzKOG6vW/Dqijhu5vhu4PDreG6vShn4bq94buLMSjFqMOKw4rDiijDojYow6LDqijhu5vhur03aSMo4bubYcOt4bq7KOG7leG7nTMow6Jtw6oo4bubcsO0w63hurso4bqz4bq94bq/w63hur0oxqEy4bqz4bq9KOG7m+G7l2LDrSjDouG7hzEo4bq3M8OtKOG7m+G7g8Ot4bq9PSbhu5sx4bq3aOG6pSjGoeG7m8awaOG6pVghaTHhu5fhurvDqsOt4bu4PuG7mcWpKDHhu53hu5vDrCE/JuG7m+G7lz8m4bub4bq1PybDqmnhursoxqHhu5fhurNYIS8v4bqzPeG6tzHDrOG7leG7nTHDreG6u+G7m+G7l8OqPeG7pcOtL+G6teG6pcahZ+G7m8Os4buZL8Ot4bql4bunxqEvPD57KS99IOG6tT4pIikpfSnhu5tbIH19Img8PWbhu5nhurshKC8/Ji/hu5vhurU/Ji/hu5vhu5c/JuG7m+G7lz8m4bub4bq1Pybhu5k/w4Juw63hurso4bqz4bq94bq/KOG7muG7l3Lhu43DreG6uyjDjeG6u8Sp4bqzKFPDreG6uyMo4bua4buXcuG7kcOt4bq7KOG6tjHDrSjhu5rDsyjhurPhur1z4bqzKOG7muG7g8Ot4bq9KHDGsCjhu5vhur03aSMo4bubYcOt4bq7KOG7leG7nTMo4bq3MyjDjeG6u+G7ncaww6nDrSjhu5rhur3hu4coxqDhu5EoJeG6s8Osw60oaMOqxJHhu5soxqHhu4Uow43hurvhu53GsMOpw60o4bukN8OtKMOCNioo4buRKGfhur3hu50o4buZ4bq9bSh7Iyjhu5vhur3hu4co4bub4buX4bqjw60o4bqyw7oxKOG7pMOqxJHhu5sjKOG6usOqw6woSMOqw63hur0oLSjDvcOt4bq94bu4KEhCKEnDisON4bq8Ji/hu5k/Ji/hu5vhurU/Ji/hu5vhu5c/Ji/hu5sx4bq3aOG6pT/hurIy4bqzKMOibsOt4bq7KOG6s+G6veG6vyhoNsOt4bq9KMOiNMOsKOG7m+G7g8Ot4bq9KMOiNijDomPDrSjhu5vhur03aSMo4bubYcOt4bq7KOG7leG7nTMow6Jtw6oo4bubcsO0w63hurso4bqz4bq94bq/w63hur0oxqEy4bqz4bq9KGgzKOG6tjMoaeG6rSjhu6TDqsSR4bubKMONMWkodsOt4bq9KOG6veG7n8Ot4bq7Iyjhu5vhur1y4buNw63hurso4bq3xJHDreG6vSjhurfDqsOt4bq9Iyjhu5vhur3huqHDrSjDreG6veG6ocOtKGjDqsSR4bubKMah4buFKOG7m+G7l2LDrSjDouG7hzEo4bq3M8OtKOG6szLhurMo4bq94budxrDEkcOtKOG6vHLhu4/DreG6uyjhurzhu4sxIyjDgjFn4buXbMOt4bq7Iyjhu6Thu4XDreG6vShIw6rDreG6vSMo4bq6w6rDrChIw6rDreG6vSMo4bqyMWkoSG8jKOG7muG7l8OqxJHhu50o4buY4bq9w6zDreG6uyMo4bq8NcOqKEg3w63hursjKOG7m+G6veG7hyjFqTYo4buU4budNcOt4bq7KOG7muG7l+G7hyjhu6UzKOG7m+G6vTPDreG6vSjhu5nhur1tKMOCbMOt4bq7KOG6vDM9KOG7muG6vTdpKOG6u8OqMSjDouG7gcOt4bq9KOG6s+G6veG6v8Ot4bq9KMahMuG6s+G6vSMo4bqzMuG6syjDom7DreG6uyjhurPhur3hur8oaDbDreG6vSjDojTDrCjhu5vhu4PDreG6vSjDojYo4bqhw60o4bqzw6PDrSMow6Jvw63hurso4bulw6piw60jKOG6vWrDqijhu5vhur03aSjDosOqZOG7nShnw6rEkcOtKMahc+G6syhn4bq9auG6pSMoZ8Oqw63hur0o4bubYyjhurvDqjEow6Lhu4HDreG6vSMow6Juw63hurso4bub4bq9w7XDqihn4bq9w6HDreG6uyjDouG7h8Ot4bq94bu4KMOCNcOt4bq7IyjDjeG6vTMow61y4buP4bqzKOG7pTMow63hur3huqHDrSjhurXhuqHDrSho4budbMOtKOG6u+G6vcOqKMOt4bq94buPKMOt4bq9w7nDreG6uyjhurNsw63hursoaDHDrCjDouG7i8Ot4bq7KOG6u+G7i+G7mSjhu5vDrCho4buPw60o4bqzcDEo4bqzMuG6sygxw63hur0o4bq94bufw63hursoaMOqxJHhu5soxqHhu4UjKOG7m+G6vXLhu43DreG6uyjhurfDqsOt4bq9KOG7pTMow63hur3DucOt4bq7KMOt4bq7csO1w6oo4bqz4buLKOG6s2zDreG6uyjhu6Xhu4/DqijDouG6o+G7myjDrXLhu4/hurMo4bub4buXw6zDreG6uyjhur0xw6oo4bqz4budb+G6syhn4bq9MsOt4bq7KOG6s+G6vcOqY8OtKMOi4bqj4budKOG7m+G7lzHDreG6vSjhurvDqjXDqijhu5nhur3hu4vDreG6uyjhurXhuqHDrSjhu5tv4bqzIyjhu5vhur1tw63hursow63hur3huqPhu5sow6LhuqPhu5sow61y4buP4bqzPSjDgm7DreG6uyjhu5vhur3DtcOqKGnDrMOt4bq7KGnhu51tw60o4bqz4bufw63hurso4bul4buPw6ooxqF1KOG7leG7nTHDrSjhu5vhuqFpKOG6u8Oq4buj4buZKMOi4buTKOG6s3AxKMOCNcOt4bq7KOG7pTMow43hur0zKMOtcuG7j+G6syMo4bqzMuG6syjDom3Dqijhu5tyw7TDreG6uyjhu6UzKOG7m+G6veG6ocOtKMOt4bq94bqhw60o4bq7w6oxKMOi4buBw63hur0o4bqz4bq94bq/w63hur0oxqEy4bqz4bq9KOG6s8Ojw60o4bubw6pj4buZKOG7m+G7oeG6syjDrcOyKGh14bqzKMOiZSjhu6Vyw7Thu5so4buV4budMShpxKnDqihn4bq94buLKGfhur03w60o4bub4buXcuG7j+G6syhpOOG7myjhu6VkKMOiw6pk4budKGfDqsSRw60oxqFz4bqzKGfhur1q4bqlIyhnw6rDreG6vSjhu5tjKOG6u8OqMSjDouG7gcOt4bq9Iyjhu6Vy4buNw60oaGLDrSjhu5vhu5fDrMOt4bq7KOG6s+G7nW/hurMoxqFtw63hurs9KElh4bubKGfhur0y4bqzIyjhu5vDqmPhu5ko4bub4buh4bqzKOG7meG6vTLhu5so4bq94budxrAo4bub4buX4budxrBkw60o4bub4bq9bcOt4bq7KOG6szLhurPhur0oaTTDreG6uyMoxqFtw63hurso4bq7cuG7jcOt4bq7KGnhurHhu50oaDNpKOG7m+G6o2ko4bq7cuG7jcOt4bq7KMahMsOt4bq7KOG6s+G6vcOsKOG6szLhurMo4bub4bq9Yyjhur3EkSjhurPDrMOtKOG6s+G6vTLhu50ow63DrMOqKOG7m+G6veG6pcOsIyjhurvhu4vhu5ko4buZ4bq9w6PDrSjhurPhu5/DreG6uyjDgjXDreG6uyjhu6UzKMON4bq9MyjDrXLhu4/hurMo4bubw6pj4buZKOG7m+G7oeG6syjFqeG6ocawKOG6tXXDreG6uyjhu5Xhu51iKOG6vXLhu43DreG6uyjhu6TDqsSR4bubKMONMWkow63hurszxrAo4bqzM8Ot4bq7KOG7meG6vTLhu5so4bub4buXw6plw60jKOG7pcO5w63hursoaTTDreG6vT0o4buaw5Mo4buY4bukKOG6tnfDjCjhu5Thu5zDvcON4bq6KOG7muG7luG7hiYv4buZPw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết