Cập nhật:  GMT+7
w4nGr+G7hOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG7qeG7qFtZ4bue4buA4bq4w7VL4buy4buGw50k4buo4buGW3vhu7Thu7LFqOG7hsOdM8So4buGW8av4buYW+G7huG7nOG7pOG7hlvGrzM74buyxajDiS/Gr+G7hOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPGvhu57EqOG7nOG7gOG6uMSQ4bup4buR4buTReG7hi3hu4bhu6nGr+G7qMOa4buy4buG4buaTcOd4buG4bucS+G7ssav4buG4buaxq/hu7Thu4bGoCbhu4Y8xq/hu6jDneG7huG7ouG7kl3hu4ZbxKjDoOG7huG7mjHEqOG7huG7muG7jDzhu4Y5IeG7huG7msavKuG7ssWo4buG4buyxajGr8Oa4buGfVbhu4bhu4E04bua4buG4bupxq/hu6zhu7LGr+G7hi3hu4bhu6nGr8So4buyxq/hu4bhu6nGryLDoOG7hlnEqOG7suG7hlsjxKjhu4bDnUzhu7LGr+G7hlt7U+G7suG7huG7mkrhu5rhu4Zbe8So4buyxajhu4bDnUzhu7LFqOG7hsOhTuG7hsavJuG7qOG7huG7ssWoxKjDoOG7hn3EqF3hu4ZYxq/hu6jhu4Y8xq9KW+G7hn3hu7bhu7LFqOG7hlvhu5g84buG4bui4buSXeG7hlvhu6hT4buyQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uMOJW8SoxqBZ4bue4buGfVvDoFnhu57hurLhu4DDncSoe8Wo4buo4buy4bqoRjzDoeG7hsSoXVvhu7Thu4DhurjDiVt74bq4w4lb4buc4bq4w4nhu6jDncWo4buGxKhZW+G6suG7gMO1S+G7suG7hsOdJOG7qOG7hlt74bu04buyxajhu4bDnTPEqOG7hlvGr+G7mFvhu4bhu5zhu6Thu4Zbxq8zO+G7ssWo4buA4buGfXvhu5rhurLhu4DGr1tbPOG6qC8vYWFhQ1vGr8So4buyxq/hu7Lhu6jhu57hu7JD4bua4bu0w51DOeG7si/hu6Xhu6jhu5pbXXvhu559RuG7guG7hEbDjC/hu7ldL0bDjMOML1nEqOG7si3DneG7tOG7qENXPMWo4buAL+G6uGvDkuG7ssWo4buGxJDhu4bhu6nGr8So4buyxq/hu4bhu6nGryLDoOG7hkXhu4Y5S+G7hsO1U+G7hmtdw5Thu7Lhu4bEkOG7hsO1U+G7huG7uU/hu7Lhu4bhurHhu7LGr+G7hkXhu4Zbe+G7tOG7ssWo4buGPMav4buow53hu4Yt4buGw6Lhu7LGr+G6qOG7hmtO4buyxajhu4Y8xq/hu6jDneG7huG7ml3hu7LFqOG7huG7muG7kDzDiS884bq4w4kvW+G7nOG6uMOJL1t74bq4w4kvW8SoxqBZ4bue4bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu4HDlMOg4buGWUvhu4Z9TeG7suG7hjzGr+G7lMOd4buG4buc4bu04buGa07hu7LFqOG7hjzGr+G7qMOd4buG4buBOuG7huG7gTThu5rhu4bhu6nGr+G7rOG7ssav4buGfU3hu7Lhu4bDoV3hu5BbQuG7huG7qcavxKjhu7LGr+G7huG7qcavIsOg4buG4buyxajhu7RL4buo4buGOcSo4buo4buGW3vhu7jhu4bhu5zhu6jhu6Thu7Lhu4Y54buoU+G7suG7huG7muG7uOG7suG7hljhu6hTw53hu4bhu7LGr0vhu4Z9TeG7suG7hsOhXeG7kFtC4buGWOG7rOG7msav4buGxqBN4buy4buG4buiMyHhu5rhu4bhu4E04bua4buG4bupxq/hu6zhu7LGr+G7hjzGr0pb4buGW3vhu6jDmeG7suG7hls14buG4buyxq/DlOG7suG7hjnhu5hb4buGa8OS4buyxajhu4Yt4buGW3tdw6DDmuG7suG7huG7ssWow5Phu7Lhu4bDtUvhu7Lhu4bDnSThu6jhu4bhu6Iq4buyxajhu4Zbe+G7qOG7ssav4buGxJDhu7k94buG4bupxq/hu6zhu4ZrTeG7tEVD4buG4bupezMs4bua4buGWMav4buo4buGPMavSlvhu4Z94bu24buyxahC4buGW8avJOG7ssWo4buGW+G7qOG7suG7hjlV4buGPMav4buow53hu4ZYxq8k4buyxajhu4bhu6IzIeG7muG7hj5dTeG7ssWo4buGxqBK4buG4buyxq/hu6hVXULhu4Y8xq/hu6jDneG7hsSQ4bucS+G7qOG7hkfhu4Lhu4Zb4buYPEXhu4ZZTOG7qOG7hjzGr0pb4buGOUvhu7Thu4bFqOG7qC7hu4Zbxq8u4buo4buGfTbhu4bEkOG7hOG7iOG7hsWo4buoLkVC4buGW3tT4buy4buGWFPhu7LGr+G7huG7ueG7qeG7ucON4buGOUvhu7Thu4Zbxq804buGxqBNw6BC4buG4buaxq8x4buG4buyxq/hu5hb4bqq4buG4buyxq8z4buyxajhu4bhu5rhu7bhu4ZZUuG7hn004bua4buGxq/hu5A84buG4buc4buW4buy4buGWzXhu4bhu7LGrzjhu7LFqOG7huG7msavXcOgw5rhu7Lhu4Zb4buw4buyxq/hu4bhu6JK4buyxajhu4bDoFNdQuG7hls14buG4buc4buo4buk4buy4buGw6Fd4buQW+G7huG7mjLhu7LFqOG7hnvhu5Bb4buG4buiSuG7ssWo4buGw6BTXeG7huG7mjHEqOG7huG7mkrhu5rhu4bhu5zhu6jhu6Thu7Lhu4Y54buoU+G7suG6qOG7huG7qcavSuG7qOG7hmvhu7jEqELhu4bhu6nGr8So4buyxq/hu4bhu6nGryLDoELhu4bDtVPhu4bhu7lP4buy4buG4bqx4buyxq9C4buG4bq/4buo4bukw53hu4bDtMOg4buG4buIw6FDQ0Phu4Zbe+G7tOG7ssWo4buGw50mW+G7hltK4bua4buGPMav4buUw53hu4bhu6IzIeG7muG7huG7msavT8Od4buG4buaxq8iW0Lhu4bhu7JT4buy4buGw7VL4buy4buGw50k4buo4buGW3vhu7Thu7LFqOG7hsOdM8So4buG4buyxq/EqOG7ssav4buG4buaxq/hu7bhu7LFqOG7hltM4bu04buG4buiMyHhu5rhu4Z9NuG7hj5dxKjhu7Lhu4Zbw5TDnULhu4bhu6Lhu4zhu5rhu4bGoOG7qMOaW+G7huG7mjHEqOG7huG7mkrhu5rhu4bGoEzhu7Lhu4Zbe1FDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4w6pdJeG7qOG7hltd4buS4buyQuG7hljGr0rhu7Lhu4bFqOG7qE3hu4ZZTOG7qOG7hlt7JOG7ssWo4buG4buaxq8u4buG4buiMyHhu5rhu4bFqOG7jDzhu4Zrw5Lhu7LFqOG7hi3hu4bhu5ok4buGPMavSlvhu4Zbxq/EqOG7ssav4buGOeG7qFPhu7Lhu4bhu5rGr13DoFPhu7Lhu4bDnTDhu5rhu4Zbxq/hu6hUXeG7huG7ssav4buo4buGxJDhu6nGr8So4buyxq/hu4bhu6nGryLDoOG7huG7ouG7tuG7ssWoRULhu4bhu6LDmeG7huG7ojMh4bua4buGfVHhu4bhu5rGr+G7qMSo4buG4buaIOG7ssWo4buG4buyxq844buyxajhu4bDneG7jOG7muG7huG7mk3DneG7huG7mjHEqOG7huG7miThu4bFqErhu6jhu4bDnSBC4buGw53hu7Thu7LFqOG7huG7miThu4Y5MyFb4buGPl3EqOG7huG7ssavOOG7ssWo4buGe0vhu7Thu4bhu5pN4buy4buGWzXhu4ZYxq/hu6hUw53hu4ZYxq9dw6BUW+G7hsagTeG7suG7hlvGr8OU4buyQuG7hjkzIVvhu4Y+XcSo4buG4buyOuG7qOG7hkrDneG7hk3hu7LGr+G7hjlV4buG4buiS+G7suG7hiThu7LFqELhu4bGr8Og4buGOUDhu7LFqOG7huG7miThu4Z9UuG7huG7ouG7tuG7suG7huG7ssav4buY4buy4buG4buiMyHhu5rhu4Zb4buw4buyxq/hu4bDoFNd4buGWzXhu4bhu7LFqDMu4buo4buGWMav4buoVOG7suG7huG7muG7tOG7suG7hlvhu6jDneG7huG7miThu4Zbxq8/4buy4buGW8avNOG7mkPhu4bDql0l4buo4buGW13hu5Lhu7JC4buGWMavJOG7ssWo4buG4buqW+G7huG7ssWoMy7hu6jhu4ZbTMOd4buGxqAj4buGPl3EqOG7hlvGry7hu6jhu4Z9NuG7hsavJMOd4buG4buyxKjDoELhu4bhu6LDmeG7hsav4bu4xKjhu4Y5S+G7tOG7hljGryThu7LFqOG7hsWo4buoxKjhu7Lhu4ZYxq9K4bua4buG4buaMcSo4buGPMav4buow51C4buGxq9L4buo4buGxq8zLOG7muG7hjlL4buG4buyxq9Q4buG4buyxq89w53hu4bGrzvhu7Lhu4Y5LOG7qOG7huG7ssavOOG7ssWo4buGPMavxKjhu4bFqMOUw6Dhu4bhu5ozLuG7qOG7huG7nOG7pOG7huG7msav4busXeG7huG7mjHEqOG7huG6vzLhu7LFqOG7hjlQ4bua4buG4buy4buo4buGxJDhu6nGr0rhu6jhu4Zr4bu4xKjhu4bhu6Lhu7bhu7LFqELhu4ZYxq9K4buGWcOUXeG7hnsq4buo4buGxKjhu7LGr+G7hsOdLOG7qOG7hlt7KOG7hllM4buo4buGOSzhu6jhu4Y8xq/hu6jDneG7hlt7XcOgVeG7suG7hsav4buw4buyxq9F4bqq4buG4buiw5nhu4bhu5og4buyxajhu4ZYxq/hu5A84buGWMavKOG7qOG7hjks4buo4buG4buy4buoVcOd4buGWUzhu5rhu4Y+XcSo4buy4buGfVLhu4bhu5rGr+G7qOG7ssav4buGPMavMOG7muG7huG7ojMh4bua4buG4buaJOG7hsWoSuG7qOG7hlt7US3FqOG7qCPhu6gtw6Hhu6jhu7LGry3FqOG7qEtd4buGw51L4buGxKjhu7LGr+G7hi3hu4bFqE7hu4Zbxq8h4buGw50m4bua4buGxqAl4bua4buG4buiKuG7ssWoQuG7huG7mibhu5rhu4Zb4buq4buyxq/hu4Yt4buG4buixKjhu7LFqOG7hsOd4buow5pb4buGw51L4buo4buGW8av4bue4bu04buG4buiXT/hu6jigKbDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4DhurjDgeG7nuG7suG7hjlL4bu04buG4buyxq844buyxajhu4bigJzFqOG7tuG7muG7hljGr13hu5Bb4oCd4buG4buaMcSo4buG4buaSuG7muG7huG7ssavw5Thu7Lhu4Y54buYW+G7hlt74bu04buyxajhu4Y8xq/hu6jDnULhu4bDnSZb4buGPMav4buS4buy4buGW8avVOG7hsWo4buoLOG7qOG7hsWo4buoTeG7qOG7hlt74buq4buG4buaMuG7ssWo4buG4buiMyHhu5rhu4Y8xq9N4buy4buGSuG7ssavQuG7hljGr0rhu4Zbxq824bua4buGW1Thu4Y5S+G7hsWo4buS4buy4buGxagy4buoQ+G7hsOB4buew53hu4Y8xq/hu6jDnULhu4bhu5wg4buG4buyJuG7qOG7huG7nF3hu7LFqOG7hljGryThu7LFqOG7hsav4buO4buy4buGw50s4buo4buGWUxC4buG4buyxq/hu5Bb4buGWUvhu4Y5LOG7qOG7huG7ssavOOG7ssWo4buGxKjhu6jhu4ZbNeG7ssWo4buG4buiQOG7muG7hlt7XcOgw5rhu7JC4buGWzXhu7LFqOG7hllL4buGWMavSuG7suG7hsWo4buoTeG7huG7mjHEqOG7hjko4buG4buRxagzLuG7qOG7huG7okvhu7Lhu4Yk4buyxajhu4bhu5oxxKjhu4Zbey7hu6jhu4bEkOG7mjLhu7LFqOG7huG7nOG7tOG7huG7gTThu5rhu4bhu6nGr+G7rOG7ssav4buG4buaxq9dw6DDmeG7suG7hlvGr8OZ4buGWzXhu4Zbe13DoMOa4buy4buG4buyxajDk+G7suG7huG7skvDoEVC4buG4buyxq8z4buyxajhu4Y54buW4buy4buGW8av4buQw6Dhu4Zbxq/hu6rhu5rGr+G7hlvGryLhu4Y5S+G7hsag4bus4buGWSThu6jhu4bhu5pdJeG7suG7hsagKOG7qOG7huG7mkrhu5rGr+G7hljDmULhu4ZZJeG7qOG7huG7nOG7luG7suG7huG7nMOTW+G7hljGr+G7oOG7tOG7hlnhu6Dhu7Thu4Zbe+G7tOG7ssWo4buGWzXhu7LFqOG7hlvhu7Dhu7LGr+G7hsavXSXhu7LFqELhu4ZbNeG7ssWo4buG4bui4bu0TOG7suG7hlhUW+G7hsOdOuG7qOG7hlvhu5g84buGPMav4buow51D4buG4bu5S+G7huG7ouG7qFVd4buGWMav4buoVOG7suG7hljGr0rhu7Lhu4bFqOG7qE3hu4bhu7LFqCrhu6jhu4ZZTOG7qOG7hi3hu4bhu5rGry7hu4bhu6Lhu7bhu7Lhu4bDtUvhu7Lhu4bDnSThu6jhu4Zbe+G7tOG7ssWo4buGw50zxKjhu4Y5S+G7tOG7huG7ml0l4buo4buGW13hu5Lhu7Lhu4ZYxq8k4buyxajhu4Zbxq/DmeG7hljGryThu7LFqOG7huG7ssavw5Phu5rhu4bhu6JU4buyQuG7hllL4buGxqAo4buo4buG4buyxq844buyxajhu4bFqOG7qMSo4buo4buG4bui4buow5pd4buGWzXhu7LFqOG7huG7ssWoxq/hu57hu4bhu6LDlF3hu4bhu6Lhu7ZC4buGKOG7hsOqJOG7hsWoSuG7qOG7huG7olThu7Lhu4ZbNeG7hsavJMOd4buGPl3EqELhu4bhu6nhu7Dhu7LGr+G7hsOgU13hu4bDnU7hu6jhu4bDnU7hu6jigKbhu4Y5xKjhu7LFqOG7hllT4buyQuG7hn3EqOG7tOG7huG7ssSow6Dhu4bGoDrhu7LFqOG7hsOhIuG7muG7huG7mk3DneG7hjlL4buGOTrhu4Y5VeG7hlvDlMOd4buGW3tM4buyxajhu4bhu7LFqDMu4buo4buGw6Hhu57DneG7huG7olThu7Lhu4Zbxq9UQ+G7huG7kcWoXcOgU+G7suG7huG7ucOU4buyw4kvPOG6uA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Ngày hội bóng đá trẻ thơ

Ngày hội bóng đá trẻ thơ
2012-07-28 10:02:43

(TNO) - Hội đồng Anh tại TP.HCM phối hợp với Giải Ngoại hạng Anh tổ chức Ngày hội bóng đá trẻ thơ vào sáng chủ nhật (29.7) tại sân Thống Nhất, TP.HCM. Đây là sự kiện nhằm đánh...

Khánh Hòa tử chiến để trụ hạng

Khánh Hòa tử chiến để trụ hạng
2012-07-28 10:02:19

(TNO) - Khatoco Khánh Hòa (KH) sẽ tử chiến trong trận tiếp HAGL trên sân nhà Nha Trang ở vòng 23 V-League chiều nay (lúc 16 giờ 10, VTC3 trực tiếp) để thực hiện mục tiêu trụ hạng.

Bóng đá Olympic... hấp dẫn thật!

Bóng đá Olympic... hấp dẫn thật!
2012-07-28 10:01:55

(TNO) - Hấp dẫn là bởi cái thuộc tính vốn rất quan trọng của môn bóng đá: bất ngờ - tất nhiên phải là bất ngờ thú vị, chứ không phải bất ngờ như chuyện trọng tài cố đẩy cho...

Nhật Bản được ca ngợi

Nhật Bản được ca ngợi
2012-07-28 10:01:34

(TNO) - Báo chí thế giới hôm qua kinh ngạc khi tuyển Olympic Nhật Bản không được đánh giá cao, nhưng đã kiên cường quật ngã ứng cử viên vô địch nặng ký Tây Ban Nha 1-0.

Siết chặt việc phòng chống tiêu cực bóng đá

Siết chặt việc phòng chống tiêu cực bóng đá
2012-07-27 12:00:48

(TNO) - Hôm qua tại TP.HCM, lãnh đạo VPF gồm Tổng giám đốc (TGĐ) Phạm Ngọc Viễn, Phó TGĐ Phạm Phú Hòa, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường đã có cuộc làm việc với nhà báo...

Olympic Brazil suýt trả giá đắt cho tính chủ quan

Olympic Brazil suýt trả giá đắt cho tính chủ quan
2012-07-27 12:00:29

(TNO) - Sau thất bại bất ngờ của Olympic Tây Ban Nha trước Olympic Nhật Bản, các ứng cử viên khác cho chiếc huy chương vàng thế vận hội 2012 như Olympic Brazil, Olympic Uruguay...

Tuồng Việt Nam cần “đào tạo” khán giả

Tuồng Việt Nam cần “đào tạo” khán giả
2012-07-27 07:04:02

(SGGP) - Ngày 26-7, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại nội Huế, đã diễn ra Hội thảo khoa học “Nghệ thuật tuồng trong đời sống văn hóa hiện nay” do Trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh...

Dấu tích hào hùng trên cao nguyên M’Nông

Dấu tích hào hùng trên cao nguyên M’Nông
2012-07-27 07:03:48

(TNO) - Gần một thế kỷ trôi qua, những dấu tích lịch sử trên vùng cao nguyên M’Nông vẫn còn nhắc nhở chiến công hiển hách của người anh hùng N’Trang Lơng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết