Cập nhật:  GMT+7
GỲKĨÚ*Õ66ĐỈ3ỵỴ7*ỦỈHợỴW&Ĩ75ÕĨÚ)?ÝĨ7ÔÚĨ48Ộ?Ĩ*ầỀĨ6ằĨÙá?ÝĨỤP7Ĩ75Ự?ĨỤ@ÕĨUỐ?Ĩ7ỲỐ?ỲĨ3Ỳ<Ĩỉ)?ÝĨốỐG/ỲKHG3ĨÚ*Õ66ĐỈ3ốỦÕÙỈHỄyỵFĨ-ĨpÝỐấĨLL/KJ/LJKMỀĨ7ỒỴĨ3Ỳả ?ÝĨỉ)?ÝĨỵỲÕ?ỲỀĨ7ỲỐ?ỲĨ3Ỳ<Ĩỉ)?ÝĨốỐỀĨỷípịĨ7#?ỲĨy8Ộ?ÝĨỵ5@Ĩ7}ĨÚỲãÚĨ%ỴW&Ĩ75ÕĨÚ)?ÝĨ7ÔÚĨ48Ộ?Ĩ*ầỀĨ6ằĨÙá?ÝĨỤP7ẾĨÚP3ĨôỴPấĨÚỲã?ÝĨ?ỲR?Ĩ48ấỮ?Ĩ6ằĨÙá?ÝĨỤP7ỀĨ48ấỮ?Ĩ61ĨỲặ8Ĩ?ỲỐĨ1ĨẳỐĨ7ỐỴĨ6Ộ?Ĩ%ỲÔÚĨÝƠ?Ĩ*ỴỮ?Ĩẳ"ỴĨỤP7Ĩ75Ự?ĨỤ@ÕĨUỐ?Ĩ7ỲỐ?ỲĨ3Ỳ<Ĩỉ)?ÝĨốỐỆĨỉỒỴĨÙỴV?ĨÚÔÚĨỤ]?Ĩẳ@Ĩ*ỴỰ?Ĩ48Õ?Ĩ7ỲÕ&ĨÙắĨU8}ỴĨ%ỴW&Ĩ75ÕỆĨỉ>?ÝĨÚỲỶĨpÝ8ấX?Ĩy8Ỡ?ĨìỲỶ?ỲỀĨỵỷẲỀĨxỲ;ĨìỲàĨ7@ÚỲĨỷípịĨ7#?ỲĨÚỲàĨ75ỸĨU8}ỴĨ%ỴW&Ĩ75ÕỆĨíÔ:ĨÚÔ:ĨÚàÕĨỷípịĨ7ỲỐ?ỲĨ3Ỳ<Ĩỉ)?ÝĨốỐĨ?Ự8Ĩ5(ÊĨỵăĨ?Ỗ&ĨLJJỎĨỤỬ?Ĩ?ÕấỀĨ7ỲỐ?ỲĨ3Ỳ<Ĩ7Ỗ?ÝĨÚả ?ÝĨÚ)?ÝĨ7ÔÚĨÚỲ#?ỲĨ*ầĨUỴỬ?ĨỤ{?ÝĨỤP7ĨỤÕỴỀĨ5ỐĨ6:Ô7ĨẳỐĨỲ:Ố?Ĩ7ỲỴV?ĨỲVĨ7ỲĨỤ@ÕĨÚỲỶ?ỲỀĨ6}Ĩ&áÚĨ%ỰỀĨUỴW8Ĩ&T8Ĩ7ỲỦ:ĨỤ9?ÝĨ48ấĨỤ@?ỲỀĨ*Ố&ĨÚ]Ĩ61ĨỤWĨÚP3ĨÝỴPấĨÚỲã?ÝĨ?ỲR?Ĩ48ấỮ?Ĩ6ằĨÙá?ÝĨỤP7ĨẳỐĨ48Ộ?Ĩ*ầĨỤP7Ĩ75Ự?ĨỤ@ÕĨUỐ?ỆĨỉỔĨÚ;ĨÓ/ỎĨ3Ỳả ?ÝĨỲ:Ố?Ĩ7ỲỐ?ỲĨâỠấĨÙắ?ÝĨÚ]Ĩ61ĨÙặĨ*ỴV8ĨỤP7ỀĨÙắĨ%ỴỬ?ĨỤỬ?Ĩ?Ỗ&ĨLJKNĨÚ;ĨKJJÉĨ3Ỳả ?ÝĨỲ:Ố?Ĩ7ỲỐ?ỲỆĨỵẫĨ*VĨÚP3ĨÝỴPấĨÚỲã?ÝĨ?ỲR?Ĩ48ấỮ?Ĩ6ằĨÙá?ÝĨỤP7Ĩ75Ự?ĨỤ@ÕĨUỐ?Ĩ7ỲỐ?ỲĨ3Ỳ<ĨỤỒ7ĨỎKÉỆĨýỴỰ?ÝĨẳ"ỴĨỤP7Ĩ*Ỡ&Ĩ?ÝỲỴV3ĨẳỐĨỤP7Ĩ?8)ỴĨ75>?ÝĨ7ỲàấĨ6Ộ?ĨÚỲảÕĨỤỒ7ỀĨỲỴV?Ĩ7ỲỐ?ỲĨ3Ỳ<ĨỤÕ?ÝĨ7R3Ĩ758?ÝĨÚỲ#ĨỤỒ:ĨỲ:Ố?Ĩ7ỲỐ?ỲĨ7<7ỆĨì)?ÝĨ7ÔÚĨÝỴÕ:ĨỤP7ỀĨÚỲ:Ĩ7Ỳ8ỰĨỤP7ỀĨÚỲ8ấW?Ĩ&áÚĨỤỶÚỲĨ6ằĨÙá?ÝĨỤP7ỀĨÚP3ĨÝỴPấĨÚỲã?ÝĨ?ỲR?Ĩ48ấỮ?Ĩ6ằĨÙá?ÝĨỤP7ĨỤả0ÚĨ7ỲắÚĨỲỴV?Ĩ%@3Ĩ7Ỳ ỴỀĨÚỲỶ?ỲĨâÔÚĨẳỮĨ?Ý8>?ĨÝ<ÚỀĨ7Ỳ ỴĨỤỴW&Ĩ6ằĨÙá?ÝĨ7ỲỦ:ĨỤ9?ÝĨ48ấĨỤ@?ỲĨÚàÕĨ3ỲÔ3Ĩ*8R7ỀĨ3ỲaĨỲ03Ĩẳ"ỴĨ48ấĨỲ:ỒÚỲỀĨỲỒ?ĨÚỲỬĨ%ỲỴỬ8Ĩ?ỒỴỀĨ%ỲỴỬ8Ĩ%ỴV?Ĩ75:?ÝĨ?ỲỠ?ĨÙỠ?ỆĨỵ8ấĨ?ỲỴỰ?ỀĨUỰ?ĨÚỒ?ỲĨ?Ỳặ?ÝĨ%Ử7Ĩ48ỘĨỤỒ7ĨỤả0ÚĨẳT?ĨÚ,?ĨÚ;Ĩ?ỲỴỮ8Ĩ%Ỳ;Ĩ%ỲỖ?ĨẳỮĨÚ)?ÝĨ7ÔÚĨ48Ộ?Ĩ*ầĨÚP3ĨÝỴPấĨÚỲã?ÝĨ?ỲR?Ĩ48ấỮ?Ĩ6ằĨÙá?ÝĨỤP7ĨÙ:Ĩ?ÝỲỴV3ĨẳáĨÚÔ?ĨU{ĨỤ@ÕĨÚỲỶ?ỲĨ3Ỳả ?ÝĨÚ,?Ĩ?ỲỴỮ8ĨỲỒ?ĨÚỲỬĨ?Ự?ĨÚ;Ĩ?Ỳặ?ÝĨỤ]?Ĩ7ỲảĨ%ỲỴỬ8Ĩ?ỒỴĨÚàÕĨ?ỲỠ?ĨÙỠ?Ĩ%Ũ:ĨÙỐỴĨ?ỲỴỮ8Ĩ?Ỗ&ĨÚỲảÕĨÝỴỘỴĨ48ấỬ7ĨÙã7ĨỤỴW&ỆpỲR?Ĩ7ỲãÚĨÚàÕĨ&{7ĨU{Ĩ3ỲR?Ĩ?ỲỠ?ĨÙỠ?ĨẳỮĨ48ấỮ?Ĩ*0ỴĨẳỐĨ?ÝỲ=ÕĨẳáĨÚàÕĨ?Ýả ỴĨ6ằĨÙá?ÝĨỤP7ĨÚỲảÕĨỤQấĨỤàỀĨÚỲảÕĨ7ắĨÝỴÔÚĨ%ỰĨ%ỲÕỴỀĨỤỖ?ÝĨ%ầĨỤP7Ĩ7ỲỦ:Ĩ48ấĨỤ@?ỲỆĨỵỲỦ:ĨUÔ:ĨÚÔ:ĨÚàÕĨỷípịĨ3Ỳả ?ÝĨỉ)?ÝĨỵỲÕ?ỲỀĨỷípịĨ3Ỳả ?ÝĨỤỔĨ3Ỳ<ỴĨỲ03Ĩẳ"ỴĨxỲ,?ÝĨỵỐỴĨ?Ý8ấỰ?ĨẳỐĨỡ)ỴĨ75ả ?ÝĨ7ỲỐ?ỲĨ3Ỳ<ĨẳỐĨÚÔÚĨ?ÝỐ?ỲĨÚỲãÚĨ?Ỗ?ÝĨ7ỲắÚĨỲỴV?Ĩ48ấĨỲ:ỒÚỲĨ6ằĨÙá?ÝĨỤP7ĨÝỴÕỴĨỤ:Ồ?Ĩ7ăĨ?Ỗ&ĨLJKJ-LJLJỀĨ%ỬĨỲ:ỒÚỲĨ6ằĨÙá?ÝĨỤP7ĨÝỴÕỴĨỤ:Ồ?ĨLJKJ-LJKOỆĨỵẫĨ*VĨÚP3ĨÝỴPấĨÚỲã?ÝĨ?ỲR?Ĩ48ấỮ?Ĩ6ằĨÙá?ÝĨỤP7Ĩ75Ự?ĨỤ@ÕĨUỐ?Ĩ3Ỳả ?ÝĨ*ỐĨÓỌÒ/ỌONĨỲ{ỀĨỤỒ7ĨỌJỀNÉỆĨỵẫĨ*VĨÚP3ĨÝỴPấĨÚỲã?ÝĨ?ỲR?Ĩ48ấỮ?Ĩ6ằĨÙá?ÝĨỤP7Ĩ?)?ÝĨ?ÝỲỴV3ĨỄỤP7Ĩ75>?ÝĨ*9ÕFĨỤỒ7ĨKJJÉỆĨì)?ÝĨ7ÔÚĨÝỴÕ:ĨỤP7ỀĨ7Ỳ8ĨỲ>ỴĨỤP7ỀĨÚỲ8ấW?Ĩ&áÚĨỤỶÚỲĨ6ằĨÙá?ÝĨỤP7ĨỤả0ÚĨỷípịĨ3Ỳả ?ÝĨ7ỲắÚĨỲỴV?ĨỤ9?ÝĨ48ấĨỤ@?ỲỆĨỷípịĨ3Ỳả ?ÝĨỤỮĨ?ÝỲ@ĨÚÔÚĨÚ]Ĩ48Õ?ĨÚỲãÚĨ?Ỗ?ÝĨ6"&Ĩ7ỲắÚĨỲỴV?Ĩ48ấĨỲ:ỒÚỲĨ%Ỳ8ĨỤ)Ĩ7Ỳ@ĨíƠÚĨ6)?ÝĨốỴỬ8ĨẳỐĨỤả ?ÝĨố:Ố?ÝĨịỴV8ỆĨỉ<ỴĨẳ"ỴĨÚÔÚĨỤ]?Ĩẳ@ĨỤả0ÚĨÚP3ĨỤP7Ĩ75:?ÝĨ%Ỳ8ĨỤ)Ĩ7Ỳ@ĨíƠÚĨ6)?ÝĨốỴỬ8ĨÚỲảÕĨ7ỲắÚĨỲỴV?ĨÙắĨÔ?ỀĨỤỮĨ?ÝỲ@Ĩ7Ỳ8ĨỲ>ỴĨỤP7Ĩ7ỲỦ:Ĩ48ấĨỤ@?ỲĨỤWĨÚP3ĨÚỲ:ĨÙỠ?Ĩ6Ộ?Ĩâ8P7ỆĨợỬ7Ĩ*8R?ĨU8}ỴĨ%ỴW&Ĩ75ÕỀĨỤ>?ÝĨÚỲỶĨpÝ8ấX?Ĩy8Ỡ?ĨìỲỶ?ỲỀĨxỲ;ĨìỲàĨ7@ÚỲĨỷípịĨ7#?ỲĨỤÔ?ỲĨÝỴÔĨÚÕ:Ĩ?Ỳặ?ÝĨ?[Ĩ*ắÚĨÚàÕĨÚÔÚĨÚP3ĨÚỲỶ?ỲĨ48ấỮ?Ĩ75:?ÝĨ*=?ỲĨẳắÚĨ48Ộ?Ĩ*ầĨẳỐĨ6ằĨÙá?ÝĨỤP7Ĩ75Ự?ĨỤ@ÕĨUỐ?ỆĨỵ8ấĨỤP7ĨỤÕỴĨÚ;Ĩ?ỲỴỮ8ĨUỴỬ?ĨỤ{?ÝĨ?Ỳả?ÝĨỤ@ÕĨ3Ỳả]?ÝĨỤỔĨÚỲàĨỤ{?ÝĨ48ấĨỲ:ỒÚỲĨÚỲỴĨ7ỴỬ7ỀĨ7Ồ:ĨỤỴỮ8Ĩ%ỴV?Ĩ7Ỳ8R?Ĩ*0ỴĨ3ỲÔ7Ĩ75ỴW?Ĩ%Ỵ?ỲĨ7ỬỆĨíỰ?ĨÚỒ?ỲĨ&Ờ7Ĩ7ỶÚỲĨÚắÚỀĨÚÔÚĨỤ@ÕĨ3Ỳả]?ÝĨÚQ?ĨỲỒ?ĨÚỲỬĨỲ]?Ĩ?ặÕĨ7Ỹ?ỲĨ75Ồ?ÝĨỤ]?Ĩ7ỲảĨ%ỲỴỬ8Ĩ?ỒỴỀĨ%ỲỴỬ8Ĩ%ỴV?Ĩ%Ũ:ĨÙỐỴỆĨốả"?ÝĨÙT?Ĩ7ỲàĨ7áÚỀĨỤSấĨ?ỲÕ?ỲĨ*{Ĩ75Ỹ?ỲĨÚP3ĨÝỴPấĨÚỲã?ÝĨ?ỲR?Ĩ48ấỮ?Ĩ6ằĨÙá?ÝĨỤP7ĨÚỲ:Ĩ?Ýả ỴĨÙỠ?ỆĨôỴỘỴĨ48ấỬ7Ĩ75Õ?ỲĨÚỲP3ĨỲ03Ĩ7Ỹ?ỲỀĨỤ9?ÝĨ48ấĨỤ@?ỲỆĨỉ@ÕĨ3Ỳả]?ÝĨÚQ?Ĩ*Ỵ?ỲĨỤ{?ÝĨỲ]?Ĩ75ả"ÚĨ7Ỹ?ỲĨ75Ồ?ÝĨÙỠ?Ĩ%Ỳ)?ÝĨÚ;ĨỤP7Ĩ1ỀĨ6Ộ?Ĩâ8P7ỀĨ%Ỵ?ỲĨÙ:Õ?ỲĨẳỸĨẳả"?ÝĨ48ấĨỲ:ỒÚỲĨ75Ủ:ỆĨỡỵG/3H


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kiểm tra tình hình dịch lở mồm long móng

Kiểm tra tình hình dịch lở mồm long móng
2013-10-22 07:25:08

(QT) - Ngày 21/10/2013, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị dẫn đầu đã kiểm tra thực tế tình hình dịch lở mồm long móng (LMLM)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết