Cập nhật:  GMT+7
4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqmxKlRUkThu6hRRkQqUeG7lkTDklThu6hRRDs/4buYRMWo4buW4buoRDtSxqDhu6hQ4bqkL1FF4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMqZsOU4buC4buOQ+G6pnJyRC1EZuG7slJEO1FI4buqRGozRMWoLE7hu6hEIEZEKlHhu5ZEw5JU4buoUUQgw43hu6hEUeG7ruG7jEThu61sRFFS4buc4buoROG7qOG7gjJE4buO4buqROG7rVLhu5zhu6hE4butw43hu6hEUeG7ruG7jEQ74bu0ROG7jFF74buMRCB94buCROG7jlLhu57hu6hEP+G7gkRRWMavREXDiS1FRDtHUkRmRkRs4buyUuG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbigJzEqVFSRCBSxqA7RCDhu5pExahV4buMUUQ6XeG6sEThu6hRRkQgw43hu6hEIEwqRCpRSFJExq/hu7I7ROG7jOG7suG7qFBEw5XDneG7qFBEO1LGoCpE4buoUU7hu6hE4buM4buwRMav4buyO0RR4bucRCYsMkThu4xRUsagLEQgRkQmLDJEPkDhu4xE4buoUE3Gr+G6sETDleG7sETFqEZEOz9SRDtRe+G7jEQg4buaRMWoVeG7jFFEOl3hurBE4buOIkThu6ZS4buc4buoRMWoVeG7jFFEOl1Ew5VJRDvDneG7qEQ7R1JEOz/hu6rhu6hQROG7jOG7suG7qFBEw5XDneG7qFBEw5Xhu7DhurZE4bqrUcSo4buoUERRR+G7qEThu6ZRUkThu6hRw4zhu4xEw5XGoOG7qERsUCwy4bue4buoRGYs4buc4bqwROG7hVLhu4JEauG7quG7qFDhurBE4buoUD4jUkTDleG7ruG7jERRxKjhu6hEOkrhu6hE4buM4buwRMav4buyO0RRVOG7qFFE4buOLOG7qFDhurBE4buMWTtEOz8sMuG7nOG7qEThu6hG4buqRMOV4buwRCBAUkTGr+G7sjtE4buMUS47RFFS4buiLETDklLGoDtE4bq0UeG7gjJExq/hu7I7RMOVVeG7qFFE4bumUsag4buow4JEIOG7mkThu4zhu4Thu4xE4buoUUvhu6hEIE47RMWoVeG7jFFEOl3hurBEO1EjUkTDlUdSRMWoVeG7jFFEOl3hurBEO1Hhu4IyRCBURMav4buyO0Q6W0Q7P1nhu6hQROG7plFY4buoUOG6sETGr+G7sjtE4bumUeG7qkjhu6hQRDs/w4zhu6hQRDs/PkDhu4xE4buoUUvhu6hEIE47RFE+ROG7jEws4bq2RGxRw4zhu4xEw5XGoOG7qEThu6Es4buC4buoUERyPyzhu6hQRCBGRGxQLDLhu57hu6hEOeG7qFHhurBE4buoUD4jUkTDleG7ruG7jEThu47hu55EUVThu6hRROG7jizhu6hQROG7qFDhu4IyRMOVPj3hu4xE4buoUUvhu6hEIE47RMWoVeG7jFFEOl1E4butUuG7nDtEO1HGoEThu6Y2REXhu4BEIEZEOl1E4buOKOG7qFBEIFnhu6hEUVLhu6IsRMOSUsagO0Thu4wp4buCRMavVOG7qFFEOz/hu6rhu6hQRCBS4buc4buMRDFdRMWoM0Q7UVjhu6hQRDtS4buoRDs/4buq4buoUEQ74buE4buMRCpRT8av4bq2ROG6qSRSRCBOMkQgUuG7nOG7jEThu6hIMkQ6UuG7qFFE4buM4buE4buMUUTDleG7ruG7jETDlVlSROG7jFFSxqAsRCBGRDtR4buEUkTDleG7skQqUUjhu6hEe+G7qFBExahGRMOSVOG7qFFEO1E+I+G7qFDhurBE4buoUT7hu6hQROG7plFY4buoUEQqUUhSROG7qFA+I1JEw5Xhu67hu4xE4buoRuG7qkThu4w84buoUEQzRDtRe+G7jETDlT494buMRCBS4buc4buMROKAnMOV4buu4buMRCDDjeG7qEQqUUhSROG7plHhu4Thu4xEIEBSRMOV4buu4buMRDpd4oCd4bq2RGxRIuG7qFBE4buOw5Phu6hE4buMUXvhu6hQRMavRkThu6hRRkQqUeG7lkTDklThu6hRRDs/4buYRGPhu7ZEZkhSRGxS4buoUUQ7P1Thu6hRRMOSRjJEO0dSRFHhu7JSRDtRSOG7qkThu6ZRWOG7qFBEKlFIUkTFqEZE4bumUeG7sEThu6ZRw43hu6hE4buOLDJE4buoUUw7RMavRkThu6hQPiNSRCBSxqA7RCBGROG7qFA+I1JEKlHhu5ZEw5JU4buoUUQ7P+G7mEThu61sRMOV4buC4buoUERQ4buIKkQqUUhS4bq2RGPhu7ZEZkhSRGxS4buoUUThu4w84buoUEThu6ZRWOG7qFBExahGROG7jEsyRMOSLjtEKlHhu5ZEw5JU4buoUURRUsagxq9EUeG7qlJE4buM4buwROG7jOG7hOG7jFFEw5Xhu4g7RCBM4buoRMOV4buaRDtRUsagO0Q7UVvhu4xEIEZEOsOM4buMRDpI4buqRDs/4buq4buoUERR4buyUkQ7UUjhu6pE4buoRjLhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmY0syRMWoRkTGr+G7sjtE4buOUuG7nuG7qETDlUbhu6hE4bumUeG7hETDleG7iOG7jETDklLhu5w7RMavRkThu61S4buc4buoROG7rcON4buoRFHhu67hu4xEw5VJRDtH4buqROG7qOG7luG7qETDleG7okThu4zhu4Thu4xE4buoUUZEKlHhu5ZEw5JU4buoUUQtROG7qFBRUuG7luG7qEThu4x7LEQ7P+G7mETFqOG7luG7qEQ7Usag4buoUEQgRkThu4zhu4Thu4xE4buoUUZE4buoUFFS4buW4buoROG7jHssROG7jOG7sEQ74buW4buoRDss4bu0UkTFqMOM4buoUEThu6hQUcOU4bqwROG7qFFGRCpR4buWRMOSVOG7qFFEakdSRGxQLDLhu5bhu6hE4bqz4buoROG7jFHhu6pEw5JSxqA74bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6uOG7hkQ7UeG7gsavRMWoLE7hu6hEO0dSRFHhu7JSRDtRSOG7quG6sEQ7fUThu4zhu4Thu4xEUOG7sOG7jETDleG7skQ/TDtE4bumUeG7hOG7jEThu6hR4buCLOG6sERRTSxE4buoUT5Ew5Xhu5osRMOV4buaROG7jE4qROG7qFEi4buoUEThu6ZRU+G7gkThu4xH4buoUUThu6jhu7Dhu6hQROG7qFFMO0ThurThu6hR4buwxq9EKlHhu5ZEw5JU4buoUcOCRFHhu4IyRDpLLEThu6hRTDtE4bq04buoUeG7sMavROG7qFBRUuG7luG7qEThu4x7LMOCRMavRkThu4zhu4Thu4xE4buMSzJEw5IuO0Thu4zhu6zhu6hE4bumUeG7hEQ7P+G7mEQ7LOG7tFJEw5UjUkThu6hRPuG7qFBEw5VJROG7plHhu4RE4buORjJE4buOR+G7qEThu6ZS4buoUUThu6hQUVLhu5zGr0TigJw7Pz4j4buoUEQgw43hu6hEOz9O4buoRMOSLjvigJ1Ew5Xhu4Lhu6hQRDs/w43hu6hEOz8kxIJEbFFGRCDDjeG7qOG6sEThu6hRRkQqUeG7lkTDklThu6hRRCDDjeG7qERR4buu4buMxIJEM0Q7UXvhu4xEIOG7mkThu45L4buoROG7jFEpRC1EIOG7glJEOz/hu6xE4buMKeG7gkThu4zhu4Thu4xE4bumUVjhu6hQRFBS4buC4buoROG7jFjhu6hQRDs/4buq4buoUEQgw43hu6hE4buMUT7hu7jhu6hQROG6tGxRSURyUSwy4buW4buow4LhurBE4bufUeG7lkTDklThu6hRRCDDjeG7qERR4buu4buMROG7jj5AUkQ7UVLGoDtE4buMUcagRDs/LDLhu5rhu6hEO1FY4buoUEThurThu59R4buC4buoRHIsTOG7qEQ44buoUcOC4bqwRHJHUkQ64buC4buqRMWoM0Q7USwyxqA7w4NEUeG7gjJExahGROG6tDtSxqAqROG7qFFO4buow4JExagzRDtRLDLGoDtEJEThu61sRMOVPuG7uOG7qFBEw5VHUkThurRj4buqRuG7qEQ54buoUURiPuG7uOG7qFDDguG6sERyPz5A4buMRDpbROG7qFhExajhu5xE4buMKeG7gkTFqDNEO1EsMsagO0ThurRsUFhEZj7hu7jhu6hQROG7hVLhu4Lhu6hQw4LhurbhurbhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmYiFEO1FOO0Q6W0Thu6ZRWOG7qFBE4buO4bueROG7qFBRw5ThurBE4buO4bueRDtRw5Thu6pE4buOV1JEIEZE4buow4zGr0TDksOMO+G6sEThu6hRPuG7qFBEIEBSRMav4buyO0Thu45S4bue4buoRMOVRuG7qEThu4wkUkTGryRE4buoUT5EO1HGoEThu6hGMuG6sETGr+G7sjtEO1Lhu5rhu6hExajhu5xE4bumUeG7hEQ64buE4buoUEQ6KeG7gkThu4zhu7BEO1Hhu6JEw5LDjDtEw5VNLEQgVEThu6jhu7BSROG7qFE+ROG7qFFGRCpR4buWRMOSVOG7qFFEOz/hu5hE4bufUeG7guG7qERyLEzhu6hEOOG7qFHEgkTigJxr4buyO0Thu6jhu5rhu6hEKlHhu5ZEw5JU4buoUUQgw43hu6hEUeG7ruG7jETGr0BSRD/hu4JEw5UjUkThu6ZRWOG7qFBE4buM4buwRDtR4buCxq9EIOG7ruG7qFBEO1LGoMavRMWoTDJEID7hu7jhu6hQRCYsMuG7muG7qEThu4wp4buCROG7qOG7muG7qEQqUeG7lkTDklThu6hRRCDDjeG7qERR4buu4buMROG7jDxE4bq0Oz8sMuG7muG7qEQ7UVnhu6hQw4JEw5Lhu4rhu6hQROG7qFEi4buoUEQ7P07hu6hE4buMUVLGoOG7qETDlcOTxq9Exq/hu4Qs4bqwROG7qFE+RDpbRDtR4buCMkQ7UcagROG7qFHhu4IsRFBSIuG7gkThu6hRIuG7qFBEOz9S4buaLETDlUdSRCpR4buq4buoUEThu6ZSxqDhu6jhurZE4bqrUS7hu6hQROG7jFHDmkThu4zhu7BExag9UkThu6ZRUkQ7w53hu6hEO0dSRMOS4buW4buoROG7qFHhu4IsRMOSJFJEIMON4buoRFHhu67hu4xEw5U+PeG7jEQ7UsagKkThu4xO4buoRDt9ROG7qFFS4buaLEQqUT7hu7jhu6hQRDtRe+G7jOKAneG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZyZnNEZmHhuqQvKuG6pg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Chiêm ngưỡng rồng trên cổ vật

Chiêm ngưỡng rồng trên cổ vật
2012-01-13 07:26:24

TT - Rồng trên cổ vật là triển lãm chuyên đề mở đầu năm rồng 2012 của Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội).

“VPF có thể khiếu kiện cấp cao hơn”

“VPF có thể khiếu kiện cấp cao hơn”
2012-01-12 11:05:22

(VnExpress) - Làm việc với VPF chiều ngày 11/1, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho rằng, công ty này có thể khiếu kiện lên cấp cao hơn nếu không đồng ý với kết...

Tottenham đe dọa chỗ đứng của Man Utd

Tottenham đe dọa chỗ đứng của Man Utd
2012-01-12 11:05:00

(VnExpress) - Chiến thắng 2-0 trong trận đấu bù với Everton tối qua giúp Tottenam san bằng điểm số với Man Utd và chỉ còn kém đội đầu bảng Man City 3 điểm.

Khi nông dân chơi game show

Khi nông dân chơi game show
2012-01-12 05:45:45

TT - “Thi tới mấy vòng nên hết mắc cỡ gồi (rồi) nhưng cũng còn gun (run) quá!” - chị Mỹ Lệ (47 tuổi, Hậu Giang) cười trả lời MC trong một chiều cuối năm quay chương trình chung...

Công bố một số kết quả Mai vàng 2011

Công bố một số kết quả Mai vàng 2011
2012-01-12 05:45:16

(TNO) - Khác với mọi năm kết quả Mai vàng được giữ bí mật đến phút chót, năm nay để tăng thêm tính hấp dẫn và tạo thêm những điều mới mẻ trước và trong đêm trao giải, chiều qua...

Ra mắt Nhà hát dân tộc Nón Lá

Ra mắt Nhà hát dân tộc Nón Lá
2012-01-11 06:24:24

(SGGP).– Chiều 10-1, tại Cung VHLĐ TPHCM, bầu Huỳnh Anh Tuấn đã tổ chức họp báo ra mắt Nhà hát dân tộc Nón Lá nằm trong khuôn viên Cung VHLĐ TP, đáp ứng nhu cầu thưởng thức...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết