Cập nhật:  GMT+7
w7LhurThu5fhu5nDvURyTExp4buTxKjDosOCTUThu7fhu5Phu41b4bq0csOC4buZTUvDlUhF4bqy4buZw6JLTkXhurLhu5lN4buxxJDhu5lb4bqkReG6tOG7mcSQ4bunTeG7mVnEgkXhurThu5nhu5bDgsSCReG7meG7tHLhu5lD4bq0w4ly4buZTeG6qEXhurThu5nhurdOw7pF4bqy4buZw6JL4bqsw7Iv4bq04buX4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqC7hu7dy4buz4buT4buNb+G6t8Oiw7Phu5kt4buZw6LhurThu5LDveG7meG6tMOCxIJF4buZw73hurThu4zhu5lNS8OVSEXhurLhu5nhu5rDueG7meG6tOG7hMOC4buZ4bq04bq4cuG7meG6tMOJdU3hu5nhu7Xhu4RF4bqy4buZ4buc4buZTeG6omzhu5lF4bqydOG7nOG7meG7l+G7ly9wL8ah4buV4buX4buhbOG7mcOd4buAReG6suG7mU3hu5zhu5nDnUbhu5nEqOG6tOG7r0Xhu5lb4bqkReG6tOG7mcSQ4bunTeG7mcOi4bqx4buZLuG7guG7mcOd4bq04bqk4buZIsOCReG6tOG7mcSo4bq04buGw4Lhu5nhurTDjMSo4buZ4buWScOC4buZWcSCReG6tOG7meG7lsOCxIJF4buZ4bu0cuG7mUPhurTDiXLhu5lN4bqoReG6tOG7meG6t07DukXhurLhu5nDokvhuqzhu5lNRuG7mcO94bq0w5TDveG7mUThurDhu5lD4bq0csOC4buZTUvDlUhF4bqy4buZw6JLTkXhurLhu5lN4buxxJDhu5lb4bqkReG6tOG7mcSQ4bunTeG7mVnEgkXhurThu5nhu5bDgsSCReG7meG7tHLhu5lD4bq0w4ly4buZTeG6qEXhurThu5nhurdOw7pF4bqy4buZw6JL4bqsbeG7meG7suG7kuG7mXlORsOC4buZROG6sOG7mcO94bq44buZ4bu14buCReG6suG7mcO94bq04bqk4buZInLDguG7mcOi4bq0w5TDvWzhu5nhuqXhurvDouG6u8Oi4bqlbOG7meG6seG6tOG6uOG7mcOd4bq04buM4buZTeG6rMO94bq04buZw6LhurTDlcONReG6suG7mU1L4buSw73hu5nhuqVZIOG7suG7mU3huqhF4bq0bcOyL8So4buNw7JNcnlE4bu34buZTE3hu5xE4bu3aeG7k8SQckvhurLDgkVqxqHEqOG7muG7mXJOTcOJ4buT4buNw7JNS+G7jcOyTeG7s+G7jcOyw4LEkOG6suG7mUxLw71p4buTLy/DvW15csOJSk5yReG6sk1Lw4Jt4buWRS/hu7Phu7dMQ03DicSoL0Xhu7fGoEwv4buX4buh4bubxqEv4budcOG7s+G7o8ah4buX4buX4buh4bud4budTeG7l8ah4bub4buVxqHhu5tE4buXbULEqOG6suG7k+G7mS/hu43Dsi9N4buz4buNw7IvTUvhu43Dsk1L4buNw7JN4buz4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOd4bunTeG7mXnhu6VF4bqy4buZQ+G6tHLDguG7mU1Lw5VIReG6suG7mcOiS05F4bqy4buZTeG7scSQ4buZW+G6pEXhurThu5nEkOG7p03hu5lZxIJF4bq04buZ4buWw4LEgkXhu5nhu7Ry4buZQ+G6tMOJcuG7mU3huqhF4bq04buZ4bq3TsO6ReG6suG7mcOiS+G6rMOyL8So4buNw7IvTeG7s+G7jcOyL01L4buNw7IvTXJ5ROG7t+G7jcOyxKjhu5nDvURyTExp4buTxKhZw4nhu7Phu5zhu5Phu43DoktOReG6suG7mU3hu7HEkOG7mVvhuqRF4bq04buZxJDhu6dN4buZWcSCReG6tOG7meG7lsOCxIJF4buZ4bu0cuG7mUPhurTDiXLhu5lN4bqoReG6tOG7meG6t07DukXhurLhu5nDokvhuqzhu5nhu7XDlcOMw73hu5nhu7Xhu69O4buZTcOV4buZ4bu14buv4buc4buZ4bu14buM4buZ4bq0xILhu5lN4bq04buGReG6suG7mcSQc+G7nOG7meG7tcOJ4buZQ+G6tE/DveG7meG7mnXhu5lDw4Lhuq7EkOG7mU1LcuG7mU3hurThuqzhu5lE4buSw71r4buZ4bq0xILhu5lN4bq04buGReG6suG7mcSQc+G7nOG7mcSQdMOC4buZROG7p8So4buZQ+G6pEXhurThu5lN4buS4buZ4bu14buEReG6smvhu5lEdOG7mUVIw4Lhu5nDvU5F4bqy4buZw73hu63EqOG7mcO9c8O94buZTMO6ReG7mcSo4bq0d8SQ4buZQ+G6pEXhurThu5lN4bq0TuG7hsO94buZecSCReG6tOG7meG7lsOCxIJFbOG7mUPhuqRF4bq04buZTeG6tMONw4Lhu5lNS3JF4bqy4buZw73hu4xy4buZw71zw73hu5nhurTDuUXhurLhu5nhu7NyReG6tOG7mU3DguG6okXhurLhu5nDveG6tOG7rU3hu5lEw5XDjEXhurLhu5nhurR0ReG6suG7meG7teG7r07hu5lN4bq04bqi4buZ4bqyw4JJw4Js4buZ4buzw4nhu5nDneG7gEXhurLhu5lN4buc4buZw51G4buZxKjhurThu69F4buZW+G6pEXhurThu5nEkOG7p03hu5nDouG6seG7mS7hu4Lhu5nDneG6tOG6pOG7mSLDgkXhurThu5nEqOG6tOG7sUXhu5nEqOG6tOG7hsOCbcOyL8So4buNw7LEqOG7mcO9RHJMTGnhu5PEqFnDieG7s+G7nOG7k+G7jcOiS8OJReG6suG7meG7teG6uGzhu5nDveG6uOG7mcO9c8O94buZTMO6ReG7mcSo4bq0d8SQ4buZQ+G6pEXhurThu5kiw4JFw4LEkHLhu5nDveG7jHLhu5nDneG7hEXhurLhu5nhurThurpy4buZ4bqx4bq0c8So4buZ4buWdOG7mUPhuqRF4bq04buZ4buycuG6snJM4buZw73hu4xy4buZLnRF4buZ4bq3TuG7hsO94buZ4buzw4nhu5nDneG7gEXhurLhu5lN4buc4buZw51G4buZxKjhurThu69F4buZW+G6pEXhurThu5nEkOG7p03hu5nDouG6seG7mS7hu4Lhu5nDneG6tOG6pOG7mSLDgkXhurThu5lEdOG7mUXhurR04buZxKjhurThu7FF4buZxKjhurThu4bDguG7meG7teG7hMO94buZSk7hu5zDg0Vtw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buN4bq7w4LEgsO94buZQ+G6tHLDguG7mU1Lw5VIReG6suG7mcOiS05F4bqy4buZTeG7scSQ4buZW+G6pEXhurThu5nEkOG7p03hu5lZxIJF4bq04buZ4buWw4LEgkXhu5nhu7Ry4buZQ+G6tMOJcuG7mU3huqhF4bq04buZ4bq3TsO6ReG6suG7mcOiS+G6rOG7meG7lknDguG7mUXhurThu5RF4bqy4buZTUtyReG6suG7mU3hurTDguG6ok3hu5l54bqs4buZ4bq0w4LEgkXhu5nhu7V1w4Lhu5lMw4Dhu5nEkHJF4bqy4buZ4bu14bqiReG7mcO94bq0w4nhu5lF4bqyw5XDjcOC4buZ4buz4buxReG7mU3huqhF4bq04buZReG6tHThu5lF4bq04buUReG6suG7meG7s+G6rMO94bq04buZ4buWw5Lhu5lN4buGTeG7mUXhurThu61NbOG7meG7tXPEqOG7mcOUReG6suG7mUXhurRO4buZw73hu69O4buZ4buWw4Phu5lD4bqkReG6tOG7mcSQ4bunTeG7mcO94buMcuG7mcSQ4bq8w4Lhu5lEw5Ry4buZTU5Gw4Js4buZTeG6tE52ReG7mU3DgsSCReG7mcO94bq0w4nhu5lD4bq0c8O94bq04buZ4bq0dEXhurLhu5nhu7XhuqJF4buZQ+G6tHPEkOG7mcSQ4bunTeG7meG7lnThu5nDveG7p03hu5lD4bqkReG6tOG7mU11w4Lhu5nDveG6tEds4buZ4bqy4bq4xKjhu5nEqOG6tOG7r0Xhu5nhurLDgsO6xJDhu5lF4bq04buUReG6suG7mUvhu4zDguG7mUvDieG7mUPhurTDguG7mcO94bunTeG7mUPhuqRF4bq04buZTXXDguG7mUXhurThu5RF4bqy4buZw71I4buZTOG7iuG7mUPhuqRF4bq04buZxJDhu6dN4buZQ+G6tOG7gEXhurLhu5nhu7XDusSQ4buZecO6w4nhu5nDveG6tOG7rU3hu5lEw5XDjEXhurLhu5nhu5Z04buZQ+G6tOG7gEXhurLhu5nDveG6uOG7meG7teG7hMOC4buZReG6suG7juG7mXlzw73hu5lM4bqq4buZw73hurRO4buc4bqgReG7mUzhu7FO4buZ4buWw4Phu5nEkOG7p01tw7IvxKjhu43DssSo4buZw71EckxMaeG7k8SoWcOJ4buz4buc4buT4buNIMOiLsOyL8So4buN


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khởi công xây dựng cầu Xà Ợt

Khởi công xây dựng cầu Xà Ợt
2017-08-11 20:53:53

(QT) - Ngày 11/8/2017, hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Xà Ợt tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo – Đensavan. Tham...

UBND tỉnh Quảng Trị họp phiên toàn thể

UBND tỉnh Quảng Trị họp phiên toàn thể
2017-08-10 19:22:19

(QT) - Ngày 10/8/2017, với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức phiên họp...

Bàn giao hệ thống điện trên đảo Cồn Cỏ

Bàn giao hệ thống điện trên đảo Cồn Cỏ
2017-08-10 18:49:36

(QT) - Ngày 10/8/2017, UBND tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức lễ ký biên bản bàn giao, tiếp nhận hệ thống điện trên đảo Cồn Cỏ. Tham dự lễ ký kết về phía...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết