Cập nhật:  GMT+7
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNeG7km/DosOzw6Hhu5Xhuq3hu4PDoeG7qW/Ds+G7i+G7l8Ohb+G7o+G7qcOhw53EgsOh4buHw6Lhu5fDoeG7rm/hu7Xhu6Xhu5duw6HhuqB5w6Hhu6p2ceG7g8Ohb3PDs8OhbsOzw4DDosOh4bqjw6Fm4bun4buvw6Fv4buj4bupw6Hhu4PDvcOiw6Hhu5LhurDDoW/hu6Phu6nDoeG7r2/hu7fDoeG6rzQvb+G6oTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bupT2fDouG7hWE1MuG7rsOz4buXw6Hhu67hu7fhu4Mzw6Etw6Hhu6zhuqXhu5duw6HhuqHhuqMv4bqxIMOh4buv4bqtw7PDoeG7lm/huqfDoeG7qnZx4buDw6Fvc8OzIMOh4buF4bu1w7nDs8Oh4butQcOhZsOzxKl2w6Fv4bqn4buXb8Oh4buDw73DosOh4buCb8O9w6Hhu6/hu4/hu4Nvw6Hhu6p2ceG7g8Ohb3PDs8OhJOG7tcO64buXbsOhRuG7jeG7l2/DoU92asOh4bqg4bqnw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7qG/hu5vDoeG7gm/DvcOh4buv4buP4buDb8Oh4buqdnHhu4PDoW9zw7Mgw6HDncSCw6Hhu4fDouG7l8Oh4buub+G7teG7peG7l27DoeG6oHnDoeG7qnZx4buDw6Fvc8Ozw6Hhu5Nvw6LDs8Oh4buV4bqt4buDw6Hhu6lvw7Phu4vhu5fDoW/hu6Phu6nDoW7Ds8OAw6LDoeG6o8OhZuG7p+G7r8Ohb+G7o+G7qcOh4buqdnHhu4PDoW9zw7MwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNTTDs+G7lW7DoeG7reG7seG7gylhLy/hu4Mw4buHw6LGoeG7q3bDouG7l27hu6/hu7HDszDhuqDhu5cv4buFZ+G7reG7k+G7r8ah4bupL+G7l2fhuqLhu60v4bqjw6PhuqPEgy/huqHhuqHEg+G7heG6oeG6ocOg4bqv4bqv4bqh4bqx4buv4bqj4bqv4bqzw6Phu5nhuqEw4buR4bupbmHDocOi4buZ4buvKWHhu5Jvw6LDs8Oh4buV4bqt4buDw6Hhu6lvw7Phu4vhu5fDoW/hu6Phu6nDocOdxILDoeG7h8Oi4buXw6Hhu65v4bu14bul4buXbsOh4bqgecOh4buqdnHhu4PDoW9zw7PDoW7Ds8OAw6LDoeG6o8OhZuG7p+G7r8Ohb+G7o+G7qcOh4buDw73DosOh4buS4bqww6Fv4buj4bupw6Hhu69v4bu3w6Hhuq9hw6HhuqLDs+G7heG7r28pYeG6t8SDw6Nhw6FvZ8Ozbm/hu68pYcSD4bqx4bqvYcOhLzU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buCw6Lhu6nhu6/Ds8ah4buXYTXhu4Jvw73DoeG7r+G7j+G7g2/DoeG7qnZx4buDw6Fvc8Ozw6Ek4bu1w7rhu5duw6FG4buN4buXb8OhT3Zqw6Hhu6lv4bql4buvw6Hhu4fDs2t2w6Hhu5Nvw6LDs8Oh4buV4bqt4buDw6Hhu6lvw7Phu4vhu5fDoW/hu6Phu6kww6Hhuqjhu5dvXcOh4buExqHhuqvhu5fDoeG7ruG6u+G7ly/hu67hu64qJOG7ljQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu65vZ8ahw6Hhu4Nv4bu1w7rhu5duw6Hhu6/hu7Hhu43hu5dvw6Hhu6lvw7Phu4vhu5fDoW/hu6Phu6kgw6Hhu65v4bu14bul4buXbsOh4bqgecOh4buqdnHhu4PDoW9zw7PDoeG7rcOsw6Hhu4NvxqHDoeG6rsOh4buTw7Phu4nhu5fDoeG6oMSpw6Hhu5Vz4buvw6Hhu61xw6HhuqDhurvhu5fDoWbEqcOh4buZw7nhu5fDoW7Ds+G6qcOzw6Hhu6/hu7Hhu43hu5dvIMOh4buvw7Phu4nhu6nDoeG7r292IMOh4buDb8O14buXb8Oh4buZ4bquIMOhb8ah4bqn4buXw6Hhu69vw7Nq4buXw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7hUHDoeG6peG7l13DoeG7mHbDquG7r8OhRuG6u3bDoeG7r2/hur12w6Ey4butw4HDosOhZnTDszMiw6Hhu5h2w6rhu6/DoU7Ds+G6pcOhMuG7rcOBw6LDoWZ0w7MzIsOh4buYdsOq4buvw6FP4bun4bupw6Hhu6/huqXhu4PDocOD4bqrw6Ey4butw4HDosOhZnTDszMiw6Hhu5h2w6rhu6/DoeG7huG6qcahw6HhuqBqw6Hhu6t2xILEqeG7l8Oh4buZ4bunw7PDoeG7l27hu7Xhu6XDs8Oh4buvw7Phu4t2w6Hhu4V44buXbsOhMuG7rcOBw6LDoWZ0w7MzIsOh4buYdsOq4buvw6Hhu6hv4bud4buXbsOh4buub8O9w6Hhu4Xhurnhu5fDoeG7rUEiw6Hhu5h2w6rhu6/DoeG7rcOBw6LDoWZ0w7Mgw6Hhu4d0w6Hhu6124buXbsOh4buVc+G7r8Oh4butccOhZsOzxKl2w6Hhu4PDvcOiw6Hhu5h2w6rhu6/DoeG7gnDhu5duw6HDouG7l8Oh4buXb+G6ueG7l8Oh4buF4bq54buXIsOh4buYdsOq4buvw6Hhu63DgcOiw6FmdMOzIMOh4buHdMOh4butduG7l27DoeG7lXPhu6/DoeG7rXHDoWbDs8SpdsOh4buDw73DosOh4buYdsOq4buvw6EqduG6u+G7r8Oh4buD4bqp4buXbyDDoeG7l2/DquG7qcOh4buD4bqp4buXb8Oh4buDw73DosOh4buDcOG7l27DoeG7heG6ueG7l8OhJMOzauG7r8Oh4buWw6Lhu5XDoeG6oOG6p8Oh4buYdsOq4buvw6Hhu5Zvw6rhu6nDoeG7g+G6qeG7l28gw6Hhu6t24bqlw6Hhu4Phuqnhu5dvIMOh4buD4bu1w6Hhu6/hu7F3w6Hhu4PDvcOiw6Hhu5du4bu14bulw7PDoeG7l+G7tcO54buDw6Hhu5duxqHhuqfDs8Oh4buv4bqtw7PDoSTDs2rhu6/DoeG7lsOi4buVIsOh4buYdsOq4buvw6FOw7PDosahw6Hhu4Xhu4/hu4Nvw6Fmw7Nq4buXw6Hhu6/DgcOhMuG7rcOBw6LDoWZ0w7MzMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu4JvxqHDoeG6rsOh4buTw7Phu4nhu5fDoeG6oMSpw6Hhu4VBw6Hhu69v4bqpxqHDoeG7lm5v4buPw6Hhu6t2xILhu4nhu6/DoeG6oMSpw6HhuqDDs2rhu4PDoW7Ds8OixqHDoeG7hcOi4buXb8Oh4buVeeG7g8Oh4bqg4bqnw6Hhu5Xhu7fhu4PDoeG6oHHhu5fDoeG7g2/GocOh4buD4bql4buDw6Hhu5dvw7Nq4buVw6HhuqB5IMOh4buFQcOh4bql4buXw6Hhu69vdnPhu4PDoeG7gm/hu7XDuuG7l27DoeG7r+G7seG7jeG7l2/DoeG7qW954buDw6FvcsOzw6HhuqDhuqfDoeG7qW/huqXhu6/DoeG7r+G7scOza+G7l8Oh4buTw7Phu5dvw6Hhu6/hu4nDoS3DocOD4bqrw6Fvc8OzIsOhbsOzw6LGoSDDoWbDs8SpdsOh4buDb8O14buXbyDDoeG7h3TDoeG7rXbhu5duw6Hhu5Phu4nDoW/GoeG6reG7g2/DoWbhur12w6Hhu6/hu7XDoeG7g3Dhu5duw6Hhu6/hu7F24buXbsOhb+G6reG7l8Oh4bqgceG7l8Oh4buXbuG6ueG7l8Oh4but4bql4buDb8Oh4buv4buxduG7l27DoeG7tcO64buXbsOhbsOzw6LDs8OhZsah4bqt4buXw6HhuqPDoOG6o+G6ocOhLcOh4bqjw6DhuqPhuq/DoeG6oOG6p8Oh4bupb+G6ueG7l8Oh4buHdMOh4buT4buJw6FvxqHhuq3hu4Nvw6Fm4bq9dsOh4buv4bu1w6HhuqBx4buXw6Hhu5du4bq54buXw6Hhu63huqXhu4Nvw6Hhu6/hu7F24buXbsOh4bu1w7rhu5duw6Hhu5di4buVw6HhuqPDoOG6o8Ojw6Hhu4PDvcOiw6Hhu4Nv4bu1w7rhu5duw6Hhu6/hu7Hhu43hu5dvw6Hhu5V54buDw6Hhu6/Ds+G7i3bDoeG7q3Zx4buDw6Fuw7PDojA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buCb8ahw6Hhuq7DoeG7k8Oz4buJ4buXw6HhuqDEqcOh4buWbm/hu4/DoeG7q3bEguG7ieG7r8Oh4bqgxKnDoeG7q3bEguG7ieG7r8OhZuG7j+G7l2/DoeG7g2/DvcOh4buv4bux4bu1w7rhu5duw6Fm4bq9dsOh4buv4bu1w6Hhu4RBw6HhuqXhu5fDoWbhu7Xhu6Xhu5duw6Fuw7PDosahw6Hhu69vcOG7l27DoeG7r+G7ucOh4buqdnHhu4PDoeG7mXPDoeG6o+G6t+G7gsOhZuG7ieG7l8OhZuG7teG7peG7l27DoeG7r8O14buXb8OhRuG7rjDhurHhuq/hurHDoeG7r8O14buXb8Oh4buSb+G6peG7l2/DoU/hu53DosOhLcOh4buT4buJ4buvw6Hhu5dxw7PDoeG6oMO5w7PDoeG7mOG6ueG7lcOhRnLhu5duw6HhuqDhuqfDoeG7lsOz4buXb8Oh4buub3bDquG7lzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buCb8ahw6Hhuq7DoeG7k8Oz4buJ4buXw6HhuqDEqcOh4buFQcOh4buvb+G6qcahw6Hhu5Zub+G7j8Oh4burdsSC4buJ4buvw6HhuqDEqcOh4buT4buJ4buvw6Hhu6t24bqpw6Fuw7PhuqXhu5XDoeG7reG6peG7r8Oh4buDb3bEguG7i+G7l8OhZsSpw6HigJwkw7Nq4buDw6FvdsSCw6Fmc+G7l24gw6Hhu6t24bqp4buXw6Hhu5nhuq7DoeG6oOG6p8Oh4butw4HDoeG7hXnhu5duw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7l252cuG7l8Oh4buZQeG7g8Oh4bupb3nhu4PDoeG6oHnDoeG7g3Dhu5duw6Hhu6/huqXhu4PDoeG7qW/hu53hu5duIMOh4buDb3Hhu5duw6Hhu4Xhu4/hu4Nvw6Hhu4LGoCTDk+G7hC3huqHhurUiw6HhuqDDs2rhu4PDoeG7r29B4buDw6Fvw7Nq4buXw6Hhu4Nvw7Lhu5dvw6Hhu63huqXhu4NvIMOh4bupb+G6peG7qcOh4buZdsOq4buvw6HhuqDEqcOhxILDoeG7r+G7icOh4buDw7rDoeG7rcWpIMOhxILDoeG7r+G7icOh4buFQcOh4bupb+G7neG7l27igJ0wNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7gm/GocOh4bquw6Hhu5PDs+G7ieG7l8Oh4bqgxKnDoeG7lXPhu6/DoeG7rXHDoeG6oOG6u+G7l8OhZsSpw6Hhu5nDueG7l8OhbsOz4bqpw7PDoeG7r+G7seG7jeG7l28gw6Hhu6/Ds+G7ieG7qcOh4buvb3Ygw6Hhu4Nvw7Xhu5dvw6Hhu5nhuq4gw6FvxqHhuqfhu5fDoeG7r2/Ds2rhu5fDoeG7hUHDoeG7r2/huqnGocOh4buWbm/hu4/DoeG7q3bEguG7ieG7r8Oh4buDw73DosOh4buqdnHhu4PDoW9zw7PDoeG6oMSpw6Hhu69vw7LDoWbDs2vhu5XDoeG7lXPhu6/DoeG7rXHDoeG7g8O6w6Hhu4Nv4buJw6Hhu4Nvw7Lhu5dvw6Hhu63huqXhu4Nvw6FmxJHhu4PDoeG7r294w6Hhu6lv4bql4buvw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7rm/huqfhu5dvw6Hhu6lvccOhT3LDoeG7gm/DssOh4buUw7Phu5dvIsOh4buWbm/hu4/DoeG7q3bEguG7ieG7r8Oh4bqgxKnDoeG7qW/hu4vDoeG7g2924bq/4buXw6Hhu6t2xILhu4nhu6/DoeG7r8ah4bql4buXw6Hhu5du4bq54buXw6Hhu63huqXhu4Nvw6Hhu5dv4bqnw6Hhu5fhu7XDueG7g8Oh4buXYuG7lcOh4bqjw6DhuqPhuqEwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7gm/GocOh4bquw6Hhu5PDs+G7ieG7l8Oh4bqgxKnDoeG7lXPhu6/DoeG7rXHDoeG6oOG6u+G7l8OhZsSpw6Hhu5nDueG7l8OhbsOz4bqpw7PDoeG7r+G7seG7jeG7l28gw6Hhu6/Ds+G7ieG7qcOh4buvb3Ygw6Hhu4Nvw7Xhu5dvw6Hhu5nhuq4gw6FvxqHhuqfhu5fDoeG7r2/Ds2rhu5fDoeG7hUHDoeG7r2/huqnGocOh4buWbm/hu4/DoeG7q3bEguG7ieG7r8Oh4bqgxKnDoeG6oMOzauG7g8Oh4buZ4bq7xILDoeG7qW/Ds+G7iXbDoeG7r8Oy4buXw6Hhu5dvw7Nq4buVIMOh4buH4bufw6Hhu6lvw7Phu4l2w6Hhu6/DsuG7l8Oh4buXb8OzauG7lcOh4bqgw7nDs8Oh4buXb8OA4buXbsOh4buXbuG7teG7pcOzw6Fuw7PDgMOh4buDb+G7t+G7g8Oh4bqgecOh4buFxqHDoeG7qnZx4buDw6Fvc8OzIMOhT3PDs8OhZnLhu5duw6Hhu5dv4bq54buXw6Hhu4Xhurnhu5fDoeG7h+G6vXbDoW/GocSR4buDw6Hhu6lv4buLw6Hhu4NvduG6v+G7l8OhMuG7rcOBw6LDoWZ0w7MzMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu4JvxqHDoeG6rsOh4buTw7Phu4nhu5fDoeG6oMSpw6Hhu5Vz4buvw6Hhu61xw6HhuqDhurvhu5fDoWbEqcOh4buZw7nhu5fDoW7Ds+G6qcOzw6Hhu6/hu7Hhu43hu5dvIMOh4buvw7Phu4nhu6nDoeG7r292IMOh4buDb8O14buXb8Oh4buZ4bquIMOhb8ah4bqn4buXw6Hhu69vw7Nq4buXw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7hUHDoeG7r2/huqnGoV3DoeG7lm5v4buPw6Hhu6t2xILhu4nhu6/DoeG7g2924buXbsOh4buS4bqww6Fv4buj4bupw6Ey4buv4buxxqHhu5duw6Fm4bubw6Hhu4Phu5vDoeG7l3PDs8Oh4buFduG7l27DoeG6oMSpw6Fuw7Phuqnhu5XDoeG7r2924buJw6Fuw7PhuqXDoeG7r+G7seG7j8OhbsOzw6LDoeG7r2Lhu5duIsOhZsOzxKl2w6Hhu4Nvw7Xhu5dvw6Hhu4Nvw73DoeG7r+G7seG7tcO64buXbsOhZuG6vXbDoeG7r+G7tcOh4buEQcOh4bql4buXw6FPcsOh4buDb+G7t8Oiw6Hhu5fhu7XDueG7g8Oh4buSw6LDoeG7qGjhu68iw6Hhu4Nvw73DoeG7r+G7seG7tcO64buXbsOhZuG6vXbDoeG7r+G7tcOh4buHdMOh4butduG7l27DoeG6oHHhu5fDoWbDs8SpdsOh4buZasOh4buDb8ahw6Hhu5Zu4bq54buXw6Fv4bqn4buXbsOh4buWcOG7l27DoeG7l25vw7Nq4bupw6HhuqDhuqfDoeG7qG/huqXhu6/DoeG7r+G7scOza+G7l8Oh4buXcOG7l27DoeG7r29w4buXw6Ekw7Nq4buvw6Hhu5bDouG7lTMww6Hhu5Zub+G7j8Oh4burdsSC4buJ4buvw6HhuqDEqcOh4buDb+G6u+G7r8Oh4bqg4bq74buXw6HhuqDhuqfDoeG7r+G7seG6qcOh4buZ4bulw7PDoeG7g2/hurvhu6/DoeG6oOG6u+G7lzDDoeG7lm5v4buPw6Hhu6t2xILhu4nhu6/DoeG6oMSpw6HhuqDDs2rhu4PDoeG7r2/huqfhu5dvw6Hhu5nDquG7qcOhRsah4bqn4buXw6Fuw7PhuqXhu5XDoeG7reG6peG7r8Oh4buDb3bEguG7i+G7l8OhZsSpw6Hhu4PDvcOiw6Hhu6p2ceG7g8Ohb3PDs8Oh4buXYuG7lcOh4bqjw6DhuqPEgzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmHDoeG7reG7r8SC4buZZylh4buvZ8OD4buvLcOi4buZw7Nu4buXXcOh4buxw7Nub+G7ryJhNTThu63hu6/hu7HGoeG7l241JDDhu64v4buG4bqlxqHDoeG7rsOz4buXw6Hhu6/hu7fhu4M0L+G7reG7r+G7scah4buXbjU0L+G7qTU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa
2024-07-18 05:19:00

QTO - Gặp nhau tại trụ sở UBND xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, sau khi nghe tôi chia sẻ cảm xúc vừa đi qua những làng quê thanh bình, xe bon bon như trôi trên...

Dấu ấn từ phong trào thi đua đặc biệt

Dấu ấn từ phong trào thi đua đặc biệt
2023-06-10 05:41:00

QTO - Ngày 28/6/2022, Công an tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân 11/3...

Vang vọng lời Bác: Thi đua ái quốc!

Vang vọng lời Bác: Thi đua ái quốc!
2023-06-09 10:55:00

(ĐCSVN) – Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác đã mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, lan rộng khắp cả nước, góp phần đắc lực vào thắng lợi của cách mạng Việt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết